Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty 2021

Informacje o złożonych wnioskach projektowych i wygranych konkursach przez Uniwersytet Śląski w Katowicach w 2021 roku.

Grudzień 2021 Grudzień 2021

Dwa wnioski UŚ otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Wspólne Projekty Badawcze między Polską a Słowacją w ramach NAWA

Uniwersytet Śląski otrzymał dofinansowanie dla dwóch projektów złożonych w ramach Programu Wspólne Projekty Badawcze między Polską a Słowacją w ramach NAWA.
• Tektoniczna i termiczna ewolucja pienińskiego pasa skałkowego (Karpaty Zachodnie) na podstawie danych strukturalnych i petrologii organicznej.
• Zjawiska spinowe w nanodrutach i dwuwymiarowych materiałach van der Waalsa.
• Pierwszy Projekt będzie realizowany na Wydziale Nauk Przyrodniczych.
• Drugi Projekt będzie realizowany na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych.

• Łączna kwota dofinansowania to ponad 40 tysięcy złotych.


Zwycięski grant w ramach Funduszu Wyszehradzkiego

• Projekt pt. „Inżynieria przerwy energetycznej w półprzewodnikach niekonwencjonalnych” pod kierownictwem dr Marcina Kurpasa otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Wyszehradzkiego.
• Celem projektu jest zbadanie zaawansowanych materiałów optycznych w oparciu o inżynierię kryształów i defektów. Zadaniem po stronie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie przeprowadzenie teoretycznych badań na temat właściwości elektronicznych i optycznych, w tym charakteryzacja i modyfikacja właściwości elektronicznych.

• Wysokość dofinansowania 297 773,44 PLN.

Listopad 2021 Listopad 2021

Wnioski UŚ złożone w konkursie SPINAKER NAWA

Uniwersytet Śląski złożył dwa wnioski w konkursie „SPINAKER”, który przeznaczony jest na intensywne międzynarodowe programy kształcenia.
1. Projekt „Komunikacja międzykulturowa i dyplomacja. INTERCOM”, którego celem jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (UŚ), poprzez opracowanie, wdrożenie i realizację do 31 sierpnia 2023 r. na Wydziale Humanistycznym (WH) oraz Wydziale Nauk Społecznych (WNS) dwóch edycji IMPK dla 40 uczestników (studentów i doktorantów zagranicznych).

2. Projekt „Wolin/Jómsborg: miejsce spotkania Słowian i Skandynawów w średniowieczu – międzynarodowa szkoła letnia 2023”, którego celem jest jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia do 31.08.2023 r. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (UŚ), poprzez opracowanie, wdrożenie i realizację na Wydziale Humanistycznym dwóch edycji IMPK dla 40 uczestników (studentów i doktorantów zagranicznych).


Sukcesy pracowników UŚ w konkursach Narodowego Centrum Nauki

Uniwersytet Śląski otrzymał dofinansowanie 23 projektów złożonych w ramach dwóch konkursów NCN – PRELUDIUM, OPUS i Miniatura.
• Dofinansowanie otrzymało 13 projektów w konkursie PRELUDIUM, 10 w konkursie OPUS oraz 18 w konkursie MINIATURA.
• Biorąc pod uwag Wydziały UŚ, 12 projektów będzie realizowanych na Wydziale Nauk Przyrodniczych, 10 na Wydziale Nauk Społecznych, po 7 projektów na Wydziale Prawa i Administracji i Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych, 3 na Wydziale Humanistycznym i 1 na Wydziale Teologicznym.

• Łączna kwota dofinansowania to ponad 14,5 mln PLN.


Kolejne wnioski UŚ złożone do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Uniwersytet Śląski złożyć dwa ogólnouczelniane wnioski w konkursie „Welcome to Poland”, który przeznaczony jest na wsparcie uczelni w zakresie przyjmowania studentów i pracowników zagranicznych.
1. „First Step to Silesia” – wniosek złożony przez Dział Współpracy z Zagranicą, który dotyczy wzmocnienia uczelni w zakresie przyjmowania studentów zagranicznych.
• Projekt zakłada działania szkoleniowe, zagraniczne wizyty studyjne przeznaczone dla pracowników administracyjnych oraz przygotowanie filmów przeznaczonych dla studentów zagranicznych, które będą ułatwiały ich adaptację w UŚ.
2. „Quality 4 All – międzynarodowe standardy jakości kształcenia” – projekt, którego celem jest wspieranie działań wpływających na wysoką jakość kształcenia i obsługi studentów oraz kadry z zagranicy.

• Cel zostanie osiągnięty poprzez: a) Wsparcie szkoleniowe kadry zarządzającej kształceniem w Uniwersytecie Śląskim w zakresie jakości kształcenia i akredytacji zwłaszcza w studenckich zespołach międzynarodowych; b) Organizację Dnia Międzynarodowych Partnerstw Strategicznych w ramach Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia; c) Udoskonalanie dokumentacji i procedur dot. jakości kształcenia również w zakresie projektowania uniwersalnego wraz z tłumaczeniem na język angielski i rosyjski.


