Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pracowniczy Program Emerytalny (2004)

Katowice, 15 listopada 2004 r.

Szanowni Państwo,
Uczestnicy Pracowniczego Programu Emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim,

Pragnę poinformować Uczestników Pracowniczego Programu Emerytalnego DIAMENT, iż w dniu 13 września 2004 r. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych dokonała wpisu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych zmiany formy i podmiotu zarządzającego środkami Pracowniczego Programu Emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim.

Nowym podmiotem zarządzającym Programem jest ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus, zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
W dniu 20 lipca 2004 r. pomiędzy ING Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus a Uniwersytetem Śląskim została zawarta Umowa o Wnoszenie Składek Pracowników do Funduszu Inwestycyjnego w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego. Skrót prospektu informacyjnego i prospekt informacyjny Funduszu dostępne są na stronie internetowej: http://www.us.edu.pl/uniwersytet/prawo/emerytura/.

W związku ze zmianą formy i podmiotu zarządzającego środkami pracowniczego programu emerytalnego oraz ze względu na ustawowy obowiązek dostosowania tego Programu do przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. nr 116, poz. 1207), Zakładowa Umowa Emerytalna z dnia 19 października 2000 r. oraz wszelkie aneksy do niej została zastąpiona Umową Zakładową z dnia 25 sierpnia 2004 r. zawartą pomiędzy Uniwersytetem Śląskim oraz związkami zawodowymi działającymi w Uczelni, będąca podstawą funkcjonowania Programu i określająca jego warunki.

Po zaewidencjonowaniu środków Uczestników programu przejętych z Polskiego Pracowniczego Funduszu Emerytalnego DIAMENT, nowy Fundusz doręczy każdemu dotychczasowemu Uczestnikowi do 30 listopada 2004 r. potwierdzenie dokonania transakcji przelewu środków wraz z informacją o stanie rachunku podstawowego i dodatkowego. Rozbieżności dotyczące danych osobowych oraz wysokości zgromadzonych środków Uczestnik programu może wyjaśnić i zweryfikować za pośrednictwem Uniwersytetu.

Dotychczasowi Uczestnicy PPE DIAMENT zobowiązani są osobiście do złożenia w terminie do 31 grudnia 2004 r. w Dziale Spraw Osobowych wypełnionego formularza Oświadczenia o akceptacji warunków Umowy Zakładowej.
Uczestnik może również złożyć formularz Zgłoszenia o korzystanie z telefonicznego sprawdzania stanu rejestru.

Przyjęcie nowego Uczestnika do Programu może nastąpić pod warunkiem, że jest on zatrudniony w Uniwersytecie przez nieprzerwany okres 24 miesięcy oraz złoży Deklarację Uczestnictwa w Programie. Formularz Deklaracji jest załączony do niniejszego pisma.

Szczegółową informację dotyczącą warunków funkcjonowania Programu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Pisma.

Informacji dodatkowo udzielają:

W sprawach dotyczących przystąpień do PPE, zmiany danych zawartych w Deklaracji Uczestnictwa, wypowiedzenia Umowy Zakładowej, wypłaty środków proszę kontaktować się z Działem Spraw Osobowych, p. nr 5, tel. 2598-153 lub 359-1337. Równocześnie informujemy, iż osobami upoważnionymi przez Pracodawcę do przyjmowania oświadczeń woli Uczestników PPE są:
p. mgr Teresa Pawlicka – Kierownik Działu Spraw Osobowych ,
p. Danuta Bobek – dla pracowników Filii w Cieszynie – tel. 8546142.
Dział Zatrudnienia i Płac – mgr Jolanta Rutkowska-Kłosek – Kierownik, tel. 358 1826.

Związki Zawodowe:
Prezes doc.dr Remigiusz Więckowski
Wiceprzewodnicząca
NSZZ Solidarność UŚ
dr Grażyna Pasterna
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Uniwersytetu Śląskiego Filii w Cieszynie
Przewodniczący Jan Czyż

Rektor:
Prof. dr hab. Janusz Janeczek

return to top