Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
[myprefix_functional_icons print_icon=”yes”]

Umowa zakładowa

Pracowniczy Program Emerytalny u Uniwersytecie Śląskim

 

umowa Zakładowa

zawarta w Katowicach w dniu 25 sierpnia 2004 r. pomiędzy:
Uniwersytetem Śląskim w Katowicach,
który reprezentuje
JM Rektor Prof. dr hab. Janusz Janeczek
(„Pracodawca’)
oraz

Związkiem Nauczycielstwa Polskiego
przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
reprezentowanym przez
Prezesa doc. dr Remigiusza Więckowskiego,
i

Związkiem Nauczycielstwa Polskiego
Uniwersytetu Śląskiego Filii w Cieszynie,
reprezentowanym przez
Jana Czyża
i

Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego,
reprezentowaną przez
Przewodniczącą mgr Ewę Żurawską
(„Reprezentacja Pracowników”)

Niniejsza Umowa zastępuje Zakładową Umowę Emerytalną z dnia 19 października 2000 r. oraz wszelkie aneksy do niej.

W związku ze zmianą dotychczasowej formy pracowniczego programu emerytalnego prowadzonego przez Pracodawcę – pracowniczego funduszu emerytalnego („Polski Pracowniczy Fundusz Emerytalny DIAMENT”), na umowę o wnoszenie przez Pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego (ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus”) oraz ze względu na ustawowy obowiązek dostosowania pracowniczego programu emerytalnego do przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207), Strony Umowy Zakładowej postanawiają nadać jej nowe brzmienie.

Związki Zawodowe: REKTOR
Prezes
doc.dr Remigiusz Więckowski
Prof. dr hab. Janusz Janeczek
Wiceprzewodnicząca
NSZZ Solidarność UŚ
dr Grażyna Pasterna
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Uniwersytetu Śląskiego Filii w Cieszynie
Przewodniczący Jan Czyż

Definicje Definicje

Art. 1.

Pojęciom użytym w niniejszej Umowie nadaje się następujące znaczenie:

 1. „Umowa” – niniejsza Umowa,
 2. „Reprezentacja Pracowników” – zakładowe organizacje związkowe działające u Pracodawcy: Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Związek Nauczycielstwa Polskiego Uniwersytetu Śląskiego Filii w Cieszynie i Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego,
 3. „Fundusz” – ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus,
 4. „Towarzystwo” – ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., będące organem Funduszu,
 5. „Ustawa” – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz.1207),
 6. „Pracowniczy Program Emerytalny” lub „Program” – pracowniczy program emerytalny utworzony przez Pracodawcę,
 7. „Pracodawca” – Uniwersytet Śląski w Katowicach – podmiot zatrudniający Pracowników w rozumieniu art. 1 pkt 8 Umowy,
 8. „Pracownik” – osoba zatrudniona przez Pracodawcę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy oraz osoba zatrudniona na podstawie umowy zawartej w wyniku powołania lub wyboru do organu reprezentującego osobę prawną,
 9. „Uczestnik” – osoba, która przystąpiła do Programu,
 10. „Uposażony” – osoba fizyczna imiennie wyznaczona przez Pracownika lub Uczestnika w Deklaracji, która w razie jego śmierci otrzyma Środki,
 11. „Osoba Uprawniona” – Uposażony albo spadkobiercy Uczestnika,
 12. „Umowa o Zarządzanie” – umowa pomiędzy Pracodawcą a Funduszem o wnoszenie składek Pracowników do Funduszu,
 13. „Deklaracja” – deklaracja uczestnictwa w Programie,
 14. „Rachunek Podstawowy” – wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników Funduszu dotyczący Uczestnika, utworzony przez Fundusz dla gromadzenia środków pochodzących ze Składki Podstawowej i Wpłaty Transferowej, prowadzony na zasadach określonych w Ustawie, a w zakresie nieuregulowanym w Ustawie – na zasadach określonych w Ustawie o funduszach inwestycyjnych,
 15. „Rachunek Dodatkowy” – wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników Funduszu dotyczący Uczestnika, utworzony przez Fundusz dla gromadzenia środków pochodzących ze Składki Dodatkowej i Wpłaty Transferowej, prowadzony na zasadach określonych w Ustawie, a w zakresie nieuregulowanym w Ustawie – na zasadach określonych w Ustawie o funduszach inwestycyjnych,
 16. „Składki”- Składki Podstawowe i Składki Dodatkowe,
 17. „Składka Podstawowa” – składka finansowana przez Pracodawcę w wysokości określonej w Umowie,
 18. „Składka Dodatkowa” – składka dobrowolna finansowana przez Uczestnika w wysokości określonej w Deklaracji,
 19. „Jednostka Uczestnictwa” – Jednostka Uczestnictwa typu E – tytuł prawny Uczestnika do udziału w aktywach netto Funduszu,
 20. „Środki” – Składki przekazane do Funduszu przez Pracodawcę za danego Uczestnika, Jednostki Uczestnictwa zapisywane na Rachunku Podstawowym i Rachunku Dodatkowym oraz środki pieniężne z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rachunku Podstawowym i Rachunku Dodatkowym,
 21. IKE – indywidualne konto emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205),
 22. „Wypłata” – dokonana przez Uczestnika lub Osobę Uprawnioną wypłata gotówkowa lub realizacja przelewu Środków zgromadzonych w ramach Programu na wskazany przez Uczestnika lub tę osobę rachunek bankowy na warunkach określonych w Umowie, w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 25 ust. 2 Umowy,
 23. „Wypłata Transferowa” – przekazanie Środków zgromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na IKE Uczestnika albo Osoby Uprawnionej na warunkach określonych w art. 26 Umowy,
 24. „Wpłata Transferowa” – przekazanie środków do Programu z innego pracowniczego programu emerytalnego lub z IKE Uczestnika na zasadach określonych w Umowie,
 25. „Zwrot” – wycofanie Środków zgromadzonych w ramach Programu w przypadku jego likwidacji, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty bądź Wypłaty Transferowej,
 26. „Wynagrodzenie” – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z poźn. zm.), bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy,
 27. „Depozytariusz” – ING Bank Śląski S.A. przechowujący aktywa Funduszu na zasadach określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych,
 28. „Raport Zbiorczy” – przesyłany przez Pracodawcę do Funduszu dokument zawierający listy Uczestników Funduszu wraz z określeniem kwot odprowadzanych odpowiednio na Składkę Podstawową oraz Składkę Dodatkową.
Przedmiot i cel Pracowniczego Programu Emerytalnego Przedmiot i cel Pracowniczego Programu Emerytalnego

Art. 2.

 1. Umowa określa warunki funkcjonowania Programu, w tym warunki jakie powinny spełniać podmioty uczestniczące w realizacji Programu, a w szczególności Pracodawca, Pracownicy jako Uczestnicy Programu oraz Fundusz.
 2. Program ma na celu:
  1. gromadzenie Środków,
  2. zapewnienie Uczestnikowi Wypłaty Środków w sytuacjach określonych w Umowie.
Forma Pracowniczego Programu Emerytalnego Forma Pracowniczego Programu Emerytalnego

Art. 3.

 1. Program będzie prowadzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego.
 2. Składka Podstawowa i Składka Dodatkowa wnoszone będą do ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus.
Warunki i tryb przystępowania do Pracowniczego Programu Eme(...) Warunki i tryb przystępowania do Pracowniczego Programu Emerytalnego

Art. 4.

