Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 15 grudnia 2022 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się w czwartek 15 grudnia 2022 r. o godz. 13.00.

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzA1YTMwMTEtN2M1Yi00YzYyLTkxYTYtYzI3MjVkZGQ0NTdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%22c35600bf-4814-4e5c-92bf-0f4cc57bae49%22%7d

Planowany porządek posiedzenia:

 1. Komunikaty Prorektor ds. kształcenia i studentów.
 2. Rekrutacja Cudzoziemców w Uniwersytecie Śląskim.
 3. Opinia do wniosków inicjujących utworzenie nowego kierunku studiów na Wydziale Humanistycznym:
  1. lingwistyka stosowana, studia stacjonarne I stopnia,
  2. filologia francuska z rozszerzonym programem języka angielskiego lub wybranego języka romańskiego, studia stacjonarne I stopnia,
  3. filologia włoska z rozszerzonym programem języka angielskiego lub wybranego języka romańskiego, studia stacjonarne I stopnia,
  4. filologia hiszpańska z rozszerzonym programem języka angielskiego lub wybranego języka romańskiego, studia stacjonarne I stopnia.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie procedur Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunków studiów.
 5. Kolejne etapy wdrażania nowej koncepcji studiów.
 6. Wolne wnioski.

return to top