Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Kierunki studiów

architektura informacji architektura informacji

Architektura informacji to kierunek studiów obejmujący treści związane z projektowaniem przestrzeni informacyjnych, które polega na tworzeniu systemów organizacji treści, systemów nazewnictwa i graficznej reprezentacji elementów informacyjnych oraz systemów nawigacyjnych i wyszukiwawczych w serwisach internetowych i intranetowych. W trakcie studiów studenci nabywają wiedzę i umiejętności: gromadzenia, strukturyzowania, przetwarzania, analizowania, prezentowania i ochrony danych i informacji; wyszukiwania i udostępniania pochodzącej z wiarygodnych źródeł informacji z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi; projektowania i tworzenia produktów cyfrowych z wykorzystaniem programów graficznych i narzędzi do prototypowania; planowania przestrzeni informacyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników z zastosowaniem zasad estetyki i projektowania wizualnego. Łącząc w oryginalny sposób zagadnienia humanistyczne, społeczne i techniczne, architektura informacji jest idealnym kierunkiem studiów dla osób, które reprezentują humanistyczne podejście w korzystaniu z technologii komputerowych i informacyjnych.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Strona www kierunku: http://www.architekturainformacji.us.edu.pl/

Szczegółowe informacje dla kandydatów

I stopień: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S1AI18.2019/1

Kontakt: architektura.informacji.wh@us.edu.pl

doradztwo filozoficzne i coaching doradztwo filozoficzne i coaching

Doradztwo filozoficzne i coaching to studia z filozofii praktycznej, nawiązujące do antycznej koncepcji filozofii jako sztuki życia, ukierunkowane na wykorzystanie sapiencjalnego potencjału filozofii w działalności doradczej i coachingowej. Studia te są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na usługi związane z rozwojem potencjału jednostek i zespołów, a także działania typu pomocowego w dobie kryzysu tożsamości współczesnego człowieka. Mają na celu wykształcenie osób posiadających odpowiednią wiedzę filozoficzną i psychologiczną oraz umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie komunikacji interpersonalnej, racjonalnego podejmowania decyzji, wieloaspektowego podejścia do problemów, harmonizowania życia zawodowego i osobistego, wspierania rozwoju potencjału twórczego. Służą krzewieniu kultury filozoficznej jako podstawy do pogłębienia samowiedzy, krytycznego i twórczego myślenia, uwzględniania perspektywy etycznej w podejmowaniu decyzji, postrzegania człowieka w kontekście najgłębszych egzystencjalnych, społecznych i kulturowych podstaw jego jestestwa.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne:

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne:

I stopień: https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-N1DF12.2019/1   

II stopień: https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-N2DF15.2019/1

Kontakt: doradztwo.filozoficzneicoaching.wh@us.edu.pl

filologia angielska filologia angielska

Podstawę programu nauczania na kierunku filologia angielska, wspólną wszystkim specjalnościom, stanowią zajęcia z zakresu teoretycznej i praktycznej znajomości języka (język pisany, konwersacja, gramatyka opisowa i praktyczna, oraz rozumienie tekstu anglojęzycznego) kulturoznawstwo i literaturoznawstwo oraz językoznawstwo, które jest dyscypliną wiodącą dla kierunku filologia angielska. Obok przedmiotów, tradycyjnie wchodzących w skład programu nauczania filologii angielskiej, program studiów obejmuje przedmioty ogólnohumanistyczne, języki obce oraz przedmioty specjalistyczne, tj. odpowiadające wybranej specjalności.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Specjalności (I stopień): język biznesu, kultura i literatura angielskiego obszaru językowego, kultura-media-translacja, nauczycielska z językiem niemieckim, projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE), tłumaczeniowa z językiem arabskim, tłumaczeniowa z językiem chińskim, tłumaczeniowa z językiem japońskim, tłumaczeniowa z językiem koreańskim, tłumaczeniowa z językiem niemieckim.

Specjalności (II stopień): język biznesu, kultura-media-translacja, nauczycielska, tłumaczeniowa.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne:

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne:

Kontakt: filologia.angielska.wh@us.edu.pl

filologia germańska filologia germańska

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku filologia germańska dają studentowi wybór jednej z pięciu ścieżek kształcenia. Prowadzone specjalności to: interkulturowe studia niemcoznawcze, język niemiecki od podstaw, język szwedzki, nauczycielska, tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych. W ramach specjalności studenci realizują trzy grupy modułów: A. kierunkowe (ogólne), B. specjalistyczne (wybierane przez rekrutację na daną specjalność albo wybierane dodatkowo w toku studiów), C. praktykę dydaktyczną i psychologiczno-pedagogiczną (dla specjalności nauczycielskiej), D. pozostałe (tu: dodatkowy język obcy, wychowanie fizyczne).

