Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Ubezpieczenie Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Uprzejmie informujemy, że na okres od 15 sierpnia 2021 roku do 14 sierpnia 2024 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach zawarł umowę na ubezpieczenia Kosztów Leczenia (KL) i Assistance podczas podróży zagranicznych osób delegowanych/kierowanych z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za granicę z:

WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group Regionalne Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych

 1. Ściegiennego 3, Katowice

tel. +48 509 000 953

Od 15.08.2023 do 14.08.2024 obowiązuje kolejna polisa, jako kontynuacja poprzedniej – numer polisy: COR420873

 

Ubezpieczeniem zostaną automatycznie objęte osoby wyjeżdżające na wnioskach o wyjazd za granicę WP oraz WS na wyjazdy krótkoterminowe (do 30 dni) oraz długoterminowe (powyżej 30 dni).

Koszt ubezpieczenia będzie pokrywany ze środków ogólnouczelnianych i nie będzie obciążał budżetów jednostek UŚ.

Wszystkie osoby wyjeżdżające do krajów Unii Europejskiej oraz EFTA są zobowiązane do zaopatrzenia się w kartę EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Szczegółowe informacje na temat kart EKUZ można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Informacja dla ubezpieczonych:

 1. Suma ubezpieczenia: ubezpieczenie Kosztów Leczenia (KL) i Assistance do sumy 40.000,-EURO
 2. Zakres ubezpieczenia Kosztów Leczenia (KL) i Assistance:
  a) ubezpieczenie obejmuje pełny całodobowy zakres ubezpieczenia.
  b) ubezpieczenie obejmuje zdarzenia (Koszty Leczenia) i Assistance objęte ochroną ubezpieczeniową powstałe w okresie ubezpieczenia poza granicami RP na terenie całego świata.
  c) ubezpieczenie obejmuje ochroną również zdarzenia powstałe podczas wykonywania pracy w ramach obowiązków służbowych lub wynikających z zakresu wymiany międzynarodowej.
  d) ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe podczas wykonywania czynności związanych z charakterem działalności grupy wyjeżdżających osób np. Zespół Tańca, Orkiestra Rozrywkowa, grupa teatralna itp.
  e) ubezpieczenie obejmuje dodatkowo Koszty Leczenia wynikłe wskutek zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej.
  f) ubezpieczenie obejmuje zdarzenia powstałe wskutek zakażenia koronawirusem w szczególności COVID 19, epidemii lub pandemii występującej w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje niezależnie od stanu ogłoszonej pandemii lub epidemii.
  g) przy ustalaniu wysokości należnego świadczenia nie będzie brany pod uwagę wiek ubezpieczonego.
  h) zakres ubezpieczenia nie obejmuje wyczynowego uprawiania sportu oraz sportów ekstremalnych i ekspedycji w obszary charakteryzujące się ekstremalnymi (niebezpiecznymi) warunkami terenowymi i klimatycznymi.
 3. Rodzaje świadczeń:

3.1.      W ramach Kosztów Leczenia (KL) ubezpieczyciel pokrywa następujące rodzaje świadczeń:

1)         konsultacje medyczne,

2)         pobyt w szpitalu, tj. leczenia, zabiegów i operacji, których przeprowadzenia z uwagi na wskazania życiowe albo wskazania nagłe lub pilne nie można było odłożyć do czasu powrotu ubezpieczonego do kraju,

3)         zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza,

4)         badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG, EKG, USG lub podstawowe badania laboratoryjne) niezbędne do rozpoznania lub leczenia choroby,

5)         koszty naprawy lub zakupu okularów, protez i innych środków pomocniczych wspomagających narządy ruchu,

6)         transport medyczny do przychodni lub szpitala z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku,

7)         transport ubezpieczonego do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której ubezpieczony jest hospitalizowany nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia – decyzja należy do kompetencji Wykonawcy,

8)         transport do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, o ile stan zdrowia ubezpieczonego uniemożliwia mu skorzystanie z konwencjonalnych środków transportu lokalnego lub transport medyczny został zlecony przez lekarza prowadzącego,

9)         transport zwłok ubezpieczonego do RP: jeżeli ubezpieczony – wskutek nieszczęśliwego wypadku, nagłego lub przewlekłego zachorowania objętego ochroną ubezpieczeniową – zmarł podczas podróży zagranicznej, Wykonawca organizuje i pokrywa koszty kremacji oraz transportu zwłok, lub urny z prochami do miejsca pogrzebu w RP, w tym koszty zakupu trumny lub urny.

10)       transport ubezpieczonego do RP:

 1. a) jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, nagłego lub przewlekłego zachorowania objętego zakresem ochrony wymaga transportu do RP, Wykonawca organizuje i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego do miejsca jego zamieszkania w RP albo placówki medycznej w RP. Transport do RP przysługuje ubezpieczonemu wówczas, gdy z uwagi na jego stan zdrowia uprzedni przewidziany środek transportu nie może być wykorzystany. Transport do miejsca zamieszkania w RP albo do placówki medycznej w RP dokonywany jest po udzieleniu poszkodowanemu niezbędnej pomocy medycznej umożliwiającej kontynuowanie leczenia w RP,
 2. b) odbywa się dostosowanym do jego stanu zdrowia środkiem transportu,
 3. c) o konieczności, możliwości i sposobie transportu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania w RP albo placówki medycznej w RP decydują lekarze Wykonawcy po uprzednich konsultacjach z lekarzem prowadzącym leczenie i w oparciu o dokumentację medyczną,

3.2.      W ramach sumy ubezpieczenia Assistance zawarte są następujące świadczenia:

1)         Opóźnienie środka transportu: w razie udokumentowanego opóźnienia (np. pisemne potwierdzenie od przewoźnika) środka transportu (samolot, pociąg, autokar, prom itp.) co najmniej o 5 godzin w trakcie podróży, Wykonawca zwraca na podstawie rachunków lub faktur itp. niezbędne wydatki poniesione na zakup wyżywienia i noclegu (o ile nie zostały pokryte przez przewoźnika). Limit na zdarzenie 500,-PLN.

