Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty 2023

Informacje o złożonych wnioskach projektowych i wygranych konkursach przez Uniwersytet Śląski w Katowicach w 2023 roku.

Listopad 2023 Listopad 2023

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych otrzymał dofinansowanie na projekt „Polimeryzacja rodnikowa z otwarciem pierścienia jako metoda otrzymywania degradowalnych inteligentnych polimerów winylowych do zastosowań biomedycznych”

• Program: NCN – Miniatura 7.
• Wartość projektu: 449 471,00 PLN.
• Koordynator: dr inż. Roksana Katarzyna Bernat Instytut Chemii.
• Okres realizacji projektu: 28.11.2023 – 27.11.2024.
• Cel projektu: staż naukowy.

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych otrzymał dofinansowanie na projekt „Badanie struktury elektronowej i reaktywności powierzchniowej w materiałach hybrydowych na bazie wybranych tellurków”

• Program: NCN – Miniatura 7.
• Wartość projektu: 15 004,00 PLN.
• Koordynator: dr Katarzyna Balin Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego.
• Okres realizacji projektu: 28.11.2023 – 27.11.2024.

• Cel projektu: Celem projektu jest badanie wstępne/pilotażowe.


Wydział Humanistyczny otrzymał dofinansowanie na projekt „Dynamika grupy, kompetencja komunikacyjna i chęć komunikowania się ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej mowy ciała a dobrostan studentów z Pokolenia Z w kontekście duńskiej i polskiej edukacji wyższej”

• Program: NCN – Miniatura 7.
• Wartość projektu: 40 883,00 PLN.
• Koordynator: dr Dagmara Gałajda Instytut Językoznawstwa.
• Okres realizacji projektu: 28.11.2023 – 27.11.2024.

• Cel projektu: Celem projektu jest badanie wstępne/pilotażowe.

 


Wydział Prawa i Administracji otrzymał dofinansowanie na projekt „Status prawny, pozycja i znaczenie tzw. funduszy pozabudżetowych – badania wstępne”

• Program: NCN – Miniatura 7.
• Wartość projektu: 10 519,00 PLN.
• Koordynator: dr Kamila Żmuda-Matan Instytut Nauk Prawnych.
• Okres realizacji projektu: 28.11.2023 – 27.11.2024.
• Cel projektu: Celem projektu jest badanie wstępne.

Wydział Humanistyczny otrzymał dofinansowanie na projekt „Polski film animowany – kształtowanie się dziedziny w latach 1946-1956 w świetle dokumentów z archiwum FINA i Archiwum Akt Nowych w Warszawie”

• Program: NCN – Miniatura 7.
• Wartość projektu: 8 888,00 PLN.
• Koordynator: dr Patryk Oczko Instytut Nauk o Sztuce.
• Okres realizacji projektu: 28.11.2023 – 27.11.2024.
• Cel projektu: Celem projektu jest kwerenda na bazie której powstanie polski film animowany.

Wydział Nauk Przyrodniczych otrzymał dofinansowanie na projekt „Ocena wpływu szczepów Streptomyces ze środowisk związanych z węglem kamiennym o aktywności przeciwgrzybowej na Solanum lycopersicum na poziomie fizjologicznym i molekularnym

• Program: NCN – Miniatura 7.
• Wartość projektu: 49 995,00 PLN.
• Koordynator: dr Małgorzata Rudnicka Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska.
• Okres realizacji projektu: 28.11.2023 – 27.11.2024.
• Cel projektu: Celem projektu jest badanie wstępne/pilotażowe, które ma ocenić wpływ szczepów Streptomyces ze środowisk związanych z węglem kamiennym o aktywności przeciwgrzybowej na Solanum lycopersicum na poziomie fizjologicznym i molekularnym.

Uniwersytet Śląski otrzymał grant na realizację wydarzenia „European Science in the City and Euroscience Open Forum – KATOWICE 2024”

• Program: Horyzont Europa.
• Wartość projektu: 2 000 000,00 EUR.
• Wartość dofinansowania dla UŚ: 734 652,25 EUR.
• Okres realizacji projektu: 2024.
• Rola Uniwersytetu Śląskiego: Partner.

• Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wiedzy i wyników badań, generowanie oddolnego zainteresowania osiągnięciami naukowymi oraz uczynienie z nauki podstawowego instrumentu dialogu obywatelskiego w procesie transformacji regionu. Cele te zostaną osiągnięte poprzez realizację całorocznego programu celebrującego przyznanie Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 oraz zainicjowanie dyskusji europejskiego środowiska eksperckiego i naukowego podczas konferencji EuroScience Open Forum 2024.


Uniwersytet Śląski otrzymał grant na realizację wydarzenia „EU TalentOn Katowice 2024 – European Union Contest for Early-Career Researches”

• Program: Horyzont Europa.
• Wartość projektu: 499 691,50 EUR.
• Okres realizacji projektu: 2024.
• Rola Uniwersytetu Śląskiego: Lider.
• Cel projektu: Celem projektu jest organizacja i realizacja wydarzenia w formie konkursu (wraz z działaniami towarzyszącymi) dla młodych naukowców. Celami szczegółowymi działania są promocja rozwoju zawodowego młodych naukowców oraz promocja współpracy międzynarodowej i międzydyscyplinarnej w zespołach badawczych.
Październik 2023 Październik 2023

Wydział Nauk Przyrodniczych otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Molekularne aspekty procesu embriogenezy w kulturze izolowanych mikrospor pszenicy (Triticum aestivum)

• Program: Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
• Wysokość dofinansowania: 155 000,00 PLN.
• Okres realizacji projektu: 13.09.2022-31.12.2023.
• Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie efektywnego protokołu dla indukcji procesu embriogenezy w kulturze izolowanych mikrospor pszenicy oraz identyfikacja genów odpowiadających za inicjację tego procesu.

Wydział Humanistyczny otrzymał dofinansowanie na projekt „Rola Kościoła i inicjatyw lokalnych w gromadzeniu narodowego dziedzictwa węgla kamiennego”

• Program: Program Ministra MEIN – Nauka dla Społeczeństwa II.
• Okres realizacji projektu: 36 miesięcy.
• Cel projektu: W Polsce ani górnictwo, ani kultura węgla nie były dotąd przedmiotem badań historii mówionej, dlatego zakładane w niniejszym projekcie działania mają charakter innowacyjny i prekursorski. Podobnie nie były badane także społeczne i kulturowe konsekwencje restrukturyzacji górnictwa, a przede wszystkim ich zintegrowana postać, jaką jest narodowe dziedzictwo węgla kamiennego. Narracje mówione górników i ich otoczenia mają szansę na wniesienie zarówno korekt w stosunku do komunistycznej wizji kultury, jak i na wytworzenie współcześnie ważnej kultury kultywowanej przez starzejącą się część społeczeństwa. Jej zebranie i zaprezentowanie podczas wielu, przewidzianych w tym projekcie inicjatyw z udziałem ludzi młodych, staną się czynnie przekazywaną tradycją polskiego dziedzictwa narodowego, w którym ważną rolę odgrywają myśl religijna i aktywizm społeczny.

Wydział Humanistyczny otrzymał dofinansowanie na projekt „Specyfika humanistyki jako nauki według Heinricha Rickerta”

• Program: Program Ministra MEIN – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Uniwersalia 2.2.
• Okres realizacji projektu: 24 miesiące.

• Cel projektu: Celem projektu jest udostępnienie polskiemu czytelnikowi uważanych za wzorcowe rozważań dotyczących specyfiki nauk humanistycznych autorstwa Heinricha Rickerta, jak również przybliżenie mniej znanego dorobku tego myśliciela w zakresie filozofii nauki.


Wydział Humanistyczny otrzymał dofinansowanie na projekt „Filozofia przedsokratejska. Fragmenty i doksografia – tłumaczenie i komentarz. Część I: Początki myśli filozoficznej – Jończycy”

• Program: Program Ministra MEIN – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Uniwersalia 2.2.
• Okres realizacji projektu: 24 miesiące.

• Cel projektu: Celem projektu jest krytyczne wydanie oraz tłumaczenie z języków oryginału na język polski pism i testimoniów pierwszych jońskich myślicieli, a także świadectwa starożytnych komentatorów na ich temat wraz z opracowaniem.


