Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Komunikaty Działu Projektów

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - badania podstawowe Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - badania podstawowe

Celem działania jest wzmocnienie współpracy badawczej między Bułgarią, Chorwacją, Węgrami, Polską, Rumunią i Szwajcarią.
W ramach wsparcia mogą być składane wnioski z wszystkich dyscyplin badawczych.

Spośród projektów zostaną wybrane te, które promują jasno określone cele, z udziałem co najmniej jednego partnera ze Szwajcarii i 2 do 5 dodatkowych partnerów z krajów objętych współpracą.
Badania objęte projektem prowadzone są przez zespół w placówce partnera. Kwalifikowalne są krótkie wyjazdy goszczące partnera z innej jednostki.

Wartość dofinansowania dla zespołu: 350 000 franków szwajcarskich (ok. 1 556 141,00 PLN / 360 486 EUR).

Okres trwania projektu: od 36 do 48 miesięcy, nie dłużej niż do 30.06.2029 r.

Termin składania wniosków: – do 1 lipca 2024 r.

– Pre-rejestracja: do 01.05.2024 r. – Szwajcarski partner jest zobowiązany do założenia wniosku w systemie (należy określić nazwy partnerów oraz kraje pochodzenia, jeżeli                                                   to możliwe należy podać tytuł projektu).

Limit „krajowy”, tj. tylko jeden partner z jednego kraju w ramach wniosku (1 wniosek nie może obejmować 2 partnerów z Chorwacji).

Przykładowe koszty kwalifikowalne:

 • wynagrodzenie osób bezpośrednio zaangażowanych w projekt,
 • koszty podróży i diet,
 • opłaty konferencyjne,
 • zakup sprzętu badawczego (max 30% wartości grantu)
 • materiały zużywalne,
 • inne koszty (np. organizacja seminarium, upowszechnianie rezultatów) oraz 5% kosztów pośrednich.

Krajowy punkt dla aplikujących w Polsce: NCN, Barbara.Swiatkowska@ncn.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można obejrzeć na nagraniu webinarium, który miał miejsce 11.04.2024 r. – Webinar z dnia 1.04.2024 r.

Materiały z webinarium – Webinar PDF

 

Granty na Eurogranty - oferta dla organizacji badawczych Granty na Eurogranty - oferta dla organizacji badawczych

Celem działania jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich organizacji badawczych, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie tj. przez Komisję Europejską, w szczególności: HORYZONT EUROPA, KREATYWNA EUROPA, DIGITAL „CYFROWA EUROPA”, SINGLE MARKET PROGRAMME, LIFE.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacja badawcze prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie można otrzymać na działania niezbędne do przygotowania Eurograntu i przeprowadzenia udziału wnioskodawcy w konkretnym naborze w programie UE, tj.:

 1. przygotowanie Eurograntu, które obejmuje:
  – poszukiwanie partnerów Eurograntu w Rzczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w tym organizację spotkań związanych z przygotowaniem założeń dla samego Eurograntu i wniosku o Eurogrant,
  – przygotowanie wniosku o Eurogrant do wybranego programu UE lub konkursu w wybranym programie UE, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z wymaganiami określonymi przez  organizatora konkursu w danym programie UE/konkursie w danym programie UE,
  – ewentualną korektę wniosku o Eurogrant,
  – prezentację wniosku o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE/konkursie w danym programie UE.
 2. Opracowanie analiz specjalistycznych.

Maksymalna kwota dofinansowania: 58 225 PLN (maksymalnie można otrzymać do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu).

Termin składania wniosków: 25.04.2024 – 24.04.2025

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć na stronie: Granty na Eurogranty – oferta dla organizacji badawczych – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Konkurs FENG 2.4 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospoda(...) Konkurs FENG 2.4 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki

Celem naboru jest dofinansowanie rozwoju publicznej infrastruktury badawczej, a także rozwój kompetencji kadry naukowej w obszarze wykorzystania tej infrastruktury na rzecz przedsiębiorstw, komercjalizacji wyników badań, transferu technologii i zarządzania innowacjami.