Do Programu może przystąpić Pracownik, który:

 1. jest zatrudniony u Pracodawcy przez nieprzerwany okres 24 miesięcy,
 2. złożył Deklarację o treści zgodnej z postanowieniami art. 7 ust. 2.

Art. 5.

Przystąpienie przez Pracownika do Programu jest dobrowolne.Art. 6.

Osoba zatrudniona u kilku pracodawców, prowadzących pracownicze programy emerytalne, może w tym samym czasie uczestniczyć w więcej niż jednym programie.

Art. 7.

 1. W celu przystąpienia do Programu Pracownik składa Pracodawcy Deklarację. Przystąpienie Pracownika do Programu na warunkach określonych w Umowie następuje po upływie jednego miesiąca od złożenia Deklaracji, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2.
 2. Deklaracja powinna zawierać:
  1. dane identyfikujące Uczestnika: pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, NIP (numer identyfikacji podatkowej), numer PESEL albo numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
  2. wysokość deklarowanej Składki Dodatkowej,
  3. upoważnienie dla Pracodawcy do naliczania Składki Dodatkowej oraz jej potrącania z Wynagrodzenia i dokonywania jej przelewu na Rachunek Dodatkowy Uczestnika, w przypadku zadeklarowania Składki Dodatkowej przez Uczestnika,
  4. oświadczenie Pracownika, że otrzymał kopię Umowy, zapoznał się z jej treścią i akceptuje jej warunki oraz o dobrowolności przystąpienia do Programu na tych warunkach,
  5. ewentualne rozrządzenie na wypadek śmierci Pracownika,
  6. zgodę Pracownika na przetwarzanie przez Fundusz danych osobowych Pracownika do celów realizacji Programu w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych,
  7. oświadczenie Pracownika dotyczące wyboru terminu przekazywania potwierdzeń transakcji.
 3. Wzór Deklaracji stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy.

Art. 8.

 1. Pracodawca przyjmuje Deklarację i pisemnie potwierdza Uczestnikowi jej przyjęcie.
 2. Jeżeli Pracownikowi nie przysługuje prawo do uczestnictwa w Programie, Pracodawca zwraca Deklarację wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy jej przyjęcia nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia jej złożenia przez Pracownika.

Art. 9.

 1. Uczestnik, który posiada środki finansowe zgromadzone w ramach innego pracowniczego programu emerytalnego lub na IKE może dokonać Wpłaty Transferowej<./li>
 2. Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie zbycia z dnia wyceny następującego po dniu, w którym:
  1. Fundusz otrzyma od instytucji finansowej zarządzającej środkami w pracowniczym programie emerytalnym lub prowadzącej IKE, z którego Uczestnik dokonuje Wpłaty Transferowej, prawidłowy egzemplarz informacji dotyczącej Uczestnika zawierającej dane, o których mowa w art. 27 ust. 2 Umowy oraz
  2. nastąpi uznanie rachunku bankowego Funduszu odpowiednią kwotą Wpłaty Transferowej.
 3. W przypadku zamiaru dokonania Wpłaty Transferowej z IKE do Programu, Pracodawca na żądanie Uczestnika, wydaje mu potwierdzenie przystąpienia do Programu. Potwierdzenie przystąpienia do Programu powinno zawierać dane, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 2 Umowy oraz nazwę Pracodawcy, nazwę Funduszu oraz numer Rachunku Dodatkowego, na który należy dokonać Wpłaty Transferowej
 4. Jednostki Uczestnictwa nabyte przez Uczestnika za Wpłatę Transferową są ewidencjonowane odpowiednio na Rachunku Podstawowym i Rachunku Dodatkowym. W przypadku Wpłaty Transferowej dokonywanej z IKE do Programu Jednostki Uczestnictwa są ewidencjonowane na Rachunku Dodatkowym.
Informacja o warunkach funkcjonowania programu Informacja o warunkach funkcjonowania programu

Art. 10.

 1. Pracodawca jest zobowiązany do informowania Pracowników, w sposób zwyczajowo u niego przyjęty, poprzez ogłoszenie informacji na tablicach ogłoszeń we wszystkich obiektach oraz drogą elektroniczną w formie komunikatu, o warunkach funkcjonowania Programu.
 2. Informacja powinna zawierać w szczególności:
  1. formę Programu wraz ze wskazaniem Funduszu,
  2. określenie wysokości Składki Podstawowej,
  3. określenie maksymalnej wysokości Składki Dodatkowej,
  4. stwierdzenie, że zawiera jedynie omówienie warunków Programu a podstawą funkcjonowania Programu jest Umowa,
  5. minimalną i maksymalną wysokość możliwej do zadeklarowania miesięcznej Składki Dodatkowej oraz sposób jej deklarowania,
  6. wskazanie właściwych przepisów podatkowych dotyczących gromadzonych Środków;
  7. omówienie:
   1. zasad Wypłaty, Wypłaty Transferowej, Wpłaty Transferowej i Zwrotu,
   2. trybu zmiany Deklaracji, konsekwencji, w tym finansowych, tych zmian i warunków odstąpienia Uczestnika od Programu,
   3. praw Osoby Uprawnionej w przypadku śmierci Uczestnika,
   4. przypadków, w których następuje likwidacja Programu, oraz konsekwencji z tego wynikających,
   5. możliwości zadysponowania przez Uczestnika prawami do zgromadzonych Środków.
 3. Fundusz jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Pracodawcy informacji wskazującej przepisy prawa powszechnie obowiązującego zawierające zmiany w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 7.
 4. Pracodawca jest obowiązany do aktualizowania informacji dotyczących zasad funkcjonowania Programu, niezwłocznie po ich uzyskaniu.
 5. Pracodawca jest obowiązany do wyróżnienia w informacji, o której mowa w ust. 2, zmian, jakie zaszły w zakresie objętym tą informacją w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę dokonania aktualizacji.
Składki Składki

Art. 11.

 1. W ramach Programu Pracodawca opłaca Składkę Podstawową.
 2. Wysokość Składki Podstawowej jest ustalana od Wynagrodzenia w jednakowym procencie dla wszystkich Uczestników.
 3. Wysokość Składki Podstawowej wynosi 1% Wynagrodzenia Uczestnika.

Art. 12.

 1. Pracownik zamierzający przystąpić do Programu może zadeklarować Składkę Dodatkową. Składka Dodatkowa może być zadeklarowana przez Uczestnika również po jego przystąpieniu do Programu.
 2. Składkę Dodatkową Uczestnik określa kwotowo.
 3. Wysokość Składki Dodatkowej nie może być niższa niż 10 zł.
 4. Wysokość Składki Dodatkowej Uczestnik określa w Deklaracji.
 5. Suma Składek Dodatkowych wniesionych przez Uczestnika do Programu w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć trzykrotności kwoty odpowiadającej maksymalnej wysokości kwoty wpłaty na IKE, o której mowa w przepisach o indywidualnych kontach emerytalnych. W przypadku przekroczenia wyżej wymienionej kwoty, Pracodawca zaprzestaje potrącania Składki Dodatkowej za danego Uczestnika.

Art. 13.

