Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Formularze powołania składów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

Pismo przewodnie skierowane na wydziały 

Ramowy harmonogram rekrutacji 2022/2023

Zgodnie z postanowieniami uchwały stosowne zarządzenie powinno ukazać się w terminie do 30 kwietnia br., w związku z czym uprzejmie proszę o przesłanie drogą elektroniczną, wypełnionego formularza/formularzy na adres: miroslaw.gorgon@us.edu.pl (Mirosław Gorgoń, Dział Kształcenia) w nieprzekraczalnym terminie do 8 kwietnia br.

 

 1. Rektor lub upoważniony przez niego prorektor, na wniosek dziekana wydziału albo Dyrektora Kolegium ISM, w terminie do 30 kwietnia 2022 r., powołuje WKR na danym wydziale oraz Kolegium ISM w liczbie:

Wszystkie tury rekrutacji na semestr zimowy oraz letni przeprowadza ta sama WKR.

 1. W skład WKR wchodzą:
  • przewodniczący WKR, którym jest dziekan wydziału albo upoważniony przez niego nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora;
  • członek/członkowie komisji — powołani spośród nauczycieli akademickich wydziału;
  • sekretarze — powołani spośród pracowników Uniwersytetu. Liczba sekretarzy uzależniona jest od liczby kierunków prowadzących rekrutację lub specjalności objętych odrębnym naborem oraz przewidywanej liczby kandydatów na dany kierunek lub specjalność, poziom i formę studiów. Sekretarze biorą udział w pracach komisji bez prawa głosowania. Jeżeli sekretarz posiada co najmniej stopień naukowy doktora, uczestniczy w pracach komisji z prawem głosu.
 2. W zakresie zadań jednego z członków WKR będzie dopuszczanie do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, w tym cudzoziemców, legitymujących się świadectwem lub dyplomem wydanym za granicą, z zastrzeżeniem ust. 4.Wskazany członek WKR będzie miał możliwość konsultowania z Biurem Rekrutacji Cudzoziemców, m. in.:
  1. czy posiadane przez kandydata dokumenty edukacyjne uprawniają go do podjęcia studiów;
  2. czy cudzoziemiec posiada odpowiedni dokument potwierdzający znajomość języka polskiego lub obcego;
  3. spraw związanych z kwalifikacją stypendystów NAWA;
  4. innych spraw formalnych związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców studiów w Polsce.

Egzaminatorzy.

Zgodnie z § 14 uchwały Senatu egzaminatorów do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na tych kierunkach, które przewidują egzaminy praktyczne, pisemne, ustne czy rozmowy kwalifikacyjne bądź kompetencyjne, powołują z upoważnienia Rektora dziekani i odpowiednio Dyrektor ISM.

return to top