Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Szczegółowe zasady indywidualnego przydziału obowiązków nauczycieli akademickich

07.01.2021 - 19:01 aktualizacja 07.01.2021 - 19:12
Redakcja: AJS

Poniżej udostępniamy pismo prorektor ds. rozwoju kadry prof. Ewy Jarosz skierowane do nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego. List odnosi się do szczegółowych zasad i trybu ustalania indywidualnego przydziału obowiązków ujętych w zarządzeniu nr 1/2021.

Lewy cudzysłów

Katowice,7 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo,
Nauczyciele akademiccy,

zgodnie z wymogami nałożonymi na rektora przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w art. 116 ustęp 5), opracowaliśmy zasady i tryb ustalania indywidualnego przydziału obowiązków nauczycieli akademickich (w skrócie IPO). Zarządzenie zostało podpisane przez JM Rektora 7 stycznia 2021 i opublikowane na stronie BIP Uniwersytetu. Chciałabym wyjaśnić Państwu powody wprowadzenia tego rozwiązania.

Regulamin pracy (§ 21 ustęp 1) wskazuje, że nauczyciel akademicki wykonuje swoje obowiązki zgodnie z indywidualnym zakresem obowiązków badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz określa je w stosownych paragrafach (§ 7-14) Obowiązki w tych trzech sferach ciążą na nauczycielu akademickim z mocy ustawy (art. 115). Zarządzenie nie wprowadza zatem nowych obowiązków nauczycieli akademickich, a jedynie doprecyzowuje zasady ich przydzielania i ewidencjonowania. Celem IPO jest więc ułatwienie bezpośrednim przełożonym przydzielania nauczycielom akademickim owych obowiązków i monitorowanie ich realizacji.

IPO wprowadza przejrzystość w przydzielaniu obowiązków nauczycielom akademickim, gdyż pozwala zebrać w jednym dokumencie wszystkie, które wypełniane są przez nauczyciela w trakcie roku akademickiego, a nie tylko ewidencjonować przydzielone mu zajęcia dydaktyczne. IPO określa bowiem także obowiązki badawcze oraz organizacyjne.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że obowiązki badawcze będą przydzielane w IPO na okres dwuletni, co powinno ułatwić planowanie i prowadzenie badań naukowych w okresie pokrywającym się z oceną okresową i jednocześnie pomóc się do niej przygotować zarówno pracownikom, jak i przełożonym. IPO pozwala więc także zrealizować wymóg zawarty w regulaminie pracy (§ 25 ustęp 1) dotyczący wskazania nauczycielom minimalnych wymagań badawczych.

Zarządzenie jest ponadto doprecyzowaniem szczegółowych zasad dotyczących realizacji tzw. elastycznego pensum, wprowadzonego do Statutu Uniwersytetu (§ 133) i powtórzonego w Regulaminie pracy (§ 22 oraz § 25 i § 26).

Rozliczenie wykonania przez pracownika zadań wynikających z IPO odbywać będzie się corocznie w celu zapewnienia możliwości bieżącego monitorowania realizacji obowiązków oraz na tej podstawie przydzielania obowiązków na kolejny rok akademicki. IPO pozwoli zatem czuwać, by jakieś obowiązki np. organizacyjne czy dydaktyczne nie zostały pracownikowi przydzielone w danym roku akademickim nadmiernie, co mogłoby negatywnie wpłynąć na realizację zadań badawczych. Jednocześnie IPO pozwoli, by obowiązki organizacyjne w poszczególnych jednostkach były rozkładane wśród pracowników bardziej równomiernie. Przy rozliczaniu IPO, przełożony będzie w nim uwzględniał również zadania zrealizowane przez nauczyciela w danym roku akademickim, a nie przydzielone mu w IPO na jego początku.

IPO ma także wspomóc proces oceny okresowej, szczególnie w sytuacji niewywiązania się przez nauczyciela akademickiego z założonych efektów badawczych, obowiązki w nim wymienione mogą być bowiem wykorzystane przy wyjaśnianiu sytuacji pracownika na drugim etapie oceny.

Mając świadomość, że IPO jest rozwiązaniem nowym i jak każda nowość może budzić różne emocje, pragnę podkreślić, że nadchodzący semestr letni traktujemy jako okres testowy. Mam nadzieję, że z Państwa pomocą możliwe będzie udoskonalenie IPO przed jego pełnym wprowadzeniem od nowego roku akademickiego 2021/2022. Docelowo cała procedura będzie opierała się o narzędzia teleinformatyczne.

Z serdecznymi pozdrowieniami noworocznymi
prorektor ds. rozwoju kadry
prof. dr hab. Ewa Jarosz

return to top