Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rada Uniwersytetu Śląskiego

Nowa kadencja drugiej Rady UŚ rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku i będzie trwać 4 lata.

 

Członkowie Rady Uniwersytetu Śląskiego w kadencji 2021–2024

Członkowie wybrani spośród wspólnoty uczelni:

Członkowie spoza wspólnoty uczelni:

 • Elżbieta Bieńkowska – biogram,
 • Olga Grygier-Siddons – biogram,
 • Piotr Uszok – przewodniczący Rady, biogram.

W skład Rady wchodzi także przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego. Funkcję tę pełni obecnie Tomasz Janocha.

Porządki obrad i uchwały Rady

2021

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z 20 kwietnia 2021 r.
 2. Uchwała Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni za rok 2020.
 3. Uchwała Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego uczelni za rok 2020.
 4. Uchwała Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie wyrażenia opinii o przeniesieniu jednostki.
 5. Uchwała w sprawie rozporządzenia nieruchomościami należącymi do Uniwersytetu, których wartość przekracza kwotę 2 000 000 zł.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 2 000 000 zł.
 7. Informacja o stanie infrastruktury badawczej i jej wykorzystania w skali uczelni.
 8. Finansowanie działalności naukowej i dydaktycznej.
 9. Wnioski wynikające z analizy SWOT zawartej w ProspectUS-ie (materiał przedstawiony na posiedzeniu Rady 21 maja 2019 r.) oraz wnioski wynikające z opracowania „Dorobek naukowy pracowników UŚ w świetle dyscyplin” – podejmowane działania przez władze uczelni.
 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z 28 stycznia 2021r.
 2. Podjęcie uchwały Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie zaopiniowania zmiany Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025.
 3. Podjęcie uchwały Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie zaopiniowania zmiany planu inwestycji na rok 2021.
 4. Podjęcie uchwały Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zmieniającej uchwałę w sprawie głównych kierunków rozwoju infrastruktury dydaktyczno-badawczej i uzupełniającej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 5. Podjęcie uchwały Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zmieniającej uchwałę w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2019–2023).
 6. Podjęcie uchwały Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady w roku 2020.
 7. Podjęcie uchwały Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 8. Informacja w sprawie udzielonego pełnomocnictwa na czas nieobecności przewodniczącego Rady Uniwersytetu Śląskiego.
 9. Omówienie kompetencji poszczególnych organów uczelni w kontekście kompetencji Rady Uniwersytetu Śląskiego.
 10. Podjęcie uchwały Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie przyjęcia standardów dotyczących monitorowania gospodarki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 11. Przedstawienie propozycji podziału zadań, którymi będzie zajmowała się Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pomiędzy członków Rady, wynikającej z ich szczególnych kompetencji.
 12. Podjęcie uchwały Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2021.

 

Przyjęte uchwały

uchwała nr 4 z 8 marca 2021 roku w sprawie zaopiniowania zmiany planu inwestycji na rok 2021

Porządek posiedzenia:

 1. Wprowadzenie (uchwała nr 33 pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).
 2. Omówienie najważniejszych dokumentów:
  • Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025,
  • Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • uchwała Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie głównych kierunków rozwoju infrastruktury dydaktyczno-badawczej i uzupełniającej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • uchwała Senatu w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2019–2023,
  • plan inwestycji na rok 2020,
  • plan rzeczowo–finansowy na rok 2020.
 3. Zaopiniowanie zmiany planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2020.
 4. Zaopiniowanie prowizorium przychodów i kosztów uczelni na rok 2021.

2020

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzeń Rady uczelni z 16 grudnia 2020 roku.
 2. Zaopiniowanie zmian do statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 3. Ustalenie podwyższenia wysokości wynagrodzenia rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przyjęte uchwały:

uchwała nr 56 z 29 stycznia 2020 roku w sprawie zaopiniowania zmian w statucie Uniwersytetu Śląskiego

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Uczelni z 3 listopada i 11 września 2020 roku.
 2. Zmiana planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2020
 3. Wykonania planu rzeczowo-finansowego za okres 9 miesięcy.
 4. Obciążenie nieruchomości należącej do Uniwersytetu Śląskiego, której wartość przekracza kwotę 2 000 000,00 zł.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przyjęte uchwały

Uchwała nr 54 z 16 grudnia 2020 roku

w sprawie zaopiniowania zmiany planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2020

treść uchwały – skan dokumentu

treść uchwały – dokument tekstowy

Uchwała nr 55 z 16 grudnia 2020 roku

w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 2 000 000 zł

treść uchwały – skan dokumentu

treść uchwały – dokument tekstowy

załącznik do uchwały – skan dokumentu

Przyjęte uchwały

Uchwała nr 53 z 28 listopada 2020 roku

w sprawie zaopiniowania zmiany do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dotyczącej utworzenia nowego centrum badawczego

treść uchwały – skan dokumentu

treść uchwały – dokument tekstowy

Porządek obrad

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzeń Rady UŚ z 24 września 2020 r.
 2. Stan kształcenia na Uniwersytecie Śląskim podczas pandemii.
 3. Korekta strategii Uniwersytetu Śląskiego.
 4. Ogólna informacja nt. planowanych zmian w statucie.
 5. Inwestycje: podjęte działania związane z pozyskaniem środków zewnętrznych.
 6. Uniwersytet Śląski i bieżąca sytuacja społeczno-polityczna.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przyjęte uchwały

Uchwała nr 52 z 15 października 2020 roku

w sprawie zaopiniowania zmiany planu inwestycji na rok 2020

treść uchwały

Porządek obrad

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatku zadaniowego dla Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów dotyczących ustalenia wysokości dodatku zadaniowego dla Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Porządek obrad

 1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady UŚ z 22 czerwca 2020 r. i 6 lipca 2020 r.
 2. Wyrażenie opinii o powołaniu prof. dr hab. Ewy Jarosz na funkcję prorektora ds. rozwoju kadry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dniem 15 września 2020 r.
 3. Wyrażenie opinii o powołaniu dr Katarzyny Tryndy, prof. UŚ na funkcję prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dniem 15 września 2020 r.
 4. Wyrażenie opinii o powołaniu prof. dr. hab. Michała Daszykowskiego na funkcję prorektora ds. nauki i finansów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dniem 15 września 2020 r.
 5. Wyrażenie opinii o powołaniu dr. hab. Tomasza Pietrzykowskiego, prof. UŚ na funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej i krajowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dniem 15 września 2020 r.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zmieniającej uchwałę w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2019–2023.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zmieniającej uchwałę w sprawie głównych kierunków rozwoju infrastruktury dydaktyczno-badawczej i uzupełniającej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany planu inwestycji na rok 2020.
 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przyjęte uchwały

Uchwała nr 44 z 11 września 2020 roku

w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu prorektora ds. międzynarodowej i krajowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

treść uchwały (skan dokumentu)

treść uchwały

Uchwała nr 43 z 11 września 2020 roku

w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu prorektora ds. nauki i finansów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

treść uchwały (skan dokumentu)

treść uchwały

Uchwała nr 42 z 11 września 2020 roku

w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

treść uchwały (skan dokumentu)

treść uchwały

Uchwała nr 41 z 11 września 2020 roku

w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu prorektora ds. rozwoju kadr Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

treść uchwały (skan dokumentu)

treść uchwały

Porządek obrad

 1. Omówienie sytuacji związanej z pandemią i jej wpływ na bieżącą sytuację finansową Uniwersytetu Śląskiego.
 2. Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych i ich finansowanie oraz wyrażenie zgody na rozporządzenie zerokuponowymi obligacjami skarbowymi.
 3. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Śląskiego za 2019 rok.
 4. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Śląskiego za 2019 rok.
 5. Omówienie i przyjęcie zmian w regulaminie Rady uwzględniającym odbywanie posiedzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość.
 6. Omówienie i wyrażenie zgody na rozporządzenie nieruchomością należącą do uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 2 000 000 zł (sprzedaż nieruchomości przy ul. Bytkowskiej 1b w Chorzowie).
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przyjęte uchwały

Uchwała nr 33 z 21 maja 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady Uniwersytetu Śląskiego

treść uchwały (skan dokumentu)

Uchwała nr 32 z 21 maja 2020 roku

w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 2 000 000 zł

treść uchwały (skan dokumentu)

Uchwała nr 31 z 21 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni za rok 2019

Uchwała nr 30 z 21 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego uczelni za rok 2019

Uchwała nr 29 z 21 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie zerokuponowymi obligacjami skarbowymi OK0521 Kod ISIN PL 0000111274

Przyjęte uchwały

Uchwała nr 28 z 7 maja 2020 roku

w sprawie zaopiniowania zmian w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

treść uchwały

załącznik do uchwały

Uchwała nr 27 z 7 maja kwietnia 2020 roku

w sprawie zaopiniowania zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

treść uchwały

Przyjęte uchwały

Uchwała nr 26 z 14 kwietnia 2020 roku

sprawie zaopiniowania zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dotyczących utworzenia nowych centrów badawczych

skan dokumentu

plik tekstowy

Przyjęte uchwały

Uchwała nr 25 z 6 kwietnia 2020 roku

w sprawie zaopiniowania zmian w statucie Uniwersytetu Śląskiego

skan dokumentu

plik tekstowy

Przyjęte uchwały

Uchwała nr 21 z 23 marca 2020 roku

w sprawie wskazania kandydata Rady na rektora na kadencję 2020–2024

skan dokumentu

→ plik tekstowy

Uchwała nr 22 z 23 marca 2020 roku

w sprawie wniosku o wyrażenie przez Senat Uniwersytetu Śląskiego opinii o rozważanym kandydacie na rektora

skan dokumentu

→ plik tekstowy

Uchwała nr 23 z 23 marca 2020 roku

w sprawie wniosku o zmianę trybu i terminu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Śląskiego zaplanowanego na dzień 24 marca 2020 roku

skan dokumentu

→ plik tekstowy

Przyjęte uchwały:

uchwała nr 19 z 20 marca 2020 roku

w sprawie odtajnienia głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej w sprawie wyboru kandydata na rektora Uniwersytetu Śląskiego kadencji 2020–2024

skan dokumentu

→ plik tekstowy

uchwała nr 20 z 20 marca 2020 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, która podejmie czynności związane z wyborem kandydata na rektora Uniwersytetu Śląskiego kadencji 2020–2024

skan dokumentu

→ plik tekstowy

Podjęte uchwały:

 • uchwała nr 16 z 17 marca 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego zmieniającej uchwałę w sprawie głównych kierunków rozwoju infrastruktury dydaktyczno-badawczej i uzupełniającej Uniwersytetu Śląskiego:
 • załącznik nr 1 do uchwały nr 16 Rady Uniwersytetu Śląskiego z 17 marca 2020 roku
 • uchwała nr 17 z 17 marca 2020 roku w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 2 000 000 zł
 • uchwała nr 18 z 17 marca 2020 roku w sprawie zaopiniowania zmiany planu inwestycji na rok 2020

Porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwały Rady w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany w statucie uniwersytetu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków, sposobu oraz terminu zgłaszania osób ubiegających się o wybór na funkcję rektora.

Podjęte uchwały:

 • uchwała nr 14 w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Śląskiego
 • uchwała nr 15 z 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia warunków, sposobu oraz terminu zgłaszania osób ubiegających się o wybór na funkcję rektora oraz wskazania kandydata albo kandydatów na rektora przez radę Uniwersytetu

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z dnia 14 stycznia 2020 r.
 2. Procedura wyboru rektora Uniwersytetu Śląskiego. Zapoznanie się z projektem ogłoszenia Przewodniczącego Rady o rozpoczęciu procedury wyboru rektora. Dyskusja.
 3. Plan gospodarki nieruchomościami na rok 2020. Informacja o planowanych do zbycia nieruchomościach w roku 2020.
 4. Zaopiniowanie zmian planu rzeczowo finansowego środków trwałych w budowie. Zmiana treści uchwały w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej.
 5. Przedstawienie przez JM Rektora projektu regulaminu wynagradzania pracowników w UŚ.
 6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady w roku 2019 celem przedstawienia na Senacie.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady.

Przyjęte uchwały

Uchwała nr 13
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zmieniającej uchwałę w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2019-2023

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10  grudnia 2019 r.
 2. Omówienie projektu zmian statutu. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu zmian statutu.
 3. Przedstawienie informacji w sprawie utworzenia dwóch centrów badawczych: Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną oraz Polsko-Chińskie Centrum Badań Środowiskowych. Podjęcie na podstawie § 46 Statutu uchwały w sprawie opinii do projektu zmian Regulaminu Organizacyjnego.
 4. Przedstawienie projektu włączenia Śląskiego Laboratorium Geograficznych Systemów Informacyjnych (ŚLabGIS) do struktury organizacyjnej Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Podjęcie na podstawie § 46 Statutu uchwały w sprawie opinii do projektu zmian Regulaminu Organizacyjnego.
 5. Przedstawienie procedury wyboru nowego członka Rady UŚ.
 6. Prowizorium przychodów i kosztów Uczelni na rok 2020.
 7. Przyjęcie planu pracy na rok 2020.
 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 9. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady.

Podjęte uchwały:

2019

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z dnia 12 listopada 2019 r.
  2. Omówienie zmian wprowadzonych w Regulaminie Organizacyjnym UŚ przez JM Rektora. Odniesienie się do wniosku pana prof. A. Dziadka złożonego na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2019 r. dotyczącego utworzenia ogólnouczelnianej jednostki, która mogłaby się zająć projektami badawczymi.
   • informacja pana prof. A. Dziadka n/t funkcjonujących ogólnouczelnianych jednostek zajmujących się projektami badawczymi w uczelniach, które uzyskały status uczelni badawczej.
  3. Omówienie kalendarza działań związanych z wyborem Rektora w aspekcie Regulaminu wyborczego przyjętego uchwałą Senatu UŚ na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2019 roku.
  4. Przedstawienie planu rzeczowo-finansowego UŚ na rok 2019 oraz informacji o jego realizacji. Wypracowanie modelu sprawozdawczości z realizacji planu.
  5. Przedstawienie planu gospodarki nieruchomościami na rok 2019. Informacja o planowanych do zbycia nieruchomości w roku 2019 i informacji o jego realizacji.
  6. Przedstawienie planu inwestycji i remontów w roku 2019 i informacji o jego realizacji.
  7. Analiza rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2019-2020 z podziałem na poszczególne wydziały. Wnioski wynikające z rekrutacji.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z dnia 8 października 2019 r.
 2. Przedstawienie informacji na temat funkcjonowania Uniwersytetu Śląskiego w oparciu o zapisy nowego Regulaminu organizacyjnego. Omówienie spraw, które będą wymagały ewentualnych korekt Regulaminu organizacyjnego.
 3. Przedstawienie szczegółowych informacji, względem ogólnie dostępnych, dot. wyników konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.
 4. Przedstawienie kolejnych kroków związanych z wdrożeniem projektu „Budowa Śląskiego Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych”.
 5. Podjęcie uchwały Rady Uniwersytetu Śląskiego w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 2 000 000 zł.
 6. Przedstawienie informacji na temat sytuacji finansowej Uniwersytetu Śląskiego.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przyjęte uchwały:

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z 4 września 2019 roku.
 2. Przedstawienie informacji na temat „Strategii rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020-2025 obejmującej program działań strategicznych na lata 2019–2020”.
 3. Zaopiniowanie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (46 statutu UŚ).
 4. Zaopiniowanie uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zmieniającej uchwałę w sprawie głównych kierunków rozwoju infrastruktury dydaktyczno-badawczej i uzupełniającej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – uchwała w załączeniu (załącznik nr 1).
 5. Wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej, o której mowa w art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w załączeniu projekt uchwały Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 2 000 000 zł (załącznik nr 2).
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przyjęte uchwały:

 • uchwała nr 4
  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zmieniającej uchwałę w sprawie głównych kierunków rozwoju infrastruktury dydaktyczno-badawczej i uzupełniającej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z 18 czerwca 2019 roku.
 2. Informacja na temat przygotowań do wdrożenia nowego regulaminu organizacyjnego.
 3. Informacja o możliwościach ubiegania się o dofinasowania projektów zapisanych w „Programie dla Śląska”, podjęte działania w tym zakresie.
 4. Informacja JM Rektora o sprawach bieżących uczelni w tym o postępowaniu w kwestii nadania UŚ statusu uczelni badawczej.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z 21 maja 2019 roku.
 2. Przedstawienie proponowanej struktury organizacyjnej oraz założeń regulaminu organizacyjnego, który będzie obowiązywał w Uniwersytecie Śląskim od dnia 1 października 2019 r. – przedstawia JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.
 3. Przedstawienie stanu prac nad strategią Uniwersytetu Śląskiego oraz jej głównych założeń – przedstawia Prorektor ds. Finansów i Rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z 24 kwietnia 2019 roku.
 2. Prezentacja pt. „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej” – prof. dr hab. Michał Daszykowski, prorektor ds. finansów i rozwoju.
 3. Prezentacja pt. „Dorobek naukowy pracowników UŚ w świetle dyscyplin” – prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, prorektor ds. badań naukowych.
 4. Dyskusja.
 5. Zmiana Regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (w zakresie zwoływania w trybie nagłym posiedzeń Rady UŚ lub w trybie obiegowym).
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przyjęte uchwały:

uchwała nr 3:

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z 28 marca 2019 r.
 2. Prezentacja projektu nowego statutu UŚ – dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej (przedstawienie uwag wniesionych przez Senat UŚ)
 3. Wydanie na podstawie Art. 18 ust. 1 punkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” przez Radę opinii do projektu statutu
 4. Dyskusja nad ustalonym kalendarzem posiedzeń Rady w aspekcie terminów posiedzeń Senatu UŚ
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przyjęte uchwały:

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Uniwersytetu Śląskiego z 7 marca 2019 roku.
 2. Prezentacja nt. infrastruktury UŚ – dr Agnieszka Skołucka, kanclerz Uniwersytetu Śląskiego.
 3. Przyjęcie Regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 4. Ustalenie kalendarza spotkań.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przyjęte uchwały:

Porządek obrad:

 1. Lista obecności (wraz z danymi teleadresowymi).
 2. Listy gratulacyjne – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.
 3. Wskazanie przewodniczącego Rady przez członków Rady Uczelni (uchwała na posiedzenie Senatu 26 marca 2019 r.).
 4. Regulamin określający tryb funkcjonowania Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 5. Projekt kalendarza spotkań P.T. Członków Rady Uczelni.
 6. Dyskusja i wnioski końcowe.

return to top