Nabór projektów trwa do 29 lipca 2024 r.

Projekty dotyczące przedsięwzięć instytucji o charakterze sieciowym będą realizowane w ramach konsorcjum składającego się z co najmniej dwóch podmiotów, które wchodzą w skład tej samej sieciowej organizacji badawczej.

Organizacja o charakterze sieciowym, spośród której co najmniej dwa podmioty mogą występować o wsparcie w ramach Działania FENG.02.04, musi prowadzić działalność podstawową w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych nakierowanych na wspieranie polityki gospodarczej i naukowej państwa.

Poziom dofinansowania dla części niegospodarczej wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych. Intensywność pomocy publicznej dla części gospodarczej nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania pomocy de minimis wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Okres realizacji dofinansowanych działań/zadań może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie o Grant o Eurogrant.
Data złożenia wniosku/aplikacji o Eurogrant w naborze/konkursie w Programie UE musi być późniejsza niż data złożenia wniosku o dofinansowanie w niniejszym naborze.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-badawcza-infrastruktura-nowoczesnej-gospodarki-sciezka-dla-projektow-instytucji-sieciowych

NAWA - działanie "Maria Skłodowska-Curie" Postdoctoral Fel(...) NAWA - działanie "Maria Skłodowska-Curie" Postdoctoral Fellowships

W kwietniu 2024 r. Komisja Europejska otworzy konkurs na projekty w ramach Działania „Maria Skłodowska-Curie” Postdoctoral Fellowships 2024 (MSCA PF 2024).

Istotą Działania są indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe przeznaczone dla naukowców ze stopniem naukowym doktora. Program ma na celu uzyskanie nowych umiejętności, doświadczenia dla rozwoju kariery naukowej w wyniku pracy w indywidualnym, interdyscyplinarnym projekcie badawczo-szkoleniowym oraz dzięki mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.

W ramach trwania projektu badacz zatrudniony jest w instytucji na podstawie umowy o pracę, a instytucja goszcząca w każdym przypadku musi wskazać opiekuna dla zatrudnionego naukowca.

Krajowe Punkty Kontaktowe ds. MSCA z Polski, Litwy i Łotwy zapraszają na kolejne z cyklu wydarzenie związane z konkursem MSCA Postdoctoral Fellowships 2024.

Spotkanie dedykowane jest naukowcom zainteresowanym składaniem wniosku na konkurs MSCA PF 2024. W trakcie spotkania porozmawiamy o zasadach konkursu oraz przedstawimy naukowców, którzy z powodzeniem złożyli wniosek i otrzymali finansowanie swojego projektu w ramach MSCA PF.

Data: 11 kwietnia 2024 r., 9:30 – 11:30 CET

Miejsce: online na platformie MsTeams

Język wydarzenia: angielski

Rejestracja: otwarta do 10 kwietnia 2024 r. do 15:30 (CET) pod linkiem

Szczegółowy program spotkania zostanie udostępniony bliżej terminu wydarzenia.

 

Fulbright STEM Impact Award 2024-25 - nabór do programu sty(...) Fulbright STEM Impact Award 2024-25 - nabór do programu stypendialnego

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór do programu stypendialnego, który pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki lub skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA.

Program skierowany jest do osób z polskim obywatelstwem, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium przeznaczone jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych z doświadczeniem w zarządzaniu projektami badawczymi i nadzorowaniu pracy innych naukowców.

Nabór wniosków trwa do 20 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje związane z naborem można znaleźć tutaj.

Najbliższe spotkanie informacyjne online dotyczące składania wniosków, procesu rekrutacji do programu i pobytu na stypendium odbędzie się 22 marca 2024 r. o godzinie 15:00 na platformie Zoom.

Link do rejestracji na spotkanie znajduje się tutaj.

