Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Archiwum ofert pracy NA 2021

adiunkt (post-doc) ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt (post-doc) ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych w projekcie badawczym NCN-Opus 2020/37/B/ST2/02371

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1A, Chorzów

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 8/2021/NA/WNST/IF/02371

Słowa kluczowe: nauki fizyczne, fenomenologia, Model Standardowy, cząstki elementarne, teoria neutrin

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • udział w badaniach fenomenologicznych w zakresie fizyki cząstek elementarnych, ukierunkowanych na teorię neutrin,
 • tworzenie narzędzi do obliczeń numerycznych i analitycznych,
 • nadzorowanie prac wykonywanych w ramach projektu przez studentów studiów magisterskich i doktoranckich,
 • uczestnictwo w międzynarodowych projektach badawczych i aplikowanie o granty badawcze,
 • rozpowszechnianie i publikacja wyników badań,
 • obowiązki organizacyjne na rzecz wydziału i Uczelni wynikające z regulaminów UŚ.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w zakresie nauk fizycznych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie nadany przez inną jednostkę niż Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie fenomenologii Modelu Standardowego cząstek elementarnych i jego rozszerzeń,
 • dorobek naukowy w dyscyplinie nauk fizycznych w zakresie fizyki cząstek elementarnych poparty publikacjami,
 • znajomość metod numerycznych i analitycznych w fizyce,
 • udokumentowane wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • znajomość języków programowania, preferowane: C++, Python,
 • znajomość systemów algebry komputerowej oraz systemu Linux,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • przedstawienie minimum dwóch listów referencyjnych
 • gotowość do współpracy w zespole badawczym pod kierunkiem prof. Janusza Gluzy,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w projekcie badawczym NCN-Opus 2020/37/B/ST2/02371 „Niestandardowe neutrina i efekty łamania symetrii CP w sektorze leptonowym” na podstawie umowy o pracę w na czas określony 3 lat, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10 000 PLN (z kosztami pracodawcy),
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • minimum 2 listy referencyjne,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 15 kwietnia 2021 r. (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 15 maja 2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne lub złożone w innym trybie niż określony w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: ofertypracy@us.edu.pl

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1a, Chorzów 41-500

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 7/2021/NA/WNST/ICh

Słowa kluczowe: nauki chemiczne, synteza organiczna, techniki oczyszczania, spektroskopia rezonansu jądrowego

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne,
 • prowadzenie prac wdrożeniowych oraz badawczo-rozwojowych, współpraca z przemysłem,
 • udział w realizacji projektów naukowych realizowanych w Instytucie Chemii,
 • aplikowanie o środki na badania w konkursach krajowych i zagranicznych,
 • wykonywanie prac organizacyjnych na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych w ramach zajmowanego stanowiska,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych lub w Szkole Doktorskiej i innych jednostkach Uniwersytetu Śląskiego.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych, uzyskany nie wcześniej niż pięć lat przed rokiem zatrudnienia,
 • co najmniej dwa listy rekomendacyjne,
 • udokumentowany dorobek naukowy z dyscyplin: nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki farmaceutyczne (minimum dwie prace z liczbą punktów co najmniej 100 według listy MNiSW z dnia 18.12.2019 r., w których kandydat jest pierwszym autorem),
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie realizowania projektów naukowych finansowanych zewnętrznie,
 • doświadczenie w zakresie syntezy organicznej oraz technik oczyszczania, w tym projektowania leków,
 • doświadczenie w zakresie interpretowania wyników spektroskopii rezonansu jądrowego,
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego poparta przedstawionym planem badawczym,
 • potwierdzona mobilność naukowa obejmująca staż w zagranicznym ośrodku naukowym (minimum 3 miesiące),
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, w Szkole Doktorskiej oraz w innych jednostkach Uniwersytetu Śląskiego,
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej,
 • doświadczenie przy projektowaniu chemicznej aparatury procesowej dla przemysłu farmaceutycznego (dodatkowy atut),
 • znajomość technik elektroforezy kapilarnej (dodatkowy atut).

