Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty 2022

Informacje o złożonych wnioskach projektowych i wygranych konkursach przez Uniwersytet Śląski w Katowicach w 2022 roku.

Grudzień 2022 Grudzień 2022

Sukcesy w konkursach NCN

Aż 14 projektów UŚ zostało zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursach Narodowego Centrum Nauki (OPUS, PRELUDIUM oraz POLONEZ BIS), których wyniki zostały ogłoszone 6 grudnia.
Łączna wartość dofinansowania to ponad 6 500 000 zł.

Po pięć zwycięskich projektów przypada na Wydział Humanistyczny oraz na Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, a po dwa – na Wydział Nauk Przyrodniczych oraz Wydział Prawa i Administracji.


Projekt współpracy z Mariupolem dofinansowany z NAWA

UŚ otrzymał z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dofinansowanie na realizację projektu „All for One”.
• Główne cele projektu wiążą się ze wsparciem Państwowego Uniwersytetu w Mariupolu w kilku kluczowych obszarach działania. Pierwszym z nich jest działalność badawcza najmłodszych naukowców. W tym zakresie Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) chciałby zaoferować 6 badaczom, będącym do 7 lat po doktoracie, możliwości kontynuowania badań, pomimo tragicznej sytuacji uczelni, związanej z fizycznym zniszczeniem jej infrastruktury w wyniku działań wojennych. Oferta obejmie koszty podróży do i z Katowic, zakwaterowanie na okres 1-6 miesięcy oraz diet pobytowych w Katowicach. Współpraca naukowa młodych badaczy z Ukrainy z naukowcami z UŚ będzie wsparta ze środków uzyskanych przez Uniwersytet Śląski w ramach programu MEiN „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Drugim obszarem jest działalność dydaktyczna Państwowego Uniwersytetu w Mariupolu. Uczelnia partnerska zdefiniowała obszary tematyczne modułów, które są szczególnie potrzebne w procesie przygotowania studentów do pełnienia istotnej roli w powojennej odbudowie państwa. Moduły mogą zostać przygotowane i zaoferowane przez UŚ. W ramach projektu planowane jest przygotowanie i zaoferowanie w trybie online, na platformie Moodle, 7 modułów z zakresu nauk społecznych. Trzecim obszarem jest współpraca Państwowego Uniwersytetu w Mariupolu z uniwersytetem europejskim Transform4Europe (T4EU). Rektorzy konsorcjum T4EU, którego UŚ jest członkiem od 2020 roku, w maju 2021 roku podjęli decyzję o przyjęciu wymagającej szczególnego wsparcia uczelni ukraińskiej do sojuszu, jako partnera stowarzyszonego. Głównym celem działam w tym zakresie będzie włączenie ukraińskich studentów, doktorantów, a także przedstawicieli kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej w wydarzenia, organizowane w ramach sojuszu przez UŚ. Będzie to T4EU Festiwal Kultury Europejskiej, T4EU Week oraz T4EU PhD Conference. UŚ chce zapewnić także przedstawicielom kadry administracyjnej z Państwowego Uniwersytetu w Mariupolu poznanie specyfiki zarządzania realizacją zadań w ramach uniwersytetu europejskiego Transform4Europe.
• Wnioskodawca: dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ.
• Jednostka realizująca: projekt ogólnouczelniany.

• Przyznane dofinansowanie dla UŚ: 699 700,00 PLN.

Listopad 2022 Listopad 2022

Trzy projekty dofinansowane w ramach programu MEiN dedykowanego studentom „Najlepszy z Najlepszych”

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Studentki i studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przygotowali cztery wnioski. Trzy z nich otrzymały dofinansowanie:
• „Zbadanie zdolności do życia mikroorganizmów ze środowisk płonących hałd pogórniczych w warunkach poliekstremalnych z wykorzystaniem komory beztlenowej własnego projektu” – Agnieszka Bylina pod opieką merytoryczną dr. Piotra Siupki i prof. dr. hab. Leszka Marynowskiego;
• „Projekt nowoczesnego środowiska Jana Krzysztofa Kluka na podstawie podręcznika gospodarczego jego autorstwa” – Konrad Kopel pod opieką merytoryczną dr. Adama Pisarka;
• „Kształtowanie się koncepcji myślenia magicznego we wczesnych tekstach Eugeniusza Frankowskiego” – Anna Leśniewska pod opieką merytoryczną dr. hab. Marka Pacukiewicza, prof. UŚ i dr Kamili Gęsikowskiej.

• Celem projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0” jest wspieranie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej. Dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na udział w międzynarodowych zawodach, konkursach oraz konferencjach. Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Dofinansowanie pozyskane w ramach projektu partnerskiego Fundusze Wyszehradzkie

Projekt p.t. „Spanish as a Foreign Language in Central Europe: A Demolinguistic Approach (2004-2020)” otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu realizowanego przez Fundusz Wyszehradzki.
• Celem projektu jest analiza sytuacji języka hiszpańskiego jako jednego z nowych języków obcych włączonych do różnych środowisk edukacyjnych w krajach Wyszehradzkich.
• Wnioskodawca: dr Cecylia Tatoj.

• Jednostka realizująca: Wydział Humanistyczny.


Sukces Centrum Studiów Polarnych

Wraz z końcem roku 2022 rozpoczął się duży infrastrukturalny projekt (z budżetem wynoszącym ponad 6 mln złotych) w ramach współpracy polsko-norweskiej pt. „Cryosphere Integrated Observatory Network on Svalbard” (CRIOS), który koordynowany jest przez dr. Michała Laskę z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ i Centrum Studiów Polarnych. Nasz Uniwersytet we współpracy z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniką Warszawską, Norwegian Polar Institute, University Centre in Svalbard, Norwegian Meteorological Institute oraz SIOS – Knowledge Centre podjął się rozbudowy i harmonizacji sieci obserwacyjnej na Svalbardzie.
• Głównym celem CRIOS jest stworzenie sieci pomiarowej i aparaturowej, niezbędnej do procesu kalibracji i walidacji danych teledetekcyjnych, modeli czy innych pośrednich metod badawczych, wymagających danych kalibracyjnych. Dodatkowo duży nacisk zostanie położony na harmonizację pomiarów i standaryzację aparatury, z uwzględnieniem doposażenia do obecnych standardów. Zwieńczeniem tych starań jest transfer w czasie rzeczywistym, surowych, nieprzetworzonych danych na poziomie 0, które będą udostępniane szerokiej społeczności badawczej poprzez otwarte, międzynarodowe bazy danych.
• Ten nowatorski, predefiniowany projekt został wypracowany przez Polskie Konsorcjum Polarne we współpracy z Narodowym Centrum Nauki. Finansowanie projektu zagwarantowane jest z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Badawczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021.

• Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu CRIOS.


Trzy wnioski UŚ dofinansowane w konkursie „Promocja języka polskiego” NAWA

1. Tytuł projektu: 100 ekofaktów, o których każdy uczący się polskiego mówić powinien.
• Wnioskodawca: Agnieszka Tambor.
• Jednostka realizująca: Szkoła Języka i Kultury Polskiej.
• Przyznane dofinansowanie: 95 600,00 PLN.
• Cel: Przedmiotem projektu są nowoczesne metody, techniki, materiały i narzędzia do nauki języka polskiego jako obcego oparte o tematy związanych z geografią, geologią, a przede wszystkim ekologią oraz kryzysem klimatycznym. Zamysłem projektu jest przygotowanie profesjonalnych, nowoczesnych i atrakcyjnych materiałów do nauczania.
2. Tytuł projektu: Kompetencja językowa – innowacja zadaniowa.
• Wnioskodawca: Agnieszka Tambor.
• Jednostka realizująca: Szkoła Języka i Kultury Polskiej.
• Przyznane dofinansowanie: 94 500,00 PLN.
• Cel: Przedmiotem projektu są nowoczesne metody, techniki, materiały i narzędzia do nauki języka polskiego jako obcego na podst. zagadnień związanych z kształceniem kompetencji językowych u odbiorców projektu. Idea projektu opiera się na pojęciu kompetencji językowej, czyli pojęciu opisującym intuicyjną i nieuświadomioną zdolność operowania elementami i zasadami językowymi, pozwalającą na budowanie fraz i zdań, których użytkownicy języka nigdy wcześniej nie słyszeli, parafrazowaniu zasłyszanych zdań i uczestniczeniu w innych podobnych procesach językowych.
3. Tytuł projektu: Kultura i literatura w promocji języka polskiego na włoskich uniwersytetach.
• Wnioskodawca: Katarzyna Forst.
• Jednostka realizująca: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego.
• Przyznane dofinansowanie: 97 884,80 PLN.

• Cel: Celem projektu jest promocja zainteresowania nauką języka polskiego jako obcego studentów włoskich uczelni oraz podwyższenie kompetencji językowych obecnych studentów polonistyk w wybranych uczelniach we Włoszech.

Październik 2022 Październik 2022

Sukces UŚ w konkursie „Doskonałość dydaktyczna uczelni”

Uniwersytet Śląski w Katowicach znalazł się na liście beneficjentów w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doskonałość dydaktyczna uczelni”.
• Koordynatorka projektu: dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ.
• Wysokość otrzymanego dofinansowania: 463 500,00 PLN.
• Celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, poprzez przygotowanie modyfikacji programów studiów w zakresie kierunkowych efektów uczenia się oraz opracowanie programu kształcenia uniwersyteckiego, w tym ścieżek w ramach obszarów dziedzinowych lub interdziedzinowych, opartych o ideę kształcenia uniwersyteckiego. Działania zaplanowane w projekcie doprowadzą do rozbudowy systemu zarządzania jakością w zakresie dydaktyki oraz wpłyną na wzmocnienie mechanizmów doskonalenia procesu dydaktycznego.
Wrzesień 2022 Wrzesień 2022

Kolejny projekt UŚ w programie ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne

Projekt p.t. „me_HeLi-D: Mental Health Literacy and Diversity. Enhancing Mental Health and Resilience through digital Resources for Youth” otrzymał dofinansowanie w konkursie ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne. UŚ, który pełni w nim rolę partnera otrzymał dofinansowanie w wysokości 80 000,00 EUR.
• Do celów głównych projektu należą: promocja wiedzy na temat zdrowia psychicznego dla wszystkich uczniów, bez względu na ich pochodzenie społeczne i kulturowe, miejsce zamieszkania, status społeczno-ekonomiczny, potrzeby wsparcia, tożsamość lub ekspresję płciową lub orientację seksualną; promowanie motywacji uczniów do aktywnego zaangażowania się we własne zdrowie psychiczne; rozszerzenie zakresu działań profilaktycznych dotyczących zdrowia psychicznego dla uczniów poprzez opracowanie nowego i innowacyjnego narzędzia zorientowanego na potrzeby młodzieży.

• Koordynatorem projektu ze strony UŚ będzie dr hab. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz z Wydziału Nauk Społecznych.


Sukces UŚ w programie Horyzont Europa – komponent DEMOCRACY

Projekt „Trust in European Democracies”, złożony w konkursie: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01 otrzymał dofinansowanie w wysokości, 2 977 274,00 EUR, w tym UŚ, który w projekcie pełni rolę partnera, otrzymał dofinansowanie w wysokości 187 313 EUR.
• Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ.

• Opis: W ramach projektu zostanie stworzona solidna i kompleksowa baza wiedzy na temat długoterminowej dynamiki i czynników prognostycznych w zakresie zaufania do instytucji politycznych demokracji przedstawicielskiej (partii, organów wykonawczych, parlamentów, sądownictwa itp. W ramach projektu zbadana zostanie rola nowych wzorców zachowań wyborczych, w tym zmienności zmienności wyborów i tendencji do zmniejszania się frekwencji wyborczej, a także implikacje pojawienia się nowych ruchów społecznych i partii dla włączenia społecznego, ruchów społecznych i partii dla inkluzywności, reprezentatywności i legitymizacji w europejskich demokracji europejskiej. W ramach projektu zbadany zostanie średnio- i długoterminowy wpływ przemian społeczno-ekonomicznych związanych z pandemią korony, kryzysem gospodarczym, a ostatnio – kryzysem energetycznym, migracyjnym i uchodźczym spowodowanym wojną na Ukrainie na poziom zaufania politycznego, wydajność, przejrzystość i żywotność systemów demokratycznych w UE. Wreszcie, w ramach projektu opracowany zostanie wielopoziomowy plan działań politycznych, obejmujący zestaw krótko-, średnio- i długoterminowych interwencji na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i unijnym, oparty na ocenie ich ogólnej skuteczności i zgodności z krajowym kontekstem kulturowym i politycznym.