 

Centrum Studiów Polarnych Centrum Studiów Polarnych

Centrum Studiów Polarnych jest jednostką wspólną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutu Geofizyki PAN i Instytutu Oceanologii PAN. Prowadzi interdyscyplinarne badania dla zrozumienia ewolucji środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki pod wpływem ocieplania klimatu.

Wieloletnie badania CSP bazują głównie na naturalnym laboratorium terenowym Hornsund na Svalbardzie, z wykorzystaniem najnowszych metod terenowych, teledetekcji oraz GIS. Długie serie obserwacyjne pozwalają na określanie ilościowe współczesnych zmian środowiska polarnego i ich konsekwencji (np. wzrostu poziomu oceanów, wpływu ocieplania Arktyki na klimat Europy). Bogate doświadczenia, nowoczesne zaplecze instrumentalne oraz współpraca z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju oraz zagranicą, pozwalają na podejmowanie nowatorskiej problematyki naukowej i kształcenie młodej kadry naukowej. CSP dba o rozwój gromadzenia i udostępniania baz danych obserwacyjnych z obszarów polarnych zgodnych z zasadami FAIR data

 

Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego wraz z Wydziałem Nauk Przyrodniczym w ostatnich latach aktywnie pozyskuje i realizuje projekty dot. finansowanie  działań związanych z badaniami polarnymi. Do największych należą:

 • Projekt “EU-PolarNet 2 – Co-Ordinating and Co-Designing the European Polar Research Area” finansowany z programu Horyzont 2020 realizowany w okresie 01.10.2020-30.09.2024 r. w ramach partnerstwa z Niemcami, Hiszpanią, Finlandią, Włochami, Norwegią, Niderlandami, Danią, Francją, Bułgarią, Austrią, Estonią, Portugalią, Szwecją, Wielką Brytanią, Turcją, Czechami, Islandią, Szwajcarią.

Projekt dotyczy stworzenia platformy współpracy do koordynacji działań w zakresie badań polarnych w skali europejskiej (w tym wspólna strategia działań, rozważna polityka wobec regionów polarnych, eksperckie doradztwo naukowe europejskim i narodowym gremiom decyzyjnym oraz upowszechnianie tych działań w społeczeństwie).

Home | EU-PolarNet

 • Projekt Cryosphere Integrated Observatory Network on Svalbard (CRIOS) finansowany z programu Mechanizm Finansowy EOG na lata 2014-2021 realizowany w okresie 08.09.2022 – 30.04.2024 w ramach partnerstwa z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Politechniką Warszawską, Norweskim Instytutem Polarnym, Centrum Uniwersyteckim na Svalbardzie, Norweskim Instytutem Meteorologicznym, Zintegrowany Arktyczny System Obserwacyjny dla Svalbardu (SIOS)

Głównym celem Projektu jest stworzenie sieci pomiarowej i aparaturowej, niezbędnej do procesu kalibracji i walidacji danych teledetekcyjnych, modeli czy innych pośrednich metod badawczych, wymagających danych kalibracyjnych. Dodatkowo, duży nacisk zostanie położony na harmonizację pomiarów i standaryzację aparatury, z uwzględnieniem doposażenia do współcześnie panujących standardów. Zwieńczeniem tych starań jest transfer w czasie rzeczywistym, surowych, nieprzetworzonych danych na poziomie 0, które byłyby następnie dostępne dla szerokiej społeczności badawczej poprzez otwarte, międzynarodowe bazy danych. Realizacja przedstawionych celów wpłynie na większą ciągłość i regularność pomiarów, podnosząc jakość zarówno samych badań jak i późniejszych opracowań.