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 4 lat, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin dydaktycznych,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora),
 • wykaz publikacji,
 • plan badawczy,
 • listy rekomendacyjne (co najmniej 2),
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 5.04.2021 (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 5.05.2021
adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: ul. Będzińska 39, Sosnowiec

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 3/2021/NA/WNST/II

Słowa kluczowe: informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, uczenie maszyn, strumienie danych, concept drift, dane niezbalansowane, dane niepełne, klasyfikatory zespołowe, sieci głębokie, analiza fake newsów

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie informatyka,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku informatyka prowadzenie zajęć dydaktycznych w Szkole Doktorskiej.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej: automatyka, matematyka dyskretna,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • dorobek naukowy w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja indeksowany w bazach naukowych (np. indeksowany w bazach Scopus, Web o Science),
 • wskaźnik Hirscha (IH) na podstawie Web of Science na poziomie co najmniej 5,
 • udział w realizowaniu projektów naukowych,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych i zagranicznych,
 • prowadzenie badań w zakresie uczenia maszyn, strumieni danych, concept drift, klasyfikacji danych niezbalansowanych, danych niepełnych, modeli klasyfikatorów zespołowych, sieci głębokich, analizy fake newsów,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na studiach I i II stopnia z zakresu informatyki,
 • znajomość języka angielskiego/innego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (dotyczy cudzoziemców),
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi on-line.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie i gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa w aplikowaniu o granty naukowe.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 4 lat, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin dydaktycznych,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • listy referencyjne,
 • plan rozwoju naukowego,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 10 kwietnia 2021r. (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 10 maja 2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

profesor uczelni ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych profesor uczelni ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: ul. Będzińska 39, Sosnowiec

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 2/2021/NA/WNST/II

Słowa kluczowe: informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, inteligencja rozproszona, sieci sensorowe, sieci neuronowe, sieci głębokie, eksploracja danych

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku informatyka prowadzenie zajęć dydaktycznych w Szkole Doktorskiej.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej: automatyka, matematyka dyskretna,
 • co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej,
 • dorobek naukowy w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej indeksowany w bazach naukowych (np. Scopus, Web o Science) opublikowany w ostatnich 4 latach,
 • wskaźnik Hirscha (IH) na podstawie Web of Science na poziomie co najmniej 10,
 • doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi przez krajowe, zagraniczne lub międzynarodowe programy badawcze,
 • doświadczenie w realizowaniu/pozyskiwaniu projektów badawczych grantów, w szczególności European Research Council (ERC),
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych i zagranicznych,
 • udokumentowany zagraniczny lub krajowy staż naukowy trwający co najmniej 3 miesiące,
 • prowadzenie badań w zakresie inteligencji rozproszonej (swarm inteligence), sieci sensorowych, neuronowych i głębokich, eksploracji danych,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim,
 • minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na studiach I, II i III stopnia na kierunku informatyka,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi on-line.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie i gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa w aplikowaniu o granty naukowe.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 4 lat, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin dydaktycznych,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • listy referencyjne,
 • plan rozwoju naukowego,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 10 kwietnia 2021 r. (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 10 maja 2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.  Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularza rekrutacyjny

profesor uczelni ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych profesor uczelni ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: ul. Będzińska 39, Sosnowiec

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 1/2021/NA/WNST/II

Słowa kluczowe: informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, klasyfikacja obiektów, systemy wspomagania decyzji, systemy biometryczne, uczenie maszyn

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku informatyka prowadzenie zajęć dydaktycznych w Szkole Doktorskiej.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej: automatyka, matematyka dyskretna,
 • minimum 5 lat doświadczenia w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej,
 • dorobek naukowy w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej indeksowany w bazach naukowych (np. Scopus, Web o Science) opublikowany w ostatnich 4 latach,
 • wskaźnik Hirscha (IH) na podstawie Web of Science na poziomie co najmniej 10,
 • doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi przez krajowe, zagraniczne lub międzynarodowe programy badawcze,
 • doświadczenie w realizowaniu/pozyskiwaniu projektów badawczych grantów, w szczególności European Research Council (ERC),

 

