Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Polecenie wyjazdu służbowego

Rozliczeniu podlegają wszystkie wyjazdy.

Wyjazdy w ramach projektów finansowanych ze środków międzynarodowych podlegają zasadom określonym we właściwych umowach.

Osoba wyjeżdżająca jest zobowiązana do rozliczenia zaliczki w ciągu 14 dni od dnia zakończenia podróży. Nierozliczenie podróży będzie skutkowało potrąceniem przez Uniwersytet Śląski zobowiązania z uposażenia lub stypendium zgodnie z art. 87 Kodeksu Pracy. Warunkiem realizacji kolejnego wyjazdu jest rozliczenie się osoby wyjeżdżającej z poprzedniego wyjazdu.

Rozliczenie diet i ryczałtów hotelowych następuje na podstawie godzin przekroczenia granicy.

Czas podróży zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji:

– lądowej – od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju,
– lotniczej – od chwili startu samolotu w drodze za granicę  z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania na samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju,
– morskiej – od chwili wyjścia statku/promu z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku/promu w drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego.

Dietę oblicza się w następujący sposób:

– za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości;
– za niepełną dobę podróży:
– do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
– ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 1/2 diety,
– ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

W przypadku zapewnionych posiłków przez stronę przyjmującą/organizatora/w ramach opłaty hotelowej/w ramach opłaty konferencyjnej diety pomniejszane są według następującego schematu – w przypadku zapewnionego:

– śniadania 15%,
– obiadu 30%,
– kolacji 30%.

W przypadku zapewnienia całodobowego wyżywienia, osobie wyjeżdżającej przysługuje 25% diety.

Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu (1 dieta) – przysługuje na dojazd do i z lotniska, dworca kolejowego lub autobusowego w miejscowości docelowej. Dieta dojazdowa jest w wysokości jednej diety pobytowej danego kraju. W przypadku, gdy pracownik ponosi koszty dojazdu w jedną stronę, przysługuje ryczałt w wysokości 50% diety. Ryczałt nie przysługuje osobie, która odbywa podróż samochodem prywatnym.

Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej (10% diety) – przysługuje osobie, która w trakcie trwania pobytu korzystała z komunikacji miejscowej (metro, autobusy itp.). Ryczałt przysługuje za każdy dzień pobytu za granicą.

Osobie przysługuje również zwrot kosztów za dojazd z miejscowości przylotu do miejscowości docelowej (np. autobus/pociąg pomiędzy miastami). Ryczałty nie przysługują osobie, która odbywa podróż samochodem prywatnym.

Ryczałt noclegowy to 25% limitu hotelowego określonego w załączniku o wysokości diet i limitów do Rozporządzenia MPiPS. W przypadku rozliczania kosztów noclegów ryczałtem nie dołączamy faktury za nocleg.

Pozostałe wydatki (noclegi, opłaty konferencyjne) są rozliczane na podstawie faktur. Rozliczeniu podlegają oryginalne faktury wystawione na:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul.Bankowa 12, 40-007 Katowice
NIP: PL634-019-71-34

W przypadku braku prawidłowej faktury wystawionej na UŚ osoba wyjeżdżająca wypełnia druk Oświadczenia o poniesieniu wydatku w trakcie odbywania podróży służbowej / wyjazdu i przyczynach braku jego udokumentowaniajako księgowego dowodu zastępczego wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj i kwotę wydatku.

Rozliczenie podróży samochodem prywatnym następuje na podstawie Ewidencji przebiegu pojazdu wydrukowanej z SAP. Koszty przejazdu samochodem prywatnym (km x stawka za 1 km) – kilometry należy wyliczyć według mapy google (https://maps.google.com/) (najkrótsza trasa).

Stawki za 1 km:
– samochód o poj. do 900 cm3 – 0,5214 zł/km,
– samochód o poj. pow. 900 cm3 – 0,8358 zł/km.

Uczelnia nie zwraca kosztów dotyczących opłat za przejazd autostradą, opłat parkingowych oraz korzystania taksówek za granicą.

return to top