CRIOS – Cryosphere Integrated Observation Network on Svalbard

Zapraszamy do zapoznania się z filmem promującym Fundusze Norweskie, w którym wystąpił m.in. zespół CROIS EEA and Norway Grants, Basic Research Programme operated by National Science Centre – YouTube

 • Projekt SIOS Infrastructure Optimization of the Cal/Val process for the snow research (SnowInOpt) finansowany przez Norweską Radę Badań Naukowych realizowany w okresie 01.04.20223-31.08.2024 r. w ramach partnerstwa z NORCE Norwegian Research Centre Norwegia, The Norwegian Polar Institute, The University Centre in Svalbard, Institute of Geophysics – Polish Academy of Sciences Polska

Projekt dotyczy zbudowania długoterminowego monitoringu georadarowego i teledetekcyjnego w oparciu o już istniejącą infrastrukturę opracowaną przez SIOS, taką jak InfraNOR, SnowPilot i CRIOS, które są częścią Svalbard Observing System. Długoterminowym celem infrastruktury jest dostarczanie danych kalibracyjnych/walencyjnych dla ESA i międzynarodowych czujników satelitarnych, takich jak ROSE-L, CRISTAL, CIMR, ICESat-2, itp. Projekt będzie się koncentrował na pomiarach na stanowiskach supersite (Adventalen, Ny Alesund, Hornsund), poprzez analizę przestrzennej zmienności pokrywy śnieżnej na podstawie profili georadarowych na Svalbardzie, aby umożliwić systematyczną satelitarną teledetekcję śniegu na całym archipelagu Svalbard.

Welcome to SIOS | sios-svalbard.org

 • Projekt Bilateral initiative aiming at Harmonisation of the Svalbard cooperation – HarSval– pozyskany pod koniec 2023 roku. Projekt aktualnie znajduje się na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie i będzie realizowany w okresie 01.03.2024-31.03.2025 r. Projekt obejmuje współpracę 25 partnerów z Polskiego Konsorcjum Polarnego (11 jednostek) oraz Norwegii (14 jednostek).

Realizacja predefiniowanego projektu Sieć Zintegrowanego Obserwatorium Kriosfery na Svalbardzie (CRIOS) pozytywnie wpłynęła na integrację polskiego środowiska badaczy polarnych i wzmocnienie dwustronnych relacji z Norwegią. Bazując na doświadczeniach i osiągnięciach zapoczątkowanych w projekcie, warto kontynuować i poszerzać – w ramach Funduszu Stosunków Dwustronnych – obiecujące działania dwustronne, jako z góry określoną inicjatywę realizowaną przez partnerstwo polsko-norweskie. Planowane działania mają ambicję zwiększenia zakresu badań i zaangażowania znacznie szerszego grona partnerów. Współpraca polsko-norweska będzie również wykorzystywana do podnoszenia kompetencji i umiejętności, a także do osiągnięcia internalizacji i zwiększenia widoczności polskiej społeczności polarnej.

 • Oszacowanie dostawy metali ciężkich ze spływem słodkiej wody do ekosystemu fiordu arktycznego (Hornsund, Spitsbergen) finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w programie OPUS 20. Okres realizacji: 02.07.2021 – 30.09.2024. Projekt realizowane jest w konsorcjum z Instytutem Geofizyki PAN oraz Instytutem Oceanologii PAN.

Ogólnym celem tego projektu jest ocena ładunku metali ciężkich odprowadzanych przez słodką wodę, głównie pochodzących z topnienia lodowców, do fiordu arktycznego (Hornsund, Spitsbergen). Stawiamy hipotezę, że dostawa metali ciężkich transportowanych  wodami roztopowymi z lodowców do ekosystemu morskiego jest najważniejszym źródłem zanieczyszczeń w fiordzie, w którym znajdują się lodowce uchodzące bezpośrednio do morza.

 • Rekonstrukcja zasięgu lodowców i środowiska południowego Svalbardu podczas Optimum Klimatycznego Holocenu finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w programie Preludium. Okres realizacji: 07.02.2022 – 06.02.2025.

