Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Informacje dla kandydatów - procedura postępowania konkursowego na stanowiska nauczycieli akademickich

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.). Informujemy, że odpowiedź na oferty pracy powinna zostać złożona w trybie i w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym lub ogłoszeniu o pracę. Aplikacje przesłane w inny sposób lub po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Postępowanie konkursowe na stanowiska nauczycieli akademick(...) Postępowanie konkursowe na stanowiska nauczycieli akademickich w UŚ
 1. Ogłoszenie konkursu
 2. Zbieranie aplikacji
 3. Weryfikacja formalna kandydatów
 4. Ocena merytoryczna kandydatów
 5. Decyzja o wyniku konkursu (konkurs  może być  nierozstrzygnięty)
 6. Informacja o wynikach konkursu
Proces rekrutacji dla kandydata Proces rekrutacji dla kandydata
 1. złożenie aplikacji zgodnie z warunkami konkursu,
 2. udział w rozmowie kwalifikacyjne (jeżeli dotyczy)
 3. odebranie informacji o wynikach konkursów.
Terminy i warunki Terminy i warunki

Wszystkie terminy i warunki konkursu są zawarte w ogłoszeniu konkursowym. Maksymalny termin rozstrzygnięcia konkursu nie może być dłuższy niż dwa miesiące.

Komunikacja z kandydatami Komunikacja z kandydatami

Komunikacja z kandydatami na wszystkich etapach postępowania konkursowego odbywa się z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (formularz rekrutacji, e-mail, MS Teams, inne).

Selekcja Selekcja

Do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu zostaje powołana przez rektora lub upoważnionego prorektora komisja konkursowa. Skład komisji:

 • pracownicy UŚ – specjaliści z właściwej dyscypliny, specjaliści z dyscypliny pokrewnej, przedstawiciel Działu HR UŚ, inni pracownicy UŚ wyznaczeni przez rektora,
 • eksperci zewnętrzni – w uzasadnionych przypadkach.

Ocena  merytoryczna kandydatów  odbywa się z wykorzystaniem  wystandaryzowanych metod  i  narzędzi,  dopasowanych  do  rodzaju  stanowiska. Komisja konkursowa sporządza listę kandydatów spełniających w najwyższym stopniu kryteria konkursowe i przeprowadza z nimi rozmowy kwalifikacyjne oraz w przypadku kandydatów na stanowiska pracy w grupie badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej weryfikację ich kompetencji dydaktycznych. Przy wyborze najlepszego kandydata komisja konkursowa kieruje się zasadami Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksem postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz polityką OTM-R.

Wyniki konkursu Wyniki konkursu

Wyniki konkursu w postaci uchwały komisji konkursowej przekazywane są kandydatom drogą elektroniczną. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty. Wyniki konkursu publikowane są zgodnie w ustawą.

Procedura odwoławcza Procedura odwoławcza

Dziekan lub kierownik innej jednostki organizacyjnej wnioskujący o przeprowadzenie konkursu oraz kandydaci uczestniczący w konkursie mogą w terminie 7 dni od doręczenia uchwały zgłosić na piśmie sprzeciw wobec rozstrzygnięcia komisji konkursowej. Sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie.

Sprzeciw rozpatruje rektor lub upoważniony prorektor w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni. Rektor może zasięgnąć opinii przewodniczącego komisji konkursowej oraz komisji do spraw kadry. Uwzględniając sprzeciw rektor unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie.

Ważna informacja Ważna informacja

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

HR Excellence in Research HR Excellence in Research

W 2017 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał wyróżnienie HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję Europejską. Tym samym uczelnia znalazła się w elitarnym gronie instytucji, które zapewniają badaczom najlepsze warunki pracy i rozwoju: przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia oraz możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery.

Więcej: tutaj

Nostryfikacja Nostryfikacja

Procedura nostryfikacyjna jest konieczna w przypadku kandydatów rekomendowanych do zatrudnienia w UŚ, których stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki nadane za granicą nie mogą być automatycznie uznane przez uniwersytet na podstawie prawa polskiego lub umów międzynarodowych.

więcej informacji można znaleźć tutaj:

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/podjecie-pracy-w-polsce/uznawanie-stopni-i-tytulow-naukowych )

Po przeprowadzeniu nostryfikacji stopnia przez jedną uczelnię wyższą będzie on również automatycznie uznawany przez inne uczelnie w Polsce.

Procedura nostryfikacyjna jest przeprowadzana na pisemny wniosek kandydata o uznanie stopnia naukowego/w zakresie sztuki za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym/w zakresie sztuki, skierowany do Rektora. Do wniosku kandydat powinien dołączyć następujące dokumenty w oryginale:

 1. w przypadku ubiegania się o uznanie stopnia za równoważny z polskim stopniem doktora:
 • dyplom potwierdzający nadanie stopnia;
 • dokumenty stanowiące podstawę nadania stopnia,
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do ubiegania się o nadanie stopnia, o uznanie którego kandydat się ubiega;
 1. w przypadku ubiegania się o uznanie stopnia z polskim stopniem doktora habilitowanego:
 • dyplom potwierdzający nadanie stopnia;
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia;
 • dyplom potwierdzający nadanie stopnia uprawniający do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia, o uznanie którego kandydat się ubiega;
 1. oświadczenie zawierające informacje, czy stopień, o uznanie którego ubiega się kandydat, był już przedmiotem postępowania nostryfikacyjnego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz datę i miejsce urodzenia;
 2. podpisaną klauzulę RODO.

Żeby rozpocząć procedurę nostryfikacyjną kandydat powinien dostarczyć powyższe dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią dopuszcza się złożenie ich najpierw w wersji elektronicznej, w celu potwierdzenia czy dokumentacja jest kompletna. Po uzyskaniu potwierdzenia kandydat powinien dostarczyć dokumenty w formie papierowej i z możliwością porównania z oryginałem.

Rada naukowa przeprowadzająca postępowanie nostryfikacyjne może zażądać od kandydata przedłożenia dokumentów przetłumaczonych na język polski (tłumaczenie zwykłe).

Procedura nostryfikacyjna przeprowadzana jest w dwóch etapach:

 1. Formalna ocena otrzymanych dokumentów
 2. Ocena merytoryczna dokumentów. Po jej zakończeniu rada naukowa danej dyscypliny podejmuje uchwałę o uznaniu stopnia naukowego/w zakresie sztuki za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym/w zakresie sztuki.

Po przeprowadzeniu procedury nostryfikacyjnej kandydat otrzymuje zaświadczenie z uniwersytetu podpisane przez Rektora, którym może posługiwać się również w innych instytucjach w Polsce

Koszty nostryfikacji:

Procedura nostryfikacyjna wiąże się z kosztami. Opłata wynosi połowę miesięcznego wynagrodzenia pracownika ze stopniem profesora. Rektor lub Dziekan, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przeprowadzenie postępowania w przypadkach uzasadnionych względami losowymi, w szczególności możliwościami płatniczymi, może podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu jej z opłaty.

Powyższe informacje dotyczą nostryfikacji dyplomu doktora. Informacje na temat nostryfikacji dyplomu magistra są dostępne tutaj

Dokumenty:

Rozporządzenie MNiSW z 28.09.2018

Rozporządzenie Rektora UŚ nr 121

Klauzula RODO nostryfikacja

Nostryfikacja_opłaty

Recognition of diplomas – nostrification

GDPR clause for nostrification

 

return to top