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku filologia germańska dają studentowi wybór jednej z czterech ścieżek kształcenia. Prowadzone specjalności to: nauczycielska, studia interkulturowe z drugim językiem obcym, tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego oraz europejskie studia leksykograficzne (EMLex).

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Specjalności (I stopień): interkulturowe studia niemcoznawcze, język niemiecki od podstaw, język szwedzki, nauczycielska z językiem szwedzkim, tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych

Specjalności (II stopień): europejskie studia leksykograficzne (EMLex), nauczycielska, studia interkulturowe z językiem szwedzkim albo niemieckim, tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego

Szczegółowe informacje dla kandydatów

Kontakt: filologia.germanska.wh@us.edu.pl

filologia klasyczna filologia klasyczna

Studia na kierunku filologii klasycznej obejmują intensywne studium dwóch języków starożytnych (greckiego i łacińskiego) oraz literatury greckiej i rzymskiej. Dodatkowo studenci mają możliwość zapoznania się z historią kultury antycznej oraz literaturą i dziejami Bizancjum – spadkobiercy starożytnego świata. W trakcie studiów istnieje możliwość intensywnej nauki języka włoskiego i nowogreckiego. Absolwenci filologii klasycznej są cenionymi pracownikami archiwów, specjalistycznych wydawnictw, ale także placówek kulturalnych oraz instytucji związanych z turystyką.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Specjalność (I stopień): filologia grecka i łacińska

Specjalności (II stopień): filologia grecka, filologia grecka i łacińska, filologia łacińska

Szczegółowe informacje dla kandydatów

Kontakt: filologia.klasyczna.wh@us.edu.pl

filologia polska filologia polska

Studia na kierunku filologia polska pozwalają zdobyć wiedzę o języku polskim, historii literatury ojczystej oraz współczesnym życiu literackim. Uczą samodzielnej aktywności intelektualnej, głębokiego rozumienia tekstów literackich oraz wszelkich innych wypowiedzi. Przygotowują do czynnego uczestnictwa w kulturze literackiej oraz do refleksyjnego postrzegania przemian we współczesnym języku. Kształcenie na kierunku filologia polska służy nie tylko przekazywaniu fachowej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa (i dyscyplin pokrewnych), ale przede wszystkim – uczy twórczej postawy wobec świata, tradycji kulturowej i literackiej. Bogata oferta specjalnościowa odpowiada na potrzeby rynku pracy z uwzględnieniem regionalnej specyfiki.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Specjalności (I stopień): dyskurs publiczny, dziennikarstwo i komunikacja kulturowa, edytorstwo i redakcja tekstu, literaturoznawstwo, nauczycielska

Specjalności (II stopień): dyskurs publiczny, dziennikarstwo i komunikacja kulturowa, edytorstwo i redakcja tekstu, literaturoznawstwo, nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców, nauczycielska, twórcze pisanie

Szczegółowe informacje dla kandydatów

Kontakt: filologia.polska.wh@us.edu.pl

 

filologia romańska filologia romańska

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku filologia romańska jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Po ukończeniu tego kierunku absolwent posiada nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie dwóch języków obcych, ale jest również sprawnym tłumaczem oraz twórczym autorem efektywnych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Specjalności (I stopień): język francuski od podstaw z programem tłumaczeniowym i językiem specjalistycznym, język francuski z programem tłumaczeniowym, język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej, język hiszpański z programem tłumaczeniowym, języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym, języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym, język włoski z programem tłumaczeniowym

Specjalności (II stopień): język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo, język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej, język hiszpański z programem tłumaczeniowym, języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu, języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu, język włoski z programem tłumaczeniowym