Celem projektu jest rekonstrukcja zmian zasięgu wybranych lodowców południowego Spitsbergenu w holocenie na podstawie m.in. badań geomorfologicznych, datowania radiowęglowego i metodą izotopu kosmogenicznego 10Be oraz materiałów historycznych. Projekt dostarczy informacji na temat fluktuacji lodowców w przeszłości, w tym szarż, które pozwolą na prognozę konsekwencji współczesnego ocieplenia klimatu.

 • Modelowanie hydrologiczne reakcji odwadniania zlewni zlodowaconych na ocieplenie klimatu Arktyki finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w programie Preludium. Okres realizacji: 01.20.2023 – 16.01.2026.

Celem projektu jest określenie, w jaki sposób zmiany klimatu wpływają na system odwadniania i bilans wodny zlewni lodowcowych w Arktyce, przy zastosowaniu modelowania hydrologicznego strefy powierzchniowej przedpola i modelowania hydrogeologicznego jego strefy podziemnej, zasilanych wodami z topnienia lodowca i opadu, co umożliwi analizy ilościowe i przestrzenne przepływu wody w zlewni, ze szczególnym uwzględnieniem roli powiększającej się pojemności przedpola lodowca w odwadnianiu i magazynowaniu wody.

 • Zintegrowany Arktyczny System Obserwacyjny dla Svalbardu (SIOS) realizowany w ramach programu Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej, finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w okresie 01.03.2023 – 30.09.2027.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój technicznych, organizacyjnych i naukowych możliwości prowadzenia interdyscyplinarnych badań zjawisk naturalnych w Arktyce, a także harmonizacja i standaryzacja sieci monitoringowych. SIOS to międzynarodowe partnerstwo instytucji badawczych zajmujących się środowiskiem i klimatem na Svalbardzie i jego okolicach w ramach Earth System Science (ESS), który skupi się na: opracowaniu skutecznego i wysoce efektywnego systemu obserwacji, dzieleniu się najnowszą technologią, doświadczeniem oraz danymi, wzmocnieniu współpracy międzynarodowej. uzupełnieniu luki w wiedzy przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu prowadzonych badań i obserwacji na środowisko naturalne.

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem działań, które zostały zrealizowane w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego.

Podsumowanie dostępne jest tutaj.

 

NCN - konkurs MINIATURA 8 - działanie naukowe NCN - konkurs MINIATURA 8 - działanie naukowe

Konkurs MINIATURA 8 to konkurs, w którym mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 16:00 CEST.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: MINIATURA 8 (ncn.gov.pl)

EURAXESS - granty i stypendia dla naukowców EURAXESS - granty i stypendia dla naukowców

Zespól EURAXESS w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) przygotował listopadowe zestawienie grantów i stypendiów dla naukowców, w tym doktorantów, w różnych dyscyplinach nauki. Oferty pochodzą z różnych źródeł krajowych i zagranicznych z całego świata oraz dotyczą zarówno programów wyjazdowych, jak i przyjazdowych do Polski.

NCN - tymczasowe złagodzenie zapisów dotyczących "Polityk(...) NCN - tymczasowe złagodzenie zapisów dotyczących "Polityki Narodowego Centrum Nauki dot. otwartego dostępu do publikacji"

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez środowisko naukowe oraz reformy polityki wydawców NCN wprowadza do 31.12.2025 r. złagodzenie zapisów dotyczących „Polityki Narodowego Centrum Nauki dot. otwartego dostępu do publikacji”.

Program ERC - sprawdzone metody ubiegania się o środki eur(...) Program ERC - sprawdzone metody ubiegania się o środki europejskie na badania naukowe

Artykuł „12 kroków do grantu ERC”, w którym prof. Piotr Sankowski z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawia sprawdzone metody ubiegania się o środki europejskie na badania naukowe w ramach prestiżowego programu ERC (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych). Więcej informacji o grantach ERC Funding | ERC (europa.eu).

HORYZONT EUROPA - możliwości programu HORYZONT EUROPA - możliwości programu

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami, jakie daje Program HORYZONT EUROPA będący największym programem finansowania badań naukowych i innowacji.