 1. Uczestnik może podwyższyć oraz obniżyć wysokość zadeklarowanej Składki Dodatkowej ze skutkiem na przyszłość w formie zmiany Deklaracji.
 2. W przypadku gdy Uczestnik złoży Pracodawcy dyspozycję zmiany wysokości Składki Dodatkowej nie później, niż na 7 dni przed dniem wypłaty Wynagrodzenia, zmiana ta wywołuje skutki w terminie wypłaty najbliższego Wynagrodzenia. W przypadku gdy dyspozycja zmiany wysokości Składki Dodatkowej zostanie złożona Pracodawcy przez Uczestnika później, niż na 7 dni przed dniem wypłaty Wynagrodzenia, zmiana wywołuje skutki wraz z wypłatą Wynagrodzenia w następnym miesiącu kalendarzowym, następującym po najbliższym terminie wypłaty Wynagrodzenia.
 3. Uczestnik może zrezygnować ze Składki Dodatkowej, ze skutkiem na przyszłość w formie zmiany Deklaracji. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiedn
Naliczanie, potrącanie oraz odprowadzanie składek Naliczanie, potrącanie oraz odprowadzanie składek

Art. 14.

 1. Fundusz jest obowiązany otworzyć Uczestnikowi Rachunek Podstawowy i Rachunek Dodatkowy niezwłocznie po otrzymaniu od Pracodawcy Deklaracji.
 2. Składki są odprowadzane odpowiednio na Rachunki Podstawowe i Rachunki Dodatkowe, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Pracodawca jest obowiązany do terminowego i prawidłowego:
  1. naliczania i odprowadzania Składek Podstawowych,
  2. naliczania, potrącania i odprowadzania Składek Dodatkowych.
 4. Naliczenie Składki Podstawowej następuje w dniu wypłaty Wynagrodzenia. Naliczenie oraz potrącenie Składki Dodatkowej następuje w dniu wypłaty Wynagrodzenia.
 5. Pracodawca odprowadza Składki:
  1. w odniesieniu do składników Wynagrodzenia należnych za okresy nie dłuższe niż miesiąc – w okresach miesięcznych,
  2. w odniesieniu do składników Wynagrodzenia należnych za okresy dłuższe niż miesiąc – w terminie wypłaty tych składników.
 6. Pracodawca jest obowiązany odprowadzać Składki na rachunek bankowy Funduszu, w formie dwóch zbiorczych przelewów, oddzielnie dla Składki Podstawowej oraz Składki Dodatkowej, w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia wypłaty Wynagrodzenia z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2. Za dzień wpłaty Składek uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Funduszu kwotą Składek.

Art. 15.

Składki na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, które przystąpiły do Programu do dnia rejestracji zmian Umowy wynikających z wejścia w życie Ustawy, mogą być wnoszone do Funduszu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2007

Zasady działania funduszu i warunki zbywania jednostek ucze(...) Zasady działania funduszu i warunki zbywania jednostek uczestnictwa przez fundusz

Art. 16.

 1. Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania na Rachunek Podstawowy lub Rachunek Podstawowy i Rachunek Dodatkowy liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za odprowadzone przez Pracodawcę Składki.
 2. W dniu odprowadzenia Składek, Pracodawca przesyła do Funduszu w formie elektronicznej Raport Zbiorczy określający wysokość Składek dla poszczególnych Uczestników zawierający następujące dane:
  1. nazwę Funduszu,
  2. nazwisko i imię,
  3. numer PESEL albo numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
  4. numer rejestru (z wyłączeniem pierwszych Składek),
  5. kwotę Składki Podstawowej,
  6. kwotę Składki Dodatkowej.
 3. Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie zbycia z dnia wyceny następującego po dniu, w którym Fundusz otrzyma Raport Zbiorczy od Pracodawcy oraz nastąpi uznanie rachunku bankowego Funduszu odpowiednią kwotą Składek.
 4. W przypadku, gdy łączna kwota z tytułu Składki Podstawowej i Składki Dodatkowej wpłacona przez Pracodawcę na rachunek, o którym mowa w art. 14 ust. 6 różni się od sumy Składek określonych w Raporcie Zbiorczym, Fundusz niezwłocznie, jednakże nie później niż następnego dnia roboczego od daty otrzymania Raportu Zbiorczego i uznania rachunku bankowego Funduszu kwotą wpłaty poinformuje Pracodawcę o zaistniałym fakcie, oraz:
  1. jeżeli wpłacona kwota jest wyższa od sumy Składek określonych w Raporcie Zbiorczym – Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa za kwoty wynikające z Raportu Zbiorczego, a pozostałą nadwyżkę zwraca Pracodawcy najpóźniej w następnym dniu po realizacji zleceń zbycia i w tym samym terminie informuje Pracodawcę o tym fakcie,
  2. jeżeli wpłacona kwota jest niższa od sumy Składek określonych w Raporcie Zbiorczym – Fundusz wstrzymuje się od zbywania Jednostek Uczestnictwa do dnia wpłynięcia brakującej kwoty albo otrzymania nowego Raportu Zbiorczego, a następnie zbywa Jednostki Uczestnictwa.
 5. Fundusz oraz Pracodawca zobowiązani są usunąć rozbieżności, o których mowa w ust. 4 pkt 2 niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od poinformowania Pracodawcy przez Fundusz o zaistniałym fakcie.
 6. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 4 pkt 2, w terminie, o którym mowa w ust. 5 Pracodawca przesyła brakującą kwotę Składek lub przekazuje Funduszowi nowy Raport Zbiorczy.
 7. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 4 pkt 2 oraz ust. 6 Jednostki Uczestnictwa zbywane są po cenie z dnia wyceny następnego po dniu w którym została usunięta rozbieżność, to jest kwota wynikająca z Raportu Zbiorczego odpowiada kwocie wpłaconej.
 8. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa następuje w przypadku Wypłaty, Wypłaty Transferowej, Zwrotu lub przekazania Środków dotychczas zgromadzonych w Programie do nowego podmiotu zarządzającego środkami w sytuacji zmiany formy Programu lub podmiotu zarządzającego środkami.
 9. Zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa następuje w dniu wyceny aktywów Funduszu.
 10. Fundusz dokonuje wyceny swoich aktywów, ustala wartość aktywów netto oraz ustala cenę zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa w dniu, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 11. Fundusz będzie wysyłał Uczestnikowi potwierdzenia transakcji zawierające informacje o wszystkich wpłatach, przeliczeniach oraz stanie rejestrów co sześć miesięcy, uwzględniając odpowiednio dane na koniec pierwszego półrocza oraz na koniec roku kalendarzowego, o ile Uczestnik wyrazi na to zgodę. Jeżeli Uczestnik nie wyrazi zgody na przekazywanie potwierdzeń transakcji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz będzie wysyłał Uczestnikowi potwierdzenia transakcji niezwłocznie po ich dokonaniu. Potwierdzenia będą wysyłane listem zwykłym na adres korespondencyjny Uczestnika podany w Deklaracji.

Art. 17.

 1. W dniu wyceny Fundusz dokonuje wyceny swoich aktywów, ustalenia wartości zobowiązań Funduszu, ustalenia wartości aktywów netto Funduszu, ustalenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na Jednostkę Uczestnictwa.
 2. Wartość aktywów netto Funduszu ustala się pomniejszając wartość aktywów Funduszu o jego zobowiązania, natomiast wartość aktywów netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustala się w oparciu o wartość aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa podzieloną przez liczbę Jednostek Uczestnictwa ustaloną na podstawie rejestru uczestników Funduszu.
 3. Aktywa Funduszu będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym wycenia się, a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Aktywa Funduszu nie będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym wycenia się, a zobowiązania związane z dokonaniem transakcji na takim rynku ustala się według wartości godziwej. W dniu wyceny aktywa wycenia się, a zobowiązania ustala się według stanów odpowiednio aktywów i zobowiązań oraz kursów, cen i wartości z dnia poprzedniego.

