Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Sprawy aktualne

W tym miejscu znajdą się informacje dotyczące nadchodzących szkoleń, warsztatów i konferencji poświęconych infrastrukturze BDA, a także relacje z tych wydarzeń, które już się odbyły.

Dostępne będą również linki do rejestracji uczestnictwa w wydarzeniach.

Ponadto znajdą się tutaj informacje o terminach otwarć i zamknięć naboru wniosków do projektów związanych z infrastrukturą BDA.

Można będzie tutaj znaleźć także inne aktualne sprawy związane z infrastrukturą BDA.

Ewaluacja laboratoriów/pracowni BDA - 2024 Ewaluacja laboratoriów/pracowni BDA - 2024

Coroczne sprawozdania ewaluacji laboratoriów i pracowni należy składać do dnia 31.05.2024 r. Formularze należy przesłać do Koordynatorów Wydziałowych IBDA, a w przypadku wydziałów, na których nie wyznaczono Koordynatora, bezpośrednio na adres bibda@us.edu.pl.

Sprawozdania i spisy aparatury z lat poprzednich dostępne są u Koordynatorów Wydziałowych, a także w Biurze IBDA. Ze względu na fakt, że formularze mają od kilku lat identyczną formę, można je wykorzystać przy tworzeniu tegorocznych sprawozdań.

Przypominamy, że ewaluacja dotyczy działalności w roku kalendarzowym 2023.

UWAGA!

Jeśli wykazywane osiągnięcie powstało przy użyciu aparatury z więcej niż jednej pracowni/laboratorium, należy je uwzględnić w ewaluacji każdej z nich.

Wzory formularza sprawozdania oraz informacji o aparaturze dostępne są do pobrania pod adresem:

karta ewaluacji infrastruktury BDA

informacje o aparaturze

Decyzje o finansowaniu wniosków na rok 2024 Decyzje o finansowaniu wniosków na rok 2024

Na posiedzeniu Rady Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej w dniu 8.03.2024 r. pozytywnie zaopiniowano wnioski o serwis i naprawy IBDA, składane pod koniec roku 2023, na łączną kwotę 1 275 000 zł.

Ponadto z listy 121 wniosków o zakup nowej infrastruktury wybrano te, których zakup zostanie sfinansowany w pierwszej kolejności. Pozostałe wnioski tworzą listę oczekującą na realizację, która nastąpi w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych, po uzyskaniu rekomendacji RIBDA.

Decyzje przekazano Dziekanom Wydziałów, Dyrektorom Instytutów oraz Koordynatorom Wydziałowym IBDA.

Zakupy zakwalifikowane do finansowania i współfinansowania:

 • Kalorymetr
 • Profilografometr stykowy 2D i 3D
 • Szybki detektor ogniskowanej matrycy (FPA) wraz z elementami adaptacji optyki i elektroniki do mikroskopu podczerwieni
 • Precyzyjny laser światłowodowy MOPA
 • Ultrawirówka
 • Chromatograf gazowy sprzężony z potrójnym kwadrupolowym detektorem mas GC-MS-MS
 • Infrastruktura bezprzewodowego przesyłu obrazu 4K i dźwięku
 • Akordeon guzikowy
 • Zestaw mikrofonów stereofonicznych
 • Prasa Litograficzna
 • Profesjonalny zestaw oświetlenia galeryjnego
 • Skaner 3D z funkcją teksturowania
 • Specjalistyczny komputer z monitorem
 • Platforma mobilna do przewozu LIDARu z montażem
 • Spektrometr EDXRF z lampą rentgenowską z anodą srebrną (Ag).
5 Nabór wniosków do ATMO-ACCESS TNA 5 Nabór wniosków do ATMO-ACCESS TNA
left img

Zachęcamy do aplikowania o dostęp do aparatury badawczej w ramach sieci laboratoriów zajmujących się badaniami atmosfery ATMO- ACCESS. Pełna lista dostępnych laboratoriów, wraz z 9 nowymi ośrodkami, dostępna jest pod linkiem: https://www.atmo-access.eu/facilities/

Korzystanie z infrastruktury ATMO-ACCESS w ramach niniejszego projektu jest bezpłatne zarówno jeśli chodzi o korzystanie z aparatury jak i wsparcie ekspertów.  Beneficjenci mogą również uzyskać wsparcie w finansowaniu podróży i noclegów. W ramach projektu możliwy jest również dostęp zdalny, bez konieczności przyjazdu do wybranego laboratorium.

Aplikacje należy składać poprzez platformę: PASS Platform. Oprócz krótkiego opisu projektu, w aplikacji, należy również podać informacje na temat kosztów podróży i możliwości ich współfinansowania.

Ważne daty:

Zbieranie wniosków: 12 lipca 2023 – 25 września 2023

Ocena projektów przez ekspertów: 9 października 2023 – 6 listopada 2023

Przewidywany termin ostatecznego wyboru wniosków: 7 – 14 Listopada 2023

Ostateczna lista zakwalifikowanych wniosków: 14 listopada 2023 (termin przewidywany)

Okres dostępu: koniec listopada 2023 – listopad 2024

Zapraszamy do aplikacji: TNA Call Application – ATMO-ACCESS

Kontakt: dr hab. Mariola Jabłońska, prof. UŚ

ULKA | Uniwersytet Śląski w Katowicach (us.edu.pl)

 


CALL FOR THE 5th ATMO-ACCESS TNA is open!