Obecnie trwające nabory można znaleźć w wyszukiwarce konkursów na stronie Funding & tenders (europa.eu). Ponadto chcąc zrealizować projekt w partnerstwie, można skorzystać z wyszukiwarki partnerstw, która jest dostępna pod adresem Bazy poszukiwań partnerów – Krajowy Punkt Kontaktowy (kpk.gov.pl) oraz skorzystać z możliwości nawiązania partnerstwa poprzez międzynarodowe spotkania brokerskie Konkursy 2021 | Akcja informacyjna i spotkania brokerskie | Krajowy Punkt Kontaktowy (kpk.gov.pl)

Krajowy Punkt Kontaktowy systematycznie organizuje spotkania i szkolenia, do których udziału serdecznie zapraszamy. Aktualną listę szkoleń oraz harmonogram dostępny jest na stronie Nasze szkolenia | Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl).

Otwarte publikowanie w ramach grantów NCN Otwarte publikowanie w ramach grantów NCN

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami publikowania w otwartym dostępie w ramach grantów z Narodowego Centrum Nauki.

Otwarte publikowanie NCN

Korzyści związane z zatrudnianiem osób na stanowiskach po(...) Korzyści związane z zatrudnianiem osób na stanowiskach post-doc w projektach Narodowego Centrum Nauki.

Szereg  podejmowanych inicjatyw międzynarodowych dąży do zwiększenia mobilności naukowców, rozumianej jako fundament współpracy naukowej. Wiele uniwersytetów i instytucji na świecie zabiega o pozyskanie młodych badaczy z różnych krajów, które wyławiając naukowe talenty zwiększają tym samym swój potencjał naukowy.

Od początku swojej działalności Narodowe Centrum Nauki stawia sobie za cel zwiększenie mobilności polskich naukowców, w szczególności naukowców będących u progu samodzielnej pracy badawczej, m.in. poprzez umożliwienie zatrudnienia w projektach badawczych (w których jest dopuszczone to warunkami konkursowymi) osób na stanowisku typu post-doc.

Jest to pełnoetatowe zatrudnienie na umowę o pracę dla osoby, która uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1. stycznia roku zatrudnienia w projekcie.

Zachęcamy do planowania takiego zatrudnienia na etapie przygotowywania wniosku o finansowanie projektu do Narodowego Centrum Nauki.

Wynagrodzenie na stanowisku typu post-doc może być zaplanowane w ramach środków projektu badawczego w wysokości 120 tys. zł rocznie przy założeniu, że osoba przewidziana do zatrudniania na tym stanowisku spełni łącznie następujące warunki:

a) będzie wybrana w ramach otwartego konkursu, przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika podmiotu realizującego projekt badawczy, złożoną z kierownika projektu jako przewodniczącego oraz przynajmniej dwóch wskazanych przez niego osób posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe. Ocena kandydatów odbywa się na podstawie kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie, a wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy;

b) kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;

c) uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;

d) będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy;

e) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;

f) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Stanowisko typu post-doc należy traktować jako rodzaj pełnoetatowej pracy na rzecz realizacji konkretnego projektu badawczego, dzięki czemu kierownik projektu zyskuje realną pomoc osoby mającej wiedzę i doświadczenie nabyte w innych ośrodkach naukowych. Środki finansowe przeznaczone na zatrudnianie osoby na stanowisku typu post-doc w grantach NCN są dodatkowymi środkami na wynagrodzenie, nie obciążając tym samym puli wynagrodzeń dla podstawowego zespołu badawczego.

Korzyści z zatrudnienia osoby na stanowisku typu post-doc jest wiele. Należy również zwrócić uwagę, iż w ramach naszej wewnętrznej regulacji UŚ – Zarządzenie Rektora nr 186/2020 z dnia 26.10.2020, kierownik projektu  dzięki złożeniu wniosku do Narodowego Centrum Nauki, zostaje nagrodzony dodatkiem projakościowym. W przypadku, w którym kierownik projektu zaplanował w projekcie pełnoetatowe zatrudnienie na stanowisko typu post-doc, nagroda ta ulega powiększeniu o 50% lub nawet o 100 %.