Szczegółowe informacje dla kandydatów

Kontakt: filologia.romanska.wh@us.edu.pl

filologia rosyjska filologia rosyjska

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku filologia rosyjska jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej praktycznymi zastosowaniami. W czasie studiów student nabywa nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego, wybranego języka zachodniego nowożytnego oraz literatury i kultury rosyjskiej, ale wykształca również kompetencje sprawnego tłumacza oraz autora efektywnych rozwiązań w sytuacjach niestandardowych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia na opracowywane zagadnienia. Podstawę planu studiów na kierunku filologia rosyjska stanowią zajęcia z zakresu teoretycznej i praktycznej znajomości języka (język pisany, konwersacja, gramatyka opisowa i praktyczna, rozumienie tekstu), przedmioty językoznawcze i literaturoznawcze, a także całe spektrum modułów, w ramach których student poznaje realia kulturowe i społeczno-polityczno-gospodarcze Rosji. Obok tych przedmiotów plan studiów obejmuje przedmioty z prawa autorskiego, komunikacji kulturowej oraz technologii informacyjnej i cały blok przedmiotów odpowiadających profilowi wybranej specjalności.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Specjalności (I stopień): język biznesu, język biznesu z komunikacją kulturową, języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim, język rosyjski w turystyce, tłumaczeniowa

Specjalności (II stopień): język biznesu, tłumaczeniowa

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne:

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne:

Kontakt: filologia.rosyjska.wh@us.edu.pl

filologia słowiańska filologia słowiańska

Podstawę procesu dydaktycznego na kierunku filologia słowiańska stanowi kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie dwóch języków słowiańskich oraz języka zachodnioeuropejskiego wraz z niezbędnymi elementami kulturowymi. Obok udoskonalania umiejętności językowych, kształcenie obejmuje również wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą, przekładoznawczą i kulturoznawczą w określonym języku słowiańskim. Absolwenci legitymują się dobrą znajomością pierwszego i drugiego języka kierunkowego oraz wiedzą o charakterze kulturowym, obejmującą znajomość reprezentatywnych dzieł literatur słowiańskich i realiów słowiańskiego obszaru językowego. Celem procesu kształcenia jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami badawczymi w zakresie języka, kultury i literatury wybranego obszaru Słowiańszczyzny południowej lub zachodniej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności, przygotowujących studentów do podjęcia pracy w obszarach wymagających znajomości języka i przygotowania filologicznego.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Specjalność (I stopień): językowo-kulturowa z językiem zachodnioeuropejskim

Specjalność (II stopień): przekład w komunikacji międzykulturowej

Szczegółowe informacje dla kandydatów

Kontakt: filologia.slowianska.wh@us.edu.pl

filozofia filozofia

Studia filozoficzne umożliwiają zarówno zdobycie ogólnej wiedzy z historii idei i myśli filozoficznych, jak i praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, które są coraz częściej poszukiwane na wciąż bardziej nasyconym specjalistami rynku pracy. Absolwent studiów filozoficznych przedstawia zatem wysoką kulturę intelektualną popartą wiedzą o szerokim zakresie problemowym, a ponadto dysponuje umiejętnościami i kompetencjami, które umożliwiają mu elastyczne dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz dają podstawy do samodzielnego i dojrzałego podejścia do życia. Wymiana poglądów, jakie towarzyszą dyskusjom na zajęciach i w kontaktach towarzyskich, wyrabiają postawę tolerancji i otwartości. Nabyta wiedza pozwala na krytyczny stosunek do współczesnego świata. Dystans i otwartość wobec spraw życia codziennego daje pole do wykazywania kreatywności wobec jego problemów. Dodatkowo praktyczne umiejętności w zakresie krytycznej analizy informacji, uporządkowanego i logicznego myślenia, formułowania i uzasadniania opinii i rozumienia złożonych zjawisk współczesnego świata dają doskonałe narzędzia, jakimi posługuje się współczesny intelektualista posiadający swoje własne zdanie, myślący krytycznie, abstrakcyjnie, ale i twórczo, odrzucający obiegowe opinie, stereotypy i przesądy.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Specjalności (I stopień): filozofia klasyczna, filozofia nowych mediów i komunikacji

Specjalności (II stopień): filozoficzno-kulturowa, studia filozoficzne

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne:

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne:

Kontakt: filozofia.wh@us.edu.pl

historia historia

Studia na kierunku historia pozwalają zdobyć wiedzę przede wszystkim nt. wydarzeń z przeszłości Polski i świata (od starożytności po wiek XX) i wykształcić szereg umiejętności (m.in. dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń). Dzięki realizacji treści z zakresu innych dyscyplin pozwalają wyposażyć absolwentów w katalog ogólnych kompetencji z zakresu nauk społecznych (filozofii, socjologii, nauk politycznych). Dzięki dużej liczbie zajęć uwzględniających indywidualne zainteresowania uczestników, studia pozwalają na rozwój predyspozycji oraz kształtowanie samodzielnej aktywności intelektualnej i badawczej, a także przygotowanie do właściwego odbioru dorobku kulturowego i czynnego uczestnictwa w jego kreowaniu.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Specjalności (I stopień): administracyjno-samorządowa, archiwalna i zarządzanie dokumentacją, nauczycielska

