Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Awanse na stanowiska profesora uczelni i adiunkta

03.11.2020 - 14:43 aktualizacja 17.11.2020 - 14:38
Redakcja: Marzena Ponicka
Tagi: awanse naukowe
W dniu 3 listopada 2020 r. zostało opublikowane zarządzenie rektora nr 196/ 2020  w sprawie awansów na stanowisko profesora uczelni oraz adiunkta dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie dookreśla wskazane w statucie wymagania kwalifikacyjne oraz tryb postępowania w sprawach awansów tzw. stanowiskowych. Wnioskującym o awans jest zainteresowany pracownik. W ocenie wniosków brany jest pod uwagę wyłącznie dorobek naukowy lub artystyczny osiągnięty w ramach zatrudnienia w Uniwersytecie i afiliowany dla Uniwersytetu, zamieszczony w Portalu Pracownika.

Dotyczy: nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku asystenta (ze stopniem doktora) lub adiunkta (ze stopniem doktora lub doktora habilitowanego)

Terminy składania wniosków: 5-13 listopada 2020 r.

Sposób składania wniosków: elektronicznie na adres e-mail kadry@us.edu.pl

Wniosek z wymaganymi opiniami należy przesłać w formie elektronicznej do 13 listopada br. na adres: kadry@us.edu.pl, co stanowi dochowanie terminu określonego w zarządzeniu. Następnie, w miarę możliwości – bez zbędnej zwłoki należy przekazać go w formie papierowej w trybie określonym w zarządzeniu.

Oryginał wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w postaci właściwych opinii należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej ul. Bankowa 12, Katowice, pokój 17. Wniosek złożony w terminie innym niż określony powyżej pozostaje bez rozpoznania.

Wymagane dokumenty:

Pracownik składa właściwy dla danej grupy pracowniczej wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w postaci opinii.

 • opinie właściwe dla danej grupy pracowniczej:
  • dla pracowników z grupy badawczej
   • opinia dziekana albo dyrektora (kierownika) jednostki niebędącej wydziałem,
   • opinia dyrektora instytutu właściwego dla dyscypliny, w której pracownik złożył ostatnie oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie;
  • dla pracowników z grupy badawczo-dydaktycznej
   • opinia dziekana albo dyrektora (kierownika) jednostki niebędącej wydziałem,
   • opinia dyrektora instytutu właściwego dla dyscypliny, w której pracownik złożył ostatnie oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie,
   • opinia dyrektora kierunku studiów, na którym pracownik prowadził zajęcia dydaktyczne w latach 2017-2020;
  • dla pracowników z grupy dydaktycznej
   • opinia dziekana albo dyrektora (kierownika) jednostki niebędącej wydziałem,
   • opinia dyrektora kierunku studiów, na którym pracownik prowadził zajęcia dydaktyczne w latach 2017-2020;

 

Szczegółowe wymagania: zarządzenie rektora nr 196/ 2020 w sprawie awansów na stanowisko profesora uczelni oraz adiunkta dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

UWAGA:

Wymogi określone w § 5 pkt 5 c i d zarządzenia należy spełnić zarówno w przypadku uzyskania osiągnięć wyszczególnionych w  w § 5 pkt 5a, jak i pkt 5b zarządzenia.

Tam, gdzie w zarządzeniu mowa o załączeniu exportu danych z Portalu Pracownika, pracownik dołącza do wniosku odpowiedni zrzut ekranu.

Tam, gdzie w zarządzeniu mowa o średniej z ankiet oceny studentów za lata 2017 – 2020, brane są pod uwagę ankiety za lata akademickie 2017/2018; 2018/2019 i 2019/2020.

img
return to top