Sukces UŚ w Programie JUSTICE

Projekt „International Judicial Training: Boosting Judicial Competencies in a Post-pandemic Reality”, złożony w konkursie JUSTICE otrzymał dofinansowanie w wysokości 488 696,80 EUR, w tym UŚ, który pełni w projekcie rolę partnera, otrzymał dofinansowanie w wysokości 20 479,80 EUR.
• Projekt będzie realizowany przez działające w ramach UŚ Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości.

• Celem projektu jest przeszkolenie sędziów w zakresie korzystania z narzędzi prawnych UE w obszarach praworządności i ochrony danych osobowych, a w zakresie ponadnarodowego stosowania norm prawa cywilnego i karnego. Projekt będzie skierowany przede wszystkim do sędziów w państwach członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej poprzez zapewnienie szkoleń i materiałów w odpowiednich językach (bułgarski, chorwacki, angielski, polski i rumuński), aby obniżyć barierę językową oraz umożliwienie szerokiego udziału sędziów z całego regionu oraz wzmocnienie ich wzajemnych kontaktów i współpracy.


Kolejny projekt UŚ dofinansowany w konkursie NAWA

Kolejny projekt Szkoły Języka i Kultury Polskiej otrzymał dofinansowanie w konkursie „Kursy Przygotowawcze NAWA 2022”, organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.
• Dofinansowanie projektu wynosi 399 780,00 PLN.
• Przedmiotem projektu jest realizacja działań polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dla cudzoziemców kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim.

• Koordynatorem projektu będzie prof. dr hab. Jolanta Tambor.


Sukces Wydziału Nauk Przyrodniczych w programie Horyzont Europa

Wydział Nauk Przyrodniczych jest partnerem projektu „SOIL O-LIVE – The soil biodiversity and functionality of mediterranean olive groves: a holistic analysis of The influence of land management on olive oil quality and safety”, który otrzymał dofinansowanie w prograie Horyzont Europa.
• Na realizację projektu Uniwersytet Śląski otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 500 000,00 EUR.
• Projekt zakłada: analizę wpływu zanieczyszczeń na gleby w gajach oliwnych w kontekście multi-bioróżnorodności oraz funkcji ekologicznej na różnych poziomach organizacji i w różnej skali; analizę zależności pomiędzy stanem gleby a parametrami jakościowymi oliwy z oliwek; implementację praktyk ekologicznych poprawiających jakość gleby i zwiększających jej bioróżnorodność i funkcjonalność w stałych gajach oliwnych obszary śródziemnomorskiego w obrębie naturalnego zasięgu oliwki europejskiej, co powinno przełożyć się na polepszenie parametrów jakościowych oliwy z oliwek; zdefiniowanie rygorystycznych wskaźników ekologicznych, które pozwolą na zaimplementowanie w przyszłości jednoznacznych norm i regulacji mających na celu certyfikację stanu gleb w europejskich gajach oliwnych

• Koordynatorem projektu ze strony UŚ będzie prof. dr hab. Robert Hasterok.

Lipiec 2022 Lipiec 2022

Sukces UŚ w konkursie na projekty dotyczące przedsiębiorczości uczelni

Projekt „Entrepreneur. Entrepreneurial Preparation for Notable and Engaging Universities”, którego liderem jest Uniwersytet Śląski, otrzymał dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Europejski Instytut Technologii i Innowacji.
• Projekt ma na celu wspieranie europejskich uniwersytetów w dążeniu do większej przedsiębiorczości i wzmacnianiu innowacyjności. Poprzez promowania kompetencji przyszłości, zapewni nowe pokolenie studentów-przedsiębiorców i innowatorów. Projekt ma wspierać tworzenie uniwersytetów otwartych i inkluzywnych, skupionych na studentach. Zakłada współpracę pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego, sektorem publicznym i prywatnym oraz obywatelami.
• Działania prowadzone będą przez konsorcjum składającego się z 5 uniwersytetów partnerskich (Vytautas Magnus University, Litwa (T4E); University of Castilla–La Mancha, Hiszpania; Vrije Universiteit Brussel, Belgia; Mälardalen University, Szwecja), pierwszego w Grecji centrum kompetencyjnego „Teaching Teaching Factory Competence Centre” w Grecji oraz GrantXpert Consulting (firma specjalizująca się w komunikacji).
• Konsorcjum stworzy skalowalny model rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, który będzie wspierał potencjał naukowo-techniczny studentów, pracowników i innowatorów z ekosystemów Konsorcjum oraz spoza nich.

• Wartość projektu: 1 201 482,25 EUR, planowane dofinansowanie dla UŚ: 269 556,25 EUR.


Sześciu pracowników UŚ wśród laureatów konkursu MEiN na Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Na 1719 wniosków złożonych w konkursie na stypendia dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, sześciu pracowników UŚ znalazło się w gronie 215 osób, które otrzymało stypendium, są to:
– dr Bartosz Jakub Stopel z Wydziału Humanistycznego,
– dr hab. Ewa Maja Bartos z Wydziału Humanistycznego,
– dr Wioleta Ilona Cieślik z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych,
– dr Agnieszka Aleksandra Miarka z Wydziału Nauk Społecznych,
– dr Anna Maria Muś z Wydziału Nauk Społecznych,
– dr Konrad Józef Graczyk z Wydziału Prawa i Administracji.
• Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł.

• Pełna lista stypendystów na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2022-r-edycja-17

Czerwiec 2022 Czerwiec 2022

Wnioski w Programie MEIN Najlepszy z Najlepszych

W ramach programu MEIN „Najlepszy z Najlepszych” złożono 4 wnioski studentów Uniwersytetu Śląskiego.
• Przedmiotem programu wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych, będących przedmiotem oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie. Projekt pozakonkursowy zakłada udział minimum 130 wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach, co powinno skutkować zwiększeniem zainteresowania podejmowaniem przez uzdolnionych studentów pracy naukowej w przyszłości. Rezultatem projektu będą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez studentów w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach naukowych.

Wniosek w Programie Granty Wyszehradzkie

W ramach Funduszu Wyszehradzkiego WSiNoE złożył liderski projekt pt. „Europa w niebezpieczeństwie? Jak młody naukowiec może stawić czoła zagrożeniom współczesnego świata?”.
• Koordynatorem projektu jest dr hab. Katarzyna Marcol.
• Zadaniem Funduszu jest promowanie i zachęcanie do bliższej współpracy między państwami i społeczeństwami Grupy Wyszehradzkiej (GW, V4) poprzez dofinansowywanie wspólnych wyszehradzkich projektów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych, wymianę młodzieży, współpracę transgraniczną oraz w dziedzinie promocji turystyki.