Art. 18.

 1. Głównym kryterium, którym będzie kierować się Fundusz, jest wzrost wartości aktywów Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym.
 2. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie średnio 30% aktywów w akcje dopuszczone do publicznego obrotu. Średnio 70% aktywów jest inwestowane w instrumenty dłużne głównie bony i obligacje skarbowe. Fundusz może inwestować aktywa w inne instrumenty finansowe dozwolone prawem.
 3. Fundusz będzie lokować swoje aktywa zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat:
  1. akcje dopuszczone do publicznego obrotu i obligacje zamienne – od 10% do 50% aktywów,/li>
  2. dłużne instrumenty finansowe, w tym w szczególności bony i obligacje skarbowe – od 50% do 90% aktywów,
  3. inne instrumenty finansowe – zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Z inwestowaniem środków Funduszu związany jest niezbyt wysoki poziom ryzyka wynikający z inwestycji części środków Funduszu w akcje i części środków w papiery dłużne. Inwestycje w akcje związane są z ryzykiem rynku akcji i ryzykiem związanym z inwestowaniem w akcje poszczególnych emitentów. W przypadku części środków inwestowanych w papiery dłużne i lokaty ryzyko takich inwestycji związane jest z ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem niewypłacalności emitenta.
Opłaty i koszty obciążające pracodawcę i uczestnika Opłaty i koszty obciążające pracodawcę i uczestnika

Art. 19.

Pracodawcę obciążają: koszt Składek Podstawowych oraz opłaty i koszty związane z prowadzeniem Programu.

Art. 20.

Uczestnika pośrednio obciążają opłaty i koszty, o których mowa w art. 21 ust.1 i 3.

Art. 21.

 1. Towarzystwo z tytułu administracji i zarządzania Funduszem pobiera ze środków Funduszu, na koniec każdego miesiąca wynagrodzenie, zwane dalej wynagrodzeniem Towarzystwa, obejmujące kwotę nie większą niż kwota stanowiąca równowartość 1,2% w skali roku, naliczoną od Wartości Aktywów Netto Funduszu reprezentujących Jednostki Uczestnictwa w danym dniu. Na pokrycie wynagrodzenia Towarzystwa tworzy się każdego dnia w danym roku obrotowym, w ciężar kosztów Funduszu, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu wynagrodzenia Towarzystwa. Ewentualne zmiany wysokości wynagrodzenia Towarzystwa, polegające na obniżeniu wynagrodzenia, będą dokonywane w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa, doręczanej niezwłocznie Pracodawcy i nie będą wymagały zmiany Umowy.
 2. Towarzystwo z własnych środków pokrywa wszelkie koszty operacyjne Funduszu, w szczególności: opłaty za prowadzenie rejestru aktywów Funduszu przez Depozytariusza oraz inne usługi Depozytariusza, koszty obsługi prawnej, opłaty za usługi agenta transferowego, koszty drukowania, rozpowszechniania oraz publikacji materiałów informujących o Funduszu i stanie jego aktywów, koszty reklamy, koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych i badania sprawozdań finansowych.
 3. Koszty z tytułu usług maklerskich, opłat transakcyjnych związanych z nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych, prowizji bankowych związanych z przekazywaniem środków pieniężnych i obsługą rachunków bankowych Funduszu, podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu, pokrywane są bezpośrednio z aktywów Funduszu i nie podlegają limitowaniu.

Art. 22.

Towarzystwo nie pobiera opłaty dystrybucyjnej od Składek oraz Wpłat Transferowych, to jest opłaty z tytułu dystrybucji Jednostek Uczestnictwa oraz organizacji nadzoru nad dystrybucją Jednostek Uczestnictwa.

Art. 23.

Z tytułu Wypłaty, Wypłaty Transferowej oraz Zwrotu nie pobiera się opłat.

Art. 24.

Poza kosztami opisanymi w art. 21 Fundusz lub Towarzystwo nie będzie pobierać żadnych innych opłat.

Wypłata, wypłata transferowa oraz zwrot Wypłata, wypłata transferowa oraz zwrot

Art. 25.

 1. Fundusz dokonuje Wypłaty Uczestnikowi albo Osobie Uprawnionej.
 2. Wypłata następuje wyłącznie w następujących okolicznościach:
  1. na żądanie Uczestnika – po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat,
  2. na żądanie Uczestnika po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i po ukończeniu 55 roku życia,
  3. w razie niewystąpienia Uczestnika z żądaniem Wypłaty przed ukończeniem przez niego 70 lat – po osiągnięciu tego wieku,
  4. w przypadku śmierci Uczestnika – na wniosek Osoby Uprawnionej.
 3. Postanowienia ust. 2 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli Uczestnik jest Pracownikiem Pracodawcy. W takim przypadku Wypłata następuje po ustaniu stosunku pracy.
 4. Wypłata może być, w zależności od wniosku Uczestnika albo Osoby Uprawnionej, dokonywana jednorazowo lub ratalnie.
 5. Wypłata następuje w formie pieniężnej. Wypłata może być, w zależności od żądania Uczestnika lub Osoby Uprawnionej, dokonywana w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika lub Osobę Uprawnioną.
 6. Wypłata jednorazowa następuje w terminie nie dłuższym niż 1 (jeden) miesiąc od dnia zgłoszenia żądania.
 7. Wypłaty ratalne są dokonywane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie stosownie do dyspozycji Uczestnika albo Osoby Uprawnionej. Pierwsza rata jest płatna w terminie nie dłuższym niż 1 (jeden) miesiąc od dnia zgłoszenia żądania, chyba że Uczestnik albo Osoba Uprawniona zażąda Wypłaty w terminie późniejszym. Następne raty są wypłacane w miesiącach i dniach wynikających odpowiednio z częstotliwości ich wypłat oraz terminu Wypłaty pierwszej raty. Jeśli termin Wypłaty raty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na dodatkowy dzień wolny od pracy w rozumieniu kodeksu pracy to ratalna Wypłata jest dokonywana w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy.
 8. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 nie jest możliwe dokonanie Wypłaty, Środki są przekazywane do depozytu sądowego. Środki przekazane do depozytu sądowego stają się własnością Skarbu Państwa po upływie 20 lat od chwili przekazania ich do depozytu sądowego, chyba że Uczestnik przed upływem tego terminu wyda dyspozycję przekazania ich na wskazany przez siebie rachunek bankowy.
 9. W celu dokonania Wypłaty Jednostki Uczestnictwa są odkupywane w następnym dniu wyceny następującym po dniu, w którym Fundusz otrzyma zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Dniem wyceny jest dzień, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 10. Wypłaty ratalne określane są przez Uczestnika albo Osobę Uprawnioną jako stała kwota nie niższa niż 100 złotych lub stała liczba Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem iż wartość pojedynczej raty określonej jako stała liczba Jednostek Uczestnictwa na dzień złożenia dyspozycji powinna być nie niższa niż 100 złotych.
 11. Jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa pozostałych na Rachunku Podstawowym i Rachunku Dodatkowym w dniu następującym po wypłaceniu raty, jest niższa od dwukrotności zadeklarowanej ratalnej Wypłaty, to Środki są wypłacane łącznie w najbliższym terminie płatności i stanowią ostatnią ratę.
 12. Zmiana kwoty, liczby Jednostek Uczestnictwa oraz częstotliwości rat, o których mowa w ust. 7 i 10 może nastąpić nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym.
 13. Uczestnik może w każdym czasie zażądać Wypłaty jednorazowej pozostałych Środków zamiast Wypłat ratalnych.
 14. W przypadku, gdy Uczestnik wskazał kilku Uposażonych i nie oznaczył ich udziałów lub suma ich udziałów nie jest równa 1, Fundusz przyjmuje, że udziały Uposażonych są równe.
 15. Pracodawca jest zobowiązany przekazać Uczestnikowi pisemną informację o warunkach Wypłaty:
  1. w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, w którym Uczestnik ukończy 60 lat lub
  2. w ciągu 30 dni od dnia ustania stosunku pracy z powodu uzyskania wcześniejszych uprawnień emerytalnych.

