Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Elektroniczne legitymacje dla studentów i doktorantów (ELS i ELD)

Ważne!  Ważność legitymacji w czasie stanu epidemii.

Legitymacje studenckie oraz doktoranckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu na podstawie  ustawy z 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695, art. 63, ust. 4.)

19 października 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W czasie ograniczenia, o którym mowa w rozporządzeniu i 60 dni po jego zniesieniu legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne. Nie ma więc potrzeby przyjeżdżania na uczelnię, by je przedłużyć. Więcej informacji na temat ważności legitymacji studenckich znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii

—————————————————————————————

Legitymacja studencka lub legitymacja doktoranta wydawana jest w formie elektronicznej karty procesorowej.

Wysokość opłat za wyrobienie elektronicznej legitymacji:

  1. Osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019 oraz wcześniej, wnoszą opłaty na zasadach ujętych w Piśmie okólnym nr 8/2016 z dnia 2016-11-02 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych za wydanie dokumentów.
    • elektronicznej legitymacji (ELS i ELD) wynosi 17 zł,
    • duplikatu elektronicznej legitymacji (ELS i ELD) wynosi 25,5 zł,
  2. Osoby, które rozpoczęły studia od roku akademickiego 2019/2020 wnoszą opłaty na zasadach ujętych w Piśmie okólnym nr 8/2019 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych za wydanie dokumentów począwszy od roku akademickiego 2019/2020
    • elektronicznej legitymacji (ELS i ELD) wynosi 22 zł,
    • duplikatu elektronicznej legitymacji (ELS i ELD) wynosi 33 zł,

Wydrukiem blankietów legitymacji zajmuje się Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów.

Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej/doktoranta odnotowuje się w rejestrze wydanych legitymacji, w którym wpisuje się: imiona i nazwisko studenta/doktoranta, numer albumu oraz datę wydania legitymacji.

Odbiór ELS/ELD przez osoby trzecie jest możliwy wyłącznie na podstawie notarialnego lub upoważnienia złożonego osobiście w dziekanacie przez studenta/doktoranta wyrabiającego legitymację. W drugim przypadku upoważnienie musi zostać podpisane na miejscu w obecności pracownika właściwego dziekanatu/sekretariatu.

Ważność elektronicznej legitymacji studenckiej potwierdza się co semestr (w przypadku elektronicznej legitymacji doktoranta co roku) przez aktualizację danych w układzie elektronicznym (przez pracownika posiadającego kwalifikowany certyfikat swojego podpisu elektronicznego) oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach legitymacji hologramu, który jest drukiem ścisłego zarachowania.

Elektroniczna legitymacja studencka/doktoranta zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta/doktoranta lub skreślenia z listy studentów/doktorantów, a w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej oraz elektronicznej legitymacji doktoranta sporządza się z aktualną fotografią.

Instrukcja dotycząca wydawania elektronicznej legitymacji w przypadkach szczególnych dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-dydaktyczne/dokumentacja-toku-studiow/instrukcja-dotyczaca-postepowania-w-przypadkach-szczegolnych-els/

Zapotrzebowanie na blankiety ELS, ELD oraz hologramy składa się z wyprzedzeniem w terminie podanym przez Dział Kształcenia.

Instrukcję dotyczącą postępowania z hologramami do ELS i ELD określa Pismo okólne nr 11/2019 z dnia 01-10-2019 Rektora UŚ w sprawie sposobu postępowania z hologramami do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) i Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD) jako drukami ścisłego zarachowania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Blankiety ELS, ELD oraz hologramy przeznaczone do kasacji podlegają procedurze likwidacji (podobnie jak druki ścisłego zarachowania) przeprowadzanej przez Uczelnianą Komisję Kasacyjną.

return to top