Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 24 listopada 2022 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się w czwartek 24 listopada 2022 r. o godz. 13.00.

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU1Y2YxODgtOWI1ZS00NDg0LTk4MWEtY2Q2MzEzY2FlMGY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%22c35600bf-4814-4e5c-92bf-0f4cc57bae49%22%7d

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Komunikaty Prorektor ds. kształcenia i studentów.
  2. Rekrutacja w Uniwersytecie Śląskim kandydatów na studia na rok akademicki 2022/2023 – statystyki, analizy, wnioski.
  3. List intencyjny dotyczący utworzenia nowego kierunku studiów na Wydziale Humanistycznym: Lingwistyka stosowana, studia stacjonarne I stopnia.
  4. Opinia do wniosku inicjującego utworzenie nowego kierunku studiów na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji: Studia czeskie w kulturze i biznesie, studia stacjonarne I stopnia.
  5. Opiniowanie kandydatów/kandydatek do otrzymania listu gratulacyjnego JM Rektora UŚ za doskonałą dydaktykę w roku akademickim 2021/2022.
  6. Informacja o I edycji konkursu „Doskonały kierunek” (zgodnie z założeniami nowej koncepcji studiów) dla rad dydaktycznych kierunków studiów w ramach systemu motywacyjnego w dydaktyce akademickiej (SMoDA).
  7. Opinie w sprawie likwidacji programów studiów:
  1. Opinie do wniosków w sprawie modyfikacji programów studiów:
  1. Wolne wnioski.

return to top