Wydział Humanistyczny otrzymał dofinansowanie na tłumaczenie oraz edycję naukową wraz z komparatystycznym komentarzem tetralogii reporterskiej Kazimiery Alberti

• Program: Program Ministra MEIN – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Uniwersalia 2.2.
• Okres realizacji projektu: 60 miesięcy.

• Cel projektu: Celem projektu jest przygotowanie tłumaczenia oraz edycji naukowej wraz z komparatystycznym komentarzem tetralogii reporterskiej Kazimiery Alberti „Z ziemi włoskiej do Polski…”.


Wydział Humanistyczny otrzymał dofinansowanie na przekład i komentarz łacińskojęzycznych pism Francesco Petrarki

• Program: Program Ministra MEIN – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Uniwersalia 2.2.
• Okres realizacji projektu: 60 miesięcy.

• Cel projektu: Celem projektu jest przekład i komentarz trzech łacińskojęzycznych pism Francesco Petrarki: „Rerum memerondarum libri”, „Africa” oraz „Collatio inter Scipionem Alexandrum Hannibalem et Pyrhum”.


Wydział Humanistyczny otrzymał dofinansowanie na tłumaczenie, redakcję naukową i wydanie pism Nicolaia Hartmanna

• Program: Program Ministra MEIN – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Uniwersalia 2.2.
• Okres realizacji projektu: 24 miesiące.

• Cel projektu: Celem projektu jest przygotowanie tłumaczenia, krytyczne opracowanie oraz redakcja sześciu niedostępnych w języku polskim, najważniejszych dla rozumienia kształtowania się i przemian jego krytycznej ontologii, aksjologii i antropologii artykułów Nicolala Hartmanna, zebranych i wydanych po jego śmierci w zbiorze pism Kleinere Schriften.


Dofinansowanie 7. Śląskiego Festiwalu Nauki w Europejskim Mieście Nauki Katowice z Programu Ministra MEiN – Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki

• Program: Program Ministra MEIN – Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki.
• Wysokość dofinansowania: 350 000,00 PLN.
• Okres realizacji projektu: 12 miesięcy.

• Cel projektu: Celem projektu jest zorganizowanie Śląskiego Festiwalu Nauki w Europejskim Mieście Nauki Katowice.


Wydział Nauk Społecznych otrzymał dofinansowanie na popularyzację osiągnięć badawczych w zakresie kształtowania kompetencji obywatelskich jako wyzwanie dla współczesnych politologów.

• Program: Program Ministra MEIN – Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki.
• Wysokość dofinansowania: 35 904,00 PLN.
• Okres realizacji projektu: 24 miesiące.

• Cel projektu: Celem projektu jest popularyzacja osiągnięć badawczych z zakresu nauki o polityce i administracji oraz ukazanie przydatności wiedzy politologicznej w codziennym funkcjonowaniu obywateli. Wiąże się to z zaangażowaniem przedstawicieli tej dyscypliny nauki w kształtowanie kompetencji obywatelskich, które odnoszą się do zdolności działania ludzi jako świadomych i odpowiedzialnych członków wspólnot (narodowych i samorządowych).


Wydział Humanistyczny otrzymał dofinansowanie na promocję badań zespołu Geo-Eko-Humanistyka

• Program: Program Ministra MEIN – Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki.
• Wysokość dofinansowania: 200 000,00 PLN.
• Okres realizacji projektu: 24 miesiące.

• Cel projektu: Celem projektu jest popularyzacja osiągniąć naukowych, pracy i badań naukowych oraz promocję nauki członków interdyscyplinarnego zespołu badawczego Geo-Eko-Humanistyka, a także organizację przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej. Dodatkowym celem jest również organizacja przedsięwzięć upowszechniających tradycje społeczności akademickiej wśród dzieci i młodzieży. Projekt zakłada kompleksowe i wielopłaszczyznowe działania związane z promocją badań naukowych interdyscyplinarnego zespołu badawczego „Geo-Eko-Humanistyka”.