• Więcej o funduszu https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/


Trzy wnioski w Programie Granty Interwencyjne NAWA

W ostatnim naborze na Granty Interwencyjne NAWA pracownicy Uczelni złożyli trzy projekty badawcze o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania rzędu 900 tys. PLN.
• Projekt Wydziału Humanistycznego pt. „Pandemiczny kryzys zaufania. Remedium: inkluzywna komunikacja”, którego koordynatorek jest dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ.
• Projekt Wydziału Nauk Społecznych pt. „Zdrowie psychiczne dziecięcych uchodźców wojennych z Ukrainy w kontekście funkcjonowania polskiego i słowackiego systemu edukacji”, którego koordynatorem jest dr Anna Kołodziej-Zaleska.
• Projekt Wydziału Nauk Przyrodniczych pt. „Kierunki krótko terminowego uzupełnienia niedoborów węgla kamiennego na rynku europejskim z kopalń usytuowanych na terenie Polski w perspektywie transformacji przemysłu węglowego w OZE”, którego koordynatorem jest dr hab. Iwona Jelonek, prof. UŚ.

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.


Wniosek w Programie Kursy Przygotowawcze NAWA

Pracownicy Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego złożyli wniosek o dofinansowanie w Programie Kursy Przygotowawcze 2022.
• Program ma na celu wspieranie promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych poprzez przygotowanie cudzoziemców do kształcenia w polskich uczelniach. Przedmiotem Programu jest realizacja działań polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dla cudzoziemców kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim.
• Ponadto celami Programu są:
1) wsparcie realizacji Programów stypendialnych: im. gen. Władysława Andersa, im. Stefana Banacha oraz umów międzynarodowych i współpracy bilateralnej, poprzez umożliwienie stypendystom ww. programów uczestnictwa w kursie;
2) umożliwienie cudzoziemcom, którzy planują rozpoczęcie studiów w Polsce, nauki lub doskonalenia znajomości języka polskiego oraz poszerzenia wiedzy w zakresie przedmiotów związanych z kierunkiem przyszłych studiów;
3) pogłębienie wiedzy cudzoziemców na temat Polski, jej kultury i historii.

• Wnioskowana wartość dofinansowania to ponad 1,6 mln.


Sukces UŚ w konkursie Partnerstwa Strategiczne NAWA

Projekt „Stronger Together – partnerstwa strategiczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach sieci Transform4Europe”, który został przygotowany w ramach Biura Transform4Europe, otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu NAWA – Partnerstwa Strategiczne.
• Celem projektu jest pogłębienie oraz rozwinięcie współpracy pomiędzy trzema partnerami uniwersytetu europejskiego Transform4Europe Uniwersytetem Śląskim w Katowicach (dalej UŚ), Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie (dalej UWW) oraz Uniwersytetem w Trieście (dalej UTr), w obszarze, który nie jest objęty finansowaniem w ramach projektu głównego „Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs” (Proposal number: 101004048). Projekt obejmuje przygotowanie programu 2 podwójnych dyplomów z zakresu nauk politycznych i dyplomacji oraz aquamatyki, opracowanie wspólnego modułu kształcenia z „Data Science” oraz zainicjowanie współpracy badawczej obejmującej badanie z zakresu jakości wód oraz badania pilotażowe będące podstawą wspólnego wniosku na projekt badawczy międzynarodowy.

• Wysokość wnioskowanego dofinansowania: 1 171 636,00 PLN.


Sukces WNP w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zespół Wydziału Nauk Przyrodniczych pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Babczyńskiej, prof. UŚ otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Kampania Bioróżnorodność – od genu do ekosystemu” w ramach działania „EE 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno–informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych”.
• Projekt będzie realizowany do 31 października 2022 r.
• Adresatami kampanii są uczennice i uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentki i studenci szkół wyższych a także nauczyciele oraz osoby dorosłe niezwiązane z edukacją.
• Wysokość otrzymanego dofinansowania: 18 880,00 PLN.

Wniosek UŚ w programie Horyzont Europa – komponent WIDERA

Tytuł projektu: „GENSENSE: GENder Equality Plans in ERA universities: Harnessing the synergy of diversity to nurture context-SENSitive and sustainable knowledge development for inclusive gender equality in the ERA”.
• Konkurs: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-81.
• Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Jarosz.
• Rola UŚ: Partner.
• Wartość projektu: 964 113,00 EUR.
• Planowane dofinansowanie dla UŚ: 104 523,00 EUR.

• Opis projektu: Podejście oparte na Planach Równości Płci (GEP) odniosło znaczny sukces w rozwiązywaniu problemu nierówności płci w ERA, ale jego wpływ był nierówny i niespójny, częściowo z powodu luk w wiedzy dotyczących rozbieżności między polityką a rzeczywistymi procesami genderowymi, a zwłaszcza z powodu braku uwagi poświęconej kontekstowemu zróżnicowaniu w obrębie ERA. Dlatego też potrzebne są ramy rozwoju wiedzy na temat GEP w ERA, uwzględniające kontekst, które stanowiłyby podstawę bardziej efektywnego planowania GEP. Celem projektu GENSENSE jest stworzenie takich ram i zatwierdzenie ich poprzez wdrożenie na 8 wzorcowych uniwersytetach partnerskich, które znajdują się na różnych etapach rozwoju GEP, poprzez międzyinstytucjonalny Kolektyw Wiedzy GEP i wieloskalowy Hub Wiedzy GEP. W oparciu o te zweryfikowane ramy, GENSENSE opracuje innowacyjny, uwzględniający kontekst, oparty na współpracy, refleksyjny i intersekcjonalny model rozwoju wiedzy o GEP, służący do prowadzenia skutecznych działań na rzecz GEP na różnych europejskich uniwersytetach oraz rozpowszechni zestaw narzędzi i wyników modelu GENSENSE, dostosowany do potrzeb polityki, praktyki i odbiorców naukowych. Postęp w kierunku włączającej równości płci w ERA zostanie zapewniony poprzez opracowanie opartej na modelu ścieżki integracji wiedzy z zakresu nauk społecznych o płci i wiedzy o GEP, wiedzy z zakresu nauk społecznych o płci oraz „wiedzy w działaniu” GEP (uczenie się na podstawie refleksyjnej praktyki) w sektorach szkolnictwa wyższego i R&I na poziomie krajowym/regionalnym, zwłaszcza w państwach „wideningowych”. W ten sposób GENSENSE ma przyczynić się do rozwoju inkluzywnej równości płci w ERA poprzez stworzenie modelu rozwoju wiedzy GEP, który jest trwały, ponieważ uwzględnia kontekst i opiera się na refleksyjnej praktyce, oraz który zwiększy efektywność i inkluzywność instytucjonalnych GEP na europejskich uniwersytetach.