Dwa wnioski UŚ złożone w konkursach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

• Pracownicy WSiNoE złożyli projekt na dofinansowanie współpracy Polsko-Ukraińskiej w ramach Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

• Pracownicy WNP złożyli projekt w konkursie “Granty Interwencyjne”, ogłoszonym przez Narodową Agencję Akademicką. Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Ten sam zespół realizuje obecnie już dwa projekty badawcze finansowane z tego programu, tj. „Ocena ryzyka wystąpienia katastrofy osuwiskowej – Prowincja Syczuan, Chiny” oraz „Badania ratunkowe niedawno odkrytych pozostałości szybów górniczych i mielerzy w górniczo-hutniczym obszarze UNESCO, Tarnowskie Góry, Wyżyna Śląska”.

Październik 2021 Październik 2021

Zwycięski grant w konkursie Beethoven Classic NCN

• Projekt pt. „Flow i efektywność zespołu wirtualnego (V-T-Flow)” pod kierownictwem prof. Barbary Kożusznik otrzymał dofinansowanie w ramach programu Beethoven Classic NCN.
• Przyznany grant pozwoli na 36-miesięczne działania projektowe we współpracy z partnerem z Niemiec – Universität zu Lübeck.

• Wysokość dofinansowania: 894 505 PLN.


Zespół z UŚ w Katowicach otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu EOG Edukacja

• Zespół badaczy z Wydziału Nauk Społecznych pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Jarosz otrzymał dofinansowanie projektu w konkursie EOG Edukacja (Komponent I).
• Głównym celem projektu jest rozwój zawodowy pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie edukacji dotyczącej dobrostanu dzieci w perspektywie międzynarodowej.
• Projekt obejmuje zagraniczną wizytę studyjną. Jako instytucja goszcząca został wybrany Uniwersytet Islandii jako jeden z najważniejszych aktorów dyskusji na temat edukacji dotyczącej dobrostanu dzieci w Europie.

• Wysokość dofinansowania: 7900 EUR.


Uzyskanie dofinansowania w konkursie „Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego”

• Celem projektu „UNIWERS-US. Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego” jest podniesienie kompetencji dydaktycznych 150 nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie projektowania uniwersalnego poprzez realizację nowatorskich działań opartych o idee wspólnoty Uczącej się oraz metody World Cafe.
• Projekt otrzymał finansowanie w ramach PO WER, III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

• Wysokość dofinansowania: 878 577,50 PLN.

Wrzesień 2021 Wrzesień 2021

Sukcesy UŚ w konkursach Ministerstwa Edukacji i Nauki

• W ramach VII konkursu MEiN „Doktorat wdrożeniowy” wyłoniono wśród laureatów aż 8 projektów, których opiekunami są pracownicy badawczo-dydaktyczni UŚ.
• Opiekunami naukowymi w wygranych projektach są: prof. dr hab. Michał Daszykowski, prof. dr hab. Robert Musioł, dr hab. Anna Gomóła, dr hab. Lucyna Sadzikowska, prof. Uś, dr hab. Katarzyna Czornik, prof. UŚ, dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ, dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ, dr hab. Magdalena Matysik.
• Osiem projektów UŚ zostało również zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursach MEiN „Społeczna odpowiedzialność nauki” oraz „Doskonała nauka”.

• Projekty na łączną kwotę ponad pół miliona zł. będą realizowane w CINIB-ie, na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych, Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji, Wydziale Nauk Przyrodniczych, Wydziale Humanistycznym oraz w Centrum Studiów Polarnych.


Sukces Szkoły Języka i Kultury Polskiej

• Szkoła Języka i Kultury Polskiej pozyskała dofinansowanie w programie Promocja Języka Polskiego.
• Dofinansowanie: 99 970,00 PLN.
• Projekt „Polska na językach” będzie skupiał się na nauczaniu polskiego słownictwa specjalistycznego w atrakcyjnej formie. Projekt zakłada serię lekcji (filmów) realizowanych w odpowiednich dla danego tematu okolicznościach.
• Okres realizacji: 31.12.2021 – 30.12.2022 r.

• Koordynator: dr Agnieszka Tambor.