Wydział Nauk Społecznych otrzymał dofinansowanie na przygotowanie konferencji naukowej „Implementacja polityk compliance we współczesnej demokracji”

• Program: Program Ministra MEIN – Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych.
• Wysokość dofinansowania: 312 400,00 PLN.
• Okres realizacji projektu: 01.11.2023 – 30.04.2025.

• Cel projektu: Celem projektu jest zorganizowanie konferencji naukowej dotyczącej implementacji polityk compliance na poziomach lokalnym, regionalnym, państwowym i międzynarodowym w państwach Europy Środkowej. Podstawowym celem konferencji jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jakie są węzłowe założenia polityk compliance w państwach Europy Środkowej? 2. Czy następuje proliferacja polityk compliance pomiędzy poszczególnymi poziomami ich realizacji? 3. Czy następuje proliferacja polityk compliance pomiędzy poszczególnymi państwami w Europie Środkowej? 4. Czy na poziomie europejskim następuje świadoma kreacja polityk compliance? 5. Jaka jest skuteczność polityk compliance w Europie Środkowej?”


Wydział Humanistyczny otrzymał dofinansowanie na przygotowanie Międzynarodowej Konferencji „Jąkanie i giełkot” wraz z wydarzeniami upowszechniającymi

• Program: Program Ministra MEIN – Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych.
• Wysokość dofinansowania: 96 569,00 PLN.
• Okres realizacji projektu: 18 miesięcy.

• Cel projektu: Celem projektu jest zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Jąkanie i giełkot – teoria i praktyka” wraz z wydarzeniami upowszechniającymi, które kierowane są do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii, nauk o komunikacji, psychologii, pedagogiki, a także nauk o zdrowiu. W ramach działań upowszechniających odbędą się warsztaty dla logopedów, bezpłatny cykl spotkań warsztatowych dla dzieci z jąkaniem i ich rodziców.


Sukces Szkół Doktorskich UŚ – pozyskanie środków na umiędzynarodowienie w ramach programu STER NAWA

• Program: STER NAWA.
• Wysokość dofinansowania: 1 994 977,00 PLN.
• Okres realizacji projektu: od 2024-01-01 do 2026-12-31.
• Cel projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie systemowego wsparcia w zakresie umiędzynarodowienia szkół doktorskich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Niniejsze zostanie zrealizowane poprzez podniesienie jakości kształcenia i badań prowadzonych przez doktorantów poprzez: 1. czerpanie z doświadczeń zagranicznych instytucji i badaczy. 2. Umożliwienie doktorantom zdobywania doświadczeń, korzystania z wiedzy i infrastruktury przez: – samodzielną mobilność, – uczenie się od najlepszych badaczy z ich dyscypliny (tutoring, wykłady, krótkie formy kształcenia), – nawiązywanie trwałych instytucjonalnych relacji z zagranicznymi uczelniami. 3. Pozyskiwanie dobrych kandydatów z zagranicy oraz promotorów i w ten sposób tworzenie na miejscu środowiska naukowego o większym potencjale. 4. Tworzenie dobrych warunków bytowych i systemu motywacyjnego (stypendia, program wsparcia).

Projekt realizowany będzie przez Szkołę Doktorską w Uniwersytecie Śląskim oraz Międzynarodową Środowiskową Szkołę Doktorską przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Wrzesień 2023 Wrzesień 2023

Wydział Nauk Społecznych został Partnerem w ramach współpracy w szkolnictwie wyższym ERASMUS+ finansowanym ze środków Komisji Europejskiej

• Projekt nt.”Supporting the Education of Gifted Students with Learning Difficulties” (akronim: Twice Exceptional).
• Wysokość dofinansowania: 250 000,00 EUR.
• Wysokość dofinansowania dla UŚ: 40 000,00 EUR.
• Okres realizacji projektu: od 2023-09-01 do 2026-08-31.
• Rola Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Partner.

• Cel projektu: Celem projektu jest uświadomienie nauczycieli oraz rodziny w zakresie potrzeb uczniów podwójnie wyjątkowych – uzdolnionych z trudnościami w uczeniu się.


