Go to main content

University of Silesia in Katowice

Rada Uniwersytetu Śląskiego

Pierwsza Rada uczelni została powołana 26 lutego 2019 roku przez Senat Uniwersytetu Śląskiego na kadencję, która trwać będzie do 31 grudnia 2020 roku. Funkcję przewodniczącego Rady pełni Piotr Uszok.

Obecny skład Rady

Członkowie wybrani spośród wspólnoty uczelni:

• prof. dr hab. Adam Dziadekbiogram,

• prof. dr hab. Marian Paluchbiogram,

• dr hab. Edyta Sierkabiogram,

Członkowie spoza wspólnoty uczelni:

• dr Andreas Glenz – biogram,

• prof. dr hab. Krzysztof Labus – biogram,

Piotr Uszok – przewodniczący Rady, biogram.

W skład Rady wchodzi także przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego. Funkcję tę pełni obecnie Małgorzata Poszwa.

Zmiany w składzie Rady

W związku z ustaniem członkostwa w pierwszej Radzie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. n. med. Edwarda Wylęgały, Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na nowego członka powołał prof. dr. hab. Krzysztofa Labusa (uchwała nr 477 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z 28 stycznia 2020 roku).

Porządki obrad i uchwały Rady

2020

Porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwały Rady w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany w statucie uniwersytetu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków, sposobu oraz terminu zgłaszania osób ubiegających się o wybór na funkcję rektora.

Podjęte uchwały:

 • uchwała nr 14 w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Śląskiego
 • uchwała nr 15 z 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia warunków, sposobu oraz terminu zgłaszania osób ubiegających się o wybór na funkcję rektora oraz wskazania kandydata albo kandydatów na rektora przez radę Uniwersytetu

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z dnia 14 stycznia 2020 r.
 2. Procedura wyboru rektora Uniwersytetu Śląskiego. Zapoznanie się z projektem ogłoszenia Przewodniczącego Rady o rozpoczęciu procedury wyboru rektora. Dyskusja.
 3. Plan gospodarki nieruchomościami na rok 2020. Informacja o planowanych do zbycia nieruchomościach w roku 2020.
 4. Zaopiniowanie zmian planu rzeczowo finansowego środków trwałych w budowie. Zmiana treści uchwały w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej.
 5. Przedstawienie przez JM Rektora projektu regulaminu wynagradzania pracowników w UŚ.
 6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady w roku 2019 celem przedstawienia na Senacie.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady.

Przyjęte uchwały

Uchwała nr 13
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zmieniającej uchwałę w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2019-2023

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10  grudnia 2019 r.
 2. Omówienie projektu zmian statutu. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu zmian statutu.
 3. Przedstawienie informacji w sprawie utworzenia dwóch centrów badawczych: Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną oraz Polsko-Chińskie Centrum Badań Środowiskowych. Podjęcie na podstawie § 46 Statutu uchwały w sprawie opinii do projektu zmian Regulaminu Organizacyjnego.
 4. Przedstawienie projektu włączenia Śląskiego Laboratorium Geograficznych Systemów Informacyjnych (ŚLabGIS) do struktury organizacyjnej Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Podjęcie na podstawie § 46 Statutu uchwały w sprawie opinii do projektu zmian Regulaminu Organizacyjnego.
 5. Przedstawienie procedury wyboru nowego członka Rady UŚ.
 6. Prowizorium przychodów i kosztów Uczelni na rok 2020.
 7. Przyjęcie planu pracy na rok 2020.
 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 9. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady.

Podjęte uchwały:

2019

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z dnia 12 listopada 2019 r.
  2. Omówienie zmian wprowadzonych w Regulaminie Organizacyjnym UŚ przez JM Rektora. Odniesienie się do wniosku pana prof. A. Dziadka złożonego na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2019 r. dotyczącego utworzenia ogólnouczelnianej jednostki, która mogłaby się zająć projektami badawczymi.
   • informacja pana prof. A. Dziadka n/t funkcjonujących ogólnouczelnianych jednostek zajmujących się projektami badawczymi w uczelniach, które uzyskały status uczelni badawczej.
  3. Omówienie kalendarza działań związanych z wyborem Rektora w aspekcie Regulaminu wyborczego przyjętego uchwałą Senatu UŚ na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2019 roku.
  4. Przedstawienie planu rzeczowo-finansowego UŚ na rok 2019 oraz informacji o jego realizacji. Wypracowanie modelu sprawozdawczości z realizacji planu.
  5. Przedstawienie planu gospodarki nieruchomościami na rok 2019. Informacja o planowanych do zbycia nieruchomości w roku 2019 i informacji o jego realizacji.
  6. Przedstawienie planu inwestycji i remontów w roku 2019 i informacji o jego realizacji.
  7. Analiza rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2019-2020 z podziałem na poszczególne wydziały. Wnioski wynikające z rekrutacji.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z dnia 8 października 2019 r.
 2. Przedstawienie informacji na temat funkcjonowania Uniwersytetu Śląskiego w oparciu o zapisy nowego Regulaminu organizacyjnego. Omówienie spraw, które będą wymagały ewentualnych korekt Regulaminu organizacyjnego.
 3. Przedstawienie szczegółowych informacji, względem ogólnie dostępnych, dot. wyników konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.
 4. Przedstawienie kolejnych kroków związanych z wdrożeniem projektu „Budowa Śląskiego Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych”.
 5. Podjęcie uchwały Rady Uniwersytetu Śląskiego w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 2 000 000 zł.
 6. Przedstawienie informacji na temat sytuacji finansowej Uniwersytetu Śląskiego.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przyjęte uchwały:

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z 4 września 2019 roku.
 2. Przedstawienie informacji na temat „Strategii rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020-2025 obejmującej program działań strategicznych na lata 2019–2020”.
 3. Zaopiniowanie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (46 statutu UŚ).
 4. Zaopiniowanie uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zmieniającej uchwałę w sprawie głównych kierunków rozwoju infrastruktury dydaktyczno-badawczej i uzupełniającej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – uchwała w załączeniu (załącznik nr 1).
 5. Wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej, o której mowa w art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w załączeniu projekt uchwały Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 2 000 000 zł (załącznik nr 2).
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przyjęte uchwały:

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z 18 czerwca 2019 roku.
 2. Informacja na temat przygotowań do wdrożenia nowego regulaminu organizacyjnego.
 3. Informacja o możliwościach ubiegania się o dofinasowania projektów zapisanych w „Programie dla Śląska”, podjęte działania w tym zakresie.
 4. Informacja JM Rektora o sprawach bieżących uczelni w tym o postępowaniu w kwestii nadania UŚ statusu uczelni badawczej.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z 21 maja 2019 roku.
 2. Przedstawienie proponowanej struktury organizacyjnej oraz założeń regulaminu organizacyjnego, który będzie obowiązywał w Uniwersytecie Śląskim od dnia 1 października 2019 r. – przedstawia JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.
 3. Przedstawienie stanu prac nad strategią Uniwersytetu Śląskiego oraz jej głównych założeń – przedstawia Prorektor ds. Finansów i Rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z 24 kwietnia 2019 roku.
 2. Prezentacja pt. „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej” – prof. dr hab. Michał Daszykowski, prorektor ds. finansów i rozwoju.
 3. Prezentacja pt. „Dorobek naukowy pracowników UŚ w świetle dyscyplin” – prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, prorektor ds. badań naukowych.
 4. Dyskusja.
 5. Zmiana Regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (w zakresie zwoływania w trybie nagłym posiedzeń Rady UŚ lub w trybie obiegowym).
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przyjęte uchwały:

uchwała nr 3:

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z 28 marca 2019 r.
 2. Prezentacja projektu nowego statutu UŚ – dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej (przedstawienie uwag wniesionych przez Senat UŚ)
 3. Wydanie na podstawie Art. 18 ust. 1 punkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” przez Radę opinii do projektu statutu
 4. Dyskusja nad ustalonym kalendarzem posiedzeń Rady w aspekcie terminów posiedzeń Senatu UŚ
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przyjęte uchwały:

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z 7 marca 2019 roku.
 2. Prezentacja nt. infrastruktury UŚ – dr Agnieszka Skołucka, kanclerz Uniwersytetu Śląskiego.
 3. Przyjęcie Regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 4. Ustalenie kalendarza spotkań.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przyjęte uchwały:

Porządek obrad:

 1. Lista obecności (wraz z danymi teleadresowymi).
 2. Listy gratulacyjne – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.
 3. Wskazanie przewodniczącego Rady przez członków Rady Uczelni (uchwała na posiedzenie Senatu 26 marca 2019 r.).
 4. Regulamin określający tryb funkcjonowania Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 5. Projekt kalendarza spotkań P.T. Członków Rady Uczelni.
 6. Dyskusja i wnioski końcowe.

return to top