Specjalności (II stopień): administracyjno-samorządowa, archiwalna i zarządzanie dokumentacją, nauczycielska

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne:

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne:

Kontakt: historia.wh@us.edu.pl

historia sztuki historia sztuki

Zawodowe studia I stopnia na kierunku historia sztuki obejmują pełny kurs historii sztuki wraz z zajęciami uzupełniającymi, poszerzającymi program zajęć o przedmioty specjalistyczne, między innymi konserwatorstwo i prawna ochrona dzieł sztuki oraz wstęp do muzealnictwa. W związku ze specyfiką regionalną, szczególny nacisk położono na zjawiska artystyczne związane z obszarem historycznego Śląska, wprowadzając zajęcia kursowe poświęcone historii urbanistyki, historii Śląska, historii sztuki Górnego i Dolnego Śląska. Innym obszarem wyróżniającym się w programie studiów jest historia sztuki XIX i XX wieku, z unikatowym w skali kraju modułem poświęconym historii sztuki międzywojnia. Problemy historii sztuki prezentowane są w ujęciu interdyscyplinarnym z uwzględnieniem osiągnięć innych nauk humanistycznych, między innymi filozofii, historii, ekonomii, heritologii, politologii i socjologii. Znaczące miejsce w programie studiów zajmują przedmioty, których celem jest wykształcenie u studentów umiejętności praktycznych: opisu i analizy dzieła sztuki oraz techniki pisania pracy naukowej.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne:

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne:

Kontakt: historia.sztuki.wh@us.edu.pl

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo przygotowują do zawodów, w których niezbędne są wiedza, a także zbiór umiejętności z zakresu organizacji i przebiegu komunikacji społecznej za pośrednictwem dokumentów piśmienniczych (tradycyjnych oraz elektronicznych) i niepiśmienniczych (dźwiękowych, graficznych, kartograficznych, audiowizualnych), wspomagających bądź zaspokajających potrzeby edukacyjne, wiedzotwórcze, artystyczne, rozrywkowe, kompensacyjne w sferze życia jednostek oraz społeczeństwa systematycznie dążącego do ogólnego postępu. W trakcie studiów student przeważającą liczbę godzin zajęć odbywa praktycznie. Zdobywa też doświadczenie uczestnicząc w pracy wybranych bibliotek, praktykując na stanowiskach podstawowych procesów bibliotecznych oraz informacyjnych, w tym w bezpośrednim kontakcie z pracownikami i użytkownikami bibliotek. Podnosi umiejętności wystąpień publicznych, formułując wypowiedzi słownie oraz pisemnie. Zdobywa też podstawy pisemnej wypowiedzi naukowej, gromadząc źródła informacji, przeprowadzając ich krytykę, interpretując fakty oraz redagując pracę dyplomową.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne:

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne:

Kontakt: informacja.naukowaibibliotekoznawstwo.wh@us.edu.pl

kognitywistyka kognitywistyka

Kognitywistyka korzysta z wielu źródeł. Interdyscyplinarne badania nad umysłem, procesami poznawczymi, ich neurobiologicznym podłożem, badania sztucznej inteligencji, korzystające ze zdobyczy informatyki, odwołujące się do psychologii, językoznawstwa i filozofii umysłu kształtują profil absolwenta kierunku. Potrafi on wszechstronnie analizować problemy i konflikty, wskazując ich podłoże. Stosuje narzędzia różnych dyscyplin, takich jak logika, teoria poznania, neurobiologia czy informatyka. Posiada zaawansowaną wiedzę na temat zachowania człowieka, objętą zakresem psychofizjologii, etologii, socjobiologii, czy memetyki Nieobce są mu również języki programowania, uczenie maszynowe oraz analiza tekstów. 

