Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zmiany w sposobie ewidencji księgowej w systemie SAP

Zmiany w sposobie ewidencji księgowej w systemie SAP obowiązujące od 01 stycznia 2019 roku.

W związku z wejściem w życie 01 października 2018 roku ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – ,,Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U., poz. 1668) oraz ustawy z dnia 03 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U., poz. 1669) zwanej dalej „ustawą wprowadzającą” z dniem 01 stycznia 2019 wprowadza się zmiany w sposobie ewidencji księgowej SAP.

Zmiany w sposobie prowadzenia ewidencji księgowej dla koszt(...) Zmiany w sposobie prowadzenia ewidencji księgowej dla kosztów i przychodów domów i stołówek studenckich

Zasady dekretacji kosztów/przychodów dotyczących domów i stołówek studenckich w systemie mySAP ERP dla Uniwersytetu Śląskiego 

(Ustawa 2.0

Akt obowiązujący od 01.01.2019 r. Zintegrowany Informatyczny System Wspomagający Zarządzanie Uczelnią 

INFORMACJA 

dotycząca zmian w sposobie prowadzenia ewidencji księgowej dla kosztów i przychodów w domach i stołówkach studenckich

Z dniem 01 stycznia 2019 w systemie finansowoksięgowym następuje zmiana w sposobie prowadzenia ewidencji księgowej dla kosztów i przychodów w domach i stołówkach studenckich. W związku z tym w opisie dokumentów m.in. takich jak: zapotrzebowanie, zamówienie, faktura/rachunek, noty księgowe, dowody RW zamiast dotychczasowego statystycznego MPK 857* wskazać należy MPK 541*/Tabela: 1/, tj.: rzeczywisty obiekt kontrolingowy, którego dotyczy poniesiony koszt lub wygenerowany przychód oraz statystyczny obiekt kontrolingowy /Tabela: 2/– źródło jego finansowania (w przypadku dekretacji kosztów).

Instrukcja dotycząca zmian

 

Zmiana w specyfikacji źródeł finansowania Zmiana w specyfikacji źródeł finansowania

1. Zmiana dla subwencji MNISW – ZFINO0001000

 

2. Zmiana dla subwencji MNISW – potencjał dydaktyczny – ZFIN00001010 

Subwencję przeznacza się na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego w tym : 

a) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych (m.in. wynagrodzenia z narzutami) koszty studiów doktoranckich,

b) utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich (m. in. zakup środków trwałych do 10 000, media, remonty),

c) rozwój zawodowy pracowników uczelni (m.in. szkolenia pracowników) d) przedsięwzięcie „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”

 

3. Zmiana dla subwencji MNISW – potencjał badawczy – ZFIN00001020 

Subwencję przeznacza się na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego: 

a) prowadzenie działalności naukowej, 

b) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł,

c) kształcenie w szkole doktorskiej,

d) komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami

e) program „Inicjatywa doskonałości -uczelnia badawcza”

f) program Regionalna inicjatywa doskonałości

Dotychczas obowiązujące kody ZFIN... określające poszczególne tytuły dochodów własnych zmodyfikowano zamieniając piątą wartość w kodzie ,,Ona 1, np.: ZFIN00000190 na ZFIN00001190

tj.: Opłaty za druki – było ZEIN00000190, od 01 stycznia 2019 r. ZFIN00001190 (np. opłaty za wydanie indeksu, legitymacji studenckiej oraz duplikaty tych dokumentów). 

 

USUNIĘTE źródła finansowania 

ZFIN00000220, ZFIN00000240 – należy wskazać wyspecyfikowane źródło finansowania z załącznika nr 2 niniejszej instrukcji 

ZFIN00000500 śr. z f. awar., ekspl.,dźw., sieci telet. – – należy wskazać ZFIN00001011 

ZFIN00000410 z narzutów projektu 

Dla istniejących projektów dotychczasowe źródło finansowania ZFIN00000410 tj., z narzutu projektu zastępuje się: ZFIN00001009, tj. Subwencja MNISW – Środki z KP projeku. 

Dla każdego nowego projektu, założonego w systemie SAP od dnia 01 stycznia 2019 roku utworzony będzie odrębny statystyczny obiekt kontrolingowy: ZFIN_ _1010. z kodem definicji projektu w opisie tekstu zlecenia /gdzie: ZFIN_._:_._ (oznacza nr kolejny projektu). 

 

Przykład: 

Rodzaj zlecenia                   Nr zlecenia                          Krótki tekst 

ZFIN                                    ZFIN10001010                      SF-0018-001 

Realizując koszty/wydatki ze środków KP (kosztów pośrednich) projektu, tak jak do tej pory należy wskazywać właściwy nr MPK jako miejsce powstawania kosztów oraz odrębnie utworzony ZFIN_ ___1010 określający Źródło finansowania ze środków KP właściwego projektu. 

Suma kosztów z ww. tytułu nie może przekroczyć kwoty zaksięgowanych narzutów na danym projekcie. 

Ze środków kosztów pośrednich można sfinansować m. in.: zakup materiałów, usług, środków trwałych do wartości 10 000,-, wynagrodzenia. 

W obszarze kontrolingu z dniem 01 stycznia 2019 roku ulegają likwidacji Źródła finansowania określające wybrane składniki płacowe

ZFIN00000910 dochody własne (umowy o pracę) ZFIN00000920 dochody własne (godziny ponadwymiarowe) ZFIN00000930 dochody własne (dodatki uczelniane ) ZFIN00000930 dochody własne (premie) ZFINO0000930 dochody własne (inne

 

NOWE źródła finansowania: 

ZFIN00001600 Programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez Ministra 

ZFIN00001700 Środki z zysku na wydatki majątkowe przeznaczone w szczególności na finansowanie

wkład własny w projektach inwestycyjnych

– wartości niematerialne i prawne, 

– zakupy środków trwałych powyżej 10 000,- zł 

Zakupy środków trwałych powyżej 10 000,- zł mogą być realizowane również z opłat za wynajmy (ZFINO0001170) oraz z odpłatności za DS. (ZFIN00001290). 

 

return to top