Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzanie ukończenia studiów na określonym poziomie

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność (Podstawa prawna: art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U.  2021, poz. 478).

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881)

 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego — wniosek:

Do wniosku dołącza się:

  1. dyplom ukończenia studiów;
  2. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;
  3. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na studia;
  4. zaświadczenie lub informację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) o możliwości uznania w Polsce dyplomu ukończenia studiów, o którym mowa w pkt 1) Kwalifikator – NAWA;
  5. W przypadku zmiany nazwiska – akt małżeństwa (kserokopia).

Uniwersytet może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów wymienionych w punktach 1, 2, 3.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Uniwersytet może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykaz tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wypełniony wniosek wraz z kserokopiami wymaganych dokumentów (oryginały do wglądu) można składać w

dni robocze w godz. 08.00 – 13.00 w Dziale Kształcenia
w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice pok. nr 0.30 (parter);
tel. 32/359 16 22,
Kontakt: Anna Laskowska, e-mail: anna.laskowska@us.edu.pl

TERMINY

Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku uczelni nostryfikującej. Uczelnia dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku uczelnia wyznacza wnioskodawcy termin jego uzupełnienia nie krótszy niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wnioskodawca może więc złożyć wniosek w wybranym przez siebie terminie.

Uczelnia uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. Do ww. terminu 90 dni nie wlicza się okresów wyznaczonych na przedłożenie tłumaczenia dokumentów oraz złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych.

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Za postępowanie pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej, tj. 3 605.00 PLN. W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego opłaty nie pobiera się.

Opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wnosi się na rachunek bankowy, w terminie określonym przez Uczelnię, jednak nie krótszym niż 14 dni. Opłata pobierana jest niezależnie od wyniku postępowania.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub życiowa wnioskodawcy, może on ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty. Do wniosku o zwolnienie z opłaty należy dołączyć dokumentację potwierdzającą okoliczności w nim wskazane.

return to top