Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 10 marca 2022 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się 10 marca 2022 r. o godz. 13.00 w sali nr B1.18 wejście przez pok. B1.16 w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 4.

Porządek posiedzenia.

1.Komunikaty Prorektor ds. kształcenia i studentów;

2. Informacja o sposobie realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 przez poszczególne jednostki dydaktyczne (wydziały i kolegia);

3. Opinia do projektu uchwały Senatu zmieniającej uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i zmiany programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach dotyczącej opisu zakładanych efektów uczenia się w zakresie posługiwania się językiem obcym;

4. Opinia do ustalenia programu studiów na kierunku logopedia –studia stacjonarne drugiego stopnia – planowane utworzenie od roku akademickiego 2022/2023;

5. Opiniowanie modyfikacji programów studiów:

6. Opiniowanie programu studiów podyplomowych Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych”, zadanie zlecone przez MEiN;

7. Podjęcie uchwały określającej przesłanki uzyskania dyplomu z wyróżnieniem;

8. Informacja dot. Wyróżnień JM Rektora – najważniejsze informacje, harmonogram, Gala wręczenia wyróżnień;

9. Informacja o projekcie zarządzenia Rektora w sprawie awansów na stanowisko adiunkta dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych;

10. Informacja o projekcie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;

11. Przyjęcie Raportu jakości kształcenia 2020/2021;

12. Informacja w sprawie realizacji wskaźników Strategii w obszarze: kształcenie i studenci (z uwzględnieniem umiędzynarodowienia studiów oraz działań na rzecz realizacji projektu T4E);

13. Wolne wnioski

 

Uprzejmie proszę o przygotowanie syntetycznej informacji o sposobie realizacji zajęć w Państwa jednostkach do pkt. 2 porządku posiedzenia.

return to top