Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 18 stycznia 2021 r.

Spotkanie przeprowadzone będzie w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Porządek posiedzenia.

 1. Komunikaty Prorektor ds. kształcenia i studentów:
  • informacja o sposobie organizacji sesji egzaminacyjnej semestru zimowego  oraz realizacji zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021;
  • kwestia sposobu określenia części programu studiów realizowanej w postaci zajęć dydaktycznych prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia (BUNA) w związku z regulacją uchwały nr 490 Senatu UŚ w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i zmiany programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;
  • baza orzecznictwa interpretacyjnego Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) a regulacje wewnętrzne Uczelni (stanowisko w sprawie osiągania i weryfikacji efektów uczenia się przypisanych do praktyk zawodowych studentów;
  • wskazanie nauczycieli akademickich rekomendowanych jako kandydatów na ekspertów PKA;
 1. Opinia do programu studiów projektowanego kierunku studiów zarządzanie kadrami w biznesie i administracjistudia stacjonarne oraz niestacjonarne  o profilu praktycznym na poziomie studiów pierwszego stopnia;
  • opinie recenzentów
 1. Opinia do programu studiów drugiego stopnia na kierunku muzyka w multimediach studia stacjonarne o profilu praktycznym (nowy poziom);
  • opinie recenzentów
 1. Opinie do wniosków wydziałowych w sprawie wprowadzenia modyfikacji programu studiów:
 1. Dyskusja nad kwestią prac dyplomowych m.in. sprawa przyjęcia artykułu naukowego jako pracy dyplomowej;
 2. Raport z prac zespołu pełnomocników jakości kształcenia i akredytacji oraz Biura Jakości Kształcenia (rekomendacje po badaniu jakości kształcenia w formule zdalnej, raport jakości kształcenia, ankiety, działanie na rzecz wypracowania nowych (możliwie sprawiedliwych i nieopresyjnych)  narzędzi monitorowania jakości kształcenia
 3. Opinia do projektu zmiany formy dyplomu ukończenia studiów (usunięcie wymogu fotografii);
 4. Wolne wnioski

return to top