Art. 26.

 1. Wypłata Transferowa jest dokonywana:
  1. do innego pracowniczego programu emerytalnego, którego uczestnikiem jest Uczestnik Programu,
  2. na IKE Uczestnika,
  3. na IKE Osoby Uprawnionej, w przypadku śmierci Uczestnika.
 2. Wniosek o Wypłatę Transferową jest równoznaczny z wypowiedzeniem udziału w Programie.
 3. Wypłata Transferowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, jest dokonywana na podstawie dyspozycji Uczestnika albo Osoby Uprawnionej po okazaniu Pracodawcy potwierdzenia zawarcia umowy, o którym mowa w przepisach o indywidualnych kontach emerytalnych.
 4. Wypłata Transferowa z Programu nie może nastąpić w przypadku, gdy Uczestnik pozostaje w stosunku pracy z Pracodawcą. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku likwidacji Programu.
 5. Wypłata Transferowa następuje przelewem w terminie nie dłuższym niż 1 (jeden) miesiąc od dnia zgłoszenia żądania.
 6. W celu dokonania Wypłaty Transferowej Jednostki Uczestnictwa są odkupywane w następnym dniu wyceny następującym po dniu, w którym Fundusz otrzyma zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Dniem wyceny jest dzień, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Art. 27.

 1. Przed dokonaniem Wypłaty Transferowej Fundusz sporządza w dwóch egzemplarzach informację dotyczącą Uczestnika, który złożył dyspozycję Wypłaty Transferowej.
 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:
  1. numer wpisu Programu do rejestru;
  2. dane identyfikujące Uczestnika: pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, NIP i numer PESEL albo numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;
  3. dane identyfikujące Pracodawcę: nazwę, numer REGON, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji;
  4. dane identyfikujące Fundusz, który sporządza informację: nazwę, numer REGON, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji;
  5. wysokość wpłat w ciągu każdego roku kalendarzowego z podziałem na wpłaty z tytułu Składki Podstawowej i Dodatkowej;
  6. wysokość i daty Wpłat Transferowych przyjętych przez Fundusz oraz dane identyfikujące zarządzającego lub nazwę instytucji finansowej prowadzącej IKE, dokonujących tych Wpłat Transferowych,
  7. wysokość i datę dokonywanej Wypłaty Transferowej oraz dane identyfikujące zarządzającego lub nazwę instytucji finansowej prowadzącej IKE, do których dokonywana jest Wypłata Transferowa;
  8. sumę wpłaconych Składek Podstawowych – w przypadku gdy Wypłata Transferowa jest dokonywana na IKE;
  9. datę sporządzenia informacji oraz imię, nazwisko, funkcję i podpis osoby odpowiedzialnej za jej sporządzenie.
 3. Fundusz przekazuje wraz z dokonaniem Wypłaty Transferowej odpowiednio następnemu zarządzającemu środkami gromadzonymi w pracowniczym programie emerytalnym, do którego jest dokonywana Wypłata Transferowa albo instytucji finansowej prowadzącej IKE jeden egzemplarz informacji, o której mowa w ust. 1 i informacje uzyskane od wszystkich poprzednich zarządzających oraz od instytucji finansowych prowadzących IKE Uczestnika. Drugi egzemplarz informacji Fundusz przekazuje Uczestnikowi.
 4. W przypadku dokonywania Wypłaty Fundusz przekazuje Uczestnikowi informację, o której mowa w ust. 2 pkt 1-6 i 9 oraz informację o wysokości Wypłaty.

Art. 28.

 1. Zwrot następuje w przypadku likwidacji Programu, jeżeli w terminie o którym mowa w art. 42 ust. 3 Umowy nie zostanie wskazany rachunek do dokonania Wypłaty Transferowej.
 2. Zwrot następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania przez Uczestnika informacji o likwidacji Programu.
 3. Likwidator Funduszu lub Fundusz może określić inne niż przelew na rachunek bankowy Uczestnika formy dokonania Zwrotu.
 4. Likwidator Funduszu lub Fundusz na wniosek Pracodawcy dokonuje Zwrotu, po uprzednim przekazaniu kwoty naliczonego podatku od dochodu Uczestnika z tytułu Zwrotu, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
 5. W przypadku braku możliwości przekazania zwracanych Środków Uczestnikowi, są one przekazywane do depozytu sądowego. Środki przekazane do depozytu sądowego stają się własnością Skarbu Państwa po upływie 20 lat od chwili przekazania ich do depozytu sądowego, chyba że Uczestnik przed upływem tego terminu wyda dyspozycję przekazania ich na wskazany przez siebie rachunek bankowy.
 6. W przypadku Zwrotu Fundusz lub likwidator Funduszu przekazuje ze Środków Uczestnika na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę w wysokości 30% sumy Składek Podstawowych. Informacja o tej kwocie ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, jako składka na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym kwota ta została przekazana do ZUS.
Skutki podatkowe wnoszenia składek Skutki podatkowe wnoszenia składek

Art. 29.

 1. Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt. 58 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej updof, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są:
  1. wypłaty Środków z Programu dokonywane na rzecz Uczestnika lub Osób Uprawnionych,
  2. Wypłaty Transferowe.
 2. Zgodnie z treścią art. 30a updof dochód Uczestnika z tytułu Zwrotu podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu.
 3. Na podstawie przepisów art. 12 i 13 updof Składka Podstawowa wnoszona przez Pracodawcę do Funduszu stanowi przychód Uczestnika, od którego Uczestnik obowiązany jest zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych.
 4. Zgodnie z Ustawą Składka Dodatkowa potrącana jest z Wynagrodzenia Uczestnika otrzymywanego u Pracodawcy po opodatkowaniu. Oznacza to, że Uczestnik nie może kwoty Składki Dodatkowej odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ani od kwoty takiego podatku.
 5. Zgodnie z Ustawą Składka Podstawowa nie jest wliczana do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że od kwoty Składki Podstawowej nie będzie naliczana i odprowadzana składka na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.
 6. Zgodnie z art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn nabycie Środków zgromadzonych przez Uczestnika w Funduszu w ramach Programu przez jego spadkobierców, jak również przez Uposażonych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
Rozrządzenie środkami na wypadek śmierci uczestnika Rozrządzenie środkami na wypadek śmierci uczestnika

Art. 30.