 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych i zagranicznych,
 • udokumentowany zagraniczny lub krajowy staż naukowy trwający co najmniej 3 miesiące,
 • znajomość metod badawczych obejmujących klasyfikację obiektów, systemy wspomagania decyzji, systemy biometryczne, prowadzenie badań w zakresie uczenia maszyn,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim,
 • minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na studiach I i II stopnia na kierunku informatyka,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie i gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa w aplikowaniu o granty naukowe.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 4 lat, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin dydaktycznych,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • listy referencyjne,
 • plan rozwoju naukowego,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 10 kwietnia 2021 r. (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 10 maja 2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.  Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularza rejestracyjny

adiunkt ׀ Wydział Nauk Przyrodniczych adiunkt ׀ Wydział Nauk Przyrodniczych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych

Adres miejsca pracy: ul. Jagiellońska 28, 40-038 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 5/2021/NA/WNP/IBBiOŚ

Słowa kluczowe: nauki biologiczne, mykologia, mikrobiologia, biotechnologia środowiskowa, biologia molekularna, grzyby arbuskularne

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne w zakresie mykologii, mikrobiologii i biotechnologii środowiskowej, biologii molekularnej, opracowywanie wyników oraz przygotowanie publikacji naukowych i doniesień konferencyjnych,
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia w zakresie mikrobiologii i nauk pokrewnych,
 • wykonywanie zadań organizacyjnych na rzecz wydziału i uczelni wynikających z regulaminów UŚ,
 • udział w realizacji projektów naukowych i badawczo rozwojowych prowadzonych przez zespół Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej,
 • aplikacja o fundusze na badania w konkursach NCN, NCBiR lub z innych źródeł zewnętrznych.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki biologiczne,
 • minimum 4-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauk biologicznych,
 • aktualny dorobek naukowy z zakresu mykologii i mikrobiologii środowiskowej udokumentowany co najmniej dwoma publikacjami, które ukazały się w ciągu ostatnich 3 lat o punktacji nie niższej niż 100 pkt. (punktacja zgodna z załącznikiem do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r.)
 • minimum 4-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • kierowanie przynajmniej 1 projektem naukowym finansowanym ze źródeł pozauczelnianych (np. NCN, FNP, MNiSW, projekty europejskie) oraz udział w realizacji przynajmniej 2 projektów naukowych,
 • praktyczna umiejętność prowadzenia kultur pułapkowych grzybów arbuskularnych,
 • praktyczna znajomość metod badawczych obejmujących: izolację i hodowlę bakterii oraz grzybów saprofitycznych i arbuskularnych, mikroskopowa i molekularna ocena kolonizacji mikoryzowej roślin, umiejętność projektowania starterów do reakcji PCR i sekwencjonowania nowej generacji, techniki biologii molekularnej stosowane do oceny bioróżnorodności zespołów bakterii i grzybów arbuskularnych (PCR, qPCR, DGGE, PLFA, metody omiczne), umiejętność identyfikacji grzybów arbuskularnych metodami molekularnymi, oznaczanie poziomu markerów stresu oksydacyjnego w roślinach,
 • umiejętność obsługi aparatury naukowo-badawczej: chromatografu cieczowego, chromatografu gazowego, mikroskopu świetlnego, mikroskopu fluorescencyjnego, spektrofometru UV/VIS, termocyklera, urządzenia do real-time PCR oraz aparatu do elektroforezy,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (potwierdzona certyfikatem FCE lub równoważnym, w przypadku braku certyfikatu znajomość angielskiego zostanie potwierdzona w czasie rozmowy kwalifikacyjnej),
 • umiejętność obsługi oprogramowania MS Office, Statistica, Past, Mycocalc, Mothur, MEGA, Chromas Lite, MAFFT, MrBAYES, RAxML-EPA,
 • umiejętność pracy z bazami danych (np. MCBI),
 • minimum 4 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej na studiach I i II stopnia z zakresu mikrobiologii oraz mikrobiologii i biotechnologii środowiska,
 • znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi on-line

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • staż naukowy (co najmniej 3-miesięczny) w zagranicznej jednostce naukowej prowadzącej badania w zakresie nauk o życiu i środowisku,
 • współpraca międzynarodowa potwierdzona wspólnymi publikacjami,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 4 lat, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin dydaktycznych,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 13 marca 2021   (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 13 kwietnia 2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne lub złożone w innym trybie niż określony w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: ul. Szkolna 9, Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 4/2021/NA/WNST/ICh

