Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzanie ukończenia studiów na określonym poziomie

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność (Podstawa prawna: art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U.  2021, poz. 478).

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881)

 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego — wniosek:

Do wniosku dołącza się:

  1. dyplom ukończenia studiów;
  2. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;
  3. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na studia;
  4. oświadczenie wnioskodawcy, o miejscu i dacie urodzenia; oświadczenie
  5. w przypadku zmiany nazwiska – kopia aktu małżeństwa i tłumaczenie;
  6. klauzula informacyjna RODO — dla osób wnioskujących o przeprowadzenie nostryfikacji dyplomu uzyskanego za granicą lub potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.
  7. zaświadczenie lub informację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) o możliwości uznania w Polsce dyplomu ukończenia studiów, o którym mowa w pkt 1) Kwalifikator – NAWA;

Dokumenty, o których mowa w pkt 1) 2) 3) mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Uczelni.

Komisja nostryfikacyjna może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów wymienionych w pkt 1) 2) 3).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja nostryfikacyjna może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykaz tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można składać w dni robocze w godz. 07.30 – 15.00 w Dziale Kształcenia w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice pok. nr 0.30 (parter); tel. 32/359 16 22, Kontakt: Małgorzata Drenda-Piotrowska, e-mail: malgorzata.drenda-piotrowska@us.edu.pl

TERMINY

Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku uczelni nostryfikującej. Uczelnia dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku uczelnia wyznacza wnioskodawcy termin jego uzupełnienia nie krótszy niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wnioskodawca może więc złożyć wniosek w wybranym przez siebie terminie.

Uczelnia uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. Do ww. terminu 90 dni nie wlicza się okresów wyznaczonych na przedłożenie tłumaczenia dokumentów oraz złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych.

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Za postępowanie nostryfikacyjne pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej, tj. 3 205.00 PLN.

Opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wnosi się na rachunek bankowy Uczelni, w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty otrzymania przez wnioskodawcę zawiadomienia o pozytywnym wyniku oceny formalnej wniosku.

return to top