Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Dyplom i suplement

Wzory dyplomów ukończenia studiów zatwierdzone zostały poniżej załączoną uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego.

Dyplom ukończenia studiów wystawiany jest przez dziekanat w oryginale, 2 odpisach oraz egzemplarza do akt, w tym na wniosek absolwenta uczelnia wystawia odpis dyplomu w języku obcym.
Osoby, które zostały przyjęte na studia przed 1 października 2018 roku, oraz te, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2018/2019, wnoszą następujące opłaty za dyplom:

 • 60 zł – dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami,
 • 40 zł – dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy,
 • 90 zł – duplikat dyplomu ukończenia studiów.

Osoby, które zostały przyjęte na studia 1 października 2019 roku, wnoszą następujące opłaty za dyplom:

 • 20 zł:
  za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy (tj. dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym):
  – dyplom ukończenia studiów w języku obcym,
  – suplement do dyplomu w języku obcym,
  za wydanie duplikatu:
  – dyplomu ukończenia studiów,
  – suplementu do dyplomu.

Powyższe opłaty reguluje: pismo okólne nr 8/2019 w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych za wydanie dokumentów począwszy od roku akademickiego 2019/2020.
Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
Na wniosek absolwenta sporządza się duplikat dyplomu ukończenia studiów lub suplementu do dyplomu.
Duplikat sporządza się na druku dyplomu ukończenia studiów lub suplementu do dyplomu według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginałów tych dokumentów, bez fotografii. Jeżeli brak jest druku dyplomu lub suplementu do dyplomu, duplikat sporządza się na przygotowanym przez uczelnię druku zgodnym z treścią oryginału dyplomu lub suplementu.
Instrukcja dotycząca wypełnienia suplementu do dyplomu zamieszczona jest w dokumencie: Jak wypełnić suplement do dyplomu

Informacje o sposobie wydawania i uwierzytelniania dyplomów i suplementów oraz duplikatów tych dokumentów znajdują się w Zarządzeniu nr 158/2019 z dnia 25-11-2019 Rektora UŚ w sprawie wymiarowania, zabezpieczeń i instrukcji sporządzania, wydawania, uwierzytelniania dyplomów ukończenia studiów, odpisów dyplomów w językach obcych, suplementu do dyplomu oraz duplikatów tych dokumentów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Aktualne zmiany dot. wydawania dyplomów i suplementów zostały ujęte również w  Ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) ogłoszonej 15 maja 2020 roku.

W art. 37  zrewidowano wydawanie dyplomów ukończenia studiów i suplementów min.:

 1. Ograniczono katalog wydawania dyplomów do pięciu języków (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie (art. 77 ust. 2 PSWiN);
 2. Suplement do dyplomu wydawany będzie wyłącznie w języku angielskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie (art. 77 ust. 2 PSWiN);
 3. Wniosek o odpis dyplomu i suplementu w języku obcym student będzie składał do dnia ukończenia studiów (art. 77 ust. 2 PSWiN);
 4. Dodano przepis umożliwiający studentowi lub absolwentowi złożenie wniosku o dodatkowy odpis dyplomu lub odpis suplementu do dyplomów języku polskim lub w języku obcym wymienionym w katalogu (art. 77 ust. 2a PSWiN). Uczelnia może pobierać opłaty za wydanie dodatkowych odpisów (art. 79 ust. 2 pkt 4 PSWiN);

Akty prawne

ARCHIWUM

return to top