Słowa kluczowe: chemia, elektrochemia, materiały elektrodowe, elektrolity, superkondensatory, spektroskopia absorpcyjna i emisyjna

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie chemia,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego kierującego badaniami w zakresie elektrochemii,
 • prowadzenie prac badawczych niezbędnych do rozwoju i zastosowań elektrochemii,
 • formułowanie hipotez badawczych i planowanie eksperymentów w zakresie elektrochemii, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad nowymi materiałami elektrodowymi i elektrolitami oraz badań nad superkondensatorami,
 • podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania projektów badawczych ze środków krajowych i zagranicznych z uwzględnieniem w budżecie projektu finansowania rozwoju instrumentarium elektrochemicznego,
 • publikowanie wyników badań przede wszystkich w czasopismach z liczbą punktów ministerialnych zgodnie z listą MNiSW nie mniejszą niż 100 punktów,
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych i udział w konferencjach naukowych,
 • kształcenie kadry naukowej,
 • inne obowiązki organizacyjne na rzecz uczelni wynikające z regulaminów Uniwersytetu Śląskiego.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie chemia lub pokrewnych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum poziom B2),
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie chemia,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej w obszarze elektrochemii,

 

 • udokumentowany dorobek naukowy indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science w okresie ostatnich 3 lat wskazujący na prowadzenie badań w zakresie chemii, szczególnie w elektrochemii,
 • udokumentowane publikacjami doświadczenia w używaniu technik elektrochemicznych,
 • wskaźnik Hirscha (HI) na podstawie Web of Science na poziomie co najmniej 6,
 • udokumentowana historia kierowania projektami naukowymi finansowanymi przez instytucje zewnętrzne krajowe lub zagraniczne, lub udokumentowana historia działań badawczych finansowanych w postępowaniu konkursowym przez instytucje zewnętrzne,
 • umiejętność łączenia technik elektrochemicznych ze spektroskopowymi jak spektroskopia absorpcyjna i emisyjna,
 • przedstawienie szczegółowego plany rozwoju naukowego w obszarze elektrochemii,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • potwierdzona mobilność naukowa w postaci udokumentowanego stażu (trwającego minimum 3 miesiące) w zagranicznym lub krajowym ośrodku zajmującym się zastosowaniem elektrochemii,
 • umiejętność samodzielnego pisemnego i ustnego komunikowania wyników badań w języku angielskim, w szczególności samodzielne redagowanie manuskryptów publikacji naukowych i ustne przedstawianie wyników,
 • przedstawienie przynajmniej 2 listów referencyjnych,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego kierującego badaniami w obszarze elektrochemii,
 • doświadczenie w promocji nauki (prelekcje, wykłady, festiwale nauki itp.),
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 4 lat, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • listy referencyjne,
 • plan rozwoju naukowego,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 13 marca 2021 r. (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 13 kwietnia 2021. r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.  Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

adiunkt (post-doc) ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt (post-doc) ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych w projekcie H2020 FET Proactive

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: Katowice 40-007, ul. Bankowa 14

Liczba dostępnych stanowisk:1

Nr ref: 6/2021/NA/WNST/ICh/101017758

Słowa kluczowe: pomiary kalorymetryczne, chemia fizyczna, zjawiska międzyfazowe, zwilżalność

