Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Sukcesy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Informacje o złożonych wnioskach projektowych i wygranych konkursach przez Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kwiecień 2021 Kwiecień 2021

2021-04-30

W dniu 30.04 .br. złożono wniosek projektowy Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ o dofinansowanie w ramach Programu Letnie Kursy NAWA.

Koordynator: prof. dr hab. Jolanta Tambor

Celem Letnich zdalnych kursów jest wzmocnienie kompetencji językowych, a także pogłębienie więzi z Polską i zachęcenie uczestników do podjęcia w Polsce studiów lub – w dalszej perspektywie – podjęcia współpracy z polskimi uczelniami i firmami na polu naukowym i gospodarczym. Program kursów obejmuje intensywne zajęcia z języka polskiego jako obcego, praktyczne warsztaty, wykłady dotyczące polskiej historii i kultury oraz imprezy integracyjne.

Dodatkowym działaniem jest Letni kurs NAWA dla lektorów-cudzoziemców przeznaczony dla cudzoziemców, którzy prowadzą lektoraty z języka polskiego jako obcego w zagranicznych ośrodkach akademickich. Jego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji dydaktycznych, metodycznych i językowych lektorów poprzez zajęcia językowe, ćwiczenia warsztatowe, hospitacje oraz wykłady dotyczące języka i kultury polskiej. Istotnym celem kursu jest także integracja ze środowiskiem lektorów języka polskiego jako obcego z różnych krajów i części świata.


2021-04-29

Projekt pt.: „VINCI Zanurkuj w naukę – Interdyscyplinarna Międzynarodowa Śląska Szkoła Letnia”, otrzymał dofinansowanie w konkursie NAWA SPINAKER.

Okres realizacji 2021-11-01 – 2023-08-31

Dofinansowanie 700 980,00 PLN

Cel główny Projektu to wzrost poziomu umiędzynarodowienia UŚ poprzez opracowanie i realizację dwóch edycji Intensywnego Międzynarodowego Programy Kształcenia dla 40 studentów/tek.

Grupę docelową stanowią cudzoziemcy, którzy ukończyli co najmniej 1 rok studiów w przypadku studiów I st. lub są w trakcie studiów II st. (informatyka lub nauki chemiczne lub nauki fizyczne lub inż. materiałowa). Są to osoby młode, pochodzący z krajów UE jak i spoza UE, zainteresowane tematyką badawczą oferowaną przez zespoły badawcze WNST UŚ.


2021-04-12

W dniu 12 kwietnia 2021 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach złożył 2 wnioski w ramach konkursu EOG Edukacja: „Wyspy wiedzy” (w ramach Komponentu IV – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach ) oraz „Rozwój zawodowy pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – wizyty studyjne” (w ramach Komponentu I – „Profesjonalny rozwój kadry”).


2021-04-06

Uniwersytet Śląski w Katowicach jako jedyna Uczelnia w Programie NAWA uzyskała akredytację na wszystkie przewidziane regulaminem rodzaje kursów tj.:

  • Kursu Przygotowawczego NAWA,
  • Letniego kursu NAWA w ramach programu Letnie kursy NAWA
  • Zdalnego letniego kursu NAWA w ramach programu Letnie kursy NAWA
  • Letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców w ramach programu Letnie kursy NAWA
  • Zdalnego letniego kursu NAWA dla lektorów-cudzoziemców w ramach programu Letnie kursy NAWA

Akredytacja została przyznana UŚ na lata 2021-2023 na w/w rodzaje kursów.

Marzec 2021 Marzec 2021

2021-03-30

W dniu 30 marca 2021 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach złożył wniosek w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na doposażenie uczelnianych laboratoriów na kierunkach kształcenia i specjalizacjach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.


2021-03-23

Pracownicy Uczelni przygotowali 4 projekty na dofinansowanie współpracy polsko-włoskiej w ramach programu NAWA Canaletto. Celem naboru było wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch. Kierownikami złożonych projektów są:  prof. dr hab. Marian Paluch, prof. dr hab. Monika Fabiańska, dr hab. Gabriela Woźniak, dr Paulina Trybek.

Pracownicy Wydziału Nauk Przyrodniczych: dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, dr hab. Sławomir Sitek i dr hab. Sławomir Pytel zgłosili trzy fiszki innowacji z pomysłami  do projektu „Śląska Przestrzeń Innowacji”. Jest to projekt prowadzony jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oaz Fundację Fundusz Współpracy z Warszawy, którego celem jest  znalezienie rozwiązań problemów społecznych, z którymi aktualnie zmagają się mieszkańcy województwa śląskiego. Zachęcamy do zapoznania się z inicjatywą https://slaska.przestrzeninnowacji.pl/tematy/

Uczelnia po raz kolejny złożyła w Ministerstwie Edukacji i Nauki projekty na dofinansowanie działań podejmowanych przez  wybitnych studentów w ramach programu „Najlepszy z Najlepszych”. Zgłoszenia dotyczyły studentki fizyki i studenta matematyki.

Ponadto, Uniwersytet Śląski w Katowicach złożył w imieniu swoich pracowników 5 wniosków w ramach konkursu LIDER XII – konkursie NCBR na poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i mają potencjał wdrożeniowy).

return to top