Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Raport z oceny jakości kształcenia

Raport jest podstawowym dokumentem zawierającym ocenę jakości kształcenia w danym roku akademickim. Zbiera i analizuje dane, będące podstawą do opracowania rekomendacji i wprowadzenia działań naprawczych i doskonalących w zakresie jakości kształcenia.

Zmiany organizacyjne uczelni sprawiły, że gruntownej przebudowie uległ również wzór raportu oraz procedura jego opracowywania. Raport tworzony jest od sprawozdawczego roku akademickiego 2019/2020 na trzech poziomach:

  1. kierunkowym (przygotowywany przez dyrektora danego kierunku),
  2. wydziałowym (przygotowywany przez dziekana),
  3. ogólnouczelnianym (przygotowywanym przez pełnomocnika ds. jakości kształcenia i akredytacji).

Raporty kierunkowe stanowią podstawowy materiał dla opracowania raportu wydziałowego, natomiast raporty wydziałowe są bazą wiedzy (obok innych źródeł ogólnouczelnianych) pomocną przy opracowywaniu raportu ogólnouniwersyteckiego.

Na podstawie nowych wzorów i procedury został opracowany i przyjęty przez Senat:

Poniższe dokumenty zostały opracowane przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia stosownie do postanowień § 4 ust. 3 uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim, a na następnie przedstawione Senatowi Uniwersytetu Śląskiego:

return to top