Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ankieta oceny pracy nauczyciela akademickiego

Nowa ankieta oceny pracy nauczyciela akademickiego została wprowadzona zarządzeniem nr 3 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego, w miejsce wcześniejszych ankiet oceny zajęć dydaktycznych, które wykorzystywano w latach 2009-2015 oraz 2015-2021. Służy ona do pozyskiwania opinii studentów i doktorantów na temat wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Indywidualne wyniki ankiety udostępniane są nauczycielom akademickim za pośrednictwem Portalu Pracownika po zalogowaniu. Dodatkowo dostęp do wyników posiadają dziekani, dyrektorzy kierunków oraz osoby i organy odpowiedzialne za zapewnianie jakości kształcenia w jednostce, w której osoba oceniana jest zatrudniona lub w której realizowała zajęcia.

Ankieta jest anonimowa, a udział studentów i doktorantów w badaniach jest dobrowolny.

Ankieta może zostać przeprowadzona tradycyjnie za pomocą drukowanych kwestionariuszy ankiet lub elektronicznie za pośrednictwem systemu USOSweb.

Badanie ankietowe dotyczące każdego nauczyciela akademickiego przeprowadza się przynajmniej raz w roku w ramach zajęć z co najmniej jednego modułu realizowanego przez danego nauczyciela.

Statystyczne zbiorcze opracowanie wyników ankiet jest podawane do wiadomości społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Opracowanie to nie może naruszać przepisów o ochronie danych osobowych.

Zbiorcze statystyczne wyniki ankiety

Oznaczanie zajęć przeznaczonych do ankietyzacji elektronicznej przez dyrektorów kierunków

Przedłużająca się pandemia oraz konieczność nauki w formule zdalnej, wymusiła wdrożenie i przeprowadzanie ankiety w formie elektronicznej z wykorzystaniem narzędzia Ankieter. Zajęcia przeznaczone do ankietyzacji mogą zaznaczyć bezpośrednio w Portalu Pracownika:

  • W przypadku wydziałów dyrektorzy kierunków i ich zastępcy, a także dziekani i prodziekani ds. kształcenia i studentów.
  • W przypadku szkół doktorskich ich dziekani lub prodziekani właściwi ds. kształcenia.
  • W przypadku kolegiów ich dyrektorzy lub wskazani przez nich zastępcy właściwi ds. kształcenia.

 

W celu analizy wyników oraz ułatwienia tworzenia list osób przeznaczonych do ankietowania w Portalu Pracownika zostały udostępnione dyrektorom kierunków: raport „Ankiety oceny: wyniki” (wyniki zbiorcze) oraz raport „Ankiety oceny: lista prowadzących zajęć podlegających ocenie w najbliższej ankiecie” (uruchamiany automatycznie wraz ze startem oznaczania ankiet pracownikom w danym semestrze).

return to top