Jeśli pojawiają się Państwu pytania w tym temacie lub mają Państwo potrzebę jego przedyskutowania, zapraszamy do kontaktu z Działem Projektów pod numerem telefonu 797-520-602.

WYBÓR PARTNERA - Rozstrzygnięte WYBÓR PARTNERA - Rozstrzygnięte

UNIWERSYTET ŚLASKI W KATOWICACH OGŁASZA KONKURS NA WYBÓR PARTNERA W CELU PRZYGOTOWANIA I WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU SKŁADANEGO W RAMACH DZIAŁANIA „WSPÓŁPRACA” OBJETEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA  2014-2020

 

Ogłaszający konkurs:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 1. Bankowa 12

40-007 Katowice

NIP: 634-019-71-34

REGON: 000001347

Strona internetowa: www.us.edu.pl

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, działając na podstawie Zarządzenia Nr 118 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie określenia wewnętrznej procedury wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów partnerskich dofinansowanych
w ramach programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020, ogłasza otwarty konkurs na partnera (spoza sektora finansów publicznych) w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

CEL PARTNERSTWA:

Głównym celem partnerstwa jest stworzenie konsorcjum aplikującego o finansowanie w ramach Działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
oraz wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania jw.

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Projekt dotyczy opracowania markerów molekularnych pozwalających na selekcję odmian jęczmienia oraz prowadzenie analiz polowych form jęczmienia.

 

ZAKŁADANY CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt realizowany będzie w okresie: 07.2022 r. do 12.2024 r.

 

ZAKRES PARTNERSTWA:

Partner jest zaangażowany w realizację całego projektu, co oznacza, że uczestniczy również
w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem. Przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.

 

WYMAGANIA WOBEC PARTNERA:

Do postępowania może przystąpić wyłącznie podmiot posiadający osobowość prawną, który spełnia wymogi spośród niżej wymienionych:

 • Posiada doświadczenie w wykorzystaniu markerów molekularnych w programach hodowlanych jęczmienia,
 • Posiada udokumentowane osiągnięcia w rejestrowaniu nowych odmian jęczmienia,
 • Posiada odpowiednie zaplecze sprzętowe oraz doświadczenie w prowadzeniu doświadczeń przed rejestrowych,
 • Posiada potencjał ludzki, organizacyjny, techniczny i finansowy niezbędny do realizacji zgłaszanych do projektu działań,
 • Posiada doświadczenie w prowadzeniu upraw jęczmienia oraz sprzęt niezbędny do siewu, żniw oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych upraw, posiadanie statusu rolnika (nadany przez ARiMR numer identyfikacyjny oraz posiadanie na własność lub w formie dzierżawy gruntów uprawnych o minimalnej powierzchni 1 ha),
 • Świadczy usługi doradcze, posiada doświadczenie we wdrażaniu wyników badań naukowych do rolnictwa i programów hodowlanych.

 

ZAKRES WYMAGANEJ OFERTY:

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi zawierać następujące informacje:

 • Szczegółowe dane Podmiotu (w tym: adres, NIP, REGON);
 • Charakterystykę Podmiotu w tym: charakterystykę działalności podmiotu wraz z obszarem działania opis potencjału Podmiotu (ludzki, techniczny i organizacyjny) oraz informację
  rocznych obrotów za ostatni zamknięty rok obrotowy;
 • Koncepcję realizacji Projektu, proponowany wkład oferenta w realizację celu partnerstwa
  (w tym wkład ludzki, techniczny, organizacyjny i finansowy i/lub niefinansowy);
 • Doświadczenie oferenta w podobnej działalności, w tym: opis doświadczenia i kwalifikacji kadry w zakresie działalności założonej w projekcie;
 • Opis projektu/-ów zrealizowanego/-ych w ostatnich 3 latach dot. prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na komercyjny produkt lub rozwiązanie;
 • Przedstawienie udziału w projektach badawczych i aplikacyjnych, w których wykorzystano markery molekularne do selekcji zbóż;
 • Informacje na temat współautorstwa w publikacjach naukowych dotyczących użycia narzędzi molekularnych w hodowli zbóż;
 • Informacje o odmianach jęczmienia zarejestrowanych w ostatnich 10 latach