We encourage you to apply for access to research equipment within the ATMO-ACCESS network of laboratories focused on atmospheric research. The full list of available laboratories, including 9 new centers, is available at the link: https://www.atmo-access.eu/facilities/

Access to ATMO-ACCESS TNA infrastructure is free of charge, including use of the infrastructure, instrumentation, or expert support. Applicants may benefit from a contribution to support some of their accommodation and travel costs. Remote access is available without the need to physically visit the facility.

Applications for access within the call can be submitted through the PASS Platform.

In your application, please provide a short description of your project along with any co-funding you can offer for travel expanses.

 

The call timeline:

Call dates: 12 JUL 2023 – 25 SEP 2023
Review period: 9 OCT 2023 – 6 NOV 2023
Final selection: Week 7-14 NOV 2023 (expected)
TNAs final list: 14 NOV 2023 (expected)
Access period: End of NOV 2023 – NOV 2024

TNA CALL APPLICATION:  https://www.atmo-access.eu/tna-call-application/

Contact: dr hab. Mariola Jabłońska, prof. UŚ

ULKA | Uniwersytet Śląski w Katowicach (us.edu.pl)

Nabór wniosków na zakup i serwis IBDA na rok 2023 Nabór wniosków na zakup i serwis IBDA na rok 2023

Rozpoczął się nabór wniosków do Rady Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej na zakup nowej oraz serwis istniejącej infrastruktury (tzw. duże naprawy w kwotach powyżej 10 000 zł). Aktualne formularze dostępne są w zakładce: Zapotrzebowanie na infrastrukturę BDA.

Wnioski, w formie elektronicznej, należy przesyłać w terminie do 9.12.2022 przez Wydziałowych Koordynatorów Biura Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej. Wnioskodawców z wydziałów, na których nie został powołany koordynator, prosimy o przesyłanie wniosków zakupowych oraz wniosków na duże naprawy wraz z ofertą szacunkową na adres: bibda@us.edu.pl.

WFOŚiGW w Katowicach wspiera zakup infrastruktury WFOŚiGW w Katowicach wspiera zakup infrastruktury
left img

Uniwersytet Śląski w Katowicach ze wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup infrastruktury

 

Na mocy porozumienia podpisanego 21 września 2021 r. przez Rektora UŚ prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Tomasza Bednarka Uniwersytet Śląski w Katowicach po raz kolejny otrzyma wsparcie finansowe na zakup wyposażenia badawczo-dydaktycznego.

Dofinansowanie w kwocie 254 400,00 zł zostanie przeznaczone na zakup infrastruktury służącej do badań zanieczyszczeń powietrza prowadzonych przez Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery ULKA. O unikatowości badań realizowanych przez ULKĘ decydują techniczne możliwości pomiarów, jakie daje wykorzystanie posiadanego przez laboratorium balonu na gorące powietrze.

W trakcie uroczystego podpisania porozumienia dyrektor Uniwersyteckiego Laboratorium Kontroli Atmosfery dr hab. prof. UŚ Mariola Jabłońska zaprezentowała najważniejsze obszary wykorzystania aparatury i kompetencji zgromadzonych na UŚ do kontroli zanieczyszczeń atmosfery i ich rozprzestrzeniania się w kontekście strategicznego celu poprawy jakości powietrza na Śląsku. Przedstawione zostały również plany zakupowe, które będą realizowane dzięki wsparciu WFOŚiGW, mające umożliwić realizację unikatowych w skali Europy badań, analiz i modelowania, obejmujące między innymi: zestaw sond z inteligentnymi czujnikami NO, SO2, H2S, temperatury i wilgotności, sześciokanałowy licznik cząstek wraz z możliwością pomiaru masy cząstek; tomograf dźwiękowy do dendrochronologii z sensorami i specjalistycznym oprogramowaniem, mikroskop świetlny odwrócony; mikroskop prosty z kolorową kamerą, a także specjalistyczną stację roboczą do przetwarzania danych przestrzennych.

Szczegółowe informacje

pracownie i laboratoria w stanie epidemicznym pracownie i laboratoria w stanie epidemicznym

Na stronie internetowej Uniwersytetu dnia 26 maja 2020 r zostało opublikowane zarządzenie nr 79 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach w sprawie ustalenia wytycznych udostępniania infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej UŚ w okresie ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego.

Zarządzenie to, wraz z późniejszymi zmianami, można znaleźć pod adresem: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-792020

Do zarządzenia dołączone są wytyczne udostępniania w/w infrastruktury oraz wzory: informacji o laboratoriach/pracowniach uruchamianych na wydziałach (załącznik nr 1) i zeszyt pracy laboratorium/pracowni (załącznik nr 2).

Załączniki te można również pobrać wybierając poniższe linki:

wytyczne

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Dodatkowo w miejscach gdzie będą zbierane dane osobowe należy w widocznym miejscu umieścić następującą klauzulę RODO

W zarządzeniu zmieniającym nr 179/2020, z dnia 16.10.2020 dostępny jest dodatkowy załącznik, dotyczący rejestru osób przebywających w laboratorium dydaktycznym.

Załącznik można pobrać wybierając poniższy link:

zeszyt pracy laboratorium – pracowni dydaktycznej 

return to top