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne:

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne:

Kontakt: kognitywistyka.wh@us.edu.pl

komunikacja cyfrowa komunikacja cyfrowa

Kierunek komunikacja cyfrowa zakłada symbiotyczne i synergiczne połączenie w procesie dydaktycznym kompetencji właściwych dziedzinom nauk humanistycznych oraz ścisłych i technicznych. Uczestnicy studiów nabywają wiedzę i umiejętności z puli modułów komunikacyjnych, ogólnorozwojowych i cyfrowych. Program dwóch pierwszych obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. teorii komunikacji, humanistyki cyfrowej, języka w zachowaniach społecznych, zróżnicowania przestrzeni komunikacyjnej, autoprezentacji i budowania wizerunku, retoryki, argumentacji, perswazji, podstaw wiedzy o nowych mediach i cybersztuce, wiedzy o kulturze, fundraisingu i pozyskiwania funduszy, błędów i barier w komunikacji. Blok cyfrowy – treści dotyczące programowania, analizy danych, podstaw informatyki, podstaw grafiki komputerowej i projektowania graficznego, neuronauki czy projektowania treści audiowizualnych. Kierunek komunikacja cyfrowa będzie nie tylko innowacyjny w zakresie prezentowanych treści, lecz także pod względem metod dydaktycznych. Wykorzystane zostaną platformy e-learningowe oraz inne rozwiązania technologiczne, które pozwolą studentom zapoznać się z nowoczesnymi i globalnymi standardami w dziedzinie IT. Absolwent kierunku na poziomie licencjatu będzie wyposażony w interdyscyplinarną wiedzę odnoszącą się do nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i technicznych, co umożliwi mu zarówno krytyczną analizę treści cyfrowych, jak również osiąganie zamierzonych celów komunikacyjnych w różnych typach interakcji społecznych (w tym zapośredniczonych cyfrowo). Przekazana w toku studiów wiedza umożliwi absolwentowi sprawne tworzenie oraz interpretację i integrację komunikatów w działalności kulturalnej, medialnej i biznesowej przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć z zakresu technik informatycznych. Absolwenci kierunku, mając szeroką interdyscyplinarną wiedzę i jednocześnie zróżnicowane praktyczne umiejętności będą mogli znaleźć zatrudnienie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Studia przygotują ich do pracy w agencjach PR, mediach, firmach sektora kreatywnego, sektorze IT, instytucjach kultury i innych. Absolwenci będą mieć także możliwość do kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunkach związanych z informatyką, projektowaniem gier, zarządzaniem, komunikacją, nowymi mediami i innych.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów:

Kontakt: komunikacja.cyfrowa.wh@us.edu.pl

komunikacja promocyjna i kryzysowa komunikacja promocyjna i kryzysowa

Studia nastawione są na kształtowanie w studentach praktycznych umiejętności w zakresie wielowymiarowej komunikacji społecznej i wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu na właściwie przygotowane kadry rzeczników, negocjatorów, specjalistów od promocji i logopedów. Studia kształcą umiejętność prowadzenia i kształtowania poprawnych stosunków między podmiotami funkcjonującymi w sferze publicznej poprzez dobrze zaplanowaną komunikację społeczną. Wymaga to kadr posiadających wiedzę gruntowną na temat zasad komunikowania publicznego, mechanizmów przepływu informacji, zasad kreowania informacji, a także mechanizmów oddziaływania na podmioty społeczne poprzez właściwie kształtowaną i właściwie zarządzaną komunikację. Ponieważ we współczesnym świecie wyraźnie widać konflikty interesów ujawniających się w sposób konieczny i nieuchronny między podmiotami działającymi w sferze publicznej, studenci uczyć się będą rozwiązywania konfliktów poprzez działania negocjacyjne między rządami a społeczeństwem, między grupami społecznymi i grupami interesów, ale też konfliktów i zatargów ujawniających się w indywidualnych protestach, wreszcie negocjowania w sytuacjach zagrożenia życia. Studenci uczą się także działania w sytuacji, gdy kryzys mowy ma podłoże medyczne, osobowościowe, psychiczne.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Specjalności (I stopień): doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo, komunikacja promocyjna, negocjacje kryzysowe

Szczegółowe informacje dla kandydatów:

Kontakt: komunikacja.promocyjnaikryzysowa.wh@us.edu.pl

kulturoznawstwo kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim to interdyscyplinarny humanistyczny kierunek łączący ogólną teorię i historię kultury ze szczegółową wiedzą o teatrze, literaturze, filmie, mediach oraz komunikacji kulturowej. Nasi studenci mogą oczekiwać programu studiów uwzględniającego najbardziej wartościowe osiągnięcia nauki. W trakcie atrakcyjnych i niekonwencjonalnych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich, w dobrej i życzliwej atmosferze, mają szansę realizować swój potencjał intelektualny. Proponujemy studentom poszerzanie zainteresowań w ramach prężnie działających kół naukowych. Oprócz standardowych form działania, takich jak: organizacja warsztatów i zebrań, udział w sympozjach i konferencjach naukowych, publikowanie własnych prac, studenci mają możliwość uczestniczenia w krajowych i zagranicznych badaniach terenowych. Udział w kołach daje możliwość spotkań z interesującymi ludźmi kultury.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Specjalność (I stopień): przestrzenie kultury

Specjalności (II stopień): estetyka miasta, filmoznawstwo i wiedza o mediach, komunikacja kulturowa, kultura literacka, teatrologia, teoria i antropologia kultury

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne:

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne:

Kontakt: kulturoznawstwo.wh@us.edu.pl

kultury mediów kultury mediów

Kultury mediów to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący elementy historii, teorię i praktykę kulturową z zakresu nowych mediów i komunikowania się za ich pośrednictwem oraz wiedzę o ścisłych związkach tej problematyki z technologią, tradycyjnymi sztukami i formami komunikowania, z antropologią kultury, estetyką, sztuką słowa i widowiskami masowymi. Podobnie jak nie istnieje jedna kultura albo technika, tak nie istnieje też wyłącznie jedna kultura mediów. Kultura w szerokim rozumieniu wyłania z siebie rozmaite porządki medialne (materiałowo-semiotyczne): piśmienność, audiowizualność tradycyjnego, analogowego typu (kino, telewizja), audiowizualność nowego, cyfrowego typu (tzw. nowe media), rzeczywistość wirtualna. Mamy więc do czynienia z repertuarem różnych kultur medialnych odnoszonych do wielości praktyk kulturowo-medialnych. Te zaś definiują się przez generacje rozmaitych aparatów stanowiących ich bazę technologiczną oraz wytwarzanych przez nie tekstów kulturowych.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Specjalność (I stopień): nowe media

Specjalności (II stopień): estetyka wizualności, komunikacja medialna, kultury wizualne: fotografia, film, media, publicystyka nowomedialna, widowiska kulturowe

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne:

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne:

Kontakt: kultury.mediow.wh@us.edu.pl

logopedia logopedia

Logopedia to kierunek studiów obejmujący treści kształcenia dotyczące zaburzeń mowy, umożliwia po jego ukończeniu prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii rozpoznanych w toku postępowania dysfunkcji mowy w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W trakcie studiów studenci nabywają wiedzę i umiejętności: prowadzenia profilaktyki zaburzeń mowy, diagnozy logopedycznej  polegającej na zbieraniu danych związanych z dysfunkcją mowy występującej u badanego człowieka. Potrafią wyjaśnić przyczyny obserwowanych nienormatywnych objawów z wykorzystaniem wiedzy lingwistycznej, medycznej i psychologicznej. Istotnym wątkiem prowadzonego kształcenia jest także wyposażenie studentów w umiejętności planowania i prowadzenia terapii logopedycznej. Aby sprostać tym zadaniom w toku studiów prezentowane są zagadnienia związane z lingwistyką, medycyną i psychologią oraz pedagogiką, co staje się bazą dla wiedzy i umiejętności metodycznych odnoszących się do  działań ściśle logopedycznych. Studia mają charakter interdyscyplinarny, z gruntu humanistyczny, integrujący wiedzę lingwistyczno-medyczno-psychologiczno-pedagogiczną z najnowszymi doniesieniami logopedii polskiej i światowej. Kształcenie na kierunku logopedia kierowane jest do osób pragnących zdobyć kwalifikacje w zawodzie logopedy i jednocześnie rozwijać własne kompetencje interpersonalne oraz zdolności kreatywne w kontakcie z innymi ludźmi.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów:

