Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Europejska Karta Ubezpieczenia Społecznego - EKUZ

Katowice, 2005.12.12

AK 70/2005

Od 1 stycznia 2006 roku pracownicy oraz studenci i doktoranci Uniwersytetu Śląskiego wyjeżdżający za granicę do krajów Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach delegacji, turystycznie, zarobkowo itp. winni zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ. W celu uzyskania karty należy we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Wojewódzkim Narodowym Funduszu Zdrowia złożyć wniosek o jej wydanie oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

Karta EKUZ dla pracownika ważna jest przez okres 2 miesięcy, natomiast dla studenta i doktoranta, wyjeżdżającego na studia do końca danego semestru studiów lub na okres wymieniony w zaświadczeniu z Uczelni.
Pracownik Uczelni przed wyjazdem winien zgłosić się do Działu Zatrudnienia i Płac, celem uzyskania druków „ZUS-ZUA” i „ZUS-RMUA” – potwierdzających opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego i na ich podstawie Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, ul. Kossutha 13 wystawi Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ.

W przypadku zatrudnionych przez Uczelnię na umowę o pracę emerytów karta EKUZ ważna jest przez okres 5 lat.
Studenci do lat 26, którzy korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców zgłaszają się do zakładu pracy rodzica, gdzie otrzymują druk „ZUS-ZUA”, „ZUS-RMUA” i ” ZUS-ZCZA”, jeżeli maja stały adres zamieszkania wspólnie z rodzicami lub ” ZUS-ZCNA” jeżeli maja inny adres zamieszkania.
Studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich, których zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego Uczelnia i opłaciła za nich składkę, zgłaszają się w Dziale Spraw Studenckich po druki „ZUS-ZZA” i ” ZUS-RMUA”.

Pracownicy korzystający z urlopu bezpłatnego przez pełny miesiąc kalendarzowy tracą ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Także pracownicy wyjeżdżający za granicę, będący na urlopie bezpłatnym, a otrzymujący stypendium nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu wraz z członkami rodziny. W takim przypadku pracownik winien ubezpieczyć się dobrowolnie i opłacić indywidualną składkę ubezpieczenia zdrowotnego, ustaloną jako pochodna najniższego wynagrodzenia.

PROREKTOR
ds. Współpracy i Promocji
prof. UŚ dr hab. Barbara Kożusznik

* wzór formularza EKUZ – www.nfz.gov.pl – „NASZE ZDROWIE W UE”

return to top