Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Hospitacje doskonalące warsztat dydaktyczny

Dyrektor Kierunku Studiów zarządza przeprowadzenie hospitacji kontrolujących warsztat dydaktyczny danej osoby prowadzającej zajęcia dydaktyczne w szczególności:

  • gdy dany nauczyciel akademicki został po raz pierwszy zatrudniony na wydziale na umowie o pracę i nie podlegał jeszcze ocenie okresowej; Od przeprowadzania hospitacji można odstąpić, jeżeli dany nauczyciel akademicki posiada duże doświadczenie w prowadzeniu pracy dydaktycznej;
  • gdy dany nauczyciel akademicki został podczas oceny okresowej oceniony „negatywnie” z powodu niewłaściwego wywiązywania się z realizacji obowiązków dydaktycznych lub organ dokonujący oceny sformułował takie zalecenie w przypadku danego nauczyciela akademickiego;
  • gdy osoba ta otrzymała istotnie niższe od średniej wydziału wyniki w ankiecie oceny pracy nauczyciela akademickiego;
  • gdy z innych źródeł (w szczególności z odpowiedzi studentów na pytania otwarte w ankiecie oceny pracy nauczyciela akademickiego, ze spotkań ze studentami dotyczących jakości kształcenia oraz z indywidualnych kontaktów ze studentami) powziął informacje o możliwym występowaniu istotnych nieprawidłowości w realizacji procesu kształcenia przez daną osobę.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania hospitacji (Rozdział IV) oraz wzór protokołu hospitacji zajęć dydaktycznych (załącznik nr 4) można znaleźć we wzorze wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

return to top