Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Delegowanie pracowników: poprawa współpracy administracyjnej i dostępu do informacji

17.06.2020 - 09:27 aktualizacja 17.06.2020 - 11:10
Redakcja: Marzena Ponicka
Tagi: delegowanie pracowników, wsparcie finansowe

W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się delegowania pracowników, pn. „Delegowanie pracowników: poprawa współpracy administracyjnej i dostępu do informacji” (VP/2020/007).

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest sfinansowanie inicjatyw mających na celu ulepszenia programu wdrożenia i prawidłowego stosowania dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy (UE) 2018/957 zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, a także wdrażanie przepisów wykonawczych dyrektywy 2014/67/UE. Państwa członkowskie mają dokonać transpozycji dyrektywy (UE) 2018/957 do prawo krajowe do 30 lipca 2020 r.

Cel wsparcia

Zaproszenie ma na celu wsparcie Komisji Europejskiej i państw członkowskich w zrozumieniu istniejących oraz rozpoznaniu nowych wyzwań w dziedzinie delegowania pracowników.

Szczegółowe cele niniejszego zaproszenia do składania wniosków są następujące:
a) promowanie współpracy ponadnarodowej między właściwymi organami publicznymi i zainteresowanymi stronami, w tym promowanie zastosowania IMI oraz dzielenia się informacjami i najlepszymi praktykami w tym zakresie;
b) zwiększenie dostępności, przejrzystości i jakości informacji o warunkach zatrudnienia i wymaganiach administracyjnych lub istniejących praktykach w państwach członkowskich w zakresie monitorowania i egzekwować przepisy dyrektyw dotyczących delegowania pracowników;
c) promowanie działań opartych na dowodach poprzez gromadzenie i ocenę danych, w tym analiz i informacji specyficznych dla procesu delegowania i warunków pracy pracowników delegowanych, poprzez współpracę między uniwersytetami w zakresie różnych dyscyplin, a także ośrodków naukowych, instytucji badawczych, zainteresowanych stron i partnerów społecznych.

Kto może być wnioskodawcą?

Wiodący wnioskodawcy, współwnioskodawcy i podmioty powiązane muszą należeć do jednej z następujących kategorii podmiotów:
• władze publiczne;
• organizacje międzynarodowe;
• organizacje non-profit (prywatne lub publiczne);
• ośrodki / instytuty badawcze;
• uczelnie wyższe;
• organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
• organizacja partnerów społecznych na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym.

Termin składania wniosków upływa 30 lipca 2020 r.

Oczekuje się, że czas trwania projektu wyniesie między dwanaście (12) miesięcy a osiemnaście (18). Działanie w ramach projektu ma się rozpocząć najpóźniej od 1 stycznia 2021 r.

Całkowity budżet na wsparcie inicjatyw w ramach konkursu to 3 390 860 euro. Zasadniczo Komisja Europejska zamierza współfinansować od 5 do 8 wniosków wyłonionych w ramach konkursu, przy czym wsparcie finansowe nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych inicjatywy. Wnioskowana dotacja UE powinna wynosić od 250 000 euro do 600 000 euro.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=597&furtherCalls=yes

Funkcjonalna skrzynka pocztowa, na której można uzyskać dodatkowe informacje:
prac-vp-2020-007@ec.europa.eu

Dokument Komisji Europejskiej
(w języku angielskim) oraz informację z programu EaSI.

return to top