Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty dotyczące infrastruktury badawczej

Program SPUB – utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych Program SPUB – utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych

SPUB – środki finansowe na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 893) przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego raz w roku.

Wnioski przygotowywane na udostępnionych wzorach składane są do Ministerstwa najczęściej do 31 sierpnia (Ministerstwo może wyznaczyć inną datę w danym roku) poprzez system OSF. Finansowanie można uzyskać na okres do 3 lat.

Dotychczas kryteria oceny wniosków zawierały:

 • unikatowość w skali kraju,
 • znaczenie aparatury dla rozwoju nauki, w szczególności w kierunkach określonych w polityce naukowej państwa,
 • potencjał organizacyjny i ludzki związany z obsługą i wykorzystaniem danej aparatury,
 • znaczenie aparatury dla rozwoju współpracy krajowej i międzynarodowej,
 • wykorzystywanie aparatury do świadczenia, w tym odpłatnie, usług naukowych na rzecz podmiotów niebędących jednostkami naukowymi,
 • liczba osób, które rozpoczęły korzystanie z aparatury w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
 • zasadność planowanych kosztów w odniesieniu do zakresu działalności,
 • prawidłowość wykorzystania i rozliczenia wcześniej przyznanych środków z programu SPUB
 • ocena w postaci listy rankingowej zawiera: pozycję rankingową wniosku, proponowaną wysokość środków albo propozycję odmowy oraz uzasadnienie oceny

Procedura składania wniosku SPUB (wersja graficzna)

Poglądowy formularz wniosku:

 

Ministerialne środki na inwestycje Ministerialne środki na inwestycje

Środki ministerialne na inwestycje związane z kształceniem oraz działalnością naukową przyznawane są w drodze konkursu, zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

 • wnioski dotyczące inwestycji związanych z kształceniem składa się w terminie do 30 kwietnia roku poprzedzającego,
 • wnioski dotyczące działalności naukowej składa się w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego,
 • wnioski ujęte w planach wieloletnich składa się w terminie do 30 września roku poprzedzającego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach takich, jak:

 • zdarzenie losowe powodujące zakłócenie działalności wnioskodawcy
 • lub w przypadku realizowania inwestycji współfinansowanej ze źródeł zagranicznych (których finansowanie zostało uzgodnione w trybie opisanym w rozporządzeniu nr 533 z 19.03.2019, §3 pkt.2)

wniosek można złożyć bez zachowania terminów. Decyzja podejmowana jest do 30 czerwca roku następującego po roku złożenia wniosku.

Lista rankingowa wniosków zawiera: pozycję, proponowaną wysokość środków albo propozycję odmowy oraz informację czy aparatura jest wpisana na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej.

Krajowa Mapa Drogowa Infrastruktury Krajowa Mapa Drogowa Infrastruktury

(w przygotowaniu)

return to top