Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Druki ścisłego zarachowania związane z tokiem studiów - informacje

Do druków ścisłego zarachowania związanych z przebiegiem studiów zalicza się:

  1. indeksy ( wersja papierowa),
  2. dyplomy ukończenia studiów,
  3. blankiety legitymacji,
  4. hologramy do elektronicznych legitymacji,

Drukami ścisłego zarachowania związanymi z przebiegiem studiów są druki, formularze, blankiety papieru zabezpieczonego i hologramy w zakresie, których obowiązuje kontrola ilościowa co do każdego egzemplarza.

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD GOSPODAROWANIA DRUKAMI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA ZWIĄZANYMI Z PRZEBIEGIEM STUDIÓW I i II STOPNIA,  JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH ORAZ STUDIÓW DOKTORANCKICH zamieszczona jest w Zarządzeniu Rektora nr 68 z dnia 13 maja 2022 r.

Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę, ewidencję i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania ponosi kierownik właściwej jednostki organizacyjnej lub pracownik przez niego wyznaczony. Osoba wyznaczona do pobierania i rozliczania druków ścisłego zarachowania wypełnia w 3 egzemplarzach oświadczenie dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za powierzone obowiązki. Wypełnione oświadczenie należy przedłożyć w Dziale Kształcenia (1 egz.), a następnie w Sekcji Gospodarki Magazynowej Działu Logistyki (1 egz.).

Wzór OŚWIADCZENIA PRACOWNIKA O PRZYJĘCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GOSPODARKĘ DRUKAMI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA DOTYCZĄCYMI PRZEBIEGU STUDIÓW I i II STOPNIA, JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH ORAZ STUDIÓW DOKTORANCKICH (zał. 1)

Roczne zapotrzebowanie na druki ścisłego zarachowania składane jest w formularzu udostępnianym przez Dział Kształcenia przez kierowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za gospodarkę określonymi drukami. Prawidłowe gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania obejmuje pobranie druków, ich ewidencję, kontrolę i zabezpieczenie.

Gospodarka drukami ścisłego zarachowania obejmuje również oznaczanie druków, ich ewidencję, prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania, kontrolę i zabezpieczenie. Powinny być one przechowywane w pomieszczeniu zamkniętym, w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą i zniszczeniem.

Druki ścisłego zarachowania podlegają bieżącej kontroli przez pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę drukami oraz podlegają okresowej inwentaryzacji. Egzemplarze anulowane, nieaktualne lub wadliwe podlegają likwidacji. Procedura likwidacji druków ścisłego zarachowania przeprowadzana jest przez Uczelnianą Komisję Kasacyjną.

W przypadku zmiany na stanowisku pracownika, w którego posiadaniu znajdują się niewykorzystane druki ścisłego zarachowania, należy je przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym innemu wyznaczonemu pracownikowi.

Opłaty za druki ścisłego zarachowania reguluje: pismo okólne nr 8/2019 w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych za wydanie dokumentów począwszy od roku akademickiego 2019/2020.

return to top