Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Realizacja projektu

Po ogłoszeniu wyników konkursu, do Kierownika/Koordynatora projektu trafia pisemna informacja o zaakceptowaniu lub odrzuceniu projektu. Kopię tej informacji należy przekazać do Działu Projektów.

Otrzymanie pozytywnej decyzji o finansowaniu projektu rozpoczyna proces realizacji projektu.

Dział Projektów udziela wsparcia w zakresie procedur i formalności związanych z rozpoczęciem realizacji projektu.

img
Umowa o dofinansowanie projektu Umowa o dofinansowanie projektu

Dział Projektów udziela wsparcia w zakresie formalności związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną.

Umowy o dofinansowanie wraz z wymaganymi załączniki oraz informacje o procedurze podpisywania umowy przesyłana jest przez organizatora konkursu.

Wykaz dokumentów niezbędnych do uruchomienia projektu Wykaz dokumentów niezbędnych do uruchomienia projektu

Dział Projektów udziela wsparcia w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do uruchomienia i realizacji projektu. Ich lista zależy m.in. od typu konkursu i rodzaju projekty i jest ona każdorazowa ustalana przez osobę z Działu Projektów wyznaczoną do opieki nad danym projektem.

 • wniosek o otwarcie rachunku bankowego na potrzeby projektu – wniosek składany jest przez Dział Projektu
 • wniosek do rektora o zgodę na kredytowanie projektu – składany gdy projekt jest rozliczany na zasadzie refundacji poniesionych kosztów (np. podstawie wniosków o płatność lub składanych raportów okresowych)
 • wniosek o powołanie kierownika projektu zał.nr 7 – składany przez Dział Projektów w porozumieniu z kierownikiem jednostki, w której realizowany jest projekt
 • wnioski o zatrudnienie do prac projektowych lub  oddelegowanie do pracy w projekcie oraz przygotowanie innych informacji i niezbędnych dokumentów dotyczących zespołu projektu (dodatki do wynagrodzeń)
 • zarządzenie regulujące realizację projektu – jest ono wymagane w zależności od typu projektu – przygotowywane we współpracy z pracownikami Działu Projektów
 • firmówka projektu – wymagana w zależności od typu konkursu, przygotowywana zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji w danym programie
 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – jeśli projekty i typ konkursu tego wymaga
 • regulaminy niezbędne do realizacji zadań zaplanowanych w projekcie, np. regulaminu realizacji programu stażowego/stypendialnego/kursów wraz z załącznikami
Zasady realizacji projektu Zasady realizacji projektu

Każdy projekt finansowany ze źródeł zewnętrznych otrzymuje wsparcie z Działu Projektów, który zna zasady jego realizacji i będzie Cię wspierał w ciągu całego okresu jego wdrażania.

Pomoc Działu Projektów uzyskasz przy następujących działaniach:

 • Przygotowanie wzorów dokumentów takich jak np. karty czasu pracy, ankiety, zaświadczenia, listy obecności, dzienniki itp.
 • Kontrola wykorzystania budżetu
 • Składanie sprawozdań do instytucji finansującej.
 • Uczestnictwo w kontrolach i audytach.

Jeśli w projekcie planowane są zakupy lub usługi – zamówienia składane są
w SAP przez uprawnioną osobę na Wydziale – z odpowiednim dla projektu źródłem finansowania.

Pamiętaj!

 • Wszystkie dokumenty Projektu powinny znajdować się w  jednym miejscu, w segregatorze, podzielone tematycznie i zgodnie z datami. Opisane na grzbiecie zgodnie z zasadami promocji obowiązującymi
  dla programu.
 • Wszelkie zmiany w realizacji projektu w stosunku do zapisów we wniosku powinny być konsultowane z Działem Projektów, w tym np. zmiana formy zatrudnienia, łączenie zamówień, zmiana liczby godzin itp.
 • Co do zasadykoszty pośrednie księgowane są w proporcji 50/50
  na Wydział i Administrację Ogólnouczelnianą.
Ważne akty prawne UŚ Ważne akty prawne UŚ

Szczegółowe zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów i zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych reguluje:

Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

oraz

Zarządzenie 18/2012 z późn. zm. – sprawie wprowadzenia „Obiegu dokumentów dla projektów realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych oraz innych środków europejskich i międzynarodowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”;

W celu poprawnej realizacji projektu zapoznaj się także z następującymi wewnętrznymi aktami prawnymi UŚ:

 • Zarządzenie nr 56/2015 – w sprawie zasad wnoszenia wkładu własnego w projektach finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych
 • Pismo okólne 2/2021 w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych, w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programów Operacyjnych oraz ustanowionych Funduszy celowych w perspektywie 2014 – 2020, obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • Pismo okólne nr 1/2017 Prorektora ds. Badań Naukowych UŚ w sprawie zobowiązań kierowników projektów oraz kierowników jednostek realizujących projekty współfinansowane ze środków krajowych i międzynarodowych na lata 2014–2020
 • Zarządzenie nr 103/2020 – w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”.
 • Zarządzenie nr 118/2015 – w sprawie określenia wewnętrznej procedury wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów partnerskich dofinansowanych w ramach programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 • Zarządzenie nr 88/2019 – w sprawie wprowadzenia wzoru porozumień o wykonywaniu przez wolontariuszy świadczeń na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
 • Zarządzenie nr 1/2013 zmieniające zarządzenie 70/2010 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia “Instrukcji archiwalnej Uniwersytetu Śląskiego” oraz “Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt”;
 • Zarządzenie nr 30/2016 w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników, podróżami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego i podróżami gości oraz zasad ich rozliczania”, z późn. zm.;
 • Zarządzenie nr 24/2018 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach”, z późn. zm.;
 • Zarządzenie 40/2021 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 przez Uniwersytet Śląski w Katowicach”
 • Zarządzenie nr 117/2020 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz przyjmowania gości z zagranicy
return to top