Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Polski Ład | informacja, wnioski i oświadczenia

22.12.2021 - 15:47 aktualizacja 04.01.2022 - 08:43
Redakcja: Marzena Ponicka
Tagi: POLSKI ŁAD

Informacja w sprawie wprowadzenia przez ustawodawcę zmian podatkowych w zakresie dotyczącym wynagrodzeń, realizowanych w ramach programu Polski Ład.

W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która jest realizacją rządowego programu Polski Ład, od dnia 01.01.2022 roku będą obowiązywały zmiany podatkowe w zakresie:

1) Kwoty wolnej od podatku

Zmianie ulega miesięczna ulga podatkowa, która wzrośnie z 43,76 zł do 425 zł. (30 000,00 zł x 17% = 5 100,00 zł/12 = 425,00 zł)

2) Wzrostu progu podatkowego

Podstawa obliczenia podatku:

 • do 120 000 – podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5 701 zł;
 • ponad 120 000 – podatek wynosi 15 300 + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł;

Stosowanie miesięcznej ulgi podatkowej (425 zł), będzie możliwe również po przekroczeniu II progu podatkowego.

3) Braku możliwości odliczenia części składki zdrowotnej obecnie 7,75% od zaliczki podatkowej.

4) Składka zdrowotna będzie w całości pobierana ze środków podatnika.

 • Nowością jest również naliczenie i odprowadzenie części składki zdrowotnej  w wysokości 7,75% do tej pory odliczanej z zaliczki podatkowej a od 01.01.2022 roku z dochodu pracownika lub zleceniobiorcy.
 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązujące od dnia 01.01.2022 roku będą realizowane w stosunku do wypłacanych wynagrodzeń od dnia pierwszej wypłaty w roku podatkowym 2022 roku.
 • Złożenie wniosku lub oświadczenia, dotyczącego stosowania lub niestosowania ulgi, skutkuje wykonaniem dyspozycji zawartej w dokumencie od następnego miesiąca kalendarzowego, następującego po dacie jego złożenia.

Ustawa wprowadza ulgi:

Ulgę dla klasy średniej

Jest to ulga, z której mogą skorzystać pracownicy, których przychody mieszczą się w przedziale 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, odpowiednio od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie. W kwocie przychodów będą uwzględniane przychody pomniejszane o 50% koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT. Ulga będzie naliczana miesięcznie zgodnie z algorytmem:

 • dla osób osiągających przychody od 5 701 zł do 8 549 zł: (A x 6,68% – 380,50) / 0,17;
 • dla osób osiągających przychody od 8 549,01 do 11 141 zł: (A x (-7,35%) + 819,08) / 0,17.

A – kwota przychodu osiągniętego w ciągu miesiąca ze stosunku pracy

 

Wskazane algorytmy będą stosowane do każdej  listy płac w skali miesiąca, co może powodować korektę podatku a nawet utratę prawa do ulgi w skali miesiąca.

Jeżeli podatnik w skali roku nie osiągnie przychodu w kwocie 68 412 zł lub przekroczy kwotę 133 692 zł to straci prawo do ulgi, która była stosowana przez pracodawcę, skutkiem czego w zeznaniu rocznym będzie musiał dokonać dopłaty podatku do Urzędu Skarbowego.

Pracodawca nie naliczy ulgi dla klasy średniej tylko, jeśli  pracownik złoży wniosek o jej niestosowanie. Jeżeli okaże się, że kwota 133 692 zł nie zostanie za dany rok przekroczona, pracownik odzyska przez Urząd Skarbowy nadpłacony podatek w zeznaniu rocznym.

 

ULGA BĘDZIE STOSOWANA Z USTAWY DO WYŻEJ OKREŚLONEGO PRZEDZIAŁU PPRZYCHODÓW JEŻELI PRACOWNIK NIE ZŁOŻY OŚWIADCZENIA O NIESTOSOWANIE ULGI.

Ulgę dla seniorów

Z ulgi tej będą mogły skorzystać kobiety, po zakończeniu 60. roku życia oraz mężczyźni po 65. roku życia zatrudnieni na umowę o pracę, jak i pracujący na umowę zlecenia, którzy pomimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnowali z jej pobierania i dalej są aktywni zawodowo. Pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 85 528 zł.

Uczelnia zastosuje ulgę po złożeniu oświadczenia przez pracownika lub zleceniobiorcę o nabyciu prawa do korzystania z ulgi lub zostanie ona rozliczona przez pracownika, zleceniobiorcę w zeznaniu rocznym.

Ulgę dla rodzin 4+

Jest to ulga adresowana do rodziców (w tym zastępczych i opiekunów prawnych), którzy wychowują co najmniej czworo dzieci. Będzie ona zastosowana przez uczelnię pod warunkiem złożenia oświadczenia o zastosowanie ulgi dla każdego rodzica i opiekuna prawnego. Zwolnienie będzie obejmowało kwotę przychodu do kwoty 85 528 zł rocznie osiągnięte z tytułu umowy o pracę oraz umów zlecenie.

Uczelnia zastosuje ulgę po złożeniu oświadczenia przez pracownika lub zleceniobiorcę o nabyciu prawa do korzystania z ulgi lub zostanie ona rozliczona przez pracownika, zleceniobiorcę w zeznaniu rocznym.

Ulgę na powrót

Ulga ma zastosowanie na wniosek dla osób, które zmieniły rezydencję podatkową na polską oraz minimum trzy lata miały miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki lub mieszkały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres ww. trzech lat i posiadają certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia. Przez cztery lata od powrotu do Polski osoby te będą płacić niższy podatek dochodowy o ile uzyskają przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie, z praw autorskich i pokrewnych. Ulga na powrót będzie stosowana do kwoty przychodu nieprzekraczającego 85 528 zł.

Uczelnia zastosuje ulgę po złożeniu oświadczenia przez pracownika lub zleceniobiorcę o nabyciu prawa do korzystania z ulgi lub zostanie ona rozliczona przez pracownika, zleceniobiorcę w zeznaniu rocznym.

wzory oświadczeń i wniosków dla pracownika:

 1. Wniosek dla pracownika o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.
 2. Wniosek dla pracownika o niestosowanie ryczałtowych miesięcznych kosztów uzyskania przychodów.
 3. Wniosek dla pracownika o stosowanie ulgi dla pracujących emerytów.
 4. Wniosek dla pracownika o stosowanie ulgi dla rodzin 4+.
 5. Wniosek dla pracownika o stosowanie ulgi na powrót.

wzory oświadczeń i wniosków dla osób spoza uczelni:

 1. Wniosek dla osoby spoza uczelni realizującej umowę cpr o stosowanie ulgi dla rodzin 4+.
 2. Wniosek dla osoby spoza uczelni realizującej umowę cpr o stosowanie ulgi na powrót.
 3. Wniosek dla osoby spoza uczelni realizującej umowę cpr o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 4. Wniosek dla osoby spoza uczelni realizującej umowę cpr o stosowanie ulgi dla pracujących emerytów.

return to top