Kolejny wniosek UŚ w programie „Mistrzowie Dydaktyki”

• Uczelnia pozyskała finansowanie na realizację już VI edycji programu „Mistrzowie dydaktyki”.
• Dofinansowanie: 315 180,00 PLN.
• Przedmiotem projektu jest wdrożenie do praktyki na polskich uczelniach prowadzenia zajęć z wybitnie zdolnymi studentami wykorzystując opracowany model tutoringu, zwany dalej „modelem tutoringu”. VI edycja obejmie 17 tutorów i 51 studentów/tek • Okres realizacji: 01.09.2021- 31.12.2022 • Projekt realizowany będzie przez Uniwersytet Otwarty.
• Koordynator: dr Marta Mamet-Michalkiewicz.
Sierpień 2021 Sierpień 2021

Sukces Szkoły Języka i Kultury Polskiej

• Szkoła Języka i Kultury Polskiej pozyskała dofinansowanie w programie Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w Polsce.
• Dofinansowanie: 1 289 850,00 PLN.
• Cel i opis projektu: Projekt ma na celu wspieranie promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych poprzez przygotowanie cudzoziemców do kształcenia w polskich uczelniach. Przedmiotem Programu jest realizacja działań polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dla cudzoziemców kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim.

• Koordynator: prof. dr hab. Jolanta Tambor.


Sukces Centrum Badawczego GAME LAB

Centrum Badawcze GAME LAB w Cieszynie pozyskało dofinansowanie w programie INTERREG PL-CZ na realizację projektu pn. „Sztuka ponad granicami”.
• Dofinansowanie: 40 184,91 EUR.
• Cel i opis projektu: Celem projektu jest podniesienie jakości współpracy artystów polsko-czeskich, będących pracownikami dwóch partnerskich instytucji. Podstawowe zagadnienia i problemy, historia, zmiany w otoczeniu, miejsca atrakcyjne turystycznie wszystko konkretnie związane z regionem, historią, tożsamością regionalną. W projekcie rolę partnera pełni Uniwersytet Ostrawski.
• Koordynator: dr hab. Kaja Renkas.
To już drugi projekt UŚ, który uzyskał dofinansowanie w tym konkursie. Pierwszym był projekt WSiNoE pn. „Virtual Gallery”, o którym pisaliśmy w czerwcu
Lipiec 2021 Lipiec 2021

Sześć wniosków UŚ w konkursach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

W lipcu pracownicy Uniwersytetu Śląskiego złożyli sześć projektów do dofinansowania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), w tym:
1. Jeden projekt WNT w programie wspólne projekty badawcze między Polską a Francją PHC POLONIUM Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji. Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.
2. Dwa projekty w programie Polskie Powroty 2021 (złożone przez WNS i WNP) na kwotę ponad 3,5 mln zł Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

3. Trzy projekty w działaniu Promocja Języka Polskiego złożone przez SJPiKP na kwotę blisko 300 tys. zł Celem Programu jest promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie. W ramach Programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców.


Kolejne projekty UŚ, które otrzymały dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinansowanie do dwóch wniosków złożonych w konkursie OPUS 20 LAP.
1. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych – „Potencjał polityczny teorii spiskowych. Studium Polski i Słowenii”, z dofinansowaniem w wysokości 699 190,00 zł, którego koordynatorem jest dr hab. Agnieszka Turska-Kawa.

2. Wniosek Wydziału Nauk Przyrodniczych – Wielopoziomowe (multi-proxy) badania procesów dedolomityzacji i związanej z nimi speleogenezy w środkowej Słowenii z implikacjami dla zrozumienia początkowych etapów mineralizacji siarczkowej w południowej Polsce”, z dofinansowaniem 933 092,00 zł, którego koordynatorem jest dr hab. Justyna Małgorzata Ciesielczuk.


Projekty UŚ w konkursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na wspólne projekty Polska-Portugalia

Pracownicy WNP i WNT złożyli dwa projekty na dofinansowanie współpracy Polsko-Portugalskiej w ramach Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej.
Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021.

Kolejny wniosek UŚ w konkursie „Mistrzowie Dydaktyki”

W dniu 1 lipca złożono wniosek o dofinansowanie w programie MEIN „Mistrzowie dydaktyki”. Przedmiotem naboru jest wyłonienie uczelni, które wdrożą do praktyki na polskich uczelniach prowadzenie zajęć z wybitnie zdolnymi studentami, wykorzystując opracowany model tutoringu, zwany dalej „modelem tutoringu”.
Uniwersytet Śląski realizuje już 5 edycji ww. programu, a pozyskanie dofinansowania pozwoli na przeprowadzenie kolejnej już 6 edycji w okresie 01.09.2021-31.12.2022 r.
Czerwiec 2021 Czerwiec 2021

Wniosek UŚ w konkursie „STER – umiędzynarodowienie szkół doktorskich”

W dniu 30.06. br. Złożono wniosek o dofinansowanie w programie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) „STER – umiędzynarodowienie szkół doktorskich”. Planowana wartość projektu to ok. 2,2 mln PLN. Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich przez okres 3 lat, którego celami szczegółowymi są:
• doskonalenie jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych doktorantów poprzez przenoszenie międzynarodowych doświadczeń do polskich uczelni;
• zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów;
• rozwijanie działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;
• wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;
• pozyskanie doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;
• wsparcie stypendialne dla doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej, a także zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree;

• realizacja przez doktorantów projektów badawczych o charakterze międzynarodowym.