Wniosek UŚ w programie Horyzont Europa – komponent DEMOCRACY

Tytuł projektu: „Trust in European Democracies”
• Konkurs: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01.
• Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ.
• Rola UŚ: Partner.
• Wartość projektu: 2 977 274,00 EUR.
• Planowane dofinansowanie dla UŚ: 187 313 EUR.

• Cel projektu: W ramach projektu zostanie stworzona solidna i kompleksowa baza wiedzy na temat długoterminowej dynamiki i czynników prognostycznych w zakresie zaufania do instytucji politycznych demokracji przedstawicielskiej (partii, organów wykonawczych, parlamentów, sądownictwa itp. W ramach projektu zbadana zostanie rola nowych wzorców zachowań wyborczych, w tym zmienności zmienności wyborów i tendencji do zmniejszania się frekwencji wyborczej, a także implikacje pojawienia się nowych ruchów społecznych i partii dla włączenia społecznego, ruchów społecznych i partii dla inkluzywności, reprezentatywności i legitymizacji w europejskich demokracji europejskiej. W ramach projektu zbadany zostanie średnio- i długoterminowy wpływ przemian społeczno-ekonomicznych związanych z pandemią korony, kryzysem gospodarczym, a ostatnio – kryzysem energetycznym, migracyjnym i uchodźczym spowodowanym wojną na Ukrainie na poziom zaufania politycznego, wydajność, przejrzystość i żywotność systemów demokratycznych w UE. Wreszcie, w ramach projektu opracowany zostanie wielopoziomowy plan działań politycznych, obejmujący zestaw krótko-, średnio- i długoterminowych interwencji na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i unijnym, oparty na ocenie ich ogólnej skuteczności i zgodności z krajowym kontekstem kulturowym i politycznym.

Maj 2022 Maj 2022

6 wniosków złożonych w ramach konkursu SONATA NCN uzyskało dofinansowanie

• 2 złożone wnioski z Wydziału Humanistycznego uzyskało dofinansowanie:
– Jana z Janduno „Quaestiones super 'Parva naturalia’ Aristotelis”. Edycja krytyczna i analiza historyczno-filozoficzna, kierownik projektu dr Maciej Seweryn Stanek, wartość projektu 445 755,00 PLN;
– Procesy demokratyzacyjne w teatrach instytucjonalnych w Polsce. Procedury, mechanizmy i relacje władzy, kierownik projektu dr Aneta Głowacka, wartość projektu 920 681,00 PLN;
• 1 złożony wniosek z Wydziału Nauk Przyrodniczych uzyskał dofinansowanie:
– Identyfikacja specyficznych dla komórek macierzystych czynników genetycznych kontrolujących pluripotencję komórek somatycznych Arabidopsis thaliana, kierownik projektu dr Anna Maria Wójcik, wartość projektu 1 372 500,00 PLN;
• 3 złożone wnioski z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych uzyskały dofinansowanie:
– Kooperatywność w służbie chiro-optoelektroniki: funkcjonalne polimery supramolekularne na powierzchniach dla chiralnych materiałów elektro- i fotoaktywnych, kierownik projektu dr inż. Piotr Bronisław Ślęczkowski, wartość projektu 1 794 010,00 PLN;
– Zrozumienie właściwości przewodzących nanocieczy w nanoporach dla nowej generacji tryboelektrycznych nanogeneratorów – Nano2-fluid, kierownik projektu dr Yaroslav Grosu, wartość projektu 1 173 396,00 PLN;
– Podstawowe badania nad nowymi ultrastabilnymi szkłami i wielowarstwowymi nanokompozytami polimerowymi prowadzące do ich praktycznych zastosowań, kierownik projektu dr Aparna Beena Unni, wartość projektu: 799 036,00 PLN.

3 wnioski złożone w ramach konkursu OPUS NCN uzyskały dofinansowanie

• 1 złożony wniosek z Wydziału Humanistycznego uzyskał dofinansowanie: – Mapowanie growej biopolityki: paradygmaty immunologiczne w grach cyfrowych, kierownik projektu dr hab. Michał Krzysztof Kłosiński, wartość projektu: 270 840,00 PLN;
• 1 złożony wniosek z Wydziału Nauk Przyrodniczych uzyskał dofinansowanie: – Ocena roli tolerancji zasolenia w kształtowaniu zmienności i specjacji u modelowych traw rodzaju Brachypodium, kierownik projektu dr Elżbieta Anna Wolny, wartość projektu: 2 601 040,00 PLN;

• 1 złożony wniosek z Wydziału Prawa i Administracji uzyskał dofinansowanie: – Nadużycie marki – marka jako nowe dobro osobiste w polskim prawie cywilnym na tle regulacji europejskich i prawa amerykańskiego, kierownik projektu dr hab. Marlena Jankowska-Augustyn, wartość projektu: 199 738,00 PLN.


1 wniosek złożony w ramach konkursu PRELUDIUM BIS uzyskał dofinansowanie

• 1 złożony wniosek z Wydziału Humanistycznego uzyskał dofinansowanie: – Bizantyńska entomologia kulturowa: transformacja dziedzictwa antyku (V-XV w.).
• Kierownik projektu prof. dr hab. Przemysław Tadeusz Marciniak.
• Wartość projektu: 405 772,00 PLN.


1 wniosek złożony w ramach konkursu POLONEZ BIS uzyskał dofinansowanie

• 1 złożony wniosek z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych uzyskał dofinansowanie: – Wpływ organizacji wewnętrznej chromatyny na morfologię jądra komórki eukariotycznej, kierownik projektu dr Aykut Erbas.
• Wartość projektu: 820 306,00 PLN.


