Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zadania DSOiS

Do podstawowych zadań Działu Spraw Osobowych i Socjalnych należą:

w zakresie zatrudniania i spraw osobowych pracowników w zakresie zatrudniania i spraw osobowych pracowników
 • realizacja ustalonej przez władze Uniwersytetu polityki kadrowej oraz inicjowanie niezbędnych działań w tym zakresie;
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem, zaszeregowaniem awansowaniem, nagradzaniem i karaniem pracowników;
 • prowadzenie akt osobowych;
 • prowadzenie aktualnej ewidencji pracowników w podziale na komórki organizacyjne
  i grupy pracownicze;
 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie wypłat: nagród jubileuszowych, dodatków za staż pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego itd. oraz przygotowywanie stosownych pism;
 • przygotowywanie wszelkich dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia (urlopy macierzyńskie, wychowawcze, bezpłatne, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu itp.);
 • rejestracja wszelkiej nieobecności pracowników: urlopy wypoczynkowe i inne;
 • merytoryczna kontrola list płac;
 • prowadzenie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę i rentę;
 • obsługa sekretarsko-administracyjna senackiej komisji ds. kadry naukowej, komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, uczelnianej komisji ds. mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego i komisji ds. mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego;
 • prowadzenie pracowniczego programu emerytalnego;
 • obsługa systemu informatycznego w zakresie programu kadrowo-płacowego;
 • terminowe sporządzanie świadectw pracy;
 • przekazywanie do archiwum akt osobowych pracowników zwolnionych;
 • sprawowanie kontroli funkcjonalnej w zakresie dyscypliny pracy i wykorzystania urlopów wypoczynkowych;
 • obligatoryjna sprawozdawczość.
w zakresie spraw związanych z medycyną pracy w zakresie spraw związanych z medycyną pracy
 • wystawianie skierowań na badania profilaktyczne: badania wstępne, kontrolne, okresowe;
 • prowadzenie ewidencji oraz monitorowanie upływu terminów ważności badań;
 • współpraca z Inspektoratem BHP i Ochrony Przeciwpożarowej w zakresie określania szkodliwości występujących na stanowisku pracy.
w zakresie spraw socjalnych w zakresie spraw socjalnych
 • opracowywanie projektu regulaminu świadczeń socjalnych;
 • opracowywanie we współpracy ze związkami zawodowymi planów działalności socjalno-bytowej wraz z preliminarzem wydatków;
 • opracowywanie harmonogramu przedsięwzięć socjalno-bytowych;
 • organizacja świadczeń wypoczynkowych dla pracowników, ich rodzin i emerytów (wycieczek, działalności kulturowo-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej);
 • organizacja pomocy rzeczowo-finansowej;
 • realizacja pożyczek z funduszu mieszkaniowego;
 • prowadzenie ewidencji przyznanych świadczeń socjalnych pracownikom, członkom ich rodzin oraz emerytom;
 • merytoryczna kontrola wszelkich wydatków z funduszu socjalnego.
return to top