Wnioski UŚ w konkursie NAWA na projekty współpracy Polsko-Niemieckiej

Pracownicy WPA i WNT złożyli dwa projekty na dofinansowanie współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.


Wnioski UŚ w konkursie NAWA na projekty współpracy Polsko-Słowackiej

W minionym tygodniu pracownicy Uniwersytetu Śląskiego złożyli trzy projekty na dofinansowanie współpracy Polsko-Słowackiej w ramach Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).
Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.
Nadal trwają nabory współpracy z: Portugalią, Francją i Austrią.

Więcej: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021.


Dwa wnioski UŚ rekomendowane do dofinansowania w konkursie MEiN „Najlepsi z Najlepszych 4.0”

Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał dofinansowanie dwóch projektów w konkursie ”Najlepsi z Najlepszych 4.0.”, którego celem jest udzielenie wsparcia wybitnie uzdolnionym studentom w rozwoju ich aktywności. Instytucją organizującą konkurs jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.
• Projekt z Instytutu Matematyki: „MATEMAX – dofinansowanie udziału w międzynarodowym konkursie matematycznym”. Dofinansowanie w wysokości 10 000 zł z okresem realizacji od 1 czerwca 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.
• Projekt z Instytutu Fizyki: „Modelowanie źródeł neutronowych z zastosowaniem metody Monte Carlo i weryfikacja eksperymentalna opracowanych modeli”. Dofinansowanie w wysokości 4 504,50 zł z okresem realizacji od 1 maja 2021 do 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z celami konkursu realizacja projektów pozwoli na udział w konkursach, zawodach i konferencjach na arenie międzynarodowej. Student z Instytutu Matematyki otrzymał wsparcie finansowe udziału w międzynarodowym konkursie matematycznym „International Mathematics Competition for University Students”. Studentka z Instytutu Fizyki otrzymała dofinansowanie do udziału w dwóch konferencjach międzynarodowych „5th International Conference on Applied Physics, Simulation and Computing” oraz „Interdisciplinary Conference on Mechanics, Computers and Electrics”.


Zwycięski projekt w konkursie „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi” – EOG

Uniwersytet Śląski jest liderem konsorcjum, które otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”. Konkurs był ogłoszony w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Budżetu Państwa. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
• Tytuł: „Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce”.
• Dofinansowanie: 3 849 853,20 zł.
• Partnerzy projektu: NIBIO – Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Magurski Park Narodowy, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

• Cel i opis projektu: Celem projektu jest wzmocnienie odporności wybranych ekosystemów na negatywne skutki zmian klimatu poprzez ich kompleksową ochronę przed wnikaniem inwazyjnych gatunków roślin, opartą na ich wczesnym wykrywaniu oraz identyfikacji dróg ich rozprzestrzeniania, a także zwiększenie świadomości społeczeństwa.


Projekty UŚ w Programie V-A Republika Czeska – Polska

Uniwersytet Śląski w Katowicach znalazł się w gronie uczelni, które znalazły się na liście rekomendowanych do dofinansowania Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Osi Priorytetowej nr 4. Wnioski zostały przygotowane przez Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji.
PROJEKT REKOMENDOWANY DO DOFINANSOWANIA:
• Tytuł: VIR Virtual Gallery CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002841.
• Okres realizacji: 01.10.2021 – 30.09.2023 r.
• Dofinansowanie: 114 085,64 EUR.
• Cel i opis projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie jakości współpracy uniwersytetów pogranicza, w zakresie wymiany kulturalnej i artystycznej poprzez stworzenie wirtualnej przestrzeni wystawienniczej- wirtualnej galerii (VG), w której planowana jest realizacja wspólnych wystaw pracowników, studentów, absolwentów obu wydziałów oraz prac innych artystów. Narzędzie to posłuży również po zakończeniu pandemii, podniesie jakość wspólnych działań artystycznych oraz zwiększy transgraniczną dostępność do sztuki. W projekcie rolę partnera pełni Uniwersytet Ostrawski.
PROJEKT REKOMENDOWANY DO DOFINANSOWANIA JAKO PROJEKT REZERWOWY:
• Tytuł: Umění za hranicemi / Sztuka ponad granicami CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002842.
• Dofinansowanie: 40 184,91 EUR.
• Cel i opis projektu: Celem projektu jest podniesienie jakości współpracy artystów polsko-czeskich, będących pracownikami dwóch partnerskich instytucji. Podstawowe zagadnienia i problemy, historia, zmiany w otoczeniu, miejsca atrakcyjne turystycznie wszystko konkretnie związane z regionem, historią, tożsamością regionalną. W projekcie rolę partnera pełni Uniwersytet Ostrawski.
• Koordynator: dr hab. Kaja Renkas.

