Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

IPO - informacja dla nauczycieli akademickich

Zgodnie z zarządzeniem nr 1/2021 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania indywidualnego przydziału obowiązków nauczycieli akademickich:

  1. Indywidualny przydział obowiązków nauczyciela akademickiego (IPO) określa bezpośredni przełożony na rok akademicki do dnia 30 września poprzedzającego rozpoczęcie danego roku akademickiego, uwzględniając grupę pracowniczą, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz zajmowane przez niego stanowisko, z zastrzeżeniem ustępów 2 i 3.
  2. Obowiązki organizacyjne dla nauczycieli akademickich przydzielane są na dany rok akademicki, chyba że rodzaj tych obowiązków przemawia za przydzieleniem ich na inny okres.
  3. Obowiązki badawcze dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych przydzielane są na okres do najbliższej oceny okresowej.
  4. Określając indywidualny przydział obowiązków nauczyciela akademickiego (IPO) bezpośredni przełożony kieruje się przepisami ustawy i regulaminu pracy, a także strategią, polityką kadrową, minimalnymi wymogami badawczymi dla danej dyscypliny oraz potrzebami dydaktycznymi i organizacyjnymi tej jednostki i Uniwersytetu.
  5. Procedurę ustalania indywidualnego przydziału obowiązków nauczycieli akademickich (IPO) określa załącznik nr 1 zarządzenia.
  6. Wzór indywidualnego przydziału obowiązków nauczycieli akademickich (IPO) stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Śląskiego.

Bezpośrednim przełożonym:
a) w przypadku wydziału – należy przez to rozumieć dziekana,
b) w przypadku jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem w tym kolegium – należy przez
to rozumieć dyrektora lub kierownika tej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.)
w uczelni nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej między konkretnymi stronami.

W sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy kompetencje bezpośredniego przełożonego pracownika określa zarządzenie nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 września 2021 r. zmieniające Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Szczegółowe zasady indywidualnego przydziału obowiązków nauczycieli akademickich przedstawia pismo prorektor ds. rozwoju kadry, prof. dr hab. Ewy Jarosz skierowane do nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego.

link do strony:

https://us.edu.pl/pracownik/2021/01/07/szczegolowe-zasady-indywidualnego-przydzialu-obowiazkow-nauczycieli-akademickich-list-prorektor-ds-rozwoju-kadry/

return to top