Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

IPO - informacja dla kadry wsparcia administracyjnego

Funkcje i ciała kolegialne do IPO

 • Do infotypu 9009 lub infotypu 9301 w SAP należy wprowadzać wyłącznie informacje o funkcjach lub członkostwie w ciałach kolegialnych, które są bezpośrednio związane ze stosunkiem pracy danego pracownika z Uniwersytetem Śląskim. Nie należy więc wprowadzać do ww. infotypów informacji np. o członkostwie w stowarzyszeniach, towarzystwach etc., gdzie dany pracownik nie jest oficjalnym przedstawicielem Uniwersytetu.
 • Wprowadzając dane do infotypu 9009 lub infotypu 9301 w SAP nie powinno się skracać nazw własnych funkcji i ciał kolegialnych, nawet gdy są bardzo długie (np. w przypadku nazw kierunków studiów czy instytutów).
 • Dane o członkostwie nauczyciela akademickiego w ciele kolegialnym powołanym w ramach centrum badawczego wprowadza do infotypu 9301 w SAP jego macierzysta jednostka zatrudnienia po dostarczeniu przezeń stosownej informacji.
 • Dane o członkach komisji (w tym promotorach i recenzentach) w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego (dr hab. i dr) lub o nadanie tytułu zawodowego (lic., inż., mgr etc.) wprowadzane są do systemu USOS i nie należy ich wprowadzać do infotypu 9009 ani infotypu 9301 w SAP.
 • Dane o projektach w rozumieniu przepisów zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów i zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych (w szczególności o kierownikach projektów, wykonawcach etc. a także o wnioskodawcach i osobach uczestniczących w przygotowywaniu wniosku) wprowadzane są do systemu SAP w dedykowanym module przez Dział Projektów i nie należy ich wprowadzać do infotypu 9009 ani infotypu 9301 w SAP.
 • Dane o zespołach badawczych w poszczególnych instytutach i ich składzie osobowym są zbierane przez Dział Nauki i będą prowadzone w odrębnym systemie informatycznym, w związku z czym nie należy ich wprowadzać do infotypu 9009 ani infotypu 9301 w SAP.
 • Dane o pełnieniu roli koordynatora modułu są prowadzone w systemie USOS w związku z czym nie należy ich wprowadzać do infotypu 9009 ani infotypu 9301 w SAP.
 • Dane o byciu członkiem związku zawodowego lub pełnieniu określonej funkcji w organizacji związkowej są danymi wrażliwymi i jako takie nie mogą być wprowadzane do infotypu 9009 ani infotypu 9301 w SAP, za wyjątkiem osób, które są oficjalnymi przedstawicielami związków zawodowych w danym ciele kolegialnym – wtedy do infotypu 9301 należy wprowadzić informację, że danych pracownik jest reprezentantem związków zawodowych w tym ciele kolegialnym.
 • Dane o pełnieniu roli kierownika/ koordynatora/ opiekuna urządzenia/ pracowni/ laboratorium są zbierane przez Dział Nauki i będą prowadzone w odrębnym systemie informatycznym, w związku z czym nie należy ich wprowadzać do infotypu 9009 ani infotypu 9301 w SAP.
 • Przed wprowadzeniem do infotypu 9009 ani infotypu 9301 w SAP informacji o funkcji lub członkostwie w ciele kolegialnym, które nie zostały wyszczególnione w powyższym zestawieniu, prosimy o kontakt mailowy: ipo@us.edu.pl.

Funkcje (infotyp 9009) Poziom ogólnouczelniany Funkcje (infotyp 9009) Poziom ogólnouczelniany

Poziom ogólnouczelniany:

Wprowadza Dział Spraw Osobowych i Socjalnych:

 1. Rektor
 2. Rzecznik Praw i Wartości Akademickich
 3. prorektor
 4. pełnomocnik Rektora
 5. dziekan
 6. prodziekan
 7. pełnomocnik dziekana:
  1. ds. studenckich
  2. ds. współpracy międzynarodowej
  3. ds. kształcenia na odległość
  4. ds. jakości kształcenia i akredytacji
  5.  inny (należy podać dokładną nazwę zgodnie z powołaniem)
 8. dyrektor instytutu
 9. zastępca dyrektora instytutu
 10. dyrektor kierunku studiów
 11. zastępca dyrektora kierunku studiów
 12. dziekan szkoły doktorskiej
 13. prodziekan szkoły doktorskiej
 14. koordynator w szkole doktorskiej
 15. kierownik studiów doktoranckich
 16. dyrektor centrum badawczego
 17. zastępca dyrektora centrum bbadawczego
 18. dyrektor kolegium
 19. zastępca dyrektora kolegium
 20. kierownik studiów podyplomowych
 21. kierownik jednostki. o której mowa w § 45 ust. 1 pkt. 6-11 Statutu
 22. zastępca kierownika jednostki o której mowa w § 45 ust. 1 pkt. 6-11 Statutu
 23. rzecznik dyscyplinarny do spraw nauczycieli akademickich
 24. rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów
 25. rzecznik dyscyplinarny do spraw doktorantów
 26. Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta
 27. pełnomocnik rzecznika praw studenta i doktoranta
 28. koordynator ds. dostępności
 29. kierownik zespołu lektorów w SPNJO
Ciała kolegialne (infotyp 9301) Poziom ogólnouczelniany Ciała kolegialne (infotyp 9301) Poziom ogólnouczelniany

