Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych  to wszelkie działania polegające na wykorzystywaniu i udostępnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych  w taki sposób, aby umożliwiało to osiąganie korzyści finansowych na zasadach rynkowych.

 

Rodzaje komercjalizacji:

 

  • komercjalizacja bezpośrednia jest wykonywana bezpośrednio przez Uczelnię i polega na sprzedaży wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawaniu do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy stronom trzecim,

 

  • komercjalizacja pośrednia jest wykonywana przez spółkę celową Uczelni i polega na obejmowaniu lub nabywaniu udziałów lub akcji w spółkach lub obejmowaniu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach, w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami.

Schemat komercjalizacji wyników prac badawczych

 

 

Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym realizowana jest od lat w różnorodnej formule. Obejmuje ona m.in. transfer wiedzy i technologii do gospodarki, realizację projektów badawczo-rozwojowych, realizację prac zleconych (usług badawczych, opinii i ekspertyz), jak też podejmowanie szeregu inicjatyw mających na celu popularyzację nauki, promowanie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim i tworzenie sieci współpracy.

Biuro Współpracy z Gospodarką wykonuje zadania z zakresu komercjalizacji bezpośredniej. Ponadto BWG zajmuje się rozwijaniem współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego oraz promuje osiągnięcia Uczelni i jej ofertę naukowo-badawczą m.in. w trakcie targów, kongresów i imprez branżowych. Współpraca na linii nauka-biznes realizowana jest także poprzez organizację śniadań biznesowych, spotkań typu science to business oraz wizyt studyjnych, które umożliwiają prezentację obszarów działalności i potencjału zespołów naukowych.

Spółka celowa SPIN-US Sp. z o.o. Spółka celowa SPIN-US Sp. z o.o.

Animowaniem spółek odpryskowych powstających przy Uniwersytecie Śląskim zajmuje się spółka celowa Uniwersytetu – SPIN-US Sp. z o.o., która jest podmiotem dedykowanym dla celów komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych, technologii i infrastruktury powstałych na Uniwersytecie Śląskim oraz transferu wiedzy z uczelni do gospodarki.  Spółka SPIN-US została powołana w 2014 roku zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Spółka działa na polu akceleracji pomysłów, pośredniczy w sprzedaży patentów i udzielaniu licencji na technologie wytworzone na Uczelni, świadczy usługi brokerskie w procesach transferu technologii, wykonuje usługi prototypowania i druku 3D czy współuczestniczy w tworzeniu projektów B+R.

SPIN-US prowadzi aktywną współpracę z otoczeniem biznesowym poprzez realizację badań na zlecenie przemysłu. Odbiorcami usług realizowanych przez spółkę, przy udziale wyspecjalizowanych ekspertów Uniwersytetu Śląskiego, są przedstawiciele wielu branż: energetycznej, chemicznej, wydobywczej, automotive oraz wielu innych.

Kontakt Kontakt

Biuro Współpracy z Gospodarką https://ab.us.edu.pl/unit/employees/10001328

Spółka celowa SPIN-US Sp. z o.o.  https://spinus.pl/

return to top