Kolejny projekt WNP, który otrzymał dofinansowanie w konkursie „Granty Interwencyjne NAWA”

Pracownicy Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ już po raz drugi otrzymali dofinansowanie projektu w konkursie “Granty Interwencyjne”, ogłoszonym przez Narodową Agencję Akademicką. Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.
• Tytuł: „Ocena ryzyka wystąpienia katastrofy osuwiskowej – Prowincja Syczuan, Chiny.”
• Okres realizacji: 2021-09-01 – 2022-09-01.
• Dofinansowanie: 282 080,00 zł.
• Cel i opis projektu: Potrzeba przeprowadzenia badań interwencyjnych zaplanowanych w zgłoszonym projekcie wynika bezpośrednio z charakteru procesu osuwania, powszechnego zjawiska w obszarach górskich świata, gdzie typowo zagraża ono ludziom i niszczy infrastrukturę. Aktywność osuwisk nasilają szczególnie silne opady i wstrząsy sejsmiczne. Czynniki te są powszechne w górach Syczuanu, w Chinach, także w obszarach, gdzie rozwija się turystyka i mają miejsce liczne inwestycje. W takich regionach szczególnie istotne jest ostrożne planowanie przestrzenne pod kątem inwestycji. Celem wnioskowanego projektu jest oszacowanie zagrożenia katastrofą osuwiskową w rejonie Moxi, w Syczuanie, z użyciem procentowego indeksu dekoncentryczności przyrostów rocznych drzew, autorskiego narzędzia dendrochronologicznego służącego wykrywaniu aktywnych osuwisk.
• Koordynator: dr hab. Małgorzata Wistuba, prof. UŚ.

Prawie 200 wniosków złożonych w konkursach PRELUDIUM i OPUS Narodowego Centrum Nauki

W zakończonym naborze wniosków w konkursach PRELUDIUM i OPUS Narodowego Centrum Nauki pracownicy i doktoranci UŚ złożyli w sumie prawie 200 wniosków grantowych, na łączną wartość ponad 70 milionów zł.
• 50 wniosków złożonych w ramach Wydziału Humanistycznego,
• 43 wnioski złożone w ramach Wydziału Nauk Przyrodniczych,
• 27 wniosków złożonych w ramach Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w obszarze badań społecznych,
• 37 wniosków złożonych w ramach Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych,
• 32 wnioski złożone w ramach Wydziału Prawa i Administracji,
• 3 wnioski złożone w ramach Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji,
• po 1 wniosku z Wydziału Teologicznego i Szkoły Filmowej.

Wniosek UŚ złożony w prestiżowym konkursie na projekty badawcze międzynarodowe – M-ERA.NET 3

W dniu 14 czerwca został złożony wniosek w konkursie M-ERA.NET 3 Call 2021 – „Materiały na bazie ZnO do fotokatalizy niskotemperaturowej deNOx”. Uniwersytet Śląski w Katowicach jest liderem konsorcjum a planowanym kierownikiem projektu jest prof. Jarosław Polański, który koordynował prace zespołu składającego wniosek.
Celem programu M-ERA.NET 3 jest koordynacja badań naukowych i prac rozwojowych, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych.

Sukces Wydziału Nauk Przyrodniczych w ramach naboru Inkubatora Innowacji Społecznych

Projekt złożony przez WNP , który uzyskał dofinansowanie to innowacja odpowiadająca na pytanie „W jaki sposób badać losy absolwentów raciborskich szkół i uczelni oraz ich motywacje do emigracji z Raciborza, aby na podstawie gromadzonych danych móc tworzyć strategie przeciwdziałania temu zjawisku?”
Koordynator: dr hab. Sławomir Sitek
Misją Inkubatora jest wyszukanie i rozwinięcie najlepszych pomysłów na rozwiązanie problemów mieszkańców Śląska. Inkubator działa w następujących obszarach tematycznych: ▪ rewitalizacja miast w wymiarze społecznym, ▪ depopulacja, ▪ rozwój białych miejsc pracy, ▪ rozwój zielonych miejsc pracy, ▪ niski wskaźnik zatrudnienia kobiet, ▪ niski wskaźnik zatrudnienia osób 50+, ▪ niwelowanie skutków społecznych ubóstwa energetycznego
Więcej: https://slaska.przestrzeninnowacji.pl/tematy/

Trzy projekty badawcze złożone w ramach Funduszu Wyszehradzkiego

W dniu 1 czerwca pracownicy Uniwersytetu Śląskiego złożyli trzy projekty badawcze o dofinansowanie w ramach Funduszu Wyszehradzkiego:
• Projekt Liderski WNP „Impact of the Covid pandemic on the living conditions of elderly people in the Visegrad countries”
• Dwa projekty, w których WSiNoE pełni rolę partnera „Digital Assistance for Seniors by the Social Intelligence” oraz „Development of entrepreneurial competence”
Celem Funduszu jest wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Ukrainy i integracja tych państw z Unią Europejską, z położeniem nacisku na cztery aspekty: innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony rozwój. https://www.eurodesk.pl/granty/miedzynarodowy-fundusz-wyszehradzki-granty-wyszehradzkie.
Maj 2021 Maj 2021