 1. Uczestnik może dokonać rozrządzenia Środkami zgromadzonymi na Rachunku Podstawowym i Rachunku Dodatkowym poprzez wskazanie w Deklaracji Uposażonego lub Uposażonych oraz oznaczenie ich udziału w Środkach. Jeżeli Uczestnik wskazał kilku Uposażonych i nie oznaczył ich udziałów lub suma ich udziałów nie jest równa 1, uważa się, że udziały Uposażonych są równe.
 2. Uczestnik może w każdym czasie zmienić lub odwołać rozrządzenie, o którym mowa w ust. 1.
 3. Wskazanie Uposażonego staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią Uczestnika.
 4. W przypadku braku rozrządzenia na wypadek śmierci, uprawnionymi do Środków są spadkobiercy Uczestnika.
 5. Uposażonym nie może być Pracodawca, chyba że jest on członkiem najbliższej rodziny Uczestnika. Członkami najbliższej rodziny Uczestnika są: małżonek, dzieci, rodzice oraz wnuki.
Składanie oświadczeń woli oraz przekazywanie informacji z(...) Składanie oświadczeń woli oraz przekazywanie informacji związanych z pracowniczym programem emerytalnym przez uczestników

Art. 31.

 1. W sprawach dotyczących Programu Uczestnik składa oświadczenia woli Pracodawcy lub za jego pośrednictwem.
 2. Uczestnik jest zobowiązany informować Pracodawcę o każdorazowej zmianie adresu do korespondencji oraz danych, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 Umowy.
 3. Pracodawca przekazuje oświadczenia woli oraz informacje Funduszowi niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od ich złożenia.
 4. Wszelkie oświadczenia woli oraz informacje związane z Programem Uczestnik przekazuje w formie pisemnej. Oświadczenia oraz informacje dotyczące danych zawartych w Deklaracji stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy składane są w formie Deklaracji.

Art. 32.

Postanowienia art. 31 stosuje się odpowiednio po ustaniu zatrudnienia.

Art. 33.

W sprawach dotyczących Programu Pracodawca nie może być pełnomocnikiem Uczestnika.

Odpowiedzialność pracodawcy Odpowiedzialność pracodawcy

Art. 34.

Pracodawca ponosi wobec Uczestników odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków określonych w Umowie, a w szczególności z tytułu terminowości i poprawności naliczania, potrącania i odprowadzania Składek do Funduszu.

Warunki i tryb wypowiedzenia udziału w programie Warunki i tryb wypowiedzenia udziału w programie

Art. 35.

 1. Uczestnik może dokonać w każdym czasie wypowiedzenia udziału w Programie przez złożenie Pracodawcy pisemnego oświadczenia woli, przy czym okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.
 2. W razie wypowiedzenia uczestnictwa w Programie, Środki pozostają na Rachunku Podstawowym i Rachunku Dodatkowym do czasu ich Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu.
 3. W razie wypowiedzenia udziału w Programie Pracodawca po upływie okresu wypowiedzenia zaprzestaje naliczania i odprowadzania Składek do Funduszu.
 4. Wypowiedzenie udziału w Programie nie pozbawia Uczestnika prawa do ponownego przystąpienia do Programu.

Art. 36.

Okres wypowiedzenia udziału w Programie rozpoczyna bieg pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone zostało wypowiedzenie.

Zmiana formy Pracowniczego Programu Emerytalnego lub podmiot(...) Zmiana formy Pracowniczego Programu Emerytalnego lub podmiotu zarządzającego

Art. 37.

 1. Zmiana formy Programu lub podmiotu zarządzającego środkami możliwa jest w każdym czasie i wymaga dokonania stosownej zmiany Umowy, wypowiedzenia Umowy o Zarządzanie wiążącej Pracodawcę z Funduszem, zawarcia umowy z nowym podmiotem zarządzającym oraz wpisu zmiany do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
 2. Zmiana Umowy obowiązuje od dnia wpisu tej zmiany do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
 3. Zmiana formy Programu lub podmiotu zarządzającego środkami możliwa jest w następujących przypadkach:
  1. nie wywiązywania się przez Fundusz z postanowień Umowy o Zarządzanie;
  2. takiej zmiany statutu Funduszu, w wyniku której jego postanowienia nie byłyby zbieżne z celem inwestycyjnym lub zasadami polityki inwestycyjnej, określonymi w Umowie o Zarządzanie;
  3. gdy w Programie uczestniczy mniej niż połowa Pracowników, spełniających warunki niniejszej Umowy do uczestnictwa w Programie.
 4. Umowa o Zarządzanie może być wypowiedziana z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącym 3 (trzy) miesiące w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie może być złożone w każdym terminie, z tym, że termin wypowiedzenia zaczyna biec w ostatnim dniu miesiąca, w którym zostało złożone. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem okresu wypowiedzenia, ale nie wcześniej niż z chwilą zarejestrowania zmian Umowy przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
 5. Rozpoczęcie przekazywania Składki Podstawowej i Składki Dodatkowej Uczestnika na rachunek prowadzony przez nowy podmiot zarządzający Środkami następuje po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 oraz 4, w terminie wypłaty najbliższego Wynagrodzenia. Do czasu zarejestrowania zmian Umowy przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, niezależnie od upływu okresu wypowiedzenia Umowy o Zarządzanie, o którym mowa w ust. 4, Jednostki Uczestnictwa dotychczas zgromadzone w Programie pozostają w Funduszu do czasu ich przeniesienia na rachunki prowadzone przez nowy podmiot zarządzający Środkami.
 6. Zmiana formy Programu lub podmiotu zarządzającego środkami może nastąpić również w przypadku i na zasadach określonych w art. 41 ust. 5 Umowy.
Wypowiedzenie umowy o zarządzanie Wypowiedzenie umowy o zarządzanie

Art. 38.

 1. Umowa o Zarządzanie może być wypowiedziana przez Fundusz w następujących przypadkach:
  1. zmiany statutu Funduszu ograniczającej możliwość realizacji Programu,
  2. zwiększenia kosztów operacyjnych Funduszu obciążających Jednostki Uczestnictwa i pokrywanych przez Towarzystwo do poziomu przekraczającego równowartość 1,2 % w skali roku naliczoną od wartości aktywów netto Funduszu reprezentujących Jednostki Uczestnictwa w danym dniu w okresie nie krótszym niż miesiąc,
  3. zmian organizacyjnych w Towarzystwie ograniczających możliwość realizacji Programu,
  4. zmian organizacyjnych w podmiotach działających na zlecenie Funduszu lub Towarzystwa ograniczających możliwość realizacji Programu lub zaprzestaniu przez te podmioty świadczenia usług na rzecz Funduszu lub Towarzystwa.
 2. Wypowiedzenie Umowy o Zarządzanie przez Fundusz powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące i zaczyna biec w ostatnim dniu miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało złożone.

Art. 39.

 1. Pracodawca wypowiada Umowę o Zarządzanie w przypadku:
  1. zmiany formy Programu lub podmiotu zarządzającego środkami w sytuacjach, o których mowa w art. 37 ust. 3 Umowy oraz
  2. likwidacji Programu w przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 41 ust. 2 Umowy.
 2. Do wypowiedzenia Umowy o Zarządzanie przez Pracodawcę stosuje się postanowienia art. 38 ust. 2 Umowy.
Zawieszenie odprowadzania składek podstawowych Zawieszenie odprowadzania składek podstawowych

Art. 40.