Uniwersytet Śląski został Partnerem w projekcie z Programu Horyzont ERC Advanced Grant

• Projekt nt.: „Towards a Sociology of Loss: Disposals and dead-ends in Lineages of Social Innovation and Change” (akronim: LINLOSS).
• Wartość projektu: 2 498 955,00 EUR.
• Wysokość dofinansowania dla UŚ: 35 188,75 EUR.
• Okres realizacji projektu: od 2023-11-01 do 2028-10-31.
• Rola Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Partner.

• Cel projektu: Zapewnienie nowego zrozumienia tego, w jaki sposób straty, utylizacje i ślepe zaułki kształtują kierunek zmian społecznych w momentach zerwania, a także opracowanie formalnej teorii strat społecznych. Socjologowie wykazali, że ludzie reagują na kryzysy, rekonfigurując kulturowe rozumienie, narracje o sobie i relacje społeczne. Nie poświęciliśmy jednak wystarczającej uwagi temu, w jaki sposób to, czego się pozbywamy, kształtuje przyszłe ścieżki. LINLOSS zajmie się tą luką w socjologicznej wyobraźni. Opracuje nowe wyjaśnienia tego, w jaki sposób utrata generuje zmiany w wielu, przecinających się skalach społecznych: w transformacji wzorców kulturowych i instytucjonalnych na przestrzeni pokoleń; w zmieniających się konfiguracjach relacji w genealogiach i sieciach społecznych; oraz w rekonstrukcji przeszłości i przyszłości w biografiach.


Wydział Humanistyczny został Partnerem w ramach współpracy w szkolnictwie wyższym ERASMUS+ finansowanym ze środków Komisji Europejskiej

• Projekt nt.”Training and entrepreneurship routes for people with disabilities” (akronim: diversHUBility).
• Wysokość dofinansowania: 400 000,00 EUR.
• Wysokość dofinansowania dla UŚ: 52 000,00 EUR.
• Okres realizacji projektu: od 2023-11-06 do 2026-05-05.
• Rola Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Partner.

• Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie europejskiego HUB-u, który ma stworzyć ścieżki towarzyszące rozwojowi pomysłów biznesowych w wysoce innowacyjnych sektorach dla osób niepełnosprawnych, które ukończyły studia lub kurs szkoleniowy (absolwenci, doktoranci) i chcą wejść lub przenieść się na rynek pracy. Oczekiwanym rezultatem jest stworzenie innowacyjnych start-upów i akademickich spin-offów w sektorze medycznym i zdrowia ludzkiego.


Sukces Szkoły Języka i Kultury Polskiej – NAWA – Kursy Przygotowawcze 2023

• Program: Kursy Przygotowawcze NAWA.
• Wysokość dofinansowania: 784 000,00 PLN.
• Okres realizacji projektu: od 2023-10-01 do 2024-06-30.
• Rola Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Lider.

• Cel projektu: Celem projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu dla cudzoziemców, którzy chcą podjąć naukę w języku polskim.

Sierpień 2023 Sierpień 2023

Sukces Wydziału Nauk Przyrodniczych – NAWA – Granty Interwencyjne

• Projekt nt. „Zagrożenie spływami błotnymi i osuwiskami w warunkach zmian klimatu – lekcja z katastrofy w Emilii Romanii w 2023 roku (Włochy)”.
• Wysokość dofinansowania: 281 500,00 PLN.
• Wysokość dofinansowania dla UŚ: 281 500,00 PLN.
• Umowa nr: BPN/GIN/2023/1/00052/U/00001.
• Okres realizacji projektu: od 2023-09-04 do 2024-09-04.
• Rola Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Koordynator.

• Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie nowych metod przewidywania i łagodzenia skutków katastrofalnych spływów błotnych i osuwisk. W trakcie projektu zostaną przeprowadzone badania nad czynnikami powodującymi występowanie tych zjawisk. W tym celu uwzględnione zostaną czynniki geologiczne, geomorfologiczne, meteorologiczne oraz czynniki związane z działaniem człowieka, w tym użytkowanie gruntów, lokalizacja dróg i zabudowy na stokach gór i w dolinach rzecznych. Wykorzystując modelowanie stochastyczne, z wykorzystaniem uczenia maszynowego zostanie dokonana ocena zagrożenia reaktywacją spływów błotnych i osuwisk w przyszłości.


Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych otrzymał dofinansowanie w ramach programu ERASMUS+ ze środków Komisji Europejskiej

• Projekt nt: „Developing Talents in Artificial Intelligence to Solve Disruptive Environmental Problems” (akronim AI2SEP).
• Wysokość dofinansowania: 400 000,00 EUR.
• Wysokość dofinansowania dla UŚ: 136 544,00 EUR.
• Wysokość dofinansowania dla UŚ: 136 544,00 EUR.
• Okres realizacji projektu: od 2023-10-01 do 2026-09-30.
• Rola Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Lider.
• Partnerzy: Vstopna stran – UM.si (https://www.um.si/); UPJS Kosice – múdrosť minulosti – poznatky prítomnosti – vzdelanie budúcnosti (https://www.upjs.sk/); Vilniaus universitetas (vu.lt) (https://www.vu.lt/); Naslovnica (unizg.hr) (http://www.unizg.hr/).

• Cel projektu: Głównym celem jest podniesienie jakości szkolnictwa wyższego poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie w szkolnictwie wyższym międzynarodowe konsorcjum 5 uczelni o modułach AI/ML (14) i projekcie badawczym (10), o łącznej liczbie 64 ECTS do 30.09.2026. Osiągnięciu celu służyć będą liczne działania upowszechniające i szkoleniowe, a także dzięki współpracy 5 uczelni i jednego partnera stowarzyszonego.


Wydział Humanistyczny otrzymał dofinansowanie w ramach programu ERASMUS+ ze środków Komisji Europejskiej

• Projekt nt. „Student’s path to self-awareness. Social competences in contemporary academia” (akronim SPACES). Partnerstwo współpracy w szkolnictwie wyższym finansowany ze środków Komisji Europejskiej na lata 2021-2027.
• Wysokość dofinansowania: 250 000,00 EUR.
• Wysokość dofinansowania dla UŚ: 62 060,00 EUR.
• Okres realizacji projektu: od 2023-10-01 do 2025-11-30.
• Rola Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Lider.
• Partnerzy: Fundacja – Agere Aude (https://agereaude.pl/); Universidad de Alicante (ua.es) (https://www.ua.es/); Euni – progettazione europa (http://www.euni.it/); Universidade da Madeira (uma.pt) (https://www.uma.pt/).

• Cel projektu: Celem projektu jest wzmocnienie oddziaływania na proces edukacyjny w sektorze szkolnictwa wyższego działań na rzecz poprawy społecznej kompetencji poprzez wypracowanie zestawu metod, technik, dobrych praktyk kształtowania klucza współczesne kompetencje społeczne oraz narzędzia do diagnozy tych kompetencji. Dzięki opracowanym wynikom, nauczyciele akademiccy zyskają realne narzędzia do pobudzania aktywności obywatelskiej wśród studentów i wzmacniania etycznych zachowań w stosunku do kształcenia ustawicznego.

Lipiec 2023 Lipiec 2023

Projekt współpracy z Francją z Programu Horyzont Europa 2020

„ATMO-ACCESS: Solutions for Sustainable Access to Atmospheric Research Facilities” – finansowany w ramach Programu Horyzont 2020, umowa nr 101008004 – ATMO-ACCESS. W projekcie bierze udział 38 partnerów oraz podmioty stowarzyszone: UŚ i Uniwersytet Wrocławski.
• Liderem projektu jest francuska instytucja CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS (Narodowe Centrum Badań Naukowych)
• Wnioskodawcą i koordynatorem projektu jest Pani dr hab. Mariola Jabłońska, prof. UŚ, pełniąca funkcję Dyrektor Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery.
• Rola UŚ w projekcie: dołączenie do już realizowanego projektu jako podmiot stowarzyszony Uniwersytetu Warszawskiego.
• Całkowity budżet projektu: 14 999 949,75 EUR.

• Budżet dla UŚ: 40 000 EUR.