2)         Koszty poszukiwań i ratownictwa: w przypadku zaginięcia ubezpieczonego w czasie podróży w okresie ubezpieczenia Wykonawca pokrywa koszty jego poszukiwań w górach, na lądzie i wodzie prowadzonych przez wyspecjalizowane jednostki ratownictwa oraz koszty udzielenia pomocy medycznej na miejscu zdarzenia a także koszty transportu ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do najbliższej placówki medycznej. Limit na zdarzenie: 12.000,-EURO.

3)         Niezbędne usługi opiekuńcze: w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Wykonawca organizuje i pokrywa podstawowe usługi opiekuńcze m.in.:

 1. a) usługi informacyjne w tym przekazywanie wiadomości do osoby bliskiej ubezpieczonemu,
 2. b) dostarczenie niezbędnych przedmiotów osobistego użytku,
 3. c) organizacja i pokrycie kosztów pobytu ubezpieczonego z wyżywieniem na czas rekonwalescencji lub po zakończeniu leczenia o ile transport jest niemożliwy do zrealizowania. Limit na zdarzenie do 100,-EURO na dobę i nie więcej niż 10 dób,
 4. d) wizyta osoby bliskiej: jeżeli w następstwie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową ubezpieczony jest hospitalizowany przez okres przekraczający 7 dni i nie towarzyszy mu w podróży żadna pełnoletnia osoba bliska, Wykonawca organizuje i pokrywa koszty transportu w obydwie strony dla jednej osoby bliskiej wskazanej przez ubezpieczonego wraz z kosztami pobytu ww. osoby. Limit na zdarzenie do 100,-EURO na dobę i nie więcej niż 10 dób (dotyczy pobytu osoby bliskiej),
 5. e) wcześniejszy powrót do kraju: jeżeli ubezpieczony zmuszony jest do nagłego, wcześniejszego powrotu do domu, a pierwotnie przewidziany środek transportu nie może być wykorzystany, Wykonawca organizuje i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego. Usługa ta jest świadczona tylko w przypadku: a) nieszczęśliwego wypadku lub ciężkiej choroby osoby bliskiej ubezpieczonemu pod warunkiem, że obecność ubezpieczonego jest niezbędna celem zapewnienia opieki, b) śmierci osoby bliskiej ubezpieczonego, b) wystąpienia szkody w domu ubezpieczonego powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego, pod warunkiem niezbędnej obecności ubezpieczonego celem dokonania czynności prawnych i administracyjnych,
 6. f) kontynuacja podróży służbowej: jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego uległ poprawie Wykonawca organizuje i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do następnego miejsca planowanej podróży służbowej.
 7. g) Klauzula wcześniejszego powrotu ubezpieczonego do domu. Jeżeli ubezpieczony zmuszony jest do nagłego, wcześniejszego powrotu do domu, a pierwotnie przewidziany środek transportu nie może być wykorzystany, Wykonawca organizuje i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego. Usługa świadczona jest w przypadku: nieszczęśliwego wypadku, ciężkiej choroby lub śmierci osoby bliskiej ubezpieczonego zaistniałych w kraju stałego zamieszkania ubezpieczonego lub wystąpienia szkody w domu ubezpieczonego powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego pod warunkiem, że okoliczności szkody wymagają obecności ubezpieczonego. Konieczność wcześniejszego powrotu ubezpieczonego do domu powinna być potwierdzona stosowną dokumentacją w zależności od przyczyny powrotu np. dokumentacja medyczna, informacja z Policji itp.

Polisa nie obejmuje kosztów kwarantanny wynikającej z zakażenia wirusem SARS-COV-2.

Dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia  można uzyskać:

Anna Broda

anna.broda@wiener.pl

WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group Regionalne Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych

 1. Ściegiennego 3, Katowice

tel. 726 700 749

 

Dział Współpracy z Zagranicą / Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

tel.: 32 359 18 68, 32 359 14 00

 

Leonard Pilipczuk

Firma Brokerska „Mentor” S.A. Przedstawicielstwo w Lublinie

tel. 502 027 630

INFOLINIA i zgłaszanie szkód:

WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group

tel. 0048 22 741 39 70

w celu uzyskania gwarancji pokrycia kosztów należnych placówce medycznej z tytułu udzielonej pomocy lekarskiej, leczenia szpitalnego, innych objętych ubezpieczeniem kosztów(całodobowo)

tel.: 0048 22 469 69 69

w celu zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW

 

 


W przypadku, gdy zapewniony przez Uniwersytet Śląski zakres ubezpieczenia jest niewystarczający
np. z uwagi na charakter wyjazdu zagranicznego istnieje możliwość wykupienia polisy   krótkoterminowej ubezpieczenia kosztów leczenia przez Uczelnię przed wyjazdem zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w terminie określonym w harmonogramie realizacji dostaw i usług Harmonogram-realizacji-dostaw-i-uslug-na-2024v4-2024.04.15.pdf

return to top