Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Aktualności Działu Projektów

Otwarte publikowanie w ramach grantów NCN Otwarte publikowanie w ramach grantów NCN

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami publikowania w otwartym dostępie w ramach grantów z Narodowego Centrum Nauki.

Otwarte publikowanie NCN

Program LIFE - konkursy z dziedziny ochrony środowiska i kl(...) Program LIFE - konkursy z dziedziny ochrony środowiska i klimatu

Unijny program LIFE 2021-2027 współfinansuje przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Wspiera działania Europejskiego Zielonego Ładu.

 

Jaki jest cel programu?

Celem ogólnym programu LIFE jest wspieranie przejścia na zrównoważoną, energooszczędną, opartą na odnawialnych źródłach energii, neutralną dla klimatu i odporną na zmianę klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym.

 

Działania te będą podejmowane w celu ochrony, odbudowy i poprawy jakości środowiska, w tym powietrza, wody i gleby, oraz zatrzymania i odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej, a także przeciwdziałania degradacji ekosystemów, w tym poprzez wspieranie wdrażania sieci Natura 2000 i zarządzania nią, a tym samym przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju.

 

W zamierzeniu 61 % ogólnej puli środków finansowych programu LIFE będzie przeznaczone na osiąganie celów w zakresie klimatu.

 

Kto może aplikować?

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programu LIFE mogą być składane przez osoby prawne zarejestrowane w dowolnym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Mogą to więc być firmy, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe.

W zależności od typu grantu przedsięwzięcia powinny być realizowane przez wnioskodawców samodzielnych bądź konsorcja międzynarodowe.

 

Jaka jest struktura programu?

Program na lata 2021 – 2027 ma następującą strukturę:

1) obszar „Środowisko”, który obejmuje:

  1. a) podprogram „Przyroda i różnorodność biologiczna”;
  2. b) podprogram „Gospodarka cyrkularna i jakość życia”;

2) obszar „Działania na rzecz klimatu”, który obejmuje:

  1. a) podprogram „Łagodzenie skutków zmiany klimatu i adaptacja”;
  2. b) podprogram „Przejście na czystą energię”.

 

W ramach programu LIFE dostępne są: dotacje na działania, granty operacyjne, nagrody, zlecenia i działania o charakterze mieszanym.

 

Jak aplikować?

Wszystkie ogłoszenia konkursów w ramach programu LIFE na rok 2022 zostaną opublikowane na portalu Funding & tender opportunities w dniu 17 maja 2022 r.

 

Przewidywane terminy składania wniosków:

à Standardowe Projekty Działań (SAP) dla podprogramów: „Gospodarka cyrkularna i jakość życia”, „Przyroda i różnorodność biologiczna”, „Łagodzenie skutków zmiany klimatu i adaptacja”: 4 października 2022 r.

à Podprogram LIFE Action Grants na rzecz przejścia na czystą energię: 16 listopada 2022 r.

à Zintegrowane projekty strategiczne (SIP) i strategiczne projekty przyrodnicze (SNAP):

Noty koncepcyjne (wnioski wstępne): 8 września 2022 r.

Pełne wnioski: 7 marca 2023 r.

à Przygotowanie pomocy technicznej dla planów strategicznych i projektów strategicznych w zakresie ochrony przyrody: 8 września 2022 r.

à Specyficzne umowy o dotacje operacyjne (SGA OG) dla podmiotów o charakterze niezarobkowym: 21 września 2022 r.

 

Jaki jest budżet programu i warunki finansowania?

Budżet na program LIFE 2021-2027 w perspektywie 2014-2021 wynosi 5,4 mld Euro.

Standardowe dofinansowanie projektu LIFE przez Komisję Europejską wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych (wyjątkiem są projekty przyrodnicze, gdzie dofinansowanie wynosi do 75% w przypadku projektów służących gatunkom i siedliskom priorytetowym/zagrożonym).