Dofinansowanie dla Wydziału Nauk Przyrodniczych z WFOŚiGW

• Projekt „Katodoluminescencja stolikowa – doposażenie pracowni petrograficznej w Instytucie Nauk o Ziemi, Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” otrzymał dofinansowanie w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu EE. 2.1. „Doposażenie uczelnianych laboratoriów na kierunkach kształcenia i specjalizacjach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną”.
• Pracownia Petrograficzna, która otrzymała wsparcie jest interdyscyplinarnym zapleczem do prowadzenia dydaktyki na Wydziale Nauk Przyrodniczych z zakresu korelacji właściwości materii z jej strukturą dla nowo otwartych kierunków studiów jak: Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych, Geologia Stosowana i Aquamatyka oraz kierunków już istniejących, jak Geologia. Pracownia jest wykorzystywana także przez doktorantów- będących słuchaczami Szkoły Doktorskiej UŚ (w zakresie nauk o Ziemi i środowisku).
• WFOŚiGW sfinansuje 50% wartości projektu szacowanego w wysokości 320 000,00 PLN.

• Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2022 r.


Uniwersytet Śląski w Katowicach uzyskał dofinansowanie w ramach Programu „Solidarni z Ukrainą” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

• Celem projektu jest umożliwienie uczestnikom – studentom i doktorantom, którzy są obywatelami Ukrainy i przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. – kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad rozprawą doktorską lub odbycia innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach i instytutach, w okresie od marca do września 2022 roku.

• Łączna wartość projektu to 725 000,00 PLN.


W ramach programu Kreatywna Europa, komponent KULTURA Uniwersytet Śląski w roli Lidera złożył projekt pt.: „POEM: Platform of experimental media”

• Pomysłodawcą projektu jest dr Wojciech Kukuczka z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji.
• Łączna wartość planowanego projektu prawie 240 tys. EUR.

• Więcej o programie: https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/


Szkoła Języka i Kultury Polskiej otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Letnie Kursy NAWA edycja na rok 2022 finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

• Celem projektu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez umożliwienie zagranicznym studentom, naukowcom i cudzoziemcom-lektorom języka polskiego bezpłatnego udziału w intensywnych zdalnych lub stacjonarnych kursach języka i kultury polskiej.

• Łączna wartość projektu to 907 115,92 PLN.


Wydział Humanistyczny otrzymał dofinansowanie dla dwóch wniosków składanych w ramach Programu SPINAKER finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

• Celem głównym projektów jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki. Celami szczegółowymi projektów są: wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i/lub doktorantów; wzrost udziału zagranicznych studentów i/lub doktorantów w programach kształcenia na polskich uczelniach; poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule hybrydowej lub zdalnej.
• Tytuły projektów, które uzyskały dofinansowanie:
– Wolin/Jómsborg: miejsce spotkania Słowian i Skandynawów w średniowieczu – międzynarodowa szkoła letnia 2023;
– Komunikacja międzykulturowa i dyplomacja (INTERCOM).

• Łączna wartość obu projektów to ponad 700 000,00 PLN.

Kwiecień 2022 Kwiecień 2022

Dwa wnioski UŚ o charakterze ogólnouczelnianym otrzymały dofinansowanie w konkursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Welcome to Poland

I. Projekt „First Step to Silesia”
Budżet: 340 218,00 (finansowanie 100%).
Okres realizacji: 2022-05-01 – 2023-04-30.
Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w obszarze obsługi studentów zagranicznych, poprzez:
• Wsparcie szkoleniowe dla 61 pracowników administracyjnych i zarządczych zaangażowanych w przyjmowanie studentów z zagranicy, w zakresie kompetencji komunikacyjnych i kulturowych, w ramach udziału w szkoleniach zewnętrznych, wewnętrznych oraz wizytach studyjnych;
• Przygotowanie 20 materiałów audiowizualnych zawierających zestaw atrakcyjnie podanych informacji, które ułatwią studentom z zagranicy odnalezienie się w środowisku wnioskodawcy oraz społeczności danego miasta, jak i w przestrzeni publicznej związanej z kwestiami bytowymi – o zasięgu ogólnouczelnianym oraz wydziałowym;
• Organizację jednej międzynarodowej konferencji zrzeszającej uczelnie zagraniczne należące do sieci europejskiej T4E, która pozwoli zarówno na wymianę doświadczeń dotyczących wsparcia udzielanego studentom z zagranicy w zakresie ich funkcjonowania w nowym środowisku akademickim, jak i na wzmacnianie relacji z uczelniami zagranicznymi.
II. Projekt „Quality 4 All – międzynarodowe standardy jakości kształcenia”
Budżet: 264 726,00 (finansowanie 100%).
Okres realizacji: 2022-05-01 – 2023-04-30.
Celem Projektu jest wspieranie działań wpływających na wysoką jakość kształcenia i obsługi studentów oraz kadry z zagranicy poprzez:
1. Wsparcie szkoleniowe kadry zarządzającej kształceniem w Uniwersytecie Śląskim w zakresie jakości kształcenia i akredytacji zwłaszcza w studenckich zespołach międzynarodowych. Projekt zakłada 9 szkoleń łącznie dla 114 osób.
2. Organizację Dnia Międzynarodowych Partnerstw Strategicznych w ramach Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia (dla 120 osób, w tym 40 prelegentów zagr.)

3. Udoskonalanie dokumentacji i procedur dot. jakości kształcenia również w zakresie projektowania uniwersalnego wraz z tłumaczeniem na język angielski i rosyjski – łącznie 600 stron dokumentacji.