 1. Pracodawca może jednostronnie:
  1. zawiesić odprowadzanie Składek Podstawowych lub
  2. czasowo ograniczyć wysokość naliczanej Składki Podstawowej przez określenie obowiązującej w okresie tego ograniczenia zasady jej naliczania.
 2. Łączny okres jednostronnego zawieszenia odprowadzania Składki Podstawowej może wynosić 6 miesięcy w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
 3. Po okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 2 Pracodawca może, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową, zawrzeć z Reprezentacją Pracowników porozumienie o:
  1. zawieszeniu naliczania i odprowadzania Składek Podstawowych lub
  2. czasowym ograniczeniu wysokości Składek Podstawowych przez określenie obowiązującej w okresie tego ograniczenia zasady naliczania Składki Podstawowej.
 4. Zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 3, następuje, jeżeli strony porozumienia uznają, że jest to uzasadnione sytuacją finansową Pracodawcy.
 5. Do zawarcia porozumienia stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy dotyczące zawarcia Umowy.
 6. Pracodawca przekazuje porozumienie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych niezwłocznie po jego zawarciu.
 7. Porozumienie obowiązuje od dnia w nim określonego, lecz nie wcześniej niż od dnia wpisania jego postanowień do rejestru programów.
 8. Pracodawca rozwiązuje porozumienie w przypadku ustania przyczyny będącej podstawą jego zawarcia.
 9. Pracodawca informuje Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych o rozwiązaniu porozumienia, w terminie dwóch tygodni od dnia rozpoczęcia naliczania i odprowadzania Składek Podstawowych, na warunkach zawartych w Umowie.
 10. Pracodawca jest obowiązany rozpocząć ponowne naliczanie i odprowadzanie Składek Podstawowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie porozumienia.
 11. W okresie obejmującym 48 kolejnych miesięcy kalendarzowych łączny okres obowiązywania porozumienia, o którym mowa w ust. 3 nie może przekroczyć 24 miesięcy.
 12. Czas obowiązywania porozumienia może przekroczyć okres, o którym mowa w ust. 11, w przypadku gdy dalsze naliczanie i odprowadzanie Składek Podstawowych spowodowałoby konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
 13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 Pracodawca przekazując porozumienie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, przedstawia dokumenty uzasadniające zaistnienie sytuacji, uprawniającej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
 14. Porozumienie na warunkach, o których mowa w ust. 12 może być zawarte na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacja finansową Pracodawcy, może on ponownie zawrzeć porozumienie.
Likwidacja Pracowniczego Programu Emerytalnego Likwidacja Pracowniczego Programu Emerytalnego

Art. 41.

 1. Likwidacja Programu może nastąpić w przypadku:
  1. wystąpienia przesłanki do rozwiązania i w konsekwencji likwidacji Funduszu, jeżeli nie nastąpi przejęcie Funduszu przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
  2. wypowiedzenia Umowy o Zarządzanie przez Fundusz,
  3. połączenia Pracodawcy z innym pracodawcą prowadzącym pracowniczy program emerytalny,
  4. nabycia zakładu pracy, w którym jest prowadzony pracowniczy program emerytalny, w całości lub jego zorganizowanej części albo nabycie akcji towarzystwa emerytalnego,
   – jeżeli Reprezentacja Pracowników nie wyrazi zgody na zmianę Umowy w zakresie zmiany podmiotu zarządzającego Środkami.
 2. Likwidacja Programu może nastąpić również w przypadku:
  1. likwidacji bądź upadłości Pracodawcy,
  2. spadku wartości Środków wniesionych w ramach Programu poniżej kwoty 500 000 zł,
  3. podjęcia przez Pracodawcę decyzji o likwidacji Programu, pod warunkiem zawarcia przez Pracodawcę i Reprezentację Pracowników porozumienia w sprawie rozwiązania Umowy,
  4. podjęcia przez Pracodawcę jednostronnej decyzji o rozwiązaniu Umowy, jeżeli uprzednio przez okres co najmniej trzech miesięcy zostało zawieszone odprowadzanie Składek Podstawowych lub została ograniczona ich wysokość.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 okres wypowiedzenia Umowy wynosi 3 miesiące.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 okres wypowiedzenia Umowy wynosi 12 miesięcy.
 5. W przypadku likwidacji Programu z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Pracodawca jest obowiązany przedstawić Reprezentacji Pracowników ofertę zawierającą projekt umowy z nową instytucją finansową lub statut funduszu emerytalnego, do którego zamierza przystąpić oraz propozycję zmiany Umowy.
 6. Jeżeli w okresie 2 miesięcy od przedstawienia przez Pracodawcę Reprezentacji Pracowników oferty, o której mowa w ust. 5, nie zostanie wyrażona przez Reprezentację Pracowników zgoda na dokonanie zmiany Umowy, Pracodawca, przedstawiając dokumenty potwierdzające złożenie propozycji zmiany Umowy, składa do Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych wniosek o wydanie decyzji o wykreśleniu Programu z rejestru programów.
 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Pracodawca lub likwidator Pracodawcy jest obowiązany do złożenia do Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych wniosku o wydanie decyzji o wykreśleniu Programu z rejestru programów, przedstawiając dokumenty potwierdzające zaistnienie przyczyn likwidacji Programu.

Art. 42.

 1. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o wykreśleniu Programu z rejestru programów odpowiednio Pracodawca, syndyk masy upadłościowej Pracodawcy lub likwidator Pracodawcy przekazuje Uczestnikom za potwierdzeniem lub listem poleconym informację o likwidacji Programu, powiadamiając ich jednocześnie o terminie, od którego przestaje naliczać, pobierać i odprowadzać Składki, oraz o przyczynach likwidacji Programu i o czynnościach, które podjął zgodnie z przepisami prawa.
 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera ponadto wezwanie Uczestnika do wskazania odpowiednio Pracodawcy, likwidatorowi lub Funduszowi rachunku, na który ma zostać dokonana Wypłata Transferowa oraz pouczenie Uczestnika, że w przypadku niepodania tego rachunku, w terminie o którym mowa w ust. 3, nastąpi Zwrot oraz o konsekwencjach finansowych tego Zwrotu.
 3. Termin wskazania przez Uczestnika rachunku, na który Fundusz albo Likwidator Funduszu ma dokonać Wypłaty Transferowej wynosi jeden miesiąc i liczony jest od dnia otrzymania przez Uczestnika informacji o likwidacji Programu.

Art. 43.

W przypadku likwidacji Programu Środki pozostają na Rachunku Podstawowym i Rachunku Dodatkowym Uczestnika do czasu Wypłaty Transferowej lub Zwrotu.

Warunki zmiany i wypowiedzenia umowy Warunki zmiany i wypowiedzenia umowy

Art. 44.

 1. Zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności, w trybie właściwym do zawarcia Umowy.
 2. Zmiana Umowy wchodzi w życie od dnia wpisu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych.
 3. Zmiana Umowy spowodowana zmianą Statutu Funduszu obowiązuje z chwilą wpisu zmian do rejestru pracowniczych programów emerytalnych, nie wcześniej niż z chwilą wejścia w życie zmian Statutu Funduszu.
 4. Pracodawca może wypowiedzieć Umowę w przypadkach, o których mowa:
  1. art. 41 ust. 1,
  2. art. 41 ust. 2.
 5. Umowa rozwiązuje się z dniem wydania decyzji o wykreśleniu Programu z rejestru pracowniczych programów emerytalnych.
Rozstrzyganie sporów Rozstrzyganie sporów

Art. 45.