Kolejny sukces Szkoły Języka i Kultury Polskiej w konkursie NAWA

Mamy zaszczyt poinformować, że kolejny projekt Szkoły Języka i Kultury Polskiej na zdalną letnią szkołę i zdalny kurs dla lektorów zagranicznych uzyskał dofinansowanie NAWA. W obu przypadkach na pełną postulowaną liczbę kandydatów (170 os.+ 30 os.). Co najistotniejsze za sam program otrzymano w punktacji 99 na 100 punktów!
Celem Letnich zdalnych kursów jest wzmocnienie kompetencji językowych, a także pogłębienie więzi z Polską i zachęcenie uczestników do podjęcia w Polsce studiów lub – w dalszej perspektywie – podjęcia współpracy z polskimi uczelniami i firmami na polu naukowym i gospodarczym. Program kursów obejmuje intensywne zajęcia z języka polskiego jako obcego, praktyczne warsztaty, wykłady dotyczące polskiej historii i kultury oraz imprezy integracyjne.
Dodatkowym działaniem jest Letni kurs NAWA dla lektorów-cudzoziemców przeznaczony jest dla cudzoziemców, którzy prowadzą lektoraty z języka polskiego jako obcego w zagranicznych ośrodkach akademickich. Jego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji dydaktycznych, metodycznych i językowych lektorów poprzez zajęcia językowe, ćwiczenia warsztatowe, hospitacje oraz wykłady dotyczące języka i kultury polskiej. Istotnym celem kursu jest także integracja ze środowiskiem lektorów języka polskiego jako obcego z różnych krajów i części świata.
• Koordynator: prof. dr hab. Jolanta Tambor.

• Dofinansowanie: 243 800,00 PLN.


Kolejny etap realizacji zadania pt. „Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery ULKA”

Dział Projektów ma zaszczyt poinformować, że rozpoczyna się kolejny etap realizacji zadania pt. „Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery ULKA – etap V”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W ramach tego zadania Napowietrzne Mobilne Laboratorium oraz laboratoria stacjonarne zostaną doposażone w nowoczesną aparaturę przeznaczoną do badania zanieczyszczeń powietrza. Realizacja zadania umożliwi rozszerzenie i unowocześnienie oferty dydaktycznej w zakresie metod prowadzenia badań nad stanem środowiska powietrznego w ramach realizowanych przez studentów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, zapewniając najwyższy poziom odpowiadający standardom międzynarodowym.
• Wartość projektu: 508 800,00 PLN.

• Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 254 400,00 PLN.


W ostatnim tygodniu zostały złożone dwa wnioski w Konkursach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

• Wniosek Wydziału Nauk Przyrodniczych złożony w Programie Granty Interwencyjne obejmujący dofinansowanie projektu badawczego pt.:” Ocena ryzyka wystąpienia katastrofy osuwiskowej – Prowincja Syczuan, Chiny”. Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

• Wniosek Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ złożony w programie Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w Polsce. Program ma na celu wspieranie promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych poprzez przygotowanie cudzoziemców do kształcenia w polskich uczelniach. Przedmiotem Programu jest realizacja działań polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dla cudzoziemców kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim.


Pracownicy UŚ złożyli 13 wniosków w konkursie ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne

W dniach 19-21 maja 2021 Uniwersytet Śląski złożył 13 wniosków w konkursie ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne. W pięciu z nich pełni funkcje lidera a w pozostałych jest partnerem międzynarodowych zespołów. Projekty w ramach partnerstw strategicznych ERASMUS+ mają na celu rozwój, transfer i wdrażanie innowacyjnych praktyk oraz realizację wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim. Realizacja projektów, zgodnie z założeniami programu ERASMUS+ przyczyni się m.in. do modernizacji oferty dydaktycznej uczelni, jej lepszego dostosowania do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia, w tym z uwzględnieniem narzędzi związanych z nauczaniem on-line.


Ponad 12 milionów zł na projekty badawcze z udziałem pracowników UŚ w ramach konkursów NCN

Dziewiętnaście zespołów badawczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach znalazło się w gronie osób, które otrzymały dofinansowanie na realizację projektów badawczych w ramach konkursów OPUS, PRELUDIUM BIS oraz SONATA, organizowanych w grudniu 2020 roku przez Narodowe Centrum Nauki. Projekty badawcze będą realizowane na Wydziale Nauk Przyrodniczych, Wydziale Humanistycznym, Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych.


