Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

DEVELOPMENT OF GEOMETRICAL THINKING VIA EDUCATIONAL SOFTWARE BY PUPILS OF ELEMENTARY SCHOOL

full-text article

DOI: 10.34916/el.2019.11.31

Katarína Žilková, Edita Partová, Ján Gunčaga, Jana Nemcová Comenius University in Bratislava (Slovakia)
Tomasz Kopczyński, Dominika Zegzuła University of Silesia in Katowice (Poland)

Abstract: The study is aimed to describe the using of geometrical educational software oriented to develop geometrical spatial thinking. This software is available on the webpage www.delmat.info. We would like to show his functions, propose concrete thematic areas in Slovak and Polish curriculum in the elementary level useful for this software. Future research in Polish elementary school in the 1-3 grades will be discussed.

Keywords: Polish and Slovak math curriculum in elementary level, geometrical and spatial thinking, educational experiment during the mathematical lesson

REFERENCES

 • Black, M. M., Walker, S. P., Fernald, L. C., Andersen, C. T., DiGirolamo, A. M., Lu & Devercelli, A. E. (2017). Early childhood development coming of age: science through the life course. The Lancet, 389(10064), 77-90.
 • Ganczarska M., (2004) Metoda rysunkowych ogniw ortograficznych. Wykorzystanie mnemotechniki w kształceniu zintegrowanym [The method of spelling links. The use of mnemonics in integrated education]. Opole
 • Griffin, L. L., & Butler, J. (2005). Teaching games for understanding: Theory, research, and practice. Human Kinetics.
 • Gunčaga, J., Žilková, K. (2019). Visualisation as a Method for the Development of the Term Rectangle for Pupils in Primary School. European Journal of Contemporary Education, 8(1), 52-68.
 • Gunčaga, J., Tkačik, Š., Žilková, K. (2017). Understanding of Selected Geometric Concepts by Pupils of Pre-Primary and Primary Level Education. European Journal of Contemporary Education, 6(3), 497-515.
 • Hejný, M. et al. (2006). Creative Teaching in Mathematics. Prague: Charles University, Faculty of Education.
 • ISEP (2014). Inovatívny Štátny vzdelávací program Matematika – primárne vzdelávanie. [Innovative State Educational Program Mathematics-Primary Education] Retrieved from: http://www.statpedu.sk/files/articles/ dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/matematika_ pv_2014.pdf (accessed 16 June 2019)
 • Jirotková, D. (2010). Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie [Ways to improvement of geometry education]. Prague: Charles University, Faculty of Education.
 • Karolčík, Š., Čipková, E., Veselský, M., Hrubišková, H. (2013). Standardization of Quality Evaluation of Educational Software
  and Electronic Learning Tools—Analysis of Opinions of Selected Experts. Journal of Software Engineering and Applications, 6, 571-581
 • Kopczyński, T., Gałuszka, A. (2019). Reinforcement of Logical and Mathematical Competences Using a Didactic Aid Based on the Theory of Constructivism. Universities in the Networked Society (pp. 283-294). Springer, Cham.
 • Maj, M., Falkiewicz, E. (2018). Technologie Informacyjne w nauczaniu geometrii w Szkole Podstawowej [Information Technologies in the Geometry Education at Primary School]. Dydaktyka informatyki [Informatics Education], 13, p. 85-90.
 • Makarewicz, J. (1999). Rola zabaw w rozwijaniu wyobraźni przestrzennej uczniów niższych klas szkoły podstawowej (doniesienie z badań). [The Role of Play in Developing the Spatial Imagination of Lower Classes of the Elementary School Pupils (research report).]
 • Margulis, L. (2005). Gry w wirtualnym środowisku nauczania [Games in a Virtual Learning Environment]. E-mentor, 1(8), 83-86.
 • Partová, E., & Žilková, K. (2017a). Stavba z kociek z troch pohľadov (Postav stavbu podľa pohľadu zhora, spredu a zboku) [Building from cubes according three views (Create building according view from top, front and right)] [software]. Bratislava, SK: Comenius University. Retrieved from http://www.delmat.info/a/8a/ (accessed 30 June 2019) .
 • Partová, E., & Žilková, K. (2017b). Stavby z kociek podľa plánu (Postav stavbu podľa plánu) [Buildings from cubes according plan (Create building according plan)] [software]. Bratislava, SK: Comenius University. Retrieved from http://www.delmat.info/a/8b/ (accessed 30 June 2019) .
 • Partová, E., & Žilková, K. (2017c). Tri pohľady na stavbu z kociek (Zaznamenaj stavbu zhora, spredu a zboku) [Three views to building from cubes (Mark building from top, front and right)] [software]. Bratislava, SK: Comenius University. Retrieved from http://www.delmat.info/a/8c/ (accessed 30 June 2019) .
 • Partová, E., & Žilková, K. (2017d). Plán stavby z kociek (Vytvor plán stavby) [The plan of the building from cubes (Create the plan of the building)][software]. Bratislava, SK: Comenius University. Retrieved from http://www.delmat.info/a/8d/ (accessed 30 June 2019) .
 • Partová, E., & Žilková, K. (2017e). Stavba z kociek (Nájdi a oprav chybu v stavbe z kociek) [Building from cubes (Find and correct mistake in the building from cubes)] [software]. Bratislava, SK: Comenius University. Retrieved from http://www.delmat.info/a/8e/ (accessed 30 June 2019) .
 • Polański E., Duraj-Nowakowa K. (1978) Z badań nad uwarunkowaniami zasobu słownikowego uczniów [Contribution from Research on the Conditions of Students’ Dictionary Resources]. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego [Contributions from Polish Language Theory and Practice]. In J. Kram, E. Polański (Eds.). Katowice p. 172-192.
 • Rostkowska M. (2017). Poszukiwanie programowania i myślenia komputacyjnego w innych przedmiotach w nowej podstawie programowej [Searching for programming and computational thinking in other subjects in the new core curriculum]. Retrieved from: http://edu.mat.umk.pl/archiv/ iwe2017/materials/art2017/27.pdf (accessed 30 June 2019) .
 • Rozporządzenie [Regulation] (2017a). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356. [Regulation of the Minister of National Education regarding the core curriculum for pre-school education and the core curriculum for general education for primary school, Journal of Laws of February 24, 2017, item 356].
 • Rozporządzenie [Regulation] (2017b). Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dnia 14 lutego 2017 Dz.U. 2017 poz. 356 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. [By the Regulation of the Minister of National Education on February 14, 2017 2017 item 356 Regulation of the Minister of National Education of February 14, 2017 on the core curriculum for pre-school education and core curriculum for general education for primary school, including students with middle or bigger intellectual disability, general education for an industry school of the first degree, general education for special school preparing for work and general education for post-secondary school]. Retrieved from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000356 (accessed 30 June 2019).
 • Sinclair, N., Bruce D. C. (2015). New opportunities in geometry education at the primary school. ZDM Mathematics Education, 47(3), p. 319–329.
 • Sysło, M. M. (2019). Myślenie komputacyjne. Informatyka dla wszystkich uczniów. [Computational Thinking. Informatics for all Pupils]. Retrieved from: http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/syslo.pdf (accessed 30 June 2019).
 • Wai, J., Lubinski, D., Benbow, P. C. (2009). Spatial Ability for STEM Domains: Aligning Over 50 Years of Cumulative Psychological Knowledge Solidifies Its Importance. Journal of Educational Psychology, 101(4), p. 817-835.
 • Weigand, H. G. et al. (2009). Didaktik der Geometrie für die Sekundarstufe I. [Geometry Education for Lower Secondary Level]. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
 • Žilinskiene, I., Demirbilek, M. (2015). Use of GeoGebra in Primary Math Education in Lithuania: An Exploratory Study from Teachers’ Perspective. Informatics in Education, 14(1), 127–142.
 • Žilková, K., Gunčaga, J., Kopáčová, J. (2015). (Mis)conceptions about Geometric Shapes in Pre-service Primary Teachers. Acta Didactica Napocensia, 8(1), 27-36.
return to top