Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uniwersytet i jakość

Zagadnienie jakości obejmuje zarówno obszar nauki, dydaktyki, jak i działalności administracji Uniwersytetu. W tych wszystkich sferach jakość jest wynikiem przede wszystkim odpowiedzialności jednostki za rzetelne wykonywanie obowiązków, ale poczucie to jest związane ściśle z istnieniem powszechnie znanych i aprobowanych procedur służących ocenie jakości. Podstawowymi celami, do których należy dążyć, są:

  • rozwój wszystkich dyscyplin naukowych uprawianych na Uniwersytecie, któremu ze swojej istoty nie wolno pominąć żadnej z nauk na nim obecnych, nawet – a może szczególnie – wtedy, gdy nie należy ona do dyscyplin faworyzowanych przez rynek pracy czy realia ekonomii rynkowej. Uniwersytet winien jasno określić perspektywy swojego rozwoju, w ten sposób rozpoznając dyscypliny, do wzmocnienia których będzie dążył w szczególności, jednak nie może to oznaczać obojętności wobec innych dziedzin nauki. Uczelnia winna się starać o to, by uczeni związani z Uniwersytetem posiadali jak najlepszy warsztat badawczy i warunki pracy;
  • stworzenie maksymalnie dogodnych warunków studiowania poprzez odpowiednio wyważone proporcje między liczbą studentów i kadrą dydaktyczną. Proporcje te muszą respektować zarówno potrzebę godnego i efektywnego zdobywania wiedzy, jak i ekonomiczne realia Uczelni;
  • udoskonalenie siatek i programów nauczania tak, by odpowiadały one zarówno wymogom nowoczesnej edukacji, jak i maksymalnie respektowały ekonomiczno-finansowe rygory, którym poddana jest Uczelnia. Przenikanie się wielu kręgów kultury i nauki sprzyja powstawaniu studiów o charakterze indywidualnym i interdyscyplinarnym. Wymaga to zarówno rozwoju nowych technik edukacyjnych, jak i uważnej i systemowej oceny prowadzonych zajęć i działalności naukowej;
  • stworzenie systemu oceny działań administracji Uniwersytetu, którego wyniki stanowiłyby podstawę do dalszego reformowania struktur administracyjnych Uczelni;
  • stopniowe uzupełnianie dotychczasowego sposobu zaliczania kursów uniwersyteckich ogólnoeuropejskim systemem punktowym;
  • udoskonalenie mechanizmów premiowania osiągnięć naukowych, dydaktycznych, a także wyróżniającej się jakością pracy administracyjnej;
  • nasilenie wysiłków zmierzających do coraz skuteczniejszego angażowania się kadry naukowej w prace badawcze i podejmowanie starań o uzyskiwanie grantów, zamówień badawczych z przemysłu, etc.

return to top