Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Zasady współpracy z biurem podróży

Po zapytaniu o ofertę podróży przez osobę wyjeżdżającą  “WHYNOTTRAVEL” wyszukuje dostępne połączenia i przekazuje je osobie wyjeżdżającej w dogodny dla niej sposób do trzech godzin od przyjęcia zamówienia. „WHYNOTTRAVEL” odpowiada za skuteczne przekazanie osobie zainteresowanej w/w informacji.

“WHYNOTTRAVEL” ma obowiązek podawania co najmniej trzech optymalnych propozycji połączeń lotniczych, na jedno zapytanie osoby wyjeżdżającej, w tym także w klasie przewoźników tzw. Tanich Linii Lotniczych. Biuro podróży ma obowiązek informacji, czy na danej trasie są dostępne połączenia tanimi liniami lotniczymi.

W sytuacji braku połączenia lotniczego do miejsca docelowego – „WHYNOTTRAVEL” przedstawia każdorazowo propozycję optymalnego planu podróży uwzględniającego ewentualne połączenia kolejowe lub autobusowe (z miejsca lądowania do miejsca docelowego podróży) świadczone w ramach jednej usługi.

„WHYNOTTRAVEL” przesyła wyjeżdżającemu oraz do wiadomości do Działu Współpracy z Zagranicą pocztą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji oraz informuje o terminie wykupu biletu, cenie, limicie bagażu oraz trasie. W przypadku tanich linii lotniczych „WHYNOTTRAVEL” przesyła propozycję trasy, dostępne limity bagażowe, cenę biletu oraz informacje o dodatkowych opłatach za bagaż.

„WHYNOTTRAVEL” informuje wyjeżdżającego o zbliżającym się terminie wykupu biletu.

„WHYNOTTRAVEL” potwierdza możliwość wykupu biletu w Dziale Współpracy z Zagranicą. Dział Współpracy z Zagranicą potwierdza możliwość wykupu biletów w formie elektronicznej w godz. 7.30 – 15.30.

„WHYNOTTRAVEL” dostarcza wyjeżdżającemu, do wiadomości Działu Współpracy z Zagranicą, bilet za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku biletu elektronicznego niezwłocznie po jego wystawieniu lub w wersji papierowej pod wskazany adres do jednostek Zamawiającego zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie, Cieszynie w terminie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym, ale nie później niż 72 godziny przez terminem podróży oraz skanu biletu pocztą elektroniczną do Działu Współpracy z Zagranicą. Do czasu dostarczenia biletów nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Osoba wyjeżdżająca może samodzielnie wyszukać połączenie na stronie internetowej/ platformie on-line udostępnianej przez „WHYNOTTRAVEL” i przedstawić go do wykupu.

Bilety elektroniczne muszą być bezpośrednio wygenerowane z systemów rezerwacyjnych i zawierać oprócz rozkładu lotu pełną kalkulację ceny biletu.

W szczególnych przypadkach, bilety lotnicze powinny zostać doręczone do punktu obsługi na lotnisku w kraju lub za granicą niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

Uwaga!

Bilety zakupione poza “WHYNOTTRAVEL” nie będą rozliczane przez Dział Współpracy z Zagranicą.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której stwierdza się większą niż 3% różnicę w cenie biletu oferowanego przez  “WHYNOTTRAVEL” w stosunku do ceny biletu oferowanego przez inne biuro. Taki przypadek wymaga jednak udokumentowania.

Prosimy o mailowe lub pisemne zgłaszanie do Działu Współpracy z Zagranicą wszelkich przypadków nieprawidłowości.

Informacje dodatkowe

Bilety elektroniczne muszą być bezpośrednio wygenerowane z systemów rezerwacyjnych i zawierać oprócz rozkładu lotu pełną kalkulację ceny biletu.

“WHYNOTTRAVEL” zobowiązane jest do zabezpieczenia kompleksowej realizacji podróży zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi krajów docelowych i informowanie o nich osób wyjeżdżających w terminach, które umożliwią uzyskanie odpowiednich dokumentów (dotyczy wszelkiego rodzaju opłat, np. lotniskowych, podatków, ubezpieczeń, wiz, wiz tranzytowych, obowiązkowych szczepień) , jak również informowania, jeśli przesunięcie terminu wyjazdu (do dwóch/trzech dni wcześniej lub później) wpłynie na obniżenie ceny biletu.

„WHYNOTTRAVEL” ma również obowiązek udzielania osobie wyjeżdżającej wszelkich informacji mających związek z odbywaną podróżą i obowiązkach pasażera, np. konieczność odprawy on-line, limit dopuszczalnego bagażu, wymiary bagażu podręcznego, itp.; zapewnia także wsparcie dla osób wyjeżdżających w sytuacjach awaryjnych, np. strajk, klęski żywiołowe, itp.

Do obowiązków „WHYNOTTRAVEL” należy również poinformowanie osoby wyjeżdżającej, w terminie, który umożliwi uzyskanie odpowiednich dokumentów, jeżeli zrealizowanie wyjazdu wymaga wykupienia dodatkowych usług, których Wykonawca nie jest w stanie zrealizować (np. wykup miejscówki, dodatkowego ubezpieczenia).

 

Wizowanie paszportów

“WHYNOTTRAVEL” zobowiązuje się do wizowania paszportów dla osób, które jednocześnie dokonują u Wykonawcy zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych lub promowych, jak i tych pracowników, studentów i gości Zamawiającego, którzy nie kupują biletu. W przypadku usługi wizowania paszportu, „WHYNOTTRAVEL” dostarcza osobie wyjeżdżającej formularze wizowe oraz uzgadnia z nią termin i miejsce odbioru dokumentów oraz paszportu. Po uzyskaniu wizy „WHYNOTTRAVEL” dostarcza paszport osobie wyjeżdżającej.

„WHYNOTTRAVEL” zobowiązuje się do doradztwa w wyborze odpowiedniego rodzaju wizy oraz pomocy w wypełnieniu druków i skompletowaniu koniecznych załączników. „WHYNOTTRAVEL” sprawdzi wypełnione formularze wizowe i komplet dokumentów osobie wyjeżdżającej.

return to top