Kolejny projekt UŚ otrzymał dofinansowanie w konkursie EOG Edukacja, organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Budżet 176 004,00 EUR (100% dofinansowanie), w tym 88 728,00 EUR dla UŚ.
W projekcie występuje dwóch partnerów: Fundacja EDU-RES i Islandzki Instytut Historii Naturalnej.
Okres realizacji 22-05-01 – 2023-04-30.
Projekt ogólnouczelniany.
Głównym celem projektu jest rozwój kultury jakości w sektorze edukacji poprzez zdiagnozowanie, zaplanowanie, rozwinięcie i wdrożenie koncepcji kształcenia uniwersyteckiego opartego na projektowaniu uniwersalnym, edukacji włączającej i spersonalizowanej, a także na kształceniu umiejętności kluczowych:
• Opracowanie rekomendacji dla innowacyjnego i odpowiedzialnego rozwoju kształcenia uniwersyteckiego dzięki przeprowadzeniu wielowymiarowych diagnoz (jakościowych i ilościowych);
• Udoskonalenie oferty dydaktycznej na poziomie uniwersyteckim poprzez opracowanie 8 ´ścieżek ogólnouniwersyteckich edukacyjnych i wdrożenie pilotażu przynajmniej 2 z nich;
• Wzmacnianie mobilności i kreatywności studentów KISM oraz wdrażanie zagranicznych wzorców edukacyjnych, badawczych oraz standardów pracy w oparciu o kontakt z ekspertami.
Marzec 2022 Marzec 2022

Wnioski w Programie ERASMUS+

W ramach programu ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe – Partnerstwa współpracy pracownicy Uniwersytetu Śląskiego złożyli 8 wniosków:
• Jeden wniosek ogólnouczelniany (UŚ Liderem).
• Siedem wniosków, w ramach których UŚ pełni rolę Partnera (3 wnioski WSiNoE, 2 wnioski WH, 2 wnioski WNS).
W ramach Programu Uniwersytet Śląski realizuje obecnie 16 projektów. Zachęcamy do zapoznania się z uruchomionym na początku 2022 r. projektem ogólnouczelnianym: GEPARD: Gender Equality Programme in Academia – Raising Diversity https://us.edu.pl/uczelnia/rowne-traktowanie/gepard/

Więcej o Programie https://erasmusplus.org.pl/kalendarz-wydarzen/spotkanie-informacyjne-o-partnerstwach-wspolpracy-dla-szkolnictwa-wyzszego-konkurs-wnioskow-2022


Wnioski w Programie HORYZONT EUROPA (Staff Exchange)

Z Wydziału Nauk Społecznych dr Anna Watoła oraz dr Anna Brosch złożyły wnioski badawcze w ramach programu HORYZONT EUROPA (Staff Exchange). Celem programu jest międzynarodowa wymiana pracowników uczelni wyższych.
• Łączna wartość planowanego dofinansowania dla UŚ wynosi 239 200 EUR.

• Więcej o Programie https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/staff-exchanges


Wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

W marcu złożono dwa wnioski o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:
• W ramach naboru „Doposażenie uczelnianych laboratoriów na kierunkach kształcenia i specjalizacjach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną” złożono wniosek o dofinansowanie zakupu katodoluminescencji stolikowej, jako doposażenia pracowni petrograficznej w Instytucie Nauk o Ziemi, Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
• W ramach naboru „Edukacja ekologiczna” złożono wniosek WNP Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska pt. „Kampania Bioróżnorodność- od genu do ekosystemu”.
• Więcej o Programach WFOŚ https://www.wfosigw.katowice.pl/trwajace-nabory-konkursowe.html

Wniosek w Programie JUSTICE

W marcu złożono w roli partnera wniosek edukacyjny w konkursie JUSTICE pt. „International Judicial Training: Boosting Judicial Competencies in a Post-pandemic Reality”. Wniosek został złożony przez dr hab. Katarzynę Gajdę-Roszczynialską z Wydziału Prawa i Administracji.

• Planowane dofinansowanie dla UŚ wynosi około 20 tys. EUR.


Sukces WNP – dofinansowanie Svalvald Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS)

Dofinansowanie otrzymał projekt badawczy pt. „25 years of high-frequency ground penetrating radar measurements of snow studies in Svalbard (SnowGPR)”, którego kierownikiem projektu jest dr Dariusz Ignatiuk (WNP, Instytut Nauk o Ziemi).
• W projekcie Uniwersytet Śląski pełni rolę Instytucji Wiodącej.
• Okres realizacji: 01.03.2022-31.01.2023 r.
• Instytucja Finansująca: Norweska Rada Badań Naukowych.
• Dofinansowanie całego projektu: 198 900 koron norweskich (NOK).
• Dofinansowanie dla US: 63600 koron norweskich (NOK).

Wnioski w Programie „Solidarni z Ukrainą” i „Akredytacje” NAWA

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego złożyli dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Programów ogłoszonych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej:
• wniosek w ramach Programu Kursy Letnie NAWA na kwotę 1 018 390,00 PLN, celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez umożliwienie zagranicznym studentom, naukowcom i cudzoziemcom-lektorom języka polskiego bezpłatnego udziału w intensywnych zdalnych lub stacjonarnych kursach języka i kultury polskiej. Projekt złożony przez prof. dr hab. Jolantę Tambor ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej;
• wniosek ogólnouczelniany w ramach Programu Solidarni z Ukrainą na kwotę ponad 2 mln PLN. Celem Programu jest umożliwienie uczestnikom Programu – studentom i doktorantom, którzy są obywatelami Ukrainy i przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. – kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad rozprawą doktorską lub odbycia innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach i instytutach, w okresie od marca do września 2022 roku.
Luty 2022 Luty 2022

Wnioski w Programie Interreg Central Europe

W lutym złożono dwa wnioski badawcze w ramach programu Interreg Central Europe, w ramach których Uniwersytet Śląski występuje w roli partnera. Projekty złożyli:
• dr hab. Robert Pyka z Wydziału Nauk Społecznych,
• dr Sławomir Sitek z Wydziału Nauk Przyrodniczych.

Łączna wartość planowanego dofinansowania dla UŚ wynosi ponad 1,5 mln PLN.


Wnioski w ramach Grantów ERC

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego złożyli cztery wnioski w ramach indywidualnych grantów badawczych w programie HORYZONT 2020 – GRANTY ERC.
• Aplikujący: dr Marek Marzec, prof. UŚ (WNP), dr Anna Muś (WNS), dr Mariola Paruzel-Czachura (WNS), dr Mauro Arturo Rivera Leon (WPIA).
• Wszystkie osoby aplikowały w ścieżce „Starting Grant” dedykowanej naukowcom 2-7 lat po doktoracie.

• Łączna wartość planowanego dofinansowania dla UŚ wynosi ponad 22 mln PLN.