Sukces WPiA w Konkursie „Granty Interwencyjne” NAWA

Uniwersytet Śląski w Katowicach znalazł się w gronie uczelni, które otrzymały dofinansowanie projektów w konkursie “Granty Interwencyjne”, ogłoszonym przez Narodową Agencję Akademicką. Wniosek został przygotowany przez zespół Wydział Prawa i Administracji. To już drugi projekt Uczelni finansowany z tego programu. Pod koniec ubiegłego roku dofinansowanie uzyskał projekt WNP.
• Tytuł: „Wpływ pandemii COVID – 19 na wymiar sprawiedliwości. Studium przypadku i sugerowane rozwiązania”.
• Okres realizacji: 2021-09-15 – 2022-09-15.
• Dofinansowanie: 266 580,00 PLN.

• Cel i opis projektu: Pandemia Covid-19 wpłynęła na niemal wszystkie aspekty naszego życia. Począwszy od kwestii związanych z ochroną zdrowia, przez kwestie socjalne i pracownicze, na gospodarczych i karnych skończywszy. Wszystkie wskazane powyżej kwestie mogą stać się zalążkiem stosunków spornych, których rozwiązanie będzie musiało nastąpić na drodze sądowej. Celem projektu będzie zatem przeanalizowanie tego jak pandemia covid-19 wpłynęła na wymiar sprawiedliwości – sprawy które już się toczyły, jak również sprawy, które w wyniku nowej rzeczywistości post-pandemicznej dopiero będą się pojawiać (np. spodziewane upadłości związane z kryzysem gospodarczym). Analizie poddane zostaną zarówno kwestie ustrojowe jak i proceduralne, a całe badania będą miały charakter komparatystyczny przy uwzględnieniu rozwiązań przyjętych w innych państwach ( w szczególności partnerów Litwy i Ukrainy).


Wnioski pracowników UŚ w konkursach ERC

W ramach pierwszych konkursów European Research Council, w nowej perspektywie Horyzontu Europa, pracownicy UŚ złożyli 5 wniosków: 4 w ramach ERC Starting Grant oraz 1 w ramach ERC Consolidator Grant.
Za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC), program Horyzont Europa będzie wspiera między innymi doskonałość naukową, tak by umożliwić wybitnym naukowcom poszerzanie granic nauki i wiedzy. ERC finansuje pomysły badawcze, które są nowatorskie, interdyscyplinarne, ambitne, mają szansę na dokonanie przełomu bądź na otwarcie nowej ścieżki w nauce. Na finansowanie mają szansę badania obarczone ryzykiem niepowodzenia, przekraczające granicę między badaniami podstawowymi i stosowanymi.
• Aplikowanie o grant odbywa się w cyklach rocznych w ramach konkursów:
– ERC Starting Grants – dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie, do 1,5 mln euro na projekt trwający nie dłużej niż 5 lat.
– ERC Consolidator Grants – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie; 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat.
– ERC Advanced Grants – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym, do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat.
– ERC Synergy Grant – dla 2-4 liderów i ich zespołów z różnych, uzupełniających się dziedzin, dla wspólnego rozwiązywania ambitnych problemów badawczych. Na badania można uzyskać do 10 mln euro na projekt trwający do 6 lat.
Granty ERC to pieniądze na prace badawcze, w tym na zatrudnienie współpracowników pochodzących z dowolnego kraju świata, jak również pokrycie kosztów sprzętu, odczynników, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych. Granty ERC pozwalają na uzyskanie niezależności, dając możliwość wyboru instytucji, w której będziemy chcieli realizować badania. Są znakiem jakości naukowca, co ułatwia nawiązanie kontaktów w gronie światowej elity naukowej.

• Więcej informacji na temat konkursów ERC można znaleźć na stronie https://erc.europa.eu/


Sukces UŚ w konkursie NAWY „Welcome to Poland”

Uniwersytet Śląski w Katowicach znalazł się w gronie uczelni, które otrzymały dofinansowanie projektów w konkursie „Welcome to Poland”, ogłoszonym przez Narodową Agencję Akademicką. Wniosek został przygotowanych przez Dział HR UŚ.
• Tytuł: „Come2US – profesjonalizacja i centralizacja obsługi pracowników zagranicznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”.
• Okres realizacji: 2021-06-01 – 2023-05-31.
• Dofinansowanie: 331 134,84 PLN.
• Zakładane rezultaty projektu:
– zmiana organizacyjna w postaci punktu obsługi pracowników zagranicznych Welcome Point,
– komplet w pełni dostępnych językowo dokumentów dotyczących zatrudnienia i funkcjonowania Uczelni,
– interesujące i pełne źródła informacji w postaci strony internetowej, interaktywnego informatora oraz filmów,
– 2 edycje wirtualnych targów pracy.
Kwiecień 2021 Kwiecień 2021

2021-04-30

W dniu 30.04 .br. złożono wniosek projektowy Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ o dofinansowanie w ramach Programu Letnie Kursy NAWA.

