Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Medal Uniwersytetu Śląskiego

Medal Uniwersytetu Śląskiego to odznaczenie przyznawane osobom lub instytucjom, które poprzez swoją działalność szczególnie przyczyniły się do trwałego rozwoju Uczelni, zwłaszcza poprzez:

  • umacnianie wysokiej pozycji Uniwersytetu w kraju i za granicą przez podejmowanie inicjatyw promujących uczelnię w sferze życia publicznego,
  • radykalną poprawę infrastruktury budowlanej lub aparaturowej (nowe obiekty, istotna modernizacja podnosząca walory użytkowe i estetyczne obiektów, zakup unikalnej i kosztownej aparatury badawczej, itp.),
  • wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego o dzieła unikatowe, szczególnej wartości dla nauki i sztuki, wzbogacenie kolekcji dydaktycznych, muzealnych o okazy mające szczególną wartość dla nauki,
  • rozwój kadry naukowej poprzez trwałe fundowanie stypendiów doktorskich, naukowych lub inne formy wspierania doktorantów i pracowników Uczelni,
  • trwałe fundowanie stypendiów dla studentów,
  • darowizny na rzecz Uczelni istotnie poprawiające jej sytuację materialną,
  • inne wymierne i trwałe korzyści dla Uniwersytetu.

Wzór Medalu został zaprojektowany przez profesora Jerzego Fobera z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. Wnioski o przyznanie Medalu przedstawiane są rektorowi jako przewodniczącemu Kapituły Medalu do ostatniego dnia lutego każdego roku. Senat podejmuje uchwałę o przyznaniu Medalu w głosowaniu tajnym po zasięgnięciu opinii Kapituły Medalu. Odznaczenie wręczane jest przez rektora podczas uroczystości z okazji święta Uniwersytetu Śląskiego.

Laureatami Medalu są:

2013 Prof. Dr. Lothar Pikulik (Uniwersytet w Trewirze)
2011 Prof. Manfred Neumann (Uniwersytet w Osnabrück)
Prof. Gunnar Borstel (Uniwersytet w Osnabrück)
2008 Piotr Uszok (prezydent Katowic)
Kazimierz Górski (prezydent Sosnowca)
2011.06.10_medal_us_021_foto_julia_agnieszka_szymala
return to top