Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów za granicą

Czym jest nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów za granicą?

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność.

Osoba, której dyplom został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi, może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem zawodowym.

Kto dokonuje nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów za granicą?

Postępowanie nostryfikacyjne, które wszczyna się na wniosek, prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek.

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów za granicą składa do Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach następujące dokumenty:

  1. wypełniony WNIOSEK o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego;
  2. dyplom ukończenia studiów za granicą;
  3. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;
  4. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na studia;
  5. zaświadczenie Wydawanie informacji o zagranicznych dyplomach – NAWA lub informację Kwalifikator – NAWA Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o możliwości uznania w Polsce dyplomu ukończenia studiów, o którym mowa w pkt 2;
  6. nadto — o ile dotyczy — oświadczenie o zmianie imienia i/lub nazwiska na inne niż te, na które został wydany dyplom oraz – do wglądu – dokument poświadczający zmianę imienia i/lub nazwiska.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2, 3 i 4, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Uniwersytetu Śląskiego lub odpisu dokumentów poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź przez występującego w sprawie pełnomocnika wnioskodawcy będącego adwokatem lub radcą prawnym.

Przedłożone odpisy dokumentów i uwierzytelnione kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 4, nie podlegają zwrotowi.

Opłata za postępowanie nostryfikacyjne

Opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego w wysokości 4685,00 zł wnosi się na rachunek bankowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Opłata pobierana jest niezależnie od wyniku postępowania.

Opłaty nie pobiera się w przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub życiowa wnioskodawcy, może on ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty. Do wniosku o zwolnienie z opłaty należy dołączyć dokumentację potwierdzającą okoliczności w nim wskazane.

Przebieg postępowania nostryfikacyjnego

Uniwersytet Śląski porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni.

Informacje o prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim kierunkach studiów dostępne są Wszystkie studia – Katalog kierunków – Uniwersytet Śląski w Katowicach – Karta Kierunku (us.edu.pl)

W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów uczelnia nostryfikująca może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, określając warunki i terminy ich przeprowadzenia.

W przypadku uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w wyniku przeprowadzonego postępowania nostryfikacyjnego wnioskodawcy wydaje się stosowne zaświadczenie. Zaświadczenie stwierdza, że przedłożony dyplom uzyskany za granicą jest równoważny z konkretnym polskim dyplomem (np. dyplomem ukończenia studiów pierwszego/drugiego stopnia), nadającym konkretny polski tytuł zawodowy (np. licencjata, inżyniera, magistra).

W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania, uczelnia wydaje postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia, na które służy zażalenie.

Terminy w postępowaniu nostryfikacyjnym

Wnioskodawca może złożyć wniosek w wybranym przez siebie terminie.

Datą wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego jest dzień doręczenia Uniwersytetowi Śląskiemu wniosku spełniającego wymagania formalne.

Uniwersytet Śląski uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu lub potwierdza albo odmawia potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne.

Do ww. terminu 90 dni nie wlicza się okresów wyznaczonych na uzupełnienie braków formalnych, przedłożenie tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3, 4, oraz złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych.

Gdzie złożyć wymagane dokumenty?

W zależności od kierunku studiów – wypełniony  WNIOSEK wraz z kserokopiami wymaganych dokumentów (oryginały do wglądu) można składać na właściwym Wydziale.

Prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny w celu umówienia się na złożenie dokumentów w siedzibie właściwego Wydziału:

Wydział Humanistyczny

ul. Grota-Roweckiego 5, p. 2.20
41-200 Sosnowiec
dr Antonina Termińska,
e-mail: antonina.terminska@us.edu.pl

telefon: 32 364 09 73

Wydział Nauk Społecznych

ul. Bankowa 11, pok. 1b (parter)
40-007 Katowice
mgr Agnieszka Jezierska,
e-mail: agnieszka.jezierska@us.edu.pl

telefon: 32 359 12 08

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11b, p.1.15
40-007 Katowice
mgr Rafał Machna,
e-mail: rafal.machna@us.edu.pl

telefon: 32 359 24 39

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Jagiellońska 28, p. BS-9
40-032 Katowice
mgr Wiktoria Szołtysek,
e-mail: wiktoria.szoltysek@us.edu.pl

telefon: 32 200 95 96

ul. Jagiellońska 28, p. B-10
40-032 Katowice
mgr Elżbieta Soczawa,
e-mail: elzbieta.soczawa@us.edu.pl

telefon: 32 200 95 65

ul. Będzińska 60, p. 111
41-200 Sosnowiec
mgr Magdalena Tomaszkiewicz,
e-mail: magdalena.tomaszkiewicz@us.edu.pl

telefon: 32 368 96 76

Justyna Rogalska-Nowak,
e-mail: justyna.rogalska@us.edu.pl

telefon: 32 368 96 80

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 

ul. Bankowa 14, p. 220
40-007 Katowice
mgr inż. Katarzyna Szczerba
e-mail: katarzyna.szczerba@us.edu.pl

telefon: 32 359 19 70

ul. Bankowa 14, p. 219
40-007 Katowice
Grażyna Dobrowolska
e-mail: grazyna.dobrowolska@us.edu.pl

telefon: 32 359 16 15

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
mgr Diana Wiszniewska,
e-mail:  diana.wiszniewska@us.edu.pl
telefon: 33 854 62 00
Wydział Teologiczny ul. Jordana 18
40-043 Katowice
mgr Ewa Kostkiewicz,
e-mail: ewa.kostkiewicz@us.edu.pl
telefon: 32 356 90 54
Agnieszka Setecka,
e-mail: agnieszka.setecka@us.edu.pl ,
telefon: 32 356 90 54
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego ul. św. Pawła 3
40-008 Katowice
mgr Ada Grzelewska,
e-mail: ada.grzelewska@us.edu.pl
telefon: 32 359 24 07

Akty prawne określające procedurę nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów za granicą

Uniwersytet Śląski przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne na wniosek osoby zainteresowanej na zasadach i warunkach określonych w:

1) aktach prawa powszechnie obowiązującego:

  • art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.);
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie Dziennik Ustaw 2018 r. poz. 1881

2) aktach wewnątrzuczelnianych:

  • Zarządzenie nr 25  Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Zarządzenie Rektora nr 25/2024 (us.edu.pl)

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dział Kształcenia
ul. Bankowa 12, pok. 0.30 (parter)
40-007 Katowice
Tel. 32/359 16 22

Anna Laskowska, e-mail: anna.laskowska@us.edu.pl

Małgorzata Drenda-Piotrowska, e-mail: malgorzata.drenda-piotrowska@us.edu.pl

return to top