Wraz z ofertą Podmiot składa następujące załączniki (oryginały lub uwierzytelnione kopie):

 • Odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie starszy niż 6 miesięcy
  przed upływem terminu składania ofert);
 • Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012r. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy
  z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.);
 • Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;
 • Oświadczenie potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia
  6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.);

Ogłaszający konkurs może wystąpić do oferenta z prośbą o uzupełnienie brakujących dokumentów lub złożenie dodatkowych wyjaśnień, wyznaczając termin na ich dostarczenie również w obszarze wymagań formalnych.

KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW:

Pod rygorem usunięcia oferty z konkursu, przy analizie jej dopuszczalności, niezbędne jest spełnienie przez podmiot składający ofertę i przez jego ofertę wymagań formalnych opisanych
w WYMAGANIACH WOBEC PARTNERA. Ocena niniejszych wymagań formalnych zostanie dokonana na zasadzie: spełnia – nie spełnia.

Oceny ofert dokonuje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

Przy analizie złożonych ofert, które spełniają wszystkie wymogi formalne, zostaną zastosowane następujące kryteria oceny merytorycznej:

 • Zgodność działalności potencjalnego Partnera z celami partnerstwa i projektu – waga 35%,
 • Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu projektu, w tym merytoryczna trafność i jakość oferowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa – waga 20%,
 • Doświadczenie w działalności w obszarze, którego dotyczy projekt – waga 45%.

 

Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymogi formalne i uzyska najwyższą ocenę.

Wybranemu Podmiotowi Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi
w szczególności zakres współpracy, prawa i obowiązki stron, zasady finansowania wspólnego przedsięwzięcia, własność majątku uzyskanego w ramach projektu, zasady wspólnego zarządzania projektem i odpowiedzialności za powstałe nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu, zasady, tryb i sposób dokonywania zmian w projekcie.

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).

 

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w formie elektronicznej na adres: marek.marzec@us.edu.pl  z adnotacją  „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA W RAMACH DZIAŁANIA „WSPÓŁPRACA””

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r. do godz. 15:00.

Decyduje data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Dane osoby do kontaktu w sprawie naboru:

Dr hab. Marek Marzec; tel.: 509081405, e-mail: marek.marzec@us.edu.pl

 

Informacja o wynikach konkursu i wyborze partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego www.us.edu.pl.

 

WZÓR OFERTY (pdf, WHYPERLINK „file://fs01.adm.us.edu.pl/Redirect/dsynowiec/Pulpit/6.%252520Wyb%2525F3r%252520partnera/oferta_wz%2525F3r.doc”ord)

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

 • Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu, podmioty, które brały w nim udział, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego. Decyduje data wpływu odwołania do Uniwersytetu Śląskiego.
 • Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej kierując je do JM prof. dr hab. Ryszarda Koziołka Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem mgr Agnieszki Maj Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego.
 • Odwołanie należy złożyć w osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Kanclerzy UŚ, adres: Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 1.25
 • Odwołanie rozpatruje Rektor. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania lista wyłonionych partnerów zostanie zaktualizowana, a informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
 • Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach Działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wzór oferty do pobrania:

Wzór oferty

 

Szanowni Państwo ogłaszamy wyniki rozstrzygniętego konkursu. Wybrane podmioty to:

– Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

– ITD Era Dronów Sp. z o.o., ul. Cyprysowa 3, 43-387 Jaworze

 

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia oraz udział w konkursie.

return to top