Projekt współpracy z Finlandią dofinansowany z Programu Horyzont Europa

„IRISCC: Integrated Research Infrastructure Services for Climate Change risks” – finansowany w ramach Programu Horyzont Europa, umowa nr 101131261 — IRISCC. UŚ jest jednym z 80 partnerów projektu.
• Liderem projektu jest fińska organizacja badawcza LUONNONVARAKESKUS (Centrum Zasobów Naturalnych).
• Wnioskodawcą i koordynatorem projektu jest Pani dr hab. Mariola Jabłońska, prof. UŚ, pełniąca funkcję Dyrektor Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery.
• Rola UŚ w projekcie: Partner.
• Całkowity budżet projektu: 14 499 917 EUR.
• Budżet dla UŚ: 39 250 EUR.
Czerwiec 2023 Czerwiec 2023

Sukces Szkoły Doktorskiej – NAWA „Welcome to Poland”

Projekt edukacyjny p.t: „Stay_with_US” uzyskał dofinansowanie Narodowej Agencji Wymiany.
• Wnioskodawca projektu: dr Ryszard Knapek.
• Przyznane dofinansowanie dla UŚ wynosi 400 000,00.
• Jednostka realizująca projekt: Szkoła Doktorska.

• Głównym celem projektu jest wsparcie procesu umiędzynarodowienia w Szkole Doktorskiej UŚ ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania potencjału w zakresie obsługi oraz przyjmowania doktorantów, kadry dydaktycznej oraz naukowej zza granicy.


Sukces HR-NAWA „Welcome to Poland”

Projekt edukacyjny p.t „Welcome2US – rozwój potencjału Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie obsługi kadry zagranicznej” uzyskał dofinansowanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

• Głównym celem projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia UŚ w obszarze kadrowym (w tym w grupie NA) co bezpośrednio przekłada się na poprawą widzialności UŚ jako pracodawcy pierwszego wyboru na międzynarodowym akademickim rynku pracy, zapewnienie czytelnej informacji dot. ofert pracy, przebieg rekrutacji w UŚ oraz zasad zatrudniania cudzoziemców na uczelniach w Polsce, profesjonalizację usług wsparcia administracyjnego dla kadry zagranicznej, budowanie pozytywnych doświadczeń KZ podczas współpracy z UŚ oraz zapewnienie warunków sprzyjających networkingowi KZ z otoczeniem wewnętrznym UŚ jak i kształtowanie kultury organizacyjnej ukierunkowanej na dobrostan KZ.

Maj 2023 Maj 2023

Sukces Wydziału Nauk Przyrodniczych

Projekt inwestycyjny p.t: „Wpływ jakości biopaliw stałych na środowisko i zdrowie użytkowników – zakup mikroskopu polaryzacyjnego do pracowni mikroskopii optycznej” otrzymał dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
• Wnioskodawca: dr hab. Iwona Jelonek, prof. UŚ.
• Jednostka realizującą projekt: Wydział Nauk Przyrodniczych.
• Przyznane dofinansowanie dla UŚ: 160 000,00.
• Celem projektu jest doposażenie wydziału poprzez zakup mikroskopu polaryzacyjnego do obserwacji w świetle obfitym co w znacznym stopniu umożliwi rozszerzenie i unowocześnienie oferty dydaktycznej oraz poprawi jakość usług edukacyjnych.
Marzec 2023 Marzec 2023

Sukces Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Konkursie Letnie Kursy NAWA 2023

Projekt edukacyjny p.t „Letnie Kursy NAWA 2023” otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
• Wnioskodawca: prof. Jolanta Tambor.
• Jednostka realizująca: Szkoła Języka i Kultury Polskiej.
• Przyznane dofinansowanie dla UŚ: 1 394 860,00 PLN.
• Celem programu jest upowszechnianie języka polskiego i polskiej kultury za granicą poprzez organizację bezpłatnych letnich kursów dla zagranicznych studentów, nauczycieli akademickich i cudzoziemców-lektorów języka polskiego.

Styczeń 2023 Styczeń 2023

Projekt dofinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

Projekt „Polsko-niemiecka kampania badawczo-edukacyjna: szerzenie wiedzy o giełkocie i organizacja III Światowej Konferencji na temat Mowy Bezładnej” otrzymał dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
• Wnioskodawca: dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ.
• Jednostka realizująca: Wydział Humanistyczny.
• Przyznane dofinansowanie dla UŚ: 19 730,00 PLN.
return to top