Poziom ogólnouczelniany

Wprowadza Dział Organizacyjno-Prawny:

 1. Senat;
 2. Rada Uczelni;
 3. Komisja interdyscyplinarna do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki;
 4. Kolegium rektorsko-dziekańskie;
 5. Komisja do spraw badań naukowych;
 6. Komisja do spraw kształcenia i studentów;
 7. Komisja do spraw kadry akademickiej Uniwersytetu;
 8. Rada Rektorów Seniorów Uniwersytetu;
 9. inne organy doradcze lub opiniodawcze niebędące organami Uniwersytetu, powoływane przez:
  1. rektora (na podstawie § 14 ust. 3 lub § 17 ust 2 Statutu – w tym zespoły powołane w ramach lub na potrzeby realizacji projektów)
  2. senat (na podstawie § 14 ust. 3 Statutu – w tym komisje senackie)
 10. Rada biblioteczna;
 11. Rada CINiBA;
 12. Rada Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej
 13. komisje oceniające dokonujące oceny okresowej nauczycieli akademickich (powołane na podstawie § 137 ust. 5 Statutu oraz stosownych przepisów regulujących kwestie oceny okresowej)
 14. Uczelniana komisja wyborcza
 15. Zespół do spraw nadzoru (powołany na podstawie § 117 Statutu)
 16. Komisja do spraw nadzoru (powołana na podstawie § 118 Statutu)
 17. Komisja Antymobbingowa
 18. Komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich
 19. Komisja dyscyplinarna dla studentów
 20. Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów
 21. Komisja dyscyplinarna dla doktorantów
 22. Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów
 23. Komisja stypendialna (powołana na podstawie art. 86. ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Regulaminu świadczeń dla studentów)
 24. Odwoławcza komisja stypendialna (powołana na podstawie art. 86. ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Regulaminu świadczeń dla studentów)
 25. Kolegium Wydawnicze

Wprowadza Dział HR

26. komisje konkursowe przeprowadzające konkursy na zatrudnienie nauczycieli akademickich (powołane na podstawie § 128 Statutu)

Ciała kolegialne (infotyp 9301) Poziom wydziału Ciała kolegialne (infotyp 9301) Poziom wydziału

Poziom wydziału

Wprowadza administracja wydziału:

 1. kolegium wydziału
 2. wydziałowa komisja do spraw kształcenia i studentów
 3. rady naukowe instytutów
 4. rady dydaktyczne kierunków
 5. inne organy doradcze lub opiniodawcze niebędące organami Uniwersytetu, powoływane przez:
  1. dziekana (powołane na podstawie § 14 ust. 3 Statutu)
  2. radę naukową instytutu (powołane na podstawie § 14 ust. 3 Statutu)
 6. wydziałowe komisje rekrutacyjne (powołane na podstawie właściwej uchwały Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia)
 7. komisje przeprowadzające konkurs na stanowisko dyrektora instytutu (powołane na podstawie § 56 ust. 2 Statutu)
Ciała kolegialne (infotyp 9301) Poziom szkoły doktorskiej,(...) Ciała kolegialne (infotyp 9301) Poziom szkoły doktorskiej, kolegium, centr badawczych

Poziom szkoły doktorskiej

Wprowadza administracja szkoły doktorskiej:

 1. rada szkoły doktorskiej
 2. komisje przeprowadzające rekrutację do szkoły doktorskiej
 3. inne organy doradcze lub opiniodawcze niebędące organami Uniwersytetu, powoływane przez dziekana (na podstawie § 14 ust. 3 Statutu)

 

Poziom kolegium

Wprowadza administracja kolegium:

 1. ciała kolegialne przewidziane w regulaminie danego kolegium (w szczególności rada kolegium)
 2. komisje rekrutacyjne (powołane na podstawie właściwej uchwały Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia)
 3. inne organy doradcze lub opiniodawcze niebędące organami Uniwersytetu, powoływane przez dyrektora kolegium (na podstawie § 14 ust. 3 Statutu)

 

Poziom centr badawczych

Wprowadza administracja jednostki macierzystej zatrudniającej nauczyciela akademickiego po dostarczeniu przezeń stosownej informacji o powołaniu:

 1. ciała kolegialne przewidziane w regulaminie danej jednostki
return to top