Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Elektroniczne legitymacje dla studentów i doktorantów (ELS i ELD)

Ważność legitymacji z semestru letniego 2020/2021

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464):

– legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia do dnia 14 października 2021 r.

Więcej informacji na temat ważności legitymacji znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uchylenie-rozporzadzenia-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19

—————————————————————————————

Legitymacja studencka lub legitymacja doktoranta wydawana jest w formie elektronicznej karty procesorowej.

Wysokość opłat za wyrobienie elektronicznej legitymacji:

  1. Osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019 oraz wcześniej, wnoszą opłaty na zasadach ujętych w Piśmie okólnym nr 8/2016 z dnia 2016-11-02 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych za wydanie dokumentów.
    • elektronicznej legitymacji (ELS i ELD) wynosi 17 zł,
    • duplikatu elektronicznej legitymacji (ELS i ELD) wynosi 25,5 zł,
  2. Osoby, które rozpoczęły studia od roku akademickiego 2019/2020 wnoszą opłaty na zasadach ujętych w Piśmie okólnym nr 8/2019 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych za wydanie dokumentów począwszy od roku akademickiego 2019/2020
    • elektronicznej legitymacji (ELS i ELD) wynosi 22 zł,
    • duplikatu elektronicznej legitymacji (ELS i ELD) wynosi 33 zł,

Wydrukiem blankietów legitymacji zajmuje się Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów.

Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej/doktoranta odnotowuje się w rejestrze wydanych legitymacji, w którym wpisuje się: imiona i nazwisko studenta/doktoranta, numer albumu oraz datę wydania legitymacji.

Odbiór ELS/ELD przez osoby trzecie jest możliwy wyłącznie na podstawie notarialnego lub upoważnienia złożonego osobiście w dziekanacie przez studenta/doktoranta wyrabiającego legitymację. W drugim przypadku upoważnienie musi zostać podpisane na miejscu w obecności pracownika właściwego dziekanatu/sekretariatu.

Ważność elektronicznej legitymacji studenckiej potwierdza się co semestr (w przypadku elektronicznej legitymacji doktoranta co roku) przez aktualizację danych w układzie elektronicznym (przez pracownika posiadającego kwalifikowany certyfikat swojego podpisu elektronicznego) oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach legitymacji hologramu, który jest drukiem ścisłego zarachowania.

Elektroniczna legitymacja studencka/doktoranta zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta/doktoranta lub skreślenia z listy studentów/doktorantów, a w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej oraz elektronicznej legitymacji doktoranta sporządza się z aktualną fotografią.

Instrukcja dotycząca wydawania elektronicznej legitymacji w przypadkach szczególnych dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-dydaktyczne/dokumentacja-toku-studiow/instrukcja-dotyczaca-postepowania-w-przypadkach-szczegolnych-els/

Zapotrzebowanie na blankiety ELS, ELD oraz hologramy składa się z wyprzedzeniem w terminie podanym przez Dział Kształcenia.

Instrukcję dotyczącą postępowania z hologramami do ELS i ELD określa Pismo okólne nr 11/2019 z dnia 01-10-2019 Rektora UŚ w sprawie sposobu postępowania z hologramami do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) i Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD) jako drukami ścisłego zarachowania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Blankiety ELS, ELD oraz hologramy przeznaczone do kasacji podlegają procedurze likwidacji (podobnie jak druki ścisłego zarachowania) przeprowadzanej przez Uczelnianą Komisję Kasacyjną.

return to top