Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Dotychczasowe działania

Trwające od 2020 roku prace objęły dotychczas etap konceptualizacji związany z pogłębianiem refleksji nad filozofią proponowanych zmian. Przejawy tego zróżnicowanego sposobu myślenia i refleksji można śledzić, uczestnicząc w cyklicznych seminariach. Etap wymiany idei ma charakter otwarty, umożliwiający szeroką dyskusję sprzyjającą realizacji zmian wspieranych przez całą społeczność uniwersytetu.

Analiza

 

Niejako równocześnie z refleksją realizowany jest etap wczesnej diagnostyki i przygotowanie do analizy grup interesariuszy projektu. Na tym etapie zespół zidentyfikował najważniejsze grupy. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem zakresu, zagadnień i narzędzi do realizacji badań we wszystkich wyodrębnionych grupach odbiorców i uczestników projektu. 

Benchmarking

 

Równolegle do tych prac zainicjowano także spotkania benchmarkingowe polegające na porównaniu podobnych ofert i programów realizowanych w szkołach wyższych w kraju i na świecie.

Badanie pilotażowe

 

Uznając wagę współuczestnictwa we wprowadzaniu zmian, w roku 2021 przeprowadzono pilotażowe badanie uwzględniające przegląd zagadnień proponowanych do realizacji w ramach otwartej oferty modułów uniwersyteckich oraz zakres zapotrzebowania wskazywanego przez przedstawicieli dydaktycznych rad kierunkowych. Porównawcza analiza treści zamawianych i oferowanych, napływających ze wszystkich niemal kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie, pozwoliła – zgodnie z zamierzeniem – na wyodrębnienie podstawowych bloków uwzględniających podobne treści w zakresie oferty i zapotrzebowania. Znaczna część wstępnie zaproponowanych i zamawianych zagadnień odwoływała się do treści łączących zróżnicowane dziedziny i dyscypliny wiedzy (wskazując na interdyscyplinarność oczekiwanej oferty), a także uwzględniała najnowsze osiągnięcia nauki oraz refleksje nad szeroko rozumianą kondycją współczesnego świata. Wyodrębnione w pilotażu zagadnienia są dobrym prognostykiem dla projektowanych zmian i stanowią punkt wyjścia do podjęcia prac nad wyodrębnieniem merytorycznych obszarów tworzących otwartą ofertę kształcenia uniwersyteckiego.

Informacje uzyskane w ramach pilotażu zostały przekazane podczas spotkania z przedstawicielkami i przedstawicielami funkcyjnymi pionu dydaktycznego uczelni, które odbyło się 1 lutego 2022 r. W trakcie spotkania podsumowano cały przebieg dotychczasowych działań i nakreślono kierunki dalszych prac w zakresie zainicjowanych zmian.

Planowanie przedsięwzięcia

 

W lutym 2022 roku prace rozpoczęły także wewnątrzzespołowe grupy zadaniowe. Każdy z podzespołów skupia się na innych aspektach planowanego przedsięwzięcia. I tak na poziomie ogólnym zainicjowane zostały:

  1. działania w zakresie wypracowania wytycznych i rekomendacji do projektowania znowelizowanych programów studiów,
  2. analizy prawno-organizacyjne dotyczące implementacji tych wytycznych do programu kształcenia,
  3. dyskusje nad stworzeniem skutecznych i efektywnych strategii komunikacyjnych.

W obszarze działań szczegółowych natomiast wyodrębnione zespoły podjęły działania w zakresie:

  1. wypracowania formalnego kształtu modułów otwartych, w tym ich zdefiniowania,
  2. wskazania zasad i zakresu swobody ich obieralności,
  3. opracowania modułu wzorcowego.

przyszłość kształcenia uniwersyteckiego

strona projektu:

return to top