Wniosek w programie HORYZONT (Twinning)

W ramach programu Horyzont Europa (projekty wspierające) został złożony wniosek na realizację projektu badawczego „Next-generation tools for Federated Learning that effectively support multi-criteria decision support systems under uncertainty”. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Michał Baczyński z WNSiT. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Rzeszowskim (lider projektu). Wartość wnioskowanego dofinansowania dla UŚ wynosi ponad 100 000 EUR.
• Głównym celem projektu jest wsparcie Instytutu Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR) w zwiększeniu doskonałości badawczej nad wielokryterialnymi systemami wspomagania decyzji w warunkach niepewności. Zostanie to osiągnięte poprzez zaproponowanie i opracowanie różnych metod systemów wspomagania decyzji opartych na nauczaniu federacyjnym (ang. Federated Learning; FL) oraz stworzenie sieci partnerskiej FedLearnNet. Projekt zakłada transfer wiedzy z zaawansowanych laboratoriów krajowych i międzynarodowych do doświadczonych naukowców i młodych badaczy oraz wspieranie potencjału naukowego partnerów, zwiększając w ten sposób dorobek naukowy całej sieci. Wzmocnienie potencjału badawczego w dziedzinie informatyki obejmuje: • podnoszenie doskonałości naukowej kadr poprzez transfer wiedzy z jednostek badawczych w Europie; • wypracowanie modelu współpracy z doświadczonymi naukowcami, a także uruchomienie dwukrajowych procedur doktoranckich (podwójne doktoraty); • intensyfikacja współpracy z otoczeniem.

• Realizacja celów projektu da niepowtarzalną szansę, aby partnerzy konsorcjum stali się miejscami promującymi otwartość badań naukowych oraz miejscami na świecie o dużym znaczeniu dla spotkań i wymiany wysokiej jakości nauki.


Wnioski w konkursach CITIZEN, EU4Health

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego złożyli dwa wnioski, w których UŚ pełni rolę partnera:
• Wniosek badawczy w konkursie Citizens pt. „AGIT – Activation of young generation in the times of climate policy backlash in Central Europe” złożony przez dr. hab. Jacka Zrałka (WPiA).
• Wniosek badawczy w konkursie EU4Health Programme pt. „BladdEr Cancer management combining multi-Omics strategies and Machine learnING” złożony przez prof. dr. hab. Grzegorza Zadorę (WNSiT)

• Łączna wartość planowanego dofinansowania dla UŚ wynosi około 110 mln EUR.


Wnioski w programie Fundusz Wyszehradzki

W ramach programu Fundusz Wyszehradzki w ostatnim naborze pracownicy Uniwersytetu Śląskiego złożyli dwa projekty:
• Dr Cecylia Tatoj (WH) koordynowała złożenie wniosku „Spanish as a Foreign Language in Central Europe: A Demolinguistic Approach (2004-2020)”, w którym UŚ występuje w roli partnera. Wnioskowane dofinansowanie dla UŚ wynosi 9 971 EUR.
• Dr hab. Katarzyna Marcol (WSiNoE) koordynowała złożenie wniosku „Boundless Ethnology – międzynarodowe forum młodych etnologów i antropologów kulturowych z krajów V4”, w którym UŚ występuje w roli lidera. Wnioskowane dofinansowanie dla UŚ wynosi ponad 18 000 EUR.
Styczeń 2022 Styczeń 2022

Wnioski UŚ w konkursie „Partnerstwa strategiczne” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Projekt „Stronger Together – partnerstwa strategiczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach sieci Transform4Europe” został przygotowany w ramach Biura Transform4Europe.
• Celem projektu jest pogłębienie oraz rozwinięcie współpracy pomiędzy trzema partnerami uniwersytetu europejskiego Transform4Europe Uniwersytetem Śląskim w Katowicach (dalej UŚ), Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie (dalej UWW) oraz Uniwersytetem w Trieście (dalej UTr), w obszarze, który nie jest objęty finansowaniem w ramach projektu głównego „Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs” (Proposal number: 101004048). Projekt obejmuje przygotowanie programu 2 podwójnych dyplomów z zakresu nauk politycznych i dyplomacji oraz aquamatyki, opracowanie wspólnego modułu kształcenia z „Data Science” oraz zainicjowanie współpracy badawczej obejmującej badanie z zakresu jakości wód oraz badania pilotażowe będące podstawą wspólnego wniosku na projekt badawczy międzynarodowy.
• Wysokość wnioskowanego dofinansowania: 1 270 436,00 PLN.
Projekt „PARA EMPEZAR – partnerstwo strategiczne z Uniwersytetem Kastylii -La Manchy” został przygotowany w ramach działu Współpracy z Zagranicą.
• „PARA EMPEZAR” w języku hiszpańskim oznacza „aby rozpocząć”, co oddaje ideę przygotowywanego projektu, którego celem jest rozpoczęcie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Uniwersytetem Kastylii-La Manchy poprzez wspólne przygotowanie wysokiej jakości programu micro-credentials. Micro-credentials, jako element szerszego systemu kwalifikacji i osiągnięć oraz narzędzie rozwijania idei lifelong-learning, jest formą uznania efektów uczenia się, obejmującego moduł lub kilka modułów zajęć, w konkretnym obszarze tematycznym, realizowanym w krótkim czasu.
• Wysokość wnioskowanego dofinansowania: 1 400 800,00 PLN.

• Koordynatorką obu projektów jest dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ.


Kolejne trzy projekty otrzymały dofinansowanie w ramach programu ERASMUS+ „Partnerstwa Strategiczne”. Projekty o których mowa Uniwersytet Śląski pełni rolę partnera

• “Transparent Assessment for Online Learning by Digitally Competent Professors (DIGI-PROF)” – dr Marta Mamet-Michalkiewicz.
• “Future IT professionals Education in Artificial Intelligence” – dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska, prof. UŚ.
• “Mathematical models for teaching three-dimensional geometry using virtual reality” – dr Tomasz Kopczyński.

• Łączna wartość dofinansowania dla UŚ wynosi ponad 500 tys. zł.


Wniosek UŚ otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Wspólne Projekty Badawcze między Polską a Niemcami w ramach NAWA

• Projekt pt.: „Unifikacja międzynarodowego prawa spadkowego – fakt czy mit? Podobieństwa i rozbieżności w interpretacji i stosowaniu europejskiego rozporządzenia spadkowego w Niemczech i w Polsce”.
• Celem projektu, jest ocena unifikacji prawa prywatnego międzynarodowego w obszarze prawa spadkowego, mającej stanowić efekt rozpoczęcia stosowania przez kraje członkowskie europejskiego instrumentu, jakim jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (dalej: rozporządzenie spadkowe).
• Wysokość dofinansowania: 14 800,00 PLN.
return to top