Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Konsultacje dotyczące projektu modyfikacji strategii UŚ

18.12.2020 - 23:02 aktualizacja 19.12.2020 - 12:37
Redakcja: AJS

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek stosownie do przepisów Statutu Uniwersytetu Śląskiego przekazał członkom wspólnoty uczelni do konsultacji projekt modyfikacji Strategii rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025. Jest on dostępny poniżej:

→ aktualizacja strategii – nowe obszary cele działania i wskaźniki.pdf

Pracownicy, doktoranci i studenci mogą przesyłać na adres e-mail: strategia@us.edu.pl swoje uwagi i propozycje zmian do powyższego dokumentu w terminie do 1 lutego 2021 roku z wykorzystaniem poniższego formularza.

Plik do pobrania:
formularz zgłaszania uwag

 

Potrzeba aktualizacji Strategii wynika z nowej sytuacji, w jakiej znalazł się Uniwersytet Śląski, a przede wszystkim:

  • wyników konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”,
  • członkostwa UŚ w sojuszu siedmiu uczelni europejskich T4E,
  • zawieszenia lub istotnego ograniczenia działalności badawczej i dydaktycznej uczelni w związku z pandemią SARS-CoV-2.

Mimo iż Uniwersytet Śląski nie znalazł się wśród dziesięciu uczelni wyłonionych w konkursie Inicjatywa Doskonałości, jest uczelnią badawczą, a w związku z tym musi budować i wzmacniać swoją pozycję we współdziałaniu z najlepszymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Stąd priorytetem strategii jest wprowadzenie naszej uczelni w stałą współpracę naukową i dydaktyczną z europejskimi szkołami wyższymi. Programem, który temu służy i który należy najpełniej wyzyskać dla tego celu jest sojusz T4E.

W zakresie dydaktyki podniesienie pozycji Uniwersytetu Śląskiego może dokonać się poprzez zasadnicze przebudowanie programów studiów na każdym poziomie kształcenia. W tej chwili przed nami przygotowanie i wdrożenie reformy studiów licencjackich, aby stworzyć nowoczesne, oryginalne studia I stopnia, nawiązujące do najbardziej rozwojowych form kształcenia akademickiego na świecie i tym samym zasadniczo wyodrębnić te studia UŚ spośród oferty dydaktycznej wszystkich uczelni w Polsce.

Oto dwa fundamenty zmodyfikowanej Strategii Uniwersytetu Śląskiego. Dokonując jej aktualizacji skupiono się na części 4.2 zawierającej kluczowe cele operacyjne, działania planowane na rzecz i realizacji oraz wskaźniki osiągnięcia tych celów. Proponuje się pogrupowanie ich w ramach pięciu obszarów strategicznych:

  • kadra – koordynowany przez prorektor ds. rozwoju kadry prof. dr hab. Ewę Jarosz we współpracy z kanclerz dr Agnieszką Skołucką;
  • badania naukowe (z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy badawczej i współpracy z gospodarką oraz działań na rzecz realizacji projektu T4E) – koordynowany przez prorektora ds. nauki i finansów prof. dr. hab. Michała Daszykowskiego we współpracy z prorektorem ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr. hab. Tomaszem Pietrzykowskim, prof. UŚ;
  • kształcenie i studenci (z uwzględnieniem umiędzynarodowienia studiów oraz działań na rzecz realizacji projektu T4E) – koordynowany przez prorektor ds. kształcenia i studentów dr Katarzynę Tryndę, prof. UŚ we współpracy z prorektorem ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr. hab. Tomaszem Pietrzykowskim, prof. UŚ;
  • infrastruktura – koordynowany przez zastępcę kanclerza ds. administracyjnych i zarządzania mieniem mgr Krystynę Fus;
  • trzecia misja Uniwersytetu – koordynowany przez rektora UŚ prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka.

Pióro leżące na otwartej książce

return to top