Dodatkowo polscy Wnioskodawcy, którym uda się uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia w ramach LIFE, mogą ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków krajowych – za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Tym samym finalne dofinansowanie projektów może sięgnąć nawet do 95% kosztów kwalifikowanych.

 

Gdzie szukać informacji?

Bieżące informacje dotyczące programu, dokumentacja i aktualności można znaleźć na stronie programu.

Funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego w Polsce pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który nie tylko udziela wsparcia finansowego polskim beneficjentom, ale także konsultuje przygotowanie wniosków i prowadzi szkolenia dotyczące wymogów Komisji Europejskiej. Krajowa strona programu dostępna jest pod linkiem.

 

Korzyści związane z zatrudnianiem osób na stanowiskach po(...) Korzyści związane z zatrudnianiem osób na stanowiskach post-doc w projektach Narodowego Centrum Nauki.

Szereg  podejmowanych inicjatyw międzynarodowych dąży do zwiększenia mobilności naukowców, rozumianej jako fundament współpracy naukowej. Wiele uniwersytetów i instytucji na świecie zabiega o pozyskanie młodych badaczy z różnych krajów, które wyławiając naukowe talenty zwiększają tym samym swój potencjał naukowy.

Od początku swojej działalności Narodowe Centrum Nauki stawia sobie za cel zwiększenie mobilności polskich naukowców, w szczególności naukowców będących u progu samodzielnej pracy badawczej, m.in. poprzez umożliwienie zatrudnienia w projektach badawczych (w których jest dopuszczone to warunkami konkursowymi) osób na stanowisku typu post-doc.

Jest to pełnoetatowe zatrudnienie na umowę o pracę dla osoby, która uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1. stycznia roku zatrudnienia w projekcie.

Zachęcamy do planowania takiego zatrudnienia na etapie przygotowywania wniosku o finansowanie projektu do Narodowego Centrum Nauki.

Wynagrodzenie na stanowisku typu post-doc może być zaplanowane w ramach środków projektu badawczego w wysokości 120 tys. zł rocznie przy założeniu, że osoba przewidziana do zatrudniania na tym stanowisku spełni łącznie następujące warunki:

a) będzie wybrana w ramach otwartego konkursu, przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika podmiotu realizującego projekt badawczy, złożoną z kierownika projektu jako przewodniczącego oraz przynajmniej dwóch wskazanych przez niego osób posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe. Ocena kandydatów odbywa się na podstawie kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie, a wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy;

b) kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;

c) uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;

d) będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy;

e) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;

f) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Stanowisko typu post-doc należy traktować jako rodzaj pełnoetatowej pracy na rzecz realizacji konkretnego projektu badawczego, dzięki czemu kierownik projektu zyskuje realną pomoc osoby mającej wiedzę i doświadczenie nabyte w innych ośrodkach naukowych. Środki finansowe przeznaczone na zatrudnianie osoby na stanowisku typu post-doc w grantach NCN są dodatkowymi środkami na wynagrodzenie, nie obciążając tym samym puli wynagrodzeń dla podstawowego zespołu badawczego.

Korzyści z zatrudnienia osoby na stanowisku typu post-doc jest wiele. Należy również zwrócić uwagę, iż w ramach naszej wewnętrznej regulacji UŚ – Zarządzenie Rektora nr 186/2020 z dnia 26.10.2020, kierownik projektu  dzięki złożeniu wniosku do Narodowego Centrum Nauki, zostaje nagrodzony dodatkiem projakościowym. W przypadku, w którym kierownik projektu zaplanował w projekcie pełnoetatowe zatrudnienie na stanowisko typu post-doc, nagroda ta ulega powiększeniu o 50% lub nawet o 100 %.

Jeśli pojawiają się Państwu pytania w tym temacie lub mają Państwo potrzebę jego przedyskutowania, zapraszamy do kontaktu z Działem Projektów pod numerem telefonu 797-520-602.

return to top