Kontakt: logopedia.wh@us.edu.pl

mediteranistyka mediteranistyka

Kierunek mediteranistyka obejmuje studia nad literaturami i kulturami powstałymi w obrębie basenu Morza Śródziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem kultury klasycznej. Bloki przedmiotów pozwolą na zapoznanie się z językami Śródziemnomorza (propedeutyczny kurs języków klasycznych, propedeutyczny kurs wybranego języka semickiego i pogłębiony kurs jednego ze współczesnych języków używanych w obrębie Śródziemnomorza), historią oraz kulturą (w tym kulturą materialną) tego region. Curriculum studiorum zostało zaprojektowane tak, aby w sposób chronologiczny przedstawić wybrane zagadnienia – historię, historię literatury i kultury. Moduły takie jak “Życie prywatne w cywilizacjach śródziemnomorskich” czy “Kuchnia śródziemnomorska przez wieki” koncentrują się na określonym problemie, który przedstawiany jest w sposób chronologiczny, akcentując zarówno trwanie, jak i zmiany zachodzące w kulturze śródziemnomorskiej.  Program studiów zwieńczony jest zajęciami stanowiącymi wstęp do kultury współczesnej krajów śródziemnomorskich oraz modułami o charakterze recepcyjnym, które koncentrują się na współczesnym rozumieniu i wykorzystaniu dziedzictwa kultury śródziemnomorskiej.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów:

Kontakt: mediteranistyka.wh@us.edu.pl

międzynarodowe studia polskie międzynarodowe studia polskie

Międzynarodowe studia polskie są ofertą dla studentów krajowych i zagranicznych. Studia na kierunku pozwalają zdobyć wiedzę o szeroko rozumianej kulturze Polski (język, literatura, sztuka, kultura powszechna) konfrontowanej z kulturami regionów europejskich i pozaeuropejskich, widzianych w świetle ich historii i tradycji oraz ich pozakulturowych uwarunkowań. Ujęcie konfrontatywne (Polska a regiony) jest łączone z ujęciem integracyjnych (Polska w regionach). Aspekty kulturowe organizacji wspólnot i regionów są uzupełnione oglądem przestrzeni kulturowych z perspektywy społecznej i historycznej. Region jest rozumiany jako wspólnota kulturowa jednonarodowa (np. kultura japońska), wielonarodowa (np. kultura Dalekiego Wschodu) lub transnarodowa (np. kultura śląska).

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Specjalności (I stopień): kultura i komunikacja w biznesie, kultura i komunikacja w dyplomacji, kultura i komunikacja w turystyce

Specjalności (II stopień): doradztwo kulturowe, publicystyka kulturowa, translatoryka

Szczegółowe informacje dla kandydatów:

Kontakt: miedzynarodowe.studia.polskie.wh@us.edu.pl

sztuka pisania sztuka pisania

Kierunek sztuka pisania przeznaczony jest z jednej strony dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w szeroko pojmowanym sektorze usług medialnych (redakcje, portale internetowe, agencje reklamowe, wydawnictwa, etc.), zaś z drugiej dla wszystkich tych, którym bliska jest myśl o samodzielnej karierze pisarskiej. Podstawę programu nauczania stanowią przedmioty teoretyczne przybliżające podstawową wiedzę z zakresu historii i teorii literatury, językoznawstwa, kultury najnowszej, jak również teorii mediów, oraz przedmioty praktyczne, realizowane w trakcie warsztatów prowadzonych zarówno przez ludzi nauki, jak i sztuki. Dzięki nim studenci nabędą umiejętności tworzenia tekstów użytkowych, publicystycznych czy artystycznych oraz zyskają świadomość dotyczącą funkcjonowania rozmaitych obiegów wydawniczych, współczesnych mediów, rynku książki, życia literackiego i dziennikarstwa w dobie Internetu. Absolwent specjalności zostanie przygotowany do podjęcia pracy w redakcjach, agencjach prasowych, portalach internetowych, wydawnictwach, sektorze usług medialnych, ale również jako samodzielny twórca.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów:

Kontakt: sztuka.pisania.wh@us.edu.pl

środkowoeuropejskie studia historyczne środkowoeuropejskie studia historyczne

Środkowoeuropejskie studia historyczne są wspólną inicjatywą Uniwersytetów w Ostrawie, Bańskiej Bystrzycy i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ten kierunek studiów przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych historią Europy Środkowej. Pozwala na studiowanie w trzech krajach partnerskich. Wspólne Środkowoeuropejskie studia historyczne mają przygotować historyka, który zna dobrze dzieje tego regionu Europy, a także tajniki warsztatu zawodowego historyków dziejów Czech, Polski i Słowacji.