Spory ze stosunków prawnych powstałe pomiędzy Stronami Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Pracodawcy.

Art. 46.

W sprawach odmowy przyjęcia Deklaracji i roszczeń między Uczestnikiem Programu a Pracodawcą orzeka sąd pracy właściwy dla siedziby Pracodawcy.

Zmiana dotychczasowej formy programu - Pracowniczego Fundusz(...) Zmiana dotychczasowej formy programu - Pracowniczego Funduszu Emerytalnego na umowę o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowniczych

Art. 47.

W związku ze zmianą dotychczasowej formy Pracowniczego Programu Emerytalnego – pracowniczego funduszu emerytalnego („Polski Pracowniczy Fundusz Emerytalny DIAMENT”), na umowę o wnoszenie przez Pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego („ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus”), Pracodawca dokona wypowiedzenia Umowy o Wspólnym Międzyzakładowym Programie Emerytalnym z dnia 5 czerwca 2000 r. Umowa ta ulegnie rozwiązaniu w dniu rejestracji przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych zmiany formy Programu.

Art. 48.

O wypowiedzeniu Umowy o Wspólnym Międzyzakładowym Programie Emerytalnym Pracodawca niezwłocznie poinformuje Polskie Pracownicze Towarzystwo Emerytalne DIAMENT S.A. w likwidacji, zarządzające Polskim Pracowniczym Funduszem Emerytalnym DIAMENT.

Art. 49.

Pracodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni, po otrzymaniu decyzji o rejestracji zmiany formy Programu przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, poinformuje o tym fakcie Fundusz i przekaże mu kopię decyzji.

Art. 50.

Pracodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni, po otrzymaniu decyzji o rejestracji zmiany formy Programu przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, poinformuje o tym fakcie Polski Pracowniczy Fundusz Emerytalny DIAMENT i przekaże mu kopię decyzji oraz złoży mu dyspozycję:

 1. przelewu środków zgromadzonych dotychczas w Programie na następujący rachunek: ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus, Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa Nr rachunku: 25 1050 1025 1000 0022 7399 7896,
 2. niezwłocznego przekazania w formie elektronicznej następujących informacji dotyczących dotychczasowych Uczestników:
  1. nazwisko i imię,
  2. PESEL,
  3. NIP,
  4. seria i numer dowodu osobistego,
  5. adres zamieszkania,
  6. adres korespondencyjny,
  7. imiona i nazwiska osób uposażonych, w przypadku ich ustanowienia,
  8. PESEL osób uposażonych, w przypadku ich ustanowienia,
  9. udział procentowy, w przypadku ustanowienia uposażonych,
  10. adres zamieszkania osób uposażonych, w przypadku ich ustanowienia.
 3. przekazania aktualnej na dzień dokonania przelewu, o którym mowa w pkt 1, informacji o środkach zgromadzonych dotychczas w Programie, z podaniem wysokości wpłat na rzecz każdego dotychczasowego Uczestnika, w ciągu każdego roku kalendarzowego, z podziałem na wpłaty z tytułu Składki Podstawowej i Składki Dodatkowej, w sposób umożliwiający identyfikację danego Uczestnika oraz wysokość zgromadzonych przez niego środków. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie przekazana w dniu dokonania przelewu, o którym mowa w pkt 1.

Art. 51.

 1. Fundusz niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, po otrzymaniu od Polskiego Pracowniczego Funduszu Emerytalnego DIAMENT danych Uczestników otworzy dla każdego dotychczasowego Uczestnika Rachunek Podstawowy i Rachunek Dodatkowy.
 2. Po otrzymaniu od Polskiego Pracowniczego Funduszu Emerytalnego DIAMENT przelewu środków zgromadzonych dotychczas w Programie, Fundusz zaewidencjonuje otrzymane środki na otwartych uprzednio Rachunkach Podstawowych i Rachunkach Dodatkowych.
 3. W przypadku, gdy Polski Pracowniczy Fundusz Emerytalny DIAMENT nie przekaże wszystkich informacji dotyczących Uczestników, wymienionych w art. 50 pkt 2 Umowy, w terminie 10 dni od daty rejestracji zmiany formy Programu, Fundusz zwróci się do Pracodawcy z prośbą o przekazanie tych informacji. Pracodawca przekaże te informacje, w terminie 5 dni od dnia otrzymania prośby Funduszu.

Art. 52.

Fundusz przeliczy środki przekazane przez Polski Pracowniczy Fundusz Emerytalny DIAMENT na Jednostki Uczestnictwa, po cenie zbycia z dnia wyceny następującego po dniu, w którym Fundusz otrzyma od Polskiego Pracowniczego Funduszu Emerytalnego DIAMENT informację o środkach Uczestników zgromadzonych dotychczas w Programie, o której mowa w art. 50 pkt 3 oraz nastąpi uznanie rachunku bankowego Funduszu kwotą środków zgromadzonych dotychczas w Programie.

Art. 53.

 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacją, o której mowa w art. 50 pkt 3 a kwotą przelewu, o którym mowa w art. 50 pkt 1 Fundusz niezwłocznie, jednakże nie później niż następnego dnia roboczego od daty otrzymania informacji i uznania rachunku bankowego Funduszu, poinformuje Polski Pracowniczy Fundusz Emerytalny DIAMENT oraz Pracodawcę o zaistniałym fakcie.
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 Jednostki Uczestnictwa zbywane są po cenie z dnia wyceny następnego po dniu, w którym została usunięta rozbieżność, to jest kwota wynikająca z informacji, o której mowa w art. 50 pkt 3 odpowiada kwocie wpłaconej.

Art. 54.

Od kwoty środków zgromadzonych dotychczas w Programie przekazanych do Funduszu, Fundusz nie pobierze żadnej opłaty.

Art. 55.

Pracodawca w terminie miesiąca od dnia wpisania przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych zmiany formy Programu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych przekaże Funduszowi kopie wymienionych niżej dokumentów dotyczących Uczestników, którzy przystąpili do Programu przed wpisaniem zmiany formy Programu:

 1. Deklaracji uczestnictwa,
 2. pełnomocnictw udzielonych przez Uczestników,
 3. wniosków o wypłatę środków zgromadzonych w Programie,
 4. wypowiedzeń pracowniczej umowy emerytalnej.

Art. 56.

W stosunku do Pracowników, którzy złożyli Deklarację przed zarejestrowaniem zmiany formy Programu obowiązuje dotychczasowy okres zatrudnienia u Pracodawcy uprawniający do przystąpienia do Programu.

Art. 57.

Do zmiany dotychczasowej formy programu – pracowniczego funduszu emerytalnego na umowę o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Funduszu, nie stosuje się art. 37 Umowy, z wyjątkiem ust. 2.

Załączniki do umowy Załączniki do umowy

Art. 58.

Załącznikiem do Umowy, stanowiącym jej integralną część jest Załącznik Nr 1 zawierający wzór Deklaracji

Czas trwania umowy Czas trwania umowy

Art. 59.

Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

Wejście w życie umowy Wejście w życie umowy

Art. 60.

Umowa wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Programu przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, z wyjątkiem postanowień dotyczących IKE, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2004 r.

Egzemplarze umowy Egzemplarze umowy

Art. 61.

Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach

return to top