Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – COVID-19

12.03.2020 - 12:26 aktualizacja 12.03.2020 - 13:26
Redakcja: Marzena Ponicka

Wyjaśnienie dotyczące wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego w sytuacji zagrożenia koronawirusem

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi dodatkowego zasiłku opiekuńczego Dział Płac wyjaśnia:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został określony w art. 4 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. Ustaw z dnia 7 marca 2020,  poz.374).

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

 1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590).
 2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
  1. opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  2. są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).
 3. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
 4. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

 1. W celu skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego wystarczy złożyć u swojego pracodawcy tylko i wyłącznie oświadczenie wg załączonego wzoru:
  OŚWIADCZENIE o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat
 2. W przypadku braku złożenia oświadczenia nie jest możliwa wypłata zasiłku opiekuńczego.
 3. Oświadczenie musi zostać złożone w oryginale.
 4. Można dostarczyć je osobiście do Działu Płac Uniwersytetu Śląskiego lub przesłać droga pocztową lub poczta wewnętrzną z Wydziału.

 

Warunki wypłaty zasiłku opiekuńczego

 1. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.
 2. Jeżeli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić tylko jedno z rodziców.Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni.
 3. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

 

Dodatkowe uwagi

 1. Składając oświadczenie, nie składa się żadnych innych dokumentów.
 2. Nie jest konieczne zwolnienie lekarskie, które  świadczy o tym, że dziecko jest chore.
 3. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dotyczy opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 – nie chorym.

 

Infolinia ZUS

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną infolinię z liniami dedykowanymi na temat:
  1. ulgi i umorzenia dla płatników składek: gdzie będą mogli uzyskać informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
  2. „koronawirus – zasiłki” – infolinia dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów  oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji. Nr infolinii: 22 560 16 00.
 2. Informacje dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego, obowiązującego wzoru oświadczenia , dostępne są również na stronie ZUS: www.zus.pl.

return to top