Ofertę studiów międzynarodowych kierujemy przede wszystkim do absolwentów studiów historycznych pierwszego stopnia, pragnących kontynuować swą edukację historyczną. Prowadzone na wszystkich uczelniach Czech, Polski i Słowacji studia historyczne zamykają się w swoich „państwowych” czy „narodowych” granicach. Wykładana tam historia powszechna rzadko odnosi się do krajów sąsiednich. Zakładamy że istnieje spora grupa absolwentów studiów licencjackich z szeroko pojętego pogranicza polsko-czesko-słowackiego, którzy będą zainteresowani pogłębieniem swej wiedzy i możliwością studiowania nie tylko w kraju, ale za granicą. Kierujemy swą ofertę także dla absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych czy z dziedziny nauk społecznych, którzy będą chcieli poszerzyć swe kompetencje zawodowe. Dzięki współpracy uczonych z trzech krajów partnerskich podczas studiów uczestnik będzie mógł zapoznać się z dorobkiem badawczym, który da mu kompetencje pozwalające na prowadzenie dociekań nie tylko nad dziejami państw i narodów Środkowej Europy, ale także ich wzajemnymi relacjami, stosunkami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi, nad kształtowaniem się i specyfiką pograniczy. Wiedza o przeszłości Europy Środkowej będzie przydatna przykładowo dla socjologów, filologów czy absolwentów innych studiów zawodowych.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów:

Kontakt: srodkowoeuropejskie.studia.historyczne.wh@us.edu.pl

turystyka historyczna turystyka historyczna

Studia na kierunku turystyka historyczna adresowane są do wszystkich, pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie planowania, organizowania i realizacji wycieczek, opartych o dziedzictwo historyczne i kulturowe Europy. Oferowany program nauczania wychodzi naprzeciw wciąż rosnącemu zapotrzebowaniu na tego rodzaju studia w społeczeństwie województwa śląskiego. W naszym górnośląskim regionie jest to program unikatowy, który przede wszystkim poszerza i unowocześnia ofertę studiów humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim, wypełnia też brak odpowiednio wyszkolonych specjalistów w zakresie turystyki historycznej. Obok zawsze poszukiwanych pilotów i przewodników wycieczek, coraz częściej poszukiwani są znawcy, potrafiący uwzględnić w swojej pracy tradycje historyczne i dorobek kulturowy (zwłaszcza regionu przemysłowego). Cele i oparte o nowoczesne metody badawcze sposoby kształcenia (obejmujące m.in. zajęcia projektowe) dostosowane zostały do indywidualnych potrzeb wynikających ze specyfiki kierunku (m.in. potrzeby uzyskiwania wiedzy funkcjonalnej oraz umiejętności wykorzystania uzyskanej wiedzy).

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia stacjonarne:

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne:

Kontakt: turystyka.historyczna.wh@us.edu.pl

twórcze pisanie i marketing wydawniczy twórcze pisanie i marketing wydawniczy

Twórcze pisanie i marketing wydawniczy to kierunek studiów obejmujący treści kształcenia dotyczące z jednej strony twórczości literackiej, poetyckiej i scenopisarskiej, z drugiej marketingu wydawniczego, umożliwia po jego ukończeniu prowadzenie działalności twórczej, pracę na rynku wydawniczym oraz kreatywnym. W trakcie studiów studenci nabywają wiedzę i umiejętności dotyczące natury, przebiegu i rozwiązywania problemów w ramach procesu twórczego oraz zgłębiają specyfikę rynku wydawniczego w Polsce i narzędzi marketingowych wykorzystywanych na jego gruncie przez wiodące polskie wydawnictwa. Potrafią zastosować tę wiedzę i umiejętności we własnej twórczości, są także wyposażeni w umiejętności planowania i prowadzenia działań twórczych. Aby sprostać tym zadaniom w toku studiów prezentowane są zagadnienia związane z procesem twórczym, literaturą najnowszą, scenopisarstwem, socjologią literatury i rynku wydawniczego oraz marketingiem wydawniczym, co staje się bazą dla wiedzy i umiejętności odnoszących się do twórczego pisania i marketingu wydawniczego. Studia mają charakter interdyscyplinarny, z gruntu humanistyczny, integrujący wiedzę z zakresu literaturoznawstwa (w szczególności twórczego pisania) ze specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami w obrębie marketingu wydawniczego. Kształcenie na studiach twórcze pisanie i marketing wydawniczy kierowane jest do osób pragnących realizować się w pracy twórczej lub wydawniczej i jednocześnie rozwijać własne kompetencje interpersonalne oraz zdolności kreatywne w kontakcie z innymi ludźmi.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów:

Kontakt: tworcze.pisanie.wh@us.edu.pl

return to top