Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Elektroniczne legitymacje dla studentów i doktorantów (ELS i ELD)

Legitymacja studencka lub legitymacja doktoranta wydawana jest w formie elektronicznej karty procesorowej.

Wysokość opłat za wyrobienie elektronicznej legitymacji:

  1. Osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019 oraz wcześniej, wnoszą opłaty na zasadach ujętych w Piśmie okólnym nr 8/2016 z dnia 2016-11-02 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych za wydanie dokumentów.
    • elektronicznej legitymacji (ELS i ELD) wynosi 17 zł,
    • duplikatu elektronicznej legitymacji (ELS i ELD) wynosi 25,5 zł,
  2. Osoby, które rozpoczęły studia od roku akademickiego 2019/2020 wnoszą opłaty na zasadach ujętych w Piśmie okólnym nr 8/2019 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych za wydanie dokumentów począwszy od roku akademickiego 2019/2020
    • elektronicznej legitymacji (ELS i ELD) wynosi 22 zł,
    • duplikatu elektronicznej legitymacji (ELS i ELD) wynosi 33 zł,

Wydrukiem blankietów legitymacji zajmuje się Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów.

Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej/doktoranta odnotowuje się w rejestrze wydanych legitymacji, w którym wpisuje się: imiona i nazwisko studenta/doktoranta, numer albumu oraz datę wydania legitymacji.

Odbiór ELS/ELD przez osoby trzecie jest możliwy wyłącznie na podstawie notarialnego lub upoważnienia złożonego osobiście w dziekanacie przez studenta/doktoranta wyrabiającego legitymację. W drugim przypadku upoważnienie musi zostać podpisane na miejscu w obecności pracownika właściwego dziekanatu/sekretariatu.

Ważność elektronicznej legitymacji studenckiej potwierdza się co semestr (w przypadku elektronicznej legitymacji doktoranta co roku) przez aktualizację danych w układzie elektronicznym (przez pracownika posiadającego kwalifikowany certyfikat swojego podpisu elektronicznego) oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach legitymacji hologramu, który jest drukiem ścisłego zarachowania.

Elektroniczna legitymacja studencka/doktoranta zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta/doktoranta lub skreślenia z listy studentów/doktorantów, a w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej oraz elektronicznej legitymacji doktoranta sporządza się z aktualną fotografią.

Instrukcja dotycząca wydawania elektronicznej legitymacji w przypadkach szczególnych dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-dydaktyczne/dokumentacja-toku-studiow/instrukcja-dotyczaca-postepowania-w-przypadkach-szczegolnych-els/

Zapotrzebowanie na blankiety ELS, ELD oraz hologramy składa się z wyprzedzeniem w terminie podanym przez Dział Kształcenia.

Instrukcję dotyczącą postępowania z hologramami do ELS i ELD określa Zarządzenie Rektora nr 68/2022 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach „Instrukcji w sprawie zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania związanymi  z przebiegiem studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich”

Blankiety ELS, ELD oraz hologramy przeznaczone do kasacji podlegają procedurze likwidacji (podobnie jak druki ścisłego zarachowania) przeprowadzanej przez Uczelnianą Komisję Kasacyjną.

return to top