Koordynator: prof. dr hab. Jolanta Tambor

Celem Letnich zdalnych kursów jest wzmocnienie kompetencji językowych, a także pogłębienie więzi z Polską i zachęcenie uczestników do podjęcia w Polsce studiów lub – w dalszej perspektywie – podjęcia współpracy z polskimi uczelniami i firmami na polu naukowym i gospodarczym. Program kursów obejmuje intensywne zajęcia z języka polskiego jako obcego, praktyczne warsztaty, wykłady dotyczące polskiej historii i kultury oraz imprezy integracyjne.

Dodatkowym działaniem jest Letni kurs NAWA dla lektorów-cudzoziemców przeznaczony dla cudzoziemców, którzy prowadzą lektoraty z języka polskiego jako obcego w zagranicznych ośrodkach akademickich. Jego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji dydaktycznych, metodycznych i językowych lektorów poprzez zajęcia językowe, ćwiczenia warsztatowe, hospitacje oraz wykłady dotyczące języka i kultury polskiej. Istotnym celem kursu jest także integracja ze środowiskiem lektorów języka polskiego jako obcego z różnych krajów i części świata.


2021-04-29

Projekt pt.: „VINCI Zanurkuj w naukę – Interdyscyplinarna Międzynarodowa Śląska Szkoła Letnia”, otrzymał dofinansowanie w konkursie NAWA SPINAKER.

Okres realizacji 2021-11-01 – 2023-08-31

Dofinansowanie 700 980,00 PLN

Cel główny Projektu to wzrost poziomu umiędzynarodowienia UŚ poprzez opracowanie i realizację dwóch edycji Intensywnego Międzynarodowego Programy Kształcenia dla 40 studentów/tek.

Grupę docelową stanowią cudzoziemcy, którzy ukończyli co najmniej 1 rok studiów w przypadku studiów I st. lub są w trakcie studiów II st. (informatyka lub nauki chemiczne lub nauki fizyczne lub inż. materiałowa). Są to osoby młode, pochodzący z krajów UE jak i spoza UE, zainteresowane tematyką badawczą oferowaną przez zespoły badawcze WNST UŚ.


2021-04-12

W dniu 12 kwietnia 2021 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach złożył 2 wnioski w ramach konkursu EOG Edukacja: „Wyspy wiedzy” (w ramach Komponentu IV – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach ) oraz „Rozwój zawodowy pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – wizyty studyjne” (w ramach Komponentu I – „Profesjonalny rozwój kadry”).


2021-04-06

Uniwersytet Śląski w Katowicach jako jedyna Uczelnia w Programie NAWA uzyskała akredytację na wszystkie przewidziane regulaminem rodzaje kursów tj.:

  • Kursu Przygotowawczego NAWA,
  • Letniego kursu NAWA w ramach programu Letnie kursy NAWA
  • Zdalnego letniego kursu NAWA w ramach programu Letnie kursy NAWA
  • Letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców w ramach programu Letnie kursy NAWA
  • Zdalnego letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców w ramach programu Letnie kursy NAWA

Akredytacja została przyznana UŚ na lata 2021-2023 na w/w rodzaje kursów.

Marzec 2021 Marzec 2021

2021-03-30

W dniu 30 marca 2021 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach złożył wniosek w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na doposażenie uczelnianych laboratoriów na kierunkach kształcenia i specjalizacjach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.


2021-03-23

Pracownicy Uczelni przygotowali 4 projekty na dofinansowanie współpracy polsko-włoskiej w ramach programu NAWA Canaletto. Celem naboru było wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch. Kierownikami złożonych projektów są:  prof. dr hab. Marian Paluch, prof. dr hab. Monika Fabiańska, dr hab. Gabriela Woźniak, dr Paulina Trybek.

Pracownicy Wydziału Nauk Przyrodniczych: dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, dr hab. Sławomir Sitek i dr hab. Sławomir Pytel zgłosili trzy fiszki innowacji z pomysłami  do projektu „Śląska Przestrzeń Innowacji”. Jest to projekt prowadzony jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oaz Fundację Fundusz Współpracy z Warszawy, którego celem jest  znalezienie rozwiązań problemów społecznych, z którymi aktualnie zmagają się mieszkańcy województwa śląskiego. Zachęcamy do zapoznania się z inicjatywą https://slaska.przestrzeninnowacji.pl/tematy/

Uczelnia po raz kolejny złożyła w Ministerstwie Edukacji i Nauki projekty na dofinansowanie działań podejmowanych przez  wybitnych studentów w ramach programu „Najlepszy z Najlepszych”. Zgłoszenia dotyczyły studentki fizyki i studenta matematyki.

Ponadto, Uniwersytet Śląski w Katowicach złożył w imieniu swoich pracowników 5 wniosków w ramach konkursu LIDER XII – konkursie NCBR na poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i mają potencjał wdrożeniowy).

return to top