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • formułowanie hipotez badawczych i planowanie eksperymentów w zakresie zadań badawczych projektu H2020 FET Proactive „Równoczesna transformacja ciepła odpadowego oraz niepożądanych wibracji w energię elektryczną poprzez nanotryboelektryzację podczas intruzji i ekstruzji niezwilżających cieczy do i z nanoporów (ELECTROINTRUZJA)” pod kierunkiem dra hab. M. Chorążewskiego, prof. UŚ.
 • analiza, opracowanie i interpretowanie danych, przygotowanie raportów,
 • udział w prezentowaniu i publikowaniu wyników badań w czasopismach z liczbą punktów powyżej progu odcięcia dla dyscypliny nauki chemiczne,
 • inne zadania związane z działalnością naukową na rzecz projektu, zlecone przez kierownika projektu,
 • kształcenie kadry naukowej, w tym współpraca naukowa z doktorantami,
 • inne obowiązki organizacyjne na rzecz uczelni wynikające z regulaminów UŚ.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień doktora w dyscyplinie nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, inżyniera materiałowa lub nauki fizyczne uzyskany nie wcześniej niż 7 lat od planowanej daty zatrudnienia w projekcie,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, inżyniera materiałowa lub nauki fizyczne, udokumentowane dorobkiem naukowym w bazach Scopus oraz Web of Science,
 • udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań w zakresie: pomiarów napięcia powierzchniowego oraz kątów zwilżania, oraz kalorymetrii DSC lub termograwimetrii TGA,
 • publikacje w czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania IF (preferowany pierwszy autor lub autor korespondencyjny),
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie pomiarów kalorymetrycznych DSC lub TGA, napięcia powierzchniowego oraz kątów zwilżania, udokumentowane w publikacjach,
 • umiejętność samodzielnego pisemnego i ustnego komunikowania wyników badań naukowych, a w szczególności samodzielne redagowanie manuskryptów publikacji naukowych i ustne przedstawianie wyników, zwłaszcza w języku angielskim.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie poparte publikacjami w badaniach nad układami do magazynowania i konwersji energii,
 • doświadczenie poparte publikacjami w badaniach oraz modelowaniu różnych zjawisk w nanoskali w szczególności obejmujące modelowanie zjawisk zwilżalności w nanoskali w układach ciecz-ciało stałe,
 • doświadczenie poparte publikacjami w badaniach z użyciem kalorymetrii wysokociśnieniowej,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, w szczególności z doktorantami pracującymi w tej samej grupie badawczej,
 • doświadczenie we współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • przedstawienie przynajmniej 2 listów referencyjnych.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony (2 lata), w wymiarze pełnego etatu,
 • wynagrodzenie miesięczne w wysokości 12 000 PLN ( z kosztami pracodawcy),
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora),
 • wykaz publikacji,
 • 2 listy rekomendacyjne,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 13.03.2021r. (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 13.04.2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne lub złożone w innym trybie niż określony w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

asystent ׀ Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji asystent ׀ Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Adres miejsca pracy: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 68/2020/NA/WSNE/ISMuz

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie ewaluowanej (wysoko punktowanej) zgodnie z zarządzeniem MNiSW działalności artystycznej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia z zakresu fortepianu, zespołów wokalno-instrumentalnych, akompaniamentu i improwizacji,
 • realizacja obowiązków organizacyjnych na rzecz wydziału i UŚ wynikających z regulaminów.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • tytuł zawodowy magistra z zakresu sztuk muzycznych,
 • 5 lat doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności artystycznej w dyscyplinie sztuki muzyczne, w tym międzynarodowa aktywność artystyczna,
 • rozpoznawalny i uznany dorobek artystyczny w dyscyplinie sztuki muzyczne, w tym prestiżowe dokonania o wartości co najmniej 100 punktów zgodnie z aktualnie obowiązującą ministerialną punktacją ewaluacji jakości działalności naukowej,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie gry na fortepianie w charakterze koncertującego muzyka instrumentalisty oraz muzyka sesyjnego,
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów muzycznych w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz realizacja projektów artystycznych w ramach programów ogłaszanych np. przez instytucje państwowe (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucje podległe MNiSW). Kandydat powinien złożyć portfolio z opisanym dorobkiem artystycznym w formie elektronicznej lub w przypadku braku takiej możliwości w formie papierowej.
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w realizacji akompaniamentu fortepianowego, szczególnie w zakresie muzyki rozrywkowej, dla potrzeb dydaktyki (akompaniamenty niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego w przypadku modułów: dyrygowanie, śpiew, instrument do wyboru),
 • umiejętności i doświadczenie w wykorzystywaniu narzędzi do prowadzenia dydaktyki zdalnej w szkole ogólnokształcącej lub szkole muzycznej,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie pedagogiczne w szkole muzycznej w prowadzeniu zespołów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, z uwzględnieniem specyfiki muzyki rozrywkowej,
 • znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (na poziomie min. B2),
 • gotowość do prowadzenia dydaktyki przy pomocy narzędzi do pracy zdalnej,
 • udokumentowane osiągnięcia popularyzatorskie w zakresie działalności muzycznej.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi programów muzycznych przydatnych w dydaktyce, pracy artystycznej i pracy zdalnej,
 • gotowość do mobilności naukowej i dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa – konspekt zawierający najważniejsze punkty rozwoju artystycznego, które kandydat zamierza zrealizować pracując w jednostce w okresie najbliższych dwóch lat.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 2 lat, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości do 210 godzin dydaktycznych,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz osiągnięć artystycznych,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy artystycznej i dydaktycznej, o ile kandydat takie posiada.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 28 lutego 2021 r. (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 28 marca 2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne lub złożone w innym trybie niż określony w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1, Chorzów

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 71/2020/NA/WNST/IF

Słowa kluczowe: nauki fizyczne, fizyka doświadczalnafizyka  fazy skondensowanej,

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze spektroskopii dielektrycznej i wysokich ciśnień hydrostatycznych,
 • udział w krajowych lub zagranicznych projektach naukowych i grantach,
 • aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I, II i III stopnia na kierunkach: fizyka i pokrewne, informatyka

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień doktora w dyscyplinie nauk fizycznych lub pokrewnej dyscyplinie,
 • prowadzenie badań w zakresie fizyki doświadczalnej, w obszarach spektroskopii dielektrycznej i wysokich ciśnień,
 • udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk fizycznych (indeksowany w bazach Scopus, Web of Science),
 • autorstwo lub współautorstwo w okresie ostatnich 3 lat przynajmniej czterech publikacji w czasopismach ewaluacyjnych dla dyscypliny nauki fizyczne,
 • udokumentowane krajowe i zagraniczne pobyty naukowe,
 • udokumentowana aktywność w ubieganiu się o granty,
 • plan badań naukowych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi aparatury do przeprowadzania badań w zakresie spektroskopii dielektrycznej i wysokich ciśnień hydrostatycznych,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej i dydaktycznej,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 2 lat, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości do 210 godzin dydaktycznych,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • plan rozwoju naukowego,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 25 lutego 2021 r. (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 25 marca 2021r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne lub złożone w innym trybie niż określony w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

adiunkt ׀ Wydział Prawa i Administracji adiunkt ׀ Wydział Prawa i Administracji

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

Miejsce pracy: Wydział Prawa i Administracji

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11b, Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 65/2020/NA/WPiA/INP

Słowa kluczowe: nauki prawne, teoria i filozofia prawa, bioetyka, ochrona zwierząt

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki prawne,
 • udział w zespole badawczym lub prowadzenie indywidualnej działalności badawczej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich na kierunkach, na których przewidziano w ramach programu kształcenia prowadzenie zajęć związanych: z teorią i filozofią prawa, wstępem do prawoznawstwa, zagadnieniami bioetycznymi związanymi z ochroną zwierząt- przede wszystkim na kierunkach prawo, administracja i przedsiębiorczość,
 • opieka nad studentami prowadzącymi działalność naukową w zakresie teorii i filozofii prawa, bioetyki i ochrony zwierząt, a także studentami biorącymi udział w wydarzeniach naukowych i popularyzatorskich,
 • działalność organizacyjna na rzecz Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji, w szczególności współpraca z Rzecznikiem Praw Studenta i Doktoranta UŚ.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki prawne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • prowadzenie badań w dyscyplinie nauki prawne z zakresu teorii i filozofii prawa, a w szczególności problematyki tworzenia aktów prawnych oraz ich stosowania – w okresie ostatnich 4 lat,
 • dorobek naukowy w dyscyplinie nauki prawne z zakresu teorii i filozofii prawa – w okresie ostatnich 4 lat,
 • posiadanie w dorobku naukowym publikacji w czasopismach punktowanych na poziomie 40 punktów i więcej na listach MNiSW (autorstwo bądź współautorstwo) – w okresie ostatnich 4 lat,
 • udokumentowane doświadczenie w aplikowaniu o granty badawcze oraz wykonywaniu projektów badawczych,
 • udokumentowane doświadczenie w pracy w zespole badawczym,
 • podstawowe kompetencje do prowadzenia interdyscyplinarnych badań nad prawem – z wykorzystaniem narzędzi pozaprawnych nauk społecznych, takich jak nauki o polityce i administracji oraz nauki socjologiczne,
 • udokumentowane 4 lata prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej na studiach I, II stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich z zakresu wstępu do prawoznawstwa lub teorii i filozofii prawa,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • umiejętność i doświadczenie w zakresie powadzenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi on-line,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • udokumentowane doświadczenie w koordynowaniu pracy organizacji studenckich, w szczególności kół naukowych,
 • udokumentowane doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i dydaktycznym, takich jak konferencja, seminaria, warsztaty lub inne formy wymiany wiedzy,
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie współpracy z organizacjami ze społeczno-gospodarczego otoczenia uniwersytetu – o charakterze lokalnym, krajowym bądź międzynarodowym,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.
 • gotowość do prowadzenia zajęć w kampusach UŚ i do mobilności dydaktycznej (również w weekendy),
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • gotowość do pracy organizacyjnej na rzecz UŚ,
 • przedstawienie planu naukowego.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 4 lat, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin dydaktycznych,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • plan rozwoju naukowego,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 23 lutego 2021 r. (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 23 marca 2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne lub złożone w innym trybie niż określony w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

asystent ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych asystent ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: ul. Szkolna 9, Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 69/2020/NA/WNST/ICH

Słowa kluczowe: nauki chemiczne, chemia sądowa, chemometria, ślady krwawe

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne w obszarze chemii sądowej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim na studiach I i II stopnia na kierunku chemia, w szczególności ze specjalności chemia sądowa,
 • formułowanie hipotez badawczych i planowanie eksperymentów w zakresie zadań badawczych Zespołu chemii Sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu opracowania metodyki określenia czasu powstawania śladów krwawych,
 • analiza, opracowanie i interpretowanie danych,
 • udział w prezentowaniu i publikowaniu wyników badań w czasopismach z liczbą punktów powyżej progu odcięcia dla dyscypliny nauki chemiczne,
 • inne obowiązki organizacyjne na rzecz uczelni wynikające z regulaminów Uniwersytetu Śląskiego

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki chemiczne,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum poziom B2 potwierdzony certyfikatem lub w rozmowie kwalifikacyjnej),
 • minimum 2 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie chemia, w tym z zakresu chemii sądowej,
 • minimum dwa lata doświadczenia w pracy laboratoryjnej,
 • udokumentowany dorobek naukowy indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science w okresie ostatnich 2 lat wskazujący na prowadzenie badań w zakresie chemii, szczególnie chemii sądowej w zakresie zastosowania spektroskopii Ramana i spektroskopii w podczerwieni w badaniach,
 • udokumentowane publikacjami doświadczenie w interpretacji danych analitycznych z wykorzystaniem metod chemometrycznych i statystycznych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i ścigania,
 • udokumentowany minimum 3-miesięczny staż zagraniczny w renomowanym ośrodku zajmującymi się zastosowaniem spektroskopii Ramana i spektroskopii w podczerwieni,
 • znajomość problematyki interpretacji danych uzyskiwanych w laboratoriach kryminalistycznych udokumentowanych w publikacjach lub/i potwierdzona stosownymi certyfikatami (np. z szkoleń),
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • umiejętność samodzielnego pisemnego i ustnego komunikowania wyników badań, w szczególności samodzielne redagowanie manuskryptów publikacji naukowych i ustne przedstawianie wyników, zwłaszcza w języku angielskim,
 • 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na studiach I i/lub drugiego stopnia z zakresu chemii,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego/ innego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • udokumentowane osiągnięcia popularyzatorskie,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w analizie mechanizmu powstania śladów krwawych (potwierdzone kursami i certyfikatami),
 • doświadczenie poparte publikacjami z pracy z programami służącymi do analizy danych z wykorzystaniem metod chemometrycznych i statystycznych (np. R, Matlab itp.),
 • doświadczenie w promocji nauki (prelekcje, wykłady, festiwale nauki),
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego przez kandydata
 • gotowość do mobilności naukowej i dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 4 lat, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy3,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości do 210 godzin dydaktycznych,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • plan rozwoju naukowego,
 • listy referencyjne,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 25 lutego 2021.   (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 26 marca 2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.  Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

adiunkt ׀ Wydział Nauk Przyrodniczych adiunkt ׀ Wydział Nauk Przyrodniczych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych

Adres miejsca pracy: Sosnowiec, ul. Będzińska 60, 41-200

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 3/2020/NA/WNP/INoZ/03

Słowa kluczowe: meteorologia, nauki o atmosferze

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).       

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych oraz publikowanie ich w liczących się czasopismach naukowych o międzynarodowym zasięgu,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • wykonywanie pomiarów meteorologicznych w stacji meteorologicznej INoZ,
 • prowadzenie działalności popularyzującej naukę i wyniki prowadzonych badań naukowych,
 • wykonywanie prac organizacyjnych w Instytucie Nauk o Ziemi w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk o Ziemi lub w dyscyplinie pokrewnej,
 • znaczący dorobek naukowy w zakresie nauk o ziemi potwierdzony publikacjami w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, w tym publikacji z IF >1, w których kandydat jest pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz przygotowanie publikacji naukowych (min. B2);
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej będzie dodatkowym atutem,
 • udział w realizacji/zarządzeni projektów naukowych,
 • specjalizacja w dziedzinie klimatologii i meteorologii lub w zakresie nauk o atmosferze,
 • umiejętność pracy z bazami danych o atmosferze (meteorologicznych i klimatologicznych),
 • umiejętność posługiwania się narzędziami do analizy dużych baz danych i wizualizacji danych o środowisku,
 • umiejętność korzystania z co najmniej jednej aplikacji do analiz statystycznych (najlepiej R, MatLab lub STATISTICA),

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność przygotowywania prezentacji audiowizualnych,
 • znajomość oprogramowania GIS (co najmniej jedna aplikacja)
 • umiejętność wykonywania pomiarów meteorologicznych,
 • umiejętność pracy w zespole.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony na 2 lata, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie od 1 października 2021
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości do 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji (publikacje z IF>1),
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 31 stycznia 2021    (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 4 marca 2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne lub złożone w innym trybie niż określony w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

asystent ׀ Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji asystent ׀ Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w projekcie Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap II” finansowanym przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, pod kierunkiem dr hab. A. Pieńczak, prof. UŚ

Stanowisko asystenta naukowego finansowane jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2020-2024 nr projektu 11H 18 0068 87 kwota finansowania 513 441 zł.

Miejsce pracy: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Adres miejsca pracy: Kampus Cieszyn, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 64/2020/NA/WSNE/NPRH/006887

Słowa kluczowe: nauki o kulturze i religii, Polski Atlas Etnograficzny, digitalizacja, redakcja cyfrowa, archiwum, Cieszyn                                                                             

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI

 1. prowadzenie badań naukowych pod kierownictwem kierownika projektu,
 2. przygotowanie elektronicznego katalogu danych,
 3. udział w tworzeniu cyfrowej bazy danych na platformie „Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego” (www.archiwumpae.us.edu.pl)
 4. wprowadzanie danych i ich redakcja cyfrowa,
 5. inne obowiązki organizacyjne na rzecz wydziału i uczelni wynikające z regulaminów UŚ

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • tytuł zawodowy magistra etnologii i/lub etnologii i antropologii kulturowej i/lub antropologii kulturowej,
 • doświadczenie w uczestniczeniu w projektach badawczych/grantach o tematyce etnologicznej/antropologicznej (w ostatnich 7 latach przed planowaną datą zatrudnienia w projekcie),
 • znajomość metod badawczych obejmujących zagadnienia etnologii i/lub antropologii kulturowej,
 • umiejętność dobrej obsługi oprogramowania MS Office i/lub Corel Draw,
 • doświadczenie we współpracy w zespole badawczym.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz rozwoju naukowego (np. poprzez pisanie autorskich lub współautorskich artykułów i/lub publikacji zwartych),
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (3 lata), w wymiarze 1 etatu,
 • planowana data zatrudnienia od marca 2021 roku,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy3,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra,
 • dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 24 stycznia 2021 r. (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 24 lutego 2020 r

 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne lub złożone w innym trybie niż określony w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

return to top