Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Komunikaty Działu Projektów

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem działań, które zostały zrealizowane w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego.

Podsumowanie dostępne jest tutaj.

 

NCN - konkurs MINIATURA 8 - działanie naukowe NCN - konkurs MINIATURA 8 - działanie naukowe

Konkurs MINIATURA 8 to konkurs, w którym mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 16:00 CEST.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: MINIATURA 8 (ncn.gov.pl)

EURAXESS - granty i stypendia dla naukowców EURAXESS - granty i stypendia dla naukowców

Zespól EURAXESS w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) przygotował listopadowe zestawienie grantów i stypendiów dla naukowców, w tym doktorantów, w różnych dyscyplinach nauki. Oferty pochodzą z różnych źródeł krajowych i zagranicznych z całego świata oraz dotyczą zarówno programów wyjazdowych, jak i przyjazdowych do Polski.

NCN - tymczasowe złagodzenie zapisów dotyczących "Polityk(...) NCN - tymczasowe złagodzenie zapisów dotyczących "Polityki Narodowego Centrum Nauki dot. otwartego dostępu do publikacji"

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez środowisko naukowe oraz reformy polityki wydawców NCN wprowadza do 31.12.2025 r. złagodzenie zapisów dotyczących „Polityki Narodowego Centrum Nauki dot. otwartego dostępu do publikacji”.

Program ERC - sprawdzone metody ubiegania się o środki eur(...) Program ERC - sprawdzone metody ubiegania się o środki europejskie na badania naukowe

Artykuł „12 kroków do grantu ERC”, w którym prof. Piotr Sankowski z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawia sprawdzone metody ubiegania się o środki europejskie na badania naukowe w ramach prestiżowego programu ERC (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych). Więcej informacji o grantach ERC Funding | ERC (europa.eu).

HORYZONT EUROPA - możliwości programu HORYZONT EUROPA - możliwości programu

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami, jakie daje Program HORYZONT EUROPA będący największym programem finansowania badań naukowych i innowacji.

Obecnie trwające nabory można znaleźć w wyszukiwarce konkursów na stronie Funding & tenders (europa.eu). Ponadto chcąc zrealizować projekt w partnerstwie, można skorzystać z wyszukiwarki partnerstw, która jest dostępna pod adresem Bazy poszukiwań partnerów – Krajowy Punkt Kontaktowy (kpk.gov.pl) oraz skorzystać z możliwości nawiązania partnerstwa poprzez międzynarodowe spotkania brokerskie Konkursy 2021 | Akcja informacyjna i spotkania brokerskie | Krajowy Punkt Kontaktowy (kpk.gov.pl)

Krajowy Punkt Kontaktowy systematycznie organizuje spotkania i szkolenia, do których udziału serdecznie zapraszamy. Aktualną listę szkoleń oraz harmonogram dostępny jest na stronie Nasze szkolenia | Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl).

Otwarte publikowanie w ramach grantów NCN Otwarte publikowanie w ramach grantów NCN

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami publikowania w otwartym dostępie w ramach grantów z Narodowego Centrum Nauki.

Otwarte publikowanie NCN

Korzyści związane z zatrudnianiem osób na stanowiskach po(...) Korzyści związane z zatrudnianiem osób na stanowiskach post-doc w projektach Narodowego Centrum Nauki.

Szereg  podejmowanych inicjatyw międzynarodowych dąży do zwiększenia mobilności naukowców, rozumianej jako fundament współpracy naukowej. Wiele uniwersytetów i instytucji na świecie zabiega o pozyskanie młodych badaczy z różnych krajów, które wyławiając naukowe talenty zwiększają tym samym swój potencjał naukowy.

Od początku swojej działalności Narodowe Centrum Nauki stawia sobie za cel zwiększenie mobilności polskich naukowców, w szczególności naukowców będących u progu samodzielnej pracy badawczej, m.in. poprzez umożliwienie zatrudnienia w projektach badawczych (w których jest dopuszczone to warunkami konkursowymi) osób na stanowisku typu post-doc.

Jest to pełnoetatowe zatrudnienie na umowę o pracę dla osoby, która uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1. stycznia roku zatrudnienia w projekcie.

Zachęcamy do planowania takiego zatrudnienia na etapie przygotowywania wniosku o finansowanie projektu do Narodowego Centrum Nauki.

Wynagrodzenie na stanowisku typu post-doc może być zaplanowane w ramach środków projektu badawczego w wysokości 120 tys. zł rocznie przy założeniu, że osoba przewidziana do zatrudniania na tym stanowisku spełni łącznie następujące warunki:

a) będzie wybrana w ramach otwartego konkursu, przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika podmiotu realizującego projekt badawczy, złożoną z kierownika projektu jako przewodniczącego oraz przynajmniej dwóch wskazanych przez niego osób posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe. Ocena kandydatów odbywa się na podstawie kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie, a wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy;

b) kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;

c) uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;

d) będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy;

e) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;

f) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Stanowisko typu post-doc należy traktować jako rodzaj pełnoetatowej pracy na rzecz realizacji konkretnego projektu badawczego, dzięki czemu kierownik projektu zyskuje realną pomoc osoby mającej wiedzę i doświadczenie nabyte w innych ośrodkach naukowych. Środki finansowe przeznaczone na zatrudnianie osoby na stanowisku typu post-doc w grantach NCN są dodatkowymi środkami na wynagrodzenie, nie obciążając tym samym puli wynagrodzeń dla podstawowego zespołu badawczego.

Korzyści z zatrudnienia osoby na stanowisku typu post-doc jest wiele. Należy również zwrócić uwagę, iż w ramach naszej wewnętrznej regulacji UŚ – Zarządzenie Rektora nr 186/2020 z dnia 26.10.2020, kierownik projektu  dzięki złożeniu wniosku do Narodowego Centrum Nauki, zostaje nagrodzony dodatkiem projakościowym. W przypadku, w którym kierownik projektu zaplanował w projekcie pełnoetatowe zatrudnienie na stanowisko typu post-doc, nagroda ta ulega powiększeniu o 50% lub nawet o 100 %.

Jeśli pojawiają się Państwu pytania w tym temacie lub mają Państwo potrzebę jego przedyskutowania, zapraszamy do kontaktu z Działem Projektów pod numerem telefonu 797-520-602.

WYBÓR PARTNERA - Rozstrzygnięte WYBÓR PARTNERA - Rozstrzygnięte

UNIWERSYTET ŚLASKI W KATOWICACH OGŁASZA KONKURS NA WYBÓR PARTNERA W CELU PRZYGOTOWANIA I WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU SKŁADANEGO W RAMACH DZIAŁANIA „WSPÓŁPRACA” OBJETEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA  2014-2020

 

Ogłaszający konkurs:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 1. Bankowa 12

40-007 Katowice

NIP: 634-019-71-34

REGON: 000001347

Strona internetowa: www.us.edu.pl

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, działając na podstawie Zarządzenia Nr 118 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie określenia wewnętrznej procedury wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów partnerskich dofinansowanych
w ramach programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020, ogłasza otwarty konkurs na partnera (spoza sektora finansów publicznych) w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

CEL PARTNERSTWA:

Głównym celem partnerstwa jest stworzenie konsorcjum aplikującego o finansowanie w ramach Działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
oraz wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania jw.

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Projekt dotyczy opracowania markerów molekularnych pozwalających na selekcję odmian jęczmienia oraz prowadzenie analiz polowych form jęczmienia.

 

ZAKŁADANY CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt realizowany będzie w okresie: 07.2022 r. do 12.2024 r.

 

ZAKRES PARTNERSTWA:

Partner jest zaangażowany w realizację całego projektu, co oznacza, że uczestniczy również
w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem. Przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.

 

WYMAGANIA WOBEC PARTNERA:

Do postępowania może przystąpić wyłącznie podmiot posiadający osobowość prawną, który spełnia wymogi spośród niżej wymienionych:

 • Posiada doświadczenie w wykorzystaniu markerów molekularnych w programach hodowlanych jęczmienia,
 • Posiada udokumentowane osiągnięcia w rejestrowaniu nowych odmian jęczmienia,
 • Posiada odpowiednie zaplecze sprzętowe oraz doświadczenie w prowadzeniu doświadczeń przed rejestrowych,
 • Posiada potencjał ludzki, organizacyjny, techniczny i finansowy niezbędny do realizacji zgłaszanych do projektu działań,
 • Posiada doświadczenie w prowadzeniu upraw jęczmienia oraz sprzęt niezbędny do siewu, żniw oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych upraw, posiadanie statusu rolnika (nadany przez ARiMR numer identyfikacyjny oraz posiadanie na własność lub w formie dzierżawy gruntów uprawnych o minimalnej powierzchni 1 ha),
 • Świadczy usługi doradcze, posiada doświadczenie we wdrażaniu wyników badań naukowych do rolnictwa i programów hodowlanych.

 

ZAKRES WYMAGANEJ OFERTY:

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi zawierać następujące informacje:

 • Szczegółowe dane Podmiotu (w tym: adres, NIP, REGON);
 • Charakterystykę Podmiotu w tym: charakterystykę działalności podmiotu wraz z obszarem działania opis potencjału Podmiotu (ludzki, techniczny i organizacyjny) oraz informację
  rocznych obrotów za ostatni zamknięty rok obrotowy;
 • Koncepcję realizacji Projektu, proponowany wkład oferenta w realizację celu partnerstwa
  (w tym wkład ludzki, techniczny, organizacyjny i finansowy i/lub niefinansowy);
 • Doświadczenie oferenta w podobnej działalności, w tym: opis doświadczenia i kwalifikacji kadry w zakresie działalności założonej w projekcie;
 • Opis projektu/-ów zrealizowanego/-ych w ostatnich 3 latach dot. prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na komercyjny produkt lub rozwiązanie;
 • Przedstawienie udziału w projektach badawczych i aplikacyjnych, w których wykorzystano markery molekularne do selekcji zbóż;
 • Informacje na temat współautorstwa w publikacjach naukowych dotyczących użycia narzędzi molekularnych w hodowli zbóż;
 • Informacje o odmianach jęczmienia zarejestrowanych w ostatnich 10 latach

Wraz z ofertą Podmiot składa następujące załączniki (oryginały lub uwierzytelnione kopie):

 • Odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie starszy niż 6 miesięcy
  przed upływem terminu składania ofert);
 • Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012r. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy
  z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.);
 • Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;
 • Oświadczenie potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia
  6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.);

Ogłaszający konkurs może wystąpić do oferenta z prośbą o uzupełnienie brakujących dokumentów lub złożenie dodatkowych wyjaśnień, wyznaczając termin na ich dostarczenie również w obszarze wymagań formalnych.

KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW:

Pod rygorem usunięcia oferty z konkursu, przy analizie jej dopuszczalności, niezbędne jest spełnienie przez podmiot składający ofertę i przez jego ofertę wymagań formalnych opisanych
w WYMAGANIACH WOBEC PARTNERA. Ocena niniejszych wymagań formalnych zostanie dokonana na zasadzie: spełnia – nie spełnia.

Oceny ofert dokonuje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

Przy analizie złożonych ofert, które spełniają wszystkie wymogi formalne, zostaną zastosowane następujące kryteria oceny merytorycznej:

 • Zgodność działalności potencjalnego Partnera z celami partnerstwa i projektu – waga 35%,
 • Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu projektu, w tym merytoryczna trafność i jakość oferowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa – waga 20%,
 • Doświadczenie w działalności w obszarze, którego dotyczy projekt – waga 45%.

 

Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymogi formalne i uzyska najwyższą ocenę.

Wybranemu Podmiotowi Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi
w szczególności zakres współpracy, prawa i obowiązki stron, zasady finansowania wspólnego przedsięwzięcia, własność majątku uzyskanego w ramach projektu, zasady wspólnego zarządzania projektem i odpowiedzialności za powstałe nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu, zasady, tryb i sposób dokonywania zmian w projekcie.

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).

 

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w formie elektronicznej na adres: marek.marzec@us.edu.pl  z adnotacją  „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA W RAMACH DZIAŁANIA „WSPÓŁPRACA””

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r. do godz. 15:00.

Decyduje data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Dane osoby do kontaktu w sprawie naboru:

Dr hab. Marek Marzec; tel.: 509081405, e-mail: marek.marzec@us.edu.pl

 

Informacja o wynikach konkursu i wyborze partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego www.us.edu.pl.

 

WZÓR OFERTY (pdf, WHYPERLINK „file://fs01.adm.us.edu.pl/Redirect/dsynowiec/Pulpit/6.%252520Wyb%2525F3r%252520partnera/oferta_wz%2525F3r.doc”ord)

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

 • Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu, podmioty, które brały w nim udział, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego. Decyduje data wpływu odwołania do Uniwersytetu Śląskiego.
 • Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej kierując je do JM prof. dr hab. Ryszarda Koziołka Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem mgr Agnieszki Maj Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego.
 • Odwołanie należy złożyć w osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Kanclerzy UŚ, adres: Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 1.25
 • Odwołanie rozpatruje Rektor. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania lista wyłonionych partnerów zostanie zaktualizowana, a informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
 • Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach Działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wzór oferty do pobrania:

Wzór oferty

 

Szanowni Państwo ogłaszamy wyniki rozstrzygniętego konkursu. Wybrane podmioty to:

– Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

– ITD Era Dronów Sp. z o.o., ul. Cyprysowa 3, 43-387 Jaworze

 

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia oraz udział w konkursie.

return to top