Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Dostawa żaluzji pionowych i poziomych oraz rolet wewnętrznych i zewnętrznych

W dniu 17 lipca 2019 roku została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego umowa długoterminowa na dostawę żaluzji pionowych i poziomych oraz rolet wewnętrznych i zewnętrznych

Wykonawca: F.P.H.U. „TULUS” EDYTA TABAKA ul. Stoczniowa 51, 51-215 Wrocław

Numer umowy: DZP.381.050.2019.DW

Termin realizacji: 17.07.2019r. do 16.07.2021r.

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie, partiami, według bieżących potrzeb Zamawiającego, przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do momentu wyczerpania ilości asortymentu określonego w załączniku nr 2B do SIWZ, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Dostawy (obejmujące również montaż ) będą realizowane w terminie 21 dni od daty otrzymania pisemnego zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.

Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Zamawiającego:

Magdalena Paks; Dział Logistyki UŚ, ul. Bankowa 12, Katowice.; tel. 32/359 19 42, e-mail: magdalena.paks@us.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy:

Tomasz Tabaka tel. 723-992-424,
e- mail: tabaka.tomasz@gmail.com

Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę żaluzji pionowych i poziomych oraz rolet wewnętrznych i zewnętrznych    wraz z ich dostarczeniem do Zamawiającego oraz montażem. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia żaluzji w pomieszczeniach, w których będą użytkowane.

return to top