Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kontakt z Biurem Jakości Kształcenia

Adres:

40-007 Katowice
ul. Bankowa 12
p. 0.34 / (dawniej 13 – parter)
djas@us.edu.pl

Pracownicy:

Kierownik Działu Jakości i Analiz Strategicznych
mgr Przemysław Grzonka
e-mail: przemyslaw.grzonka@us.edu.pl
tel. 32 359 1617
kom. +48 513 133 418

Zastępca Kierownika Działu Jakości i Analiz Strategicznych
mgr Zuzanna Foltak
e-mail: zuzanna.foltak@us.edu.pl
tel. 32 359 2376

mgr Jakub Dziewit
e-mail: jakub.dziewit@us.edu.pl
tel. 32 359 2349
(kontakt m.in. w sprawach akredytacji oraz tutoriali)

mgr Ewa Lipska
e-mail:ewa.lipska@us.edu.pl
tel. 32 359 2348
(kontakt m.in. w sprawach akredytacji, SMoDA)

mgr Karol Sikora
e-mail: karol.sikora@us.edu.pl
tel. 32 359 1633
(kontakt m.in. w sprawach ankietyzacji pracowników, OOD)

Zadania Biura Jakości Kształcenia Zadania Biura Jakości Kształcenia
  1. monitorowanie funkcjonowania Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (SZJK) na poziomie ogólnouczelnianym i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz wspieranie organów uczelni, osób pełniących funkcje kierownicze i ciał kolegialnych w projektowaniu, organizacji i ewaluacji działań na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia oraz SZJK.
  2. wspieranie koncepcyjno-organizacyjne działań pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia;
  3. opracowanie koncepcji badań jakości kształcenia, udział w opracowywaniu ogólnouczelnianych narzędzi badawczych, koordynowanie realizacji badań jakości kształcenia i opracowanie raportów z tych badań; skanowanie kwestionariuszy ankiety oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego i wprowadzanie jej wyników do systemu informatycznego;
  4. monitorowanie przebiegu ewaluacji jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w szczególności przeprowadzanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, gromadzenie i analizowanie dokumentacji sporządzanej w ramach ewaluacji (raportów samooceny oraz raportów zespołów oceniających PKA), sporządzanie raportów z tych analiz i upowszechnianie wniosków z nich
  5. wśród pracowników pełniących funkcje kierownicze (w szczególności prodziekanów ds. kształcenia i studentów oraz dyrektorów kierunków studiów) oraz udzielanie im wsparcia merytorycznego w przygotowaniach do akredytacji;
  6. współpraca z Działem Kształcenia i Działem Informatycznej Obsługi Toku Studiów w zakresie rozwoju systemu informatycznego Karty kierunku;
  7. dbanie o spójną politykę informacyjną dotyczącą jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim, w szczególności prowadzenie strony internetowej poświęconej SZJK, organizowanie spotkań, szkoleń i seminariów dla studentów, doktorantów i pracowników Uczelni, promowanie dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia w Uczelni;
  8. przygotowywanie projektu corocznego sprawozdania z oceny jakości kształcenia na potrzeby Komisji ds. kształcenia i studentów w oparciu o sprawozdania przekazane przez wydziały, szkoły doktorskie, kolegia i inne jednostki organizacyjne Uczelni;
  9. realizacja innych